Klávesové zkratky (obecně)

V této kapitole si uvedeme přehled nejčastějších klávesových zkratek a akcí s nimi spojených ve Windows systémech obecně, tedy platných i v ABRA Gen.

Dále viz též kap. Standardizované funkce ABRA Gen, jejich klávesové zkratky a obecný popis, kde naleznete přehled dalších klávesových zkratek používaných pro typizované operace v celém systému ABRA Gen (se shodným nebo obdobným významem takřka ve všech agendách ABRA Gen).

Kromě toho je v jednotlivých agendách řada dalších klávesových zkratek pro netypizované operace, tedy funkce, které bývají různé v různých agendách ABRA Gen, vždy podle konkrétního charakteru a potřeb dané agendy. Tyto jsou vždy uvedeny v popisu dané agendy u popisu dané funkce.

Klávesové zkratky, které jsou v dané záložce dané agendy k dispozici pro spouštění jednotlivých jejích funkcí, jsou uvedeny v seznamu funkcí v hlavním menu aplikace ve volbě Funkce, příp. v popisku (tooltipu) odpovídajícího funkčního tlačítka. Kromě toho bývají k dispozici ještě různé horké klávesy graficky zvýrazněné a to nejen pro funkce a funkční tlačítka, ale i různé jiné prvky a položky v okně. (Zobrazení může být věcí nastavení operačního systému, více viz výklad u termínu horké klávesy.)

Příklad zobrazení klávesové zkratky v popisku (tooltipu). ABRA vzhled.

 

Příklad zobrazení dostupných klávesových zkratek pro funkce dostupné v konkrétní agendě. ABRA vzhled, i když jak bylo zmíněno v popisu vzhledů, hlavní menu je jedno z míst, které se styluje podle Windows. V tomto případě Windows 8.

Klávesové zkratky umožňují uživateli pohodlné ovládání z klávesnice mnohdy mnohem rychlejší než ovládání myší.

Kde najít info o dostupných kl. zkratkách v systému ABRA Gen, viz Často kladené otázky - Klávesové zkratky, kde je hledat?

Kl. zkratka Funkce
Enter

Má několik funkcí:

 • Ukončuje vstupní formulář (s uložením), tj. jako stisk funkčního tlačítka OK nebo Uložit, jak je obvyklé v prostředí Windows (neplatí pouze pro editovatelný seznam a editační položku typu poznámka).

  Pro uživatele ABRA Gold: Klávesa Enter v systému ABRA Gendefaultně neslouží k přechodu na další položku ve vstupních formulářích, jak tomu bylo v ABRA Gold Win, ale uzavírá vstupní formulář!!! Tj. např. zadáváme-li položky v hlavičce dokladu, pak stisk Enter nás neposune na další položku k vyplnění, ale má stejný efekt jako stisk Uložit! Nicméně je možné si nastavit, aby bylo možné se pohybovat po položkách i pomocí klávesy Enter - viz menu Nastavení - popis funkce Pro pohyb po položkách používat také Enter z numerické klávesnice.

 • Volba z nabídky, tj. potvrzení (volba) té akce, která je aktuální, např. volba funkce z menu (stisk Enter vyvolá funkci, na které stojí v menu kurzor), volba hodnoty - záznamu z číselníku (stisk Enter vybere aktuální záznam) apod.
 • Vyvolání funkce spojené s funkčním tlačítkem, které má fokus.
 • Posun na další řádku v editační položce typu poznámka.
Esc

Typicky něco ruší, zavírá či ukončuje bez ukončení. Např. ukončuje vstupní formulář bez uložení, dialogové okno bez uložení atd. Tedy odchod - zrušení rozpracované akce, tj. jako stisk funkčního tlačítka Storno, Zrušit (neplatí pro editovatelný seznam a editační položku typu poznámka).

Esc dále ruší (maže) případný zadaný filtr. Viz např. funkce pro hledání hodnoty v seznamu dostupná v seznamech, rychlé fulltextové hledání v okně agend apod.

Shift+Enter Vyhrazeno pro standardizované funkce agend ABRA Gen.
Ctrl+Enter

Vyhrazeno pro standardizované funkce agend ABRA Gen.

V některých speciálních případech ukončuje vstupní formulář (s uložením resp. s výběrem) místo klávesy Enter (např. výběr z číselníku skladových karet v režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet). Takový případ je pak popsán v rámci popisu dané agendy resp. daného místa programu.

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12

a jejich kombinace:

Shift+F2,...
Ctrl+F2,...
Ctrl+Shift+F2,...
Alt+F11,...
ctrl+alt+F11,...

Vyhrazeno pro standardizované funkce agend ABRA Gen. Viz samostatná kapitola.

V některých agendách, pokud není použita příslušná standardizovaná funkce, může být klávesa F2-12 či jejich kombinace s Ctrl/Shift využita k nějaké specializované funkci. Viz např. Ctrl+F3 pro hledání textu ve funkci Najít další v editaci wiki stránky.

Některé kombinace jsou využity pro funkce pro práci s definicemi, např. definicemi omezení, definicemi filtrování v nastavení filtru, funkcemi pro hromadné označování a definicemi pro hromadné označování apod.

Ctrl+F Kombinace Ctrl+F je vyhrazena pro hledání a akce s tím spojené. Viz např. funkce pro hledání hodnoty v seznamu dostupná v seznamech, rychlé fulltextové hledání v okně agend apod.
Ctrl+Shift+F Kombinace Ctrl+Shift+F je vyhrazena pro přesun fokusu do panelu fulltextového hledání, je-li v dané agendě k dispozici.
F10 Posune fokus do menu, bez ohledu na to, kde byl v okamžiku stisku F10 (jak je obvyklé v prostředí Windows), tedy aktivuje v daném programu panel s menu. Opakovaný stisk F10 fokus vrátí zpět. Tedy slouží pro rychlé přepínání do menu a zpět. (Stejný efekt jako klávesa Alt).
Shift+F10 Vyvolá lokální nabídku menu (jak je obvyklé v prostředí Windows), je-li tato k aktuálnímu prvku k dispozici. Opakovaný stisk Shift+F10 lokální menu zavře.
Alt+Enter Vyvolá dialog pro nastavení Vlastností vybrané položky - tedy volbu Vlastnosti z lokálního menu (jak je obvyklé v prostředí Windows).
Tab

Přechod na další prvek ve vstupním formuláři, tj. posune fokus na další prvek v pořadí.

Alternativně lze pro pohyb po položkách používat i Enter z num. klávesnice, je-li tak nastaveno, viz menu Nastavení - popis funkce Pro pohyb po položkách používat také Enter z numerické klávesnice.

Shift+Tab Návrat na předchozí prvek ve vstupním formuláři, tj. inverzní funkce k Tab.
Ctrl+Tab

Přechod na následující záložku. Je-li v okně více vnořených záložek, pak funkce přepíná mezi záložkami na nejvyšší úrovni. Objasníme na příkladě:

V agendě faktur vydaných mějme aktuálně otevřenou záložku Detail, v ní subzáložku Hlavička dokladu:

ABRA vzhled

Fokus stojí na subzáložce Hlavička. Stisk Ctrl+Tab nezpůsobí přepnutí do subzáložky Firma, ale přepnutí ze záložky Detail do záložky Zaúčtování (příp. platby, pokud daný doklad nemá záložku Zaúčtování). (Pokud bychom měli nějakou akci rozeditovanou tj. byli v záložce Detail v editačním režimu a např. opravovali hlavičku dokladu, pak před vlastním přepnutím do jiné hlavičky si program nejprve vyžádá ukončení editace s možností uložení změn nebo zrušení editace bez uložení.)

Ctrl+Shift+Tab Přechod na předchozí záložku, tj. inverzní funkce ke Ctrl+Tab.
ScrollLock Stisk klávesy ScrollLock má význam při přihlášení do systému, aby nebyly spuštěny agendy ze záložky Po spuštění, nebo při spuštění agendy, aby nebyl proveden dotaz s výchozím omezením.
Alt Stisk samotné klávesy Alt posune fokus do menu, bez ohledu na to, kde byl v okamžiku stisku Alt (jak je obvyklé v prostředí Windows). Další stisk fokus vrátí zpět. Tedy slouží pro rychlé přepnutí do menu a zpět. (Stejný efekt jako klávesa F10).
Alt+ podtržené písmeno

Tzv. Hot-keys, horké klávesy. Použití např.:

 • k přepnutí na jinou záložku
 • k vyvolání funkce spojené s funkčním tlačítkem s touto hot-key
 • k vyvolání menu či funkce z menu
 • atd.
Alt+Q Vyvolání uživatelské funkce, viz Akce po...
Alt+F4

Ve Windows obecně - zavření aktuálního okna nebo ukončení celého programu.

V ABRA Gen zavření aktuálního okna, přičemž může jít o

 • hlavní okno aplikace ABRA Gen (tj. zavření všech otevřených agend a návrat do okna pro spouštění agend)
 • okno pro spouštění agend (tj. ukončení ABRA Gen)
 • modální okno malého výběrového číselníku (tj. zavření tohoto číselníku bez výběru hodnoty)
 • modální okno tiskového náhledu (tiskový náhled je otevřen v modálním okně, byl-li vyvolán z jiného modálního okna)
Ctrl+O Otevření agendy.
Ctrl+Q Vložení identifikace uživatele, datumu a času do textu (viz např. editace aktivity, požadavku, dokumentace, ...).
Ctrl+F4

Ve Windows obecně - zavření aktuálního okna (MDI programy). V ABRA Gen zavření aktuálně otevřené agendy.

Nefunguje v kombinaci s agendou Prohlížeč Wiki.

Ctrl+F7 Najde záznam splňující zadané podmínky, tj. vyvolá funkci hledání dle omezujících podmínek.
Shift+F7 Najde další záznam splňující zadané podmínky.
Shift+Num.plus,
Shift+Num.minus,
Shift+Num.násobítko

Ve mzdových agendách podporujících historii pro přepínání zobrazeného mzdového období v panelu pro volbu zobrazeného mzdového období.

V editační položce typu datum pro posun data o měsíc. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.

Jedná se jen o klávesy z numerické klávesnice.

Ins,
Ctrl+Ins/Del,
Alt+šipky,
Shift+šipky,
Ctrl+Shift+šipky,
Ctrl+klik myší,
Shift+klik myší,
Alt+Ins/Del

Klávesové zkratky pro práci s označováním obecně platné ve Windows. Lze je využívat na označování

Alt+ šipka dolů v položkách číselníkových, ve skrytých seznamech (combobox), v položkách typu datum a v položkách s kalkulačkou slouží na rozbalení nabídky, tj. číselníku, skrytého seznamu, kalendáře, kalkulačky atd.

Alt+ šipka nahoru v položkách s historií slouží k vyvolání okna historie.

Alt+ šipka nahoru/dolů v okně pro spouštění agend umožní rychlý přechod na předchozí/následující složku. Alt+ šipka vlevo/vpravo v okně pro spouštění agend umožní změnu pořadí aktuální ikony.

Alt+Ins/Del v editovatelných seznamech pro vkládání/mazání řádků. Viz Navigátor, funkce navigátoru, pořadí řádků - kláves. zkratky. Platí pro většinu navigátorů v editovatelných seznamech.

Ctrl+ Del v položkách číselníkových slouží pro vymazání hodnoty.

Ctrl+Alt+Ins V editovatelných seznamech pro přidávání řádků. Viz Navigátor, funkce navigátoru, pořadí řádků - kláves. zkratky. Platí pro většinu navigátorů v editovatelných seznamech.
Alt+Shift+šipka vpravo/vlevo Klávesové zkratky pro změnu šířky aktuálního sloupce v editovatelném gridu.
Alt+Num.plus,
Alt+Num.minus,
Alt+Num.dělítko,
Alt+Num.násobítko,
Alt+číslo1-9

Klávesové zkratky pro přepínání mezi otevřenými agendami.

Jedná se jen o klávesy z numerické klávesnice.

Ctrl+číslo1-9 Klávesové zkratky pro přepínání třídění v panelu pro vyhledávání a třídění v některých agendách. Příp. pro standardizované akce v jiných agendách (typicky pro rychlou volbu podfunkcí u některých multifunkčních tlačítek). V tisk. náhledu přepíná velikost zobrazení. V záložce Foto přepíná velikost zobrazení. Apod.
PgUp

Zobrazení předchozí stránky, tedy pro listování v dlouhých seznamech. Posouvá fokus o stránku nahoru počítáno vždy od výchozí pozice kurzoru. Platí pro needitovatelný i editovatelný seznam.

V tisk. náhledu posouvá viditelnou část reportu na další.

V kalendáři vyvolaném z editační položky typu datum pro posun data o měsíc. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.

PgDn

Zobrazení následující stránky, tedy pro listování v dlouhých seznamech. Posouvá fokus o stránku dolu počítáno vždy od výchozí pozice kurzoru. Platí pro needitovatelný i editovatelný seznam.

V tisk. náhledu posouvá viditelnou část reportu na předchozí.

V kalendáři vyvolaném z editační položky typu datum pro posun data o měsíc. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.

Home Posun kurzoru na první záznam v seznamu. Platí pro needitovatelný i editovatelný seznam. V editační položce na první znak celého textu (řádku)
End Posun kurzoru na poslední záznam v seznamu. Platí pro needitovatelný i editovatelný seznam. V editační položce na poslední znak celého textu (řádku).
Šipka vpravo/vlevo

V needitovatelném seznamu roluje (posouvá) obraz horizontálně po sloupcích v seznamu, viz kláves. zkratky pro pohyb kurzoru po needitovatelném seznamu. V editační položce po písmenech.

V kalendáři vyvolaném z editační položky typu datum pro posun na datum ve zvoleném směru. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.

Ctrl+Šipka vpravo/vlevo

V needitovatelném seznamu roluje (posouvá) obraz horizontálně po sloupcích v seznamu, viz kláves. zkratky pro pohyb kurzoru po needitovatelném seznamu.

V editační položce roluje na první (poslední) znak slova (obdobný efekt jako Home/End, ale zde po slovech).

V číselnících se stromovou strukturou posune položku, na které stojí kurzor, o jednu hierarchickou úroveň níž/výš ve funkci Uspořádat strom.

Šipka nahoru/dolu

V needitovatelném seznamu roluje (posouvá) kurzor vertikálně po záznamech v seznamu. Viz pohyb kurzoru po needitovatelném seznamu - kláves. zkratky.

Obdobně v editovatelném seznamu. Viz Pohyb v editovatelném seznamu - kláves. zkratky.

V editační položce typu poznámka roluje po řádcích poznámky, v ostatních editačních položkách funguje jako šipka vpravo (vlevo). V editovatelném seznamu roluje po řádcích, přechod z posledního řádku na další je spojen rovnou se založením řádku nového.

V kalendáři vyvolaném z editační položky typu datum pro posun na datum ve zvoleném směru. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.

Ctrl+Šipka nahoru/dolu

V needitovatelném seznamu posune kurzor na první resp. poslední aktuálně zobrazený záznam v okně. Viz pohyb kurzoru po needitovatelném seznamu - kláves. zkratky.

V číselnících se stromovou strukturou posune položku, na které stojí kurzor, nad předchozí/pod následující položku v rámci jedné větve stromu ve funkci Uspořádat strom.

Ctrl+Num.plus,
Ctrl+Num.minus,
Ctrl+Num.násobítko,
Ctrl+Num.dělítko

V needitovatelném seznamu ovládání tlačítek navigátoru pro pohyb po záznamech. Viz pohyb kurzoru po needitovatelném seznamu - kláves. zkratky.

Jedná se jen o klávesy z numerické klávesnice.

Space (Mezerník)
Alt+Space(Mezerník) Zobrazí systémové menu aktuálního okna.
Alt+Space(Mezerník)+N Minimalizace okna.
Ctrl+Space(Mezerník)

V editaci záznamu, obsahuje-li tento víceřádkový editovatelný grid (seznam), přepíná mezi zobrazením jednořádkovým a víceřádkovým, resp. mezi zobrazením jen 1. části řádku a všemi částmi řádku (tj. celým řádkem). Viz Práce s víceřádkovým gridem, možnost zobrazení jako jednořádkový - kláves. zkratky.

V editaci Wiki stránky a v editoru výrazů vyvolává kontextovou nabídku.

Shift+Ctrl+Space(Mezerník)

Minimalizace okna.

V editaci záznamu, obsahuje-li tento víceřádkový editovatelný grid (seznam), vyvolá lokální nabídku menu pro přepnutí jedno a víceřádkového zobrazení.

V editaci zdrojového kódu v balíčku skriptů slouží k ručnímu vyvolání nápovědy k parametrům procedur a funkcí v rámci nápovědy intellisense.

Ctrl+A

Označení všeho. Není prozatím funkční v položkách typu memo.

Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+D V editaci wiki stránky volba typu písma.
Ctrl+E

V editaci zdrojového kódu v balíčku skriptů slouží k vyvolání rychlého hledání v rámci nápovědy intellisense.

Num.plus
Num.minus
V editační položce typu datum pro posun data o den. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.
Ctrl+Shift+Num.plus
Ctrl+Shift+Num.minus
V editační položce typu datum pro posun data o rok. Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Kl. zkratky pro práci se schránkou (clipboardem), standard windows. Použití schránky viz např. Kopírování označených přes Clipboard, editace různých záznamů apod.
Ctrl+C = Copy
Ctrl+V = Paste
Ctrl+X = Cut
Shift+Insert
Ctrl+Insert
Del+Insert
Kl. zkratky pro práci se schránkou (clipboardem). Jedná se o celosvětový standard. Alternativa k předchozím.
Shift+Insert = Copy
Ctrl+Insert = Paste
Del+Insert = Cut
T V editační položce typu datum pro výběr aktuálního datumu (ale jen v režimu nerozbaleného kalendáře). Viz zadání hodnoty do datumové položky - kláves. zkratky.

Kombinace
Alt, Shift, Ctrl +písmeno

(kromě kombinací zmíněných výše majících jiný význam)

Vyhrazeno pro funkce agend ABRA Gen. Jedná se o některé ze standardizovaných funkcí nebo se jedná o specializované funkce v konkrétních agendách. Pak viz popis dané agendy.

Jak bylo řečeno výše, klávesové zkratky, které jsou v dané záložce dané agendy k dispozici pro spouštění jednotlivých jejích funkcí, jsou uvedeny v seznamu funkcí v hlavním menu aplikace ve volbě Funkce, příp. v popisku (tooltipu) odpovídajícího funkčního tlačítka.