Naplánované úlohy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Plán Hlavička Parametry úlohy Odeslat zprávu po dokončení úlohy Historie spuštění Formuláře

V horní části záložky Detail je možné zadávat následující položky:

Název Popis
Typ úlohy

Zde vyberete, jaký typ plánované úlohy chcete definovat. V následujícím textu jsou jednotlivé dostupné typy úloh popsány:

Aktivní Možnost nastavit si danou úlohu jako neaktivní (a tím ji třeba dočasně vyřadit z činnosti bez nutnosti ji mazat).
Kód Kód označující danou úlohu. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat.
Název Název úlohy.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Plán Informační údaj o tom, jaký je plán spouštění pro danou úlohu. Např.: Ve 14:00, každý den, poprvé út 5.5.2009.
Čas příštího spuštění Informační údaj o tom, kdy by měla být úloha spuštěna příště. U úloh, které se neopakují, je zde stejný údaj jako v předchozí položce.

Subzáložka Plán

Název Popis
Naplánovat úlohu

Možnost nastavit četnost opakování úlohy a další údaje s tím související (počet opakování, řešení případů, kdy termín padne na víkend apod.):

 • jen jednou - tj. pro úlohy požadované jednorázově
 • denně - s možností zadat opakování po zadaném počtu dní
 • denně opakovaně - s možností zadat opakování po zadaném časovém intervalu (např. po 2 hodinách)
 • týdně - s možností zadat opakování po zadaném počtu týdnů a specifikovat dny v týdnu
 • měsíčně - s možností zadat opakování po zadaném počtu měsíců (tj. např. každý třetí pro opakování čtvrtletně apod.). Den v měsíci se odvodí od data prvního spuštění (tj. je-li datum prvního spuštění např. 5.5., bude to každého 5.tého v příslušném měsíci).
 • ročně - s možností zadat opakování po zadaném počtu let.
 • při spuštění automatizačního serveru
Datum prvního spuštění Datum, kdy se má úloha spustit poprvé.
Čas spuštění Čas, kdy se má úloha spouštět.
Denní plánování

Týká se voleb denně, denně opakovaně, týdně, měsíčně, ročně. V závislosti na nastavení četnosti jsou k dispozici různé další volby. Typicky se nastaví do položky Každých rozmezí v jakém se bude úloha spouštět a do položky Opakovat, kolikrát bude úloha celkem spuštěna - zda-li se bude opakovat neomezeně nebo jen do určitého data. Dále je možné volit, jestli bude úloha spouštěna i přes víkend, případně, u četnosti týdně, i ve které dny.

Pokud bude vybrána četnost denní, v položce Každých bude zadáno 2 a v položce Opakovat bude vybrána varianta Celkem a zadáno 5, znamená to, že úloha se spustí celkově pětkrát ve dvoudenních intervalech.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Spustit jako (nepovinné)

Uživatel, pod kterým bude daná úloha spuštěna. Pokud zde není zadán, pak se použije uživatel zadaný v parametrech automatizačního serveru.

Uživatel musí mít potřebná přístupová práva. Viz Naplánované úlohy versus přístupová práva.

Pokud se v rámci provedení nějaké automaticky spouštěné naplánované úlohy zasílají zprávy (tj. úloha má nastaveno, že se má po dokončení úlohy odeslat zpráva zadaným adresátům), bude taková zpráva (vzkaz nebo odeslaný e-mail) vytvořena pod uživatelem zadaným v parametrech automatizačního serveru (nikoliv pod uživatelem zadaným zde, pod kterým se spouští daná úloha).

Heslo Heslo k uživatelskému účtu z předchozí položky. Heslo daného uživatele musíte zadat tehdy, pokud definujete úlohu spouštěnou pod jiným uživatelem. Pokud uživatele v předchozí položce nezadáváte nebo jste zadali sebe sama, případně jste přihlášeni jako uživatel s privilegiem Supervisor, pak po vás systém heslo vyžadovat nebude.

Subzáložka Parametry úlohy

Zde zadáte parametry podle zvoleného typu úlohy. Hodnoty parametrů se mohou i předvyplňovat, podle toho, odkud a jak bylo vytváření plánované úlohy vyvoláno. Dále viz popis kroku Naplánovat v Průvodci naplánováním automatického spuštění.

Popis parametrů pro jednotlivé typy úloh:

Typ úlohy Zadávané parametry
Aktualizace fulltextového hledání Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete ty definice fulltextového hledání, které je třeba aktualizovat. Pokud nebude vybrána žádná definice, aktualizují se všechny.
Aktualizace kategorizačních údajů

Zadávané parametry:

Název Popis
Podmínky Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má provést aktualizace. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.
Aktualizace kurzovního lístku

Zadávané parametry:

Název Popis
Možnosti
 • Korunový z webu ČNB - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky to je adresa na stránky příslušné národní banky (tj. ČNB), ale může to být i jinak.
 • Eurový z webu ECB - Zvolíte-li tuto možnost, nejdříve se na www stránkách výrobce přečte obsah pomocného interního souboru, který obsahuje aktuální adresu, na níž by se kurzovní lístek pro danou lokalizaci měl nalézat. Typicky to je adresa na stránky Evropské centrální banky (ECB), ale může to být i jinak.
 • Korunový z webu ABRA Software a.s. - Kurzovní lístek se stáhne přímo z www stránky výrobce www.abra.eu, která obsahuje kurzy jednotlivých měn. Aktuální www adresa, na níž se nachází kurzovní lístek na stránkách výrobce, je www.abra.eu/kurzy.txt.
 • Individuální nastavení - Možnost stáhnout KL z libovolné zadané adresy, kterou zadáte do položky Individuální WWW adresa

Pro všechny kromě individuálního se podle nastavení v další položce Datum platnosti kurzovního lístku určí datum, k němuž se má kurzovní lístek načíst. Toto datum se použije ke zkompletování www adresy, aby se stáhl kurzovní lístek platný k zadanému datu, příp. lze nastavit použití nejbližšího dřívějšího. Viz následující položky.

Datum platnosti kurzovního lístku

K dispozici jen, je-li zvolena možnost:

 • Korunový z webu ČNB
 • Eurový z webu ECB

Hodnoty:

 • Aktuální kurz - pak se použije aktuální kurzovní lístek.
 • Dnes/Včera/Předevčírem - pak se použije KL pro příslušné datum plynoucí ze zvolené volby.

Není-li nalezen KL k příslušnému datu, může se použít nejbližší předchozí v závislosti na nastavení následující položky Použít nejbližší předchozí kurz. lístek.

Použít nejbližší předchozí kurz. lístek

K dispozici jen v kombinaci s předchozí položkou Datum platnosti kurzovního lístku. Je-li zatrženo a není-li nalezen KL k datu, které plyne z hodnoty zvolené v předchozí položce, použije se nejbližší předchozí KL.

Individuální WWW adresa

Pokud zvolíte možnost Individuální nastavení, zpřístupní se položka Individuální WWW adresa, do které zadáte www adresu podle svého výběru, z níž chcete načíst kurzovní lístek.

Nastavení proxy Vyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Automatické aktualizace Žádné parametry.
Automatické vzkazy Zadávané parametry:
NázevPopis
Vlastní e-mail. účetMá-li být výsledkem definice automatického vzkazu e-mail (adresát v definici automatických vzkazů (zpráv) je typu e-mail), použije se zde zadaný e-mailový účet.
Čištění tabulky SELDEF a SELDAT Žádné parametry.
Export

Zadávané parametry:

Název Popis
Místo programu

Viz popis stejnojmenných parametrů pro typ úlohy Tisk, zde se jenom jedná o definovatelné exporty.

Název přílohy
Definice exportu
Podmínky
Export do souboru

Možnost zadat QR výraz, ve kterém bude možné specifikovat cestu k uložení do souboru. Pokud bude cesta zadaná, bude se do ní soubor ukládat. Pro získání jména souboru lze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME% v definici exportu.

Při ukládání na disk je třeba si uvědomit, že automatizační server běží (typicky) na jiném serveru a pod nějakým uživatelem. To způsobuje, že např. nejsou namapované diskové jednoty, nicméně UNC cesty fungují bez problémů. Dále služba běží pod nějakým účtem Windows a to může způsobit, že do vybrané složky nepůjde zapisovat. Toto omezeni platí jak pro lokalní disky tak i UNC cesty. Více viz Registrace, další podmínky spuštění (UNC cesty vs. mapované disky atd.) a Tisky/exporty prostřednictvím automatizačního serveru.

Kontrola nespolehlivých plátců DPH Zadávané parametry:
NázevPopis
Nastavení proxyVyvolá Nastavení HTTP serveru proxy.
Stáhnout pouze seznam nespolehlivých plátců DPHTímto parametrem lze zvolit, zda úloha stáhne seznam nespolehlivých, nikoli údaje vybraných firem.

Seznam firem není primárně okleštěn podle toho, zda DIČ splňuje podmínku pro zařazení do kontroly ("CZ" na začátku VATIdentNumber), ale k odfiltrování nevhodných DIČ dojde před vytvořením seznamu firem pro webovou službu. Tzn. v seznamu naplánované úlohy mohou být vybrány všechny firmy ale kontrolovat se budou jen ty, které splňují podmínku zařazení do kontroly.

Podmínky pro výběr ověřovaných firem

Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má ověření provést. Je k dispozici pouze, pokud není zatržen předchozí parametr Stáhnout pouze seznam nespolehlivých plátců DPH. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

Odeslání připravených elektronických zpráv Viz popis stejnojmenných parametrů pro typ úlohy Příjem elektronických zpráv.
Opakované bankovní platby

Zadáte, k jakému datu se mají opakované platby generovat. Buď k zadanému konkrétnímu datu nebo k aktuálnímu datu.

Příjem elektronických zpráv Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete e-mailové účty, pro které se má tato úloha provést.

Úloha stahuje jenom takové účty, na které je přístupové právo. Při editaci lze vybírat všechny účty, bez ohledu na práva. Není-li nastaven ani jeden účet, úloha stáhne všechny, na které má uživatel právo. Dále viz Naplánované úlohy versus přístupová práva a Poštovní účty versus přístupová práva.

Příkazový řádek Do zpřístupněné položky zadáte požadovaný příkaz.
Skladová uzávěrka

Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete sklady, které se mají uzavřít resp. v nichž se má provést ocenění skladových zásob. Význam je obdobný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz např. Nová uzávěrka k datu - Výběr uzavíraných skladů. Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka fakturace.

Další zadávané parametry této úlohy jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Výběr skladové uzávěrky Vytvoření příloh do zprávy

Výběr skladové uzávěrky

Název Popis
Typ akce
Datum uzávěrky
 • K datu - význam je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka k datu. Má význam pro úlohy spuštěné jednorázově.
 • K aktuálnímu datu mínus x dní - obdobně jako předchozí volba, jenom datum uzávěrky se odvodí od aktuálního data spuštění úlohy mínus zadaný počet dní. Má význam pro úlohy spuštěné s pravidelným opakováním.
 • Za předešlé období - uzávěrka za období předcházející období spuštění úlohy. Viz Nová hlavní uzávěrka skladu za období.
Ukládat i uzávěrky, které neobsahují žádné nové pohyby Viz Nová uzávěrka k datu - popis stejnojmenné položky. Není k dispozici pro ocenění skladových zásob (nemá pro něj význam, při ocenění se žádné uzávěrky neukládají).

Vytvoření příloh do zprávy

Použijete tehdy, pokud chcete v rámci Odesílaných zpráv po dokončení úlohy zaslat reporty s informacemi o oceňovaných pohybech coby přílohy takové zprávy. Viz úvodní popis úlohy Skladová uzávěrka. Pak zde nastavíte následující položky:

Název Popis
Seznam skladových pohybů s nekompletními cenami Jedná se o obdobu seznamu vypisovaného v kroku "Pohyby s nekompletními cenami" v rámci Nové uzávěrky k datu resp. v rámci Ocenění skladových zásob. V této příloze se vytisknou pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením za následující podmínky (význam podmínek viz Skladové pohyby - záložka Omezení):
 • Datum vystavení dokladu = Podle zadaných dat, přičemž "Datum od" se přebere z počátečního data prvního období a "Datum do" z data skladové uzávěrky resp. ocenění sklad. zásob zadaného výše.
 • Sklad = sklady zpracovávané danou akcí uzávěrky, viz výše.
 • Cena je kompletní = Ne
Seznam skladových pohybů, které se nepodařilo uzavřít resp. ocenit Jedná se o obdobu seznamu vypisovaného v kroku "Neoceněné pohyby" v rámci Nové uzávěrky k datu resp. v rámci Ocenění skladových zásob. V této příloze se vytisknou pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením za následující podmínky (význam podmínek viz Skladové pohyby - záložka Omezení):
 • Datum vystavení dokladu = obdobně jako v předchozím případě.
 • Sklad = obdobně jako v předchozím případě.
 • Řádek je zpracován uzávěrkou = Ne - Neuzavřené uzávěrkou.
 • Řádek je oceněn (bez uzavření) = Ne - Neoceněné oceněním skladových pohybů.
Seznam uzavřených resp. oceněných skladových pohybů V této příloze se vytisknou pohyby získané z agendy Skladové pohyby vyvolané s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením za následující podmínky (význam podmínek viz Skladové pohyby - záložka Omezení):
 • Datum vystavení dokladu = obdobně jako v předchozím případě.
 • Sklad = obdobně jako v předchozím případě.

  A dále za podmínek, které se liší podle zvoleného typu akce:
   

 • v případě Ocenění skladových zásob - Řádek je oceněn (bez uzavření) = Ano - Oceněné oceněním skladových pohybů.
 • v případě Nové uzávěrky k datu - Využije se uživatelsky neviditelná podmínka, která vrátí řádky uzavřené právě vytvořenými uzávěrkami.

  Podmínka za identifikátory vytvořených skladových uzávěrek, přes které se zafiltrují uzavřené řádky (každá uzávěrka obsahuje informaci o skladu a pořadí uzávěrky, přes které se testuje, zda-li je řádek uzavřen právě vytvořenými uzávěrkami).

Název přílohy Jméno výstupního souboru, do něhož se požadovaný report provede a uloží a který bude odeslán jako příloha zprávy. Název musí být zadán. Zde nelze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu přílohy nelze zadávat znaky, které obecně nelze použít v názvech souborů (např. * ? > < | / \), přílohu by pak nebylo možné uložit.

Tisková sestava Název vybrané tiskové sestavy, která se má provést.
Typ souboru Typ souboru, do kterého se má report provést. Význam je obdobný, jako když ručně provádíte tisk do souboru, viz popis Tisk do souboru zvoleného formátu.
Skript Zadávané parametry:
NázevPopis
Balíček skriptůIdentifikace balíčku skriptů, který obsahuje požadovanou funkci. Balíček musí obsahovat skript druhu Knihovna.

K dispozici je funkční tlačítko , pro nastavení odkazu na balíček skriptů. Jde o tlačítko s volbou: Přidat odkaz na nějaký balíček skriptů nebo tento odpojit, tj. zrušit odkaz na dosud svázaný balíček skriptů. K dohledání balíčku skriptů se otevře agenda Balíčky skriptů. Povinná položka.

Hlavičku funkce ve správném formátu si lze nechat vygenerovat v agendě Balíčky skriptů pomocí funkce Vygenerovat hlavičku.

Knihovna skriptůJméno skriptovací knihovny z daného balíčku obsahující potřebnou funkci. Nabízí se jméno knihovny z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.
FunkceNázev skriptovací funkce obsažené v dané knihovně, která implementuje požadovanou funkcionalitu. Nabízí se jména funkcí z knihovny zadané v předchozí položce z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.

Položky jsou k dispozici i tehdy, pokud není k dispozici agenda Balíčky skriptů, tj. pokud není nainstalováno skriptování. V takovém případě je ale nelze použít (systém ABRA Gen nahlásí chybu), ovšem v takovém případě nemá ani význam definovat úlohu takového typu.

Pokud se při vybrání skriptu nevyplní Knihovna skriptů a Funkce, může to být způsobeno tím, že je ABRA Gen spuštěna s parametrem -NOSCRIPTING a uživatel je přihlášen s privilegiem Obcházet skriptování.

Tisk

Zadávané parametry:

Název Popis
Místo programu Programové místo (programpoint), pro které má být úloha tisku naplánována.
Název přílohy Jméno výstupního souboru, do něhož se požadovaný report provede a uloží a který bude odeslán jako příloha zprávy. Název musí být zadán. Zde nelze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu přílohy nelze zadávat znaky, které obecně nelze použít v názvech souborů (např. * ? > < | / \), přílohu by pak nebylo možné uložit.

Tisková sestava Název vybrané tiskové sestavy, která se má provést.
Typ souboru Typ souboru, do kterého se má report provést. Význam je obdobný, jako když ručně provádíte tisk do souboru, viz popis Tisk do souboru zvoleného formátu.
Podmínky Omezující podmínky pro daný report. Možné podmínky se zobrazí až po výběru programového bodu a tiskové sestavy v předchozích položkách.

Jedná se o omezující podmínky, které jsou nadefinovány pro zdroj dat z definice vybrané tiskové sestavy. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

V tisku z agend Reportů se jedná o krok Zadání omezení pro vybranou sestavu (viz popis průvodců daným reportem). V tisku z dokladových agend se jedná typicky o tytéž prvky, jako jsou na záložce Omezení dané agendy, a u tisku z číselníkových agend se typicky jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat, nicméně tomu tak být nemusí. Objasníme na příkladu:

Při plánování úlohy pro tisk tiskové sestavy Obraty odběratelů z Adresáře firem se nabízí omezující prvky podle definice zdroje dat "obraty odběratelů", kdežto ve funkci Filtrovat se nabízí omezující prvky podle zdroje dat "adresář".

Vytištěný report bohužel není možné uložit přímo do souboru na disku, a to z toho důvodu, že automatizační server může běžet pod účtem, který vidí cesty jinak, a tudíž se nemusí podařit soubor uložit.

Účetní závěrka Zde stanovíte, které účetní záznamy z deníku se mají zpracovat účetní závěrkou s ohledem na jejich stav příznaku Audit. Dále musíte zadat následující informace pro dokončení závěrky, tj. pro uzavření a otevření knih, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová účetní závěrka. Při automatickém spouštění účetní uzávěrky není k dispozici možnost volit, zda chcete provést test na výskyt účetních žádostí. Ten nebude prováděn.
Upozornění na servisovaný předmět

Zadávané parametry této úlohy jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Omezení Adresáti

Omezení

Název Popis
Podmínky Omezující podmínky pro výběr firem, u kterých se má provést aktualizace. Jde o číselníkovou agendu, tudíž se jedná o tytéž prvky, jaké se nabízejí např. k filtrování ve funkci Filtrovat v adresáři firem. Vzhled, ovládání a způsob zadání hodnot jednotlivých omezovacích (filtračních) prvků je obdobný, jako je zadávání omezení v záložkách Omezení dokladových agend. Viz záložka Omezení - obecně.

Adresáti

Název Popis
Typ zprávy
a další položky
Možnost nastavit, jak se má upozornění na vybrané serv. předměty poslat. Lze volit z následných možností, přičemž pro každou z nich se zpřístupní další doplňující položky:

Odeslání vzkazu

V tom případě se odešle vzkaz na adresáty zadané dále.

NázevPopis
Typ adresáta

a další položka
Zde zvolíte typ adresáta. Podle zvoleného typu adresáta se zpřístupní další položka pro zadání konkrétního adresáta daného typu.

Způsob zadání a význam položek je obdobný, jako při ručním zadání vzkazu, viz Adresáti v detailu vzkazu. Zde pouze není k dispozici k výběru adresát typu (4) e-mail.

Odeslání e-mailu provozovateli

V tom případě se vytvoří odeslaný e-mail na e-mailovou adresu firmy provozovatele daného servisovaného předmětu.

NázevPopis
Název přílohyJméno výstupního souboru, do něhož se požadovaný report provede a uloží a který bude odeslán jako příloha zprávy. Název musí být zadán. Zde nelze využít parametr spuštění (pojmenovaný skript) %FILENAME%.

Do názvu přílohy nelze zadávat znaky, které obecně nelze použít v názvech souborů (např. * ? > < | / \), přílohu by pak nebylo možné uložit.

Tisková sestavaNázev vybrané tiskové sestavy, která se má provést.
Typ souboruTyp souboru, do kterého se má report provést. Význam je obdobný, jako když ručně provádíte tisk do souboru, viz popis Tisk do souboru zvoleného formátu.

 

Uzávěrka bankovních účtů Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete bankovní účty, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky bankovních účtů. Viz Nová uzávěrka bankovních účtů - Výběr záznamů. Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka bankovních účtů.
Uzávěrka fakturace Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete řady dokladů, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka fakturace - Výběr záznamů. Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka fakturace.
Uzávěrka ostatních dokladů Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete řady dokladů typu ostatní příjem resp. ostatní výdej, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka ostatních dokladů - Výběr záznamů. Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Nová uzávěrka ostatních dokladů.
Uzávěrka pokladen Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete pokladny, které se mají uzavřít. Význam a způsob výběru je shodný jako při ručním spouštění uzávěrky. Viz Nová uzávěrka pokladen - Výběr záznamů. Dále zadáte doplňující údaje pro provedení uzávěrky, obdobně jako při ručním spouštění uzávěrky.
Výpočet finanční bilance Zakázky/Obchodního případu/Projektu Zadávané parametry:
NázevPopis
Typ objektuZe skrytého seznamu vyberete, zda chcete bilanci počítat pro zakázky, obchodní případy či projekty (podle toho, pro který z nich provozujete projektové řízení a zajímá vás pro něj bilance).
Konkrétní zakázka/ obchodní případ/ projektČíselníková položka, kde z příslušného číselníku vyberete záznam, pro který se bude bilance počítat.
Určení data, ke kterému bude bilance spočtena
 • K zadanému datu - Je-li zvoleno, zadáte datum, k jakému se má výpočet provést. Význam je shodný jako při ručním spouštění funkce Nová bilance k zadanému datu uzávěrky. Má význam pro úlohy spuštěné jednorázově.
 • K datu spuštění výpočtu - obdobně jako předchozí volba, jenom datum pro výpočet se odvodí od aktuálního data. Má význam pro úlohy spuštěné s pravidelným opakováním.
 • K aktuálnímu datu mínus x dní - obdobně jako předchozí volba, jenom datum uzávěrky se odvodí od aktuálního data spuštění úlohy mínus zadaný počet dní.
Zálohování dat Zadáte doplňující údaje pro provedení zálohy, obdobně jako při ručním spouštění zálohování. Viz popis stejnojmenných položek v kap. Zálohování dat - kroky průvodce.

Cestu pro uložení souboru zálohy je třeba zadávat z pohledu automatizačního serveru, tj. počítače, kde automatizační server běží.

Zpracování dokumentů Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete kategorie dokumentů, které se mají zpracovat. Význam je zřejmý z popisu úlohy typu Zpracování dokumentů.
Zpracování doručených e-mailů Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete e-mailové účty, na které byly doručeny e-maily, které se mají zpracovat. Význam je zřejmý z popisu úlohy typu Zpracování doručených e-mailů.
Zpracování front souborů Pomocí funkčního tlačítka Upravit výběr ve spodní části záložky vyberete fronty souborů, které se mají zpracovat. Význam je zřejmý z popisu úlohy typu Zpracování front souborů.

Subzáložka Odeslat zprávu po dokončení úlohy

Subzáložka pro definici zprávy, která se má poslat po dokončení spuštěné úlohy.

V případě úlohy typu Tisk resp. Export, jejichž výstupem je odeslání nějaké tisk. sestavy či exportu, a dále pro úlohu typu Skladová uzávěrka, má-li jejím výstupem být odeslání nějaké tisk. sestavy, se jedná o zprávu, která bude obsahovat výsledek dané plánované úlohy, tj. její přílohou bude právě požadovaný report tj. tisk. sestava resp. definovatelný export. V případě úloh jiného typu se jedná pouze o informační zprávu o tom, že daná úloha proběhla. V tomto případě nezaměňujte s vlastním výsledkem spuštěné úlohy. Objasníme na příkladu:

Mějme úlohu typu "Tisk" reportu Struktura pohledávek. Až se úloha pustí a provede, bude jejím výsledkem požadovaný report. Adresátům, které zde uvedete, se pošle po dokončení úlohy zpráva, která bude mít požadovaný report jako svou přílohu. Na druhou stranu mějme úlohu typu Příjem elektronických zpráv. Adresátům, které zde uvedete, se pošle po dokončení úlohy zpráva, že stahování pošty bylo provedeno (bez ohledu na to, zda byl či nebyl stažen nějaký e-mail pro nějakého třeba úplně jiného adresáta). Pokud chcete zajistit, aby adresát doručeného e-mailu obdržel zprávu, že mu byl e-mail doručen, musíte to zajistit jiným způsobem. Viz Často kladené otázky - k e-mailům a interním vzkazům.

Podrobněji viz popis u jednotlivých typů úloh.

Obsahuje:

Hlavičkové údaje

Obsažené položky:

Typ úlohy Zadávané parametry
Po dokončení úlohy Možnost nastavit, co se má provést po dokončení automatické úlohy:
 • Nic nedělat
 • Poslat zprávu - v tom případě se odešle vzkaz na adresáty zadané dále

Pro úlohy typu Tisk resp. Export a dále pro úlohu typu Skladová uzávěrka, má-li jejím výstupem být odeslání nějaké tisk. sestavy, je třeba mít vždy nastaveno Poslat zprávu, jelikož, jak bylo zmíněno výše, v tomto případě zpráva obsahuje vlastní výsledek úlohy (požadovaný report). (Neplatí pro úlohu typu Upozornění na servisovaný předmět, kde je odeslání reportu řešeno jiným způsobem.)

Předmět Slouží pro vyplnění položky Předmět zprávy, která bude odeslána, tj. Předmět vzkazu resp. Předmět odeslaného e-mailu.

Adresáti a lišta navigátoru adresátů

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání adresátů vzkazu.

Název Popis
Typ adresáta

a další položky

Zde zvolíte typ adresáta. Podle zvoleného typu adresáta se zpřístupní další položky pro zadání konkrétního adresáta daného typu.

Způsob zadání a význam položek je obdobný, jako při ručním zadání vzkazu, viz Adresáti v detailu vzkazu. Drobný rozdíl je zde akorát u adresáta typu (4) e-mail, proto jej popíšeme i zde:

Pro odesílání na externí e-mailové adresy zde platí: Zde vytvořené e-maily program neodesílá automaticky okamžitě po jejich vytvoření. Budou ve stavu "K odeslání" a je třeba zajistit jejich odeslání z agendy Odeslané e-maily jiným způsobem (ručně nebo automaticky pomocí naplánované úlohy k tomu určené typu Odeslání připravených elektronických zpráv). Pokud ale používáte automatizační server a odesílání zpráv po dokončení naplánovaných úloh, předpokládá se, že budete mít nastavenu i tuto naplánovanou úlohu. Viz též možnosti odeslání e-mailů.

Typ odeslání Umožňuje si pro každého adresáta zvlášť nastavit, zda se mu zpráva odesílaná po dokončení úlohy má posílat vždy nebo jen tehdy, dojde-li k nějaké chybě. Využijete zejména u často spuštěných úloh, kdy by zasílání zpráv vždy bylo obtěžující.

Pod editovatelným seznamem adresátů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.
 • Zadávat - pro nastavení zadávaného údaje pro adresáty typu (0) uživatel.

Subzáložka Historie spuštění

V horní části záložky lze nastavit způsob sledování historie:

 • Pouze poslední datum a čas
 • Každé spuštění - Pozor! U často spouštěných úloh (opakovaně denně) v tomto případě bude vznikat velké množství logů.

Dále je k dispozici needitovatelný seznam, který zobrazuje údaje o spuštění dané úlohy, na počátku prázdný. Obsažené položky:

Typ úlohy Zadávané parametry
Stav Informace o výsledném stavu spuštění, tj. zda spuštění proběhlo OK nebo s chybou.

Chyba nastane, např. pokud se jedná o úlohu odeslání e-mailu a uživatel, pod nímž se úloha spouští, nemá přístup k zadanému e-mailovému účtu apod. Viz též Naplánované úlohy versus přístupová práva a Poštovní účty versus přístupová práva.

Viz též často kladené otázky, otázka Naplánovaná úloha se nespustí nebo skončí chybou.

Chybový stav může být příčinou k zaslání zprávy o chybě adresátům uvedeným v Odeslat zprávu po dokončení úlohy, viz popis dané záložky, a u úlohy typu Odeslání elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv případně i vlastníkovi účtu, viz popis úloh Odeslání připravených elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv.

Začátek
Konec
Datum a čas spuštění a dokončení úlohy.
Trvalo Doba trvání úlohy.
PID Process Identifier. ID procesu, ve kterém se daná úloha zpracovává. Informační položka. Viz též PID v záložce Automatizační server.

V pravé části záložky jsou k jednotlivým záznamům spuštění zobrazovány doplňující informace, pokud je automatizační server pro daný typ úlohy generuje. Tyto informace využijete, zejména, pokud došlo při zpracování k chybě.

Pokud máte více spojení na databázi ABRA Gen, věnujte pozornost i tomu, jakého spojení se dané hlášení týká. Viz často kladené otázky - Automatizační server mi hlásí, že "Není nastaven výchozí uživatel", i když mám vše nastaveno správně. Jak to?

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.