Formát ISDOC/ISDOCX

Formát ISDOC (resp. ISDOCX) je formátem elektronické fakturace, který vznikl na základě spolupráce významných českých i celosvětových výrobců informačních systémů a za podpory MVČR a MFČR a který je obecně uznávaným v běžné mezifiremní komunikaci. Společnost ABRA Software a.s. byla iniciátorem myšlenky společného formátu ISDOC a výrazným způsobem k jeho vzniku přispěla.

Formát ISDOC byl definován "Pracovní skupinou pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS. V říjnu 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů vybudovat společný formát el.fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Zjednodušeně řečeno, přední tuzemští výrobci ekonomických a podnikových systémů se zavázali podporovat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických zpráv, což umožní podnikům - uživatelům různých SW - mezi sebou jednoduše vzájemně komunikovat (aniž by byly nutné nějaké další převodní můstky či jiné úpravy). Formát ISDOC byl oficiálně vyhlášen v březnu 2009.

Využití elektronické výměny dat s definovaným standardem tohoto typu umožní ušetřit mnoho zbytečné práce, papírování, poštovních poplatků a chyb v přepisování dokladů. Využití může mít i v rámci eGovernmentu z dílny ministerstva vnitra, konkrétně systému Datových schránek.

ISDOC formát představuje jeden XML soubor, ve kterém je uložen jeden elektronický doklad. Tento doklad i se svými řádky je jednoznačně identifikován pomocí unikátního identifikátoru UUID. Soubor je označen příponou *.ISDOC. Pokud je třeba k elektronickému dokladu připojit nějaké přílohy, pak se tento soubor včetně příloh zabalí do ZIP archivu, který je označen příponou *.ISDOCX.

Mohou nastat případy, kdy UUID identifikátor není v ISDOC dokladu obsažen. Tento stav není žádoucí (tyto doklady nepocházejí ze systému ABRA Gen), ale z důvodu kompatibility je možné tyto doklady od v. 14.51 importovat. V průběhu zpracováním dokladu je však uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

K zobrazení exportních souborů (dokumentů ve formátu ISDOC) slouží externí volně dostupný program ISDOCreader. V rámci ABRA Gen je lze vytvářet resp. prohlížet v rámci agendy Dokumenty, viz dále.

Pro zdárné zobrazení ISDOC dokumentu je potřeba, aby na počítači byl instalován MS XML parser příslušné verze. Pokud by nebyl přítomen, lze jej doinstalovat mj. volbou Instalovat MSXML6 v agendě Nastavení klienta.

Typy elektronických dokladů, které lze elektronicky přenášet pomocí ISDOC formátu a následně automaticky naimportovat (a hodnota tagu DocumentType):

  • Faktura vydaná - (DocumentType = 1)
  • Dobropis faktury vydané - (DocumentType = 2)
  • Vrubopis - faktura, která navyšuje částku jiné faktury, na kterou se odkazuje - (DocumentType = 3)
  • Zálohová faktura - Zálohový list - (DocumentType = 4)
  • Daňový zálohový list - (DocumentType = 5)
  • Dobropis daňového zálohového listu - (DocumentType = 6)

Využití ISDOC formátu v systému ABRA Gen

Systém ABRA Gen podporuje:

Od v.9.03 je tedy možná plnohodnotná elektronická komunikace a to i mezi uživateli systému ABRA Gen a uživateli jiných ERP systémů (samozřejmě za podmínky, že tyto jiné ERP mají podporu ISDOC formátu implementovánu). Pokud druhá strana nevlastní ERP s již implementovanou podporou ISDOC formátu, může přijatý elektronický ISDOC dokument přečíst pomocí programu ISDOCreader.

Podrobná dokumentace formátu ISDOC není součástí této příručky a je k dispozici ke stažení např. na stránkách www.isdoc.org.