Servisní knížka

Servisní knížka je agenda servisního charakteru. Spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro opravy, zadávání, mazání atd.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Omezení Seznam Detail

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Administrace při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Administrace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Popis ovládání, společných prvků v knihách a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Servisní knížka je agenda servisního charakteru. Účelem této agendy je především podrobná evidence o provedených pracích, zásazích a příp. chybových stavech jak u samotného klienta, tak v servisním středisku výrobce. Je určena pro záznamy implementačních zásahů prováděných servisními konzultanty ve firmě klienta, servisních zásahů prováděných servisními konzultanty nebo automaticky programem a pro záznamy chybových stavů prováděných automaticky programem či případně zadané uživatelem. K dispozici je sada definovatelných exportů, pomocí nichž lze jednotlivé záznamy odesílat do centrální evidence nebo ke zpracování do servisního střediska výrobce. Ke každému záznamu lze kromě základních identifikačních údajů a obsahu připojovat i servisní a implementační data a obrázky.

V servisní knížce se může vyskytovat několik typů záznamů:

 • Implementační záznam - je určen pro servisní konzultanty, kteří zde zapisují informace o průběhu a stavu implementace prováděné na základě dohodnutého průběhu podle smlouvy s klientem. Ke každému záznamu kromě identifikačních údajů, data a času provedení a dalších potřebných informací má možnost připojit Implementační data. Jedná se o data ve stanoveném formátu a typicky je bude generovat ze svého servisního programu pro evidenci servisních prací. Na základě příslušného záznamu může pořídit servisní list k podpisu klientovi a prostřednictvím definovatelných exportů záznam odeslat k evidenci do servisního střediska.
 • Servisní záznam - obdoba předchozího, tj. záznamy zadávané servisním konzultantem, které slouží pro evidenci servisních zásahů již při běžném provozu u klienta. Opět s možností připojit ke každému záznamu data v definovaném formátu pro možnost přenositelnosti do/z servisního programu servisního konzultanta a odeslání do centrální evidence v servisním středisku.
 • Automatický záznam - pro záznamy generované automaticky programem o provedených automatických servisních zásazích v rámci obnovy dat, resp. update.
 • Chybové hlášení - má rovněž dvojí využití:
  • pro záznamy chybových stavů prováděných automaticky programem v případě, že by se vyskytl nějaký chybový stav v programu
  • pro záznamy chybových stavů zadaných uživatelem, které nastaly a které je třeba vyřešit.

   U takových záznamů bude typicky využita možnost připojit obrázek - kopii obrazovky (printscreen) s chybovým hlášením a záznam vč. obrázku definovatelným exportem odeslat do servisního střediska k vyřízení.

 • Požadavek klienta - pro záznamy klientů, co chtějí po konzultantovi udělat, až je navštíví, ale přitom nejde o zápis chyby.

U jednotlivých záznamů je možno dále nastavit, že se mají údaje uvedené v jejich obsahu hlásit uživateli při následujícím startu systému - proto, aby byl uživatel informován, že v systému buď došlo k nějakému problému nebo jen o tom že např. v rámci update byly rozšířeny účetní předkontace a že by se danou skutečností měl zabývat - např. aktualizovat si dle dodávaných vzorů vlastní předkontace apod.