Formulář pro zadání adresy

V systému na různých místech lze zadávat adresu vztahující se k editovanému záznamu. Tj. např. se může jednat o adresu:

Příklad vzhledu formuláře (panelu) pro zadání adresy

Význam položek a dostupných funkčních tlačítek je obdobný na všech místech výskytu tohoto formuláře, proto je popíšeme zde. Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formulářů v továrním nastavení:

Název Popis
Oddělení
Location

Možnost označení, o jaký organizační celek dané firmy se jedná.

Zda je tato položka k panelu adresy k dispozici, závisí na konkrétním místě programu (v některých místech se nevyskytuje, např. adresa místa servisu u klienta v údajích servisovaného předmětu).

Adresa
  Ulice
Street

Zadání místa, ulice, PSČ, města. PSČ a příp. i město si lze vybrat také z číselníku Poštovních úřadů. Číselník se nabídne po stisku tlačítka a směrovací číslo si v něm můžete podle různých řazení dohledat. Vybrané PSČ se vloží do editované adresy a pokud je název města dosud nevyplněn, vloží se do něj rovnou i název vybrané pošty. V opačném případě systém nabídne možnost názvem vybrané pošty přepsat dosavadní název města.

Číselník Poštovních úřadů rovněž umožňuje, aniž by byl vyvolán tlačítkem , automatické doplnění PSČ, pokud není PSČ vyplněno a změníte město, a naopak automatické doplnění města, pokud není město vyplněno a změníte PSČ. Nutnou podmínkou pro automatické doplnění PSČ nebo města je zadání údaje, podle kterého se hledá v číselníku Poštovní úřady, tj. města při doplňování PSČ a PSČ při doplňování města, přesně v tom tvaru, v jakém je uvedeno v číselníku, přičemž hledání není citlivé na velká/malá písmena. Objasníme na příkladu:

Do položky Město zadejme Kladno 1. Automaticky se doplní PSČ 272 01, protože Kladno 1 je uvedeno v číselníku Poštovní úřady. Zadáme-li KLADNO 1, rovněž se PSČ doplní, protože hledání není citlivé na velká/malá písmena. Pokud však zadáme pouze Kladno, nedoplní se do PSČ nic, protože v číselníku pouze Kladno uvedeno není. Obdobně pro PSČ: Zadáme-li do položky PSČ 160 00, doplní se do položky Město Praha 6. Pokud však zadáme 16000, nedoplní se nic, protože PSČ jsou v číselníku Poštovní úřady uvedena ve tvaru tři číslice, mezera a dvě číslice.

Zemi a kód země si lze vybrat také z číselníku Zemí. Číselník se nabídne po stisku tlačítka a zemi si v něm můžete podle různých řazení dohledat. Kód vybrané země se vloží do editované adresy a pokud je název země dosud nevyplněn, vloží se do něj rovnou i název vybrané země. V opačném případě systém nabídne možnost názvem vybrané země přepsat dosavadní název země.

Město
City

PSČ
PostCode
Země
Country
Kód
CountryCode
ZIP
ZIP
Zadání státu a ZIP kódu.
Telefony, fax
  Tel.1
PhoneNumber1

Zadání čísel telefonů a faxu.

Vzhledem k tomu, že ABRA Gen umožňuje doplňovat telefonní případně faxová čísla také do formulářů, které vyžadují rozdělení čísla na směrové číslo země (mezinárodní předvolba při mezistátním volání), národní směrové číslo (předvolba pro volání z jednoho telefonního obvodu do jiného v rámci jedné země) a vlastní číslo, je vhodné zadávat telefonní případně faxové číslo v souladu s následujícími pravidly:

 • Směrové číslo země musí začínat sekvencí znaků "00" nebo "+".
 • Pokud není detekováno směrové číslo země, předpokládá se, že se jedná o číslo v rámci lokální země.
 • Detekce předvoleb operátorů nebo telefonních obvodů pro dálkové volání (národní směrové číslo) v rámci ČR nebo Slovenska probíhá podle platného číselného plánu.

  U čísla +420603789789 je detekováno směrové číslo země 420 = ČR, dále předvolba operátora 603 a vlastní číslo 789789.
  U čísla +420371234567 je detekováno směrové číslo země 420 = ČR, dále národní směrové číslo 37 pro Plzeňský kraj a vlastní číslo 1234567.
  U čísla +421223232323 je detekováno směrové číslo země 421 = Slovensko, dále národní směrové číslo 2 pro Bratislavu a vlastní číslo 23232323.

 • Pokud není detekována předvolba operátora nebo národní směrové číslo, ABRA Gen považuje celé číslo za lokální uživatelské číslo.
 • Formátování čísla jak v mezinárodním tvaru, tak ve tvaru bez směrového čísla země mezerami, pomlčkami a závorkami je libovolné, tj. číslo lze zapsat např.:
  999 999 999                            +420999999999
  999/999 999                            +420 999 999 999
  999-999 999                            +420 (999) 999 999
  (99)-999-99/99                        +420-999-999-999
  99 99 99 999                            00420/999999999
  999/99-99-99                           00 420 999 999 999         apod.
Tel.2
PhoneNumber2
Fax
FaxNumber
Adresát
Recipient
Položka z důvodu zpětné kompatibility s předchozím systémem ABRA Gold (pro převod údajů z položky Místo obsažení v adrese v ABRA Gold). Měla význam především v prvotních verzích systému ABRA Gen. Po zavedení provozoven, resp. osob připojených k firmě, možnosti zadání provozoven i osob na doklady atd. nemá v systému další konkrétní použití, tudíž uživatel ji může použít libovolně.
E-mail
EMail

E-mailová adresa vztahující se k editovanému záznamu s funkčním tlačítkem . Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Použití čárky jako oddělovače závisí na tom, zda tuto syntaxi (více adres oddělených čárkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená délka je max. 100 znaků.

Po stisku tlačítka Odeslat e-mail se prostřednictvím protokolu MailTo otevře aplikace e-mailového klienta asociovaná na protokol MailTo s novou e-mailovou zprávou s předvyplněnou příslušnou e-mailovou adresou. Dále viz využití MailTo.

GPS
GPS
GPS souřadnice vztahující se k dané adrese. Lze zadat maximálně 40 znaků dlouhý řetězec.

V některých místech systému mohou být pod formulářem adresy (popsaným zde) k dispozici i další položky (další e-maily apod.). Takové položky jsou pak popsány přímo v dané agendě. Viz např. E-mail pro el. zpracování dokladů v adresáři firem.