Typy plateb - typy platících dokladů, příjmové/výdajové doklady, znaménka +/-

Platby můžeme rozdělit ze dvou hledisek a to podle typu platícího dokladu (tj. jakým dokladem byla platba předpisu provedena) a podle toho, zda jde o příjem nebo výdaj (tj. příjmový nebo výdajový doklad). V následujícím textu naleznete:

Typy platícího dokladu

Zaplacení neboli úhrada daného dokladu (který je předpisem platby) může být provedena:

 • Bankovním převodem - tj. řádkem platby na bankovním výpisu (BV).
 • V hotovosti - tj. pokladním příjmem (PP) nebo výdejem (PV).
 • Ostatním dokladem - tj. ostatním dokladem přijatým (OSP) nebo vydaným (OSV).
 • Vzájemným zápočtem - tj. vzájemným vyrovnáním pohledávek a závazků dokladem vzájemného zápočtu (VZ).
 • Kurzovým rozdílem - má význam jen pro doklady v cizí měně. U dokladů v cizí měně mohou vznikat kurzové rozdíly vlivem odlišných kurzů předpisů a úhrad těchto dokladů. Pokud pro takové doklady již byly kurzové rozdíly napočteny a byl vygenerován doklad typu kurzový rozdíl (KR), bude i tento uveden v seznamu plateb daného dokladu jako jeden z typů úhrady daného dokladu.
 • Závěrkovým kurzovým rozdílem nerealizovaným daňově uznatelným - má význam jen pro doklady v cizí měně. U dokladů v cizí měně, které nejsou uhrazeny přesně ve výši předpisu, mohou při uzávěrce vznikat závěrkové kurzové rozdíly. Pokud byla provedena uzávěrka fakturace, resp. ostatních dokladů s tvorbou nerealizovaných kurz. rozdílů daňově uznatelných (dále KZN), a pokud pro takové doklady byly doklady KZN napočteny a byl vygenerován doklad typu daňově uznatelný nerealizovaný kurzový rozdíl (KZN), bude i tento uveden v seznamu plateb daného dokladu jako jeden z typů úhrady daného dokladu.
 • Zúčtováním zálohového listu - tj. zálohovým listem vydaným (ZLV) nebo přijatým (ZLP). Má význam jen pro některé doklady. Jedná se v podstatě o zúčtování nezdaněné zálohy. V seznamu plateb se však nezobrazuje částka uvedená v předpisu zálohového listu, ale částka, která byla ze zálohového listu zúčtována (čerpána) do dokladu předpisu. Přičemž i zúčtování nezdaněné zálohy do dokladu daňové zálohy je pojato jako jeho "platba", i když zde nejde o platbu penězi v pravém slova smyslu.
 • Zúčtováním daňového zálohového listu - tj. daňovým zálohovým listem vydaným (DZV) nebo přijatým (DZP). Má význam jen pro některé doklady. Jedná se v podstatě o zúčtování zdaněné zálohy. V seznamu plateb se však nezobrazuje částka uvedená v předpisu zálohového listu, ale částka, která byla ze zálohového listu zúčtována (čerpána) do cílového daňového dokladu předpisu.
 • Příjmem do pokladního místa - tj. dokladem příjmy do pokladního místa (PPP) na přijaté platby, viz platby provedené z kasy pokladního prodeje.
 • Výdejem z pokladního místa - tj. dokladem výdeje z pokladního místa (VPP) na vracené platby, viz platby provedené z kasy pokladního prodeje.

Každá z těchto plateb se pak příslušnou částkou zobrazuje v seznamu plateb daného dokladu v záložce Platby v agendě daného dokladu.

Příjem nebo výdej resp. kredit nebo debet

Systém ABRA Gen umožňuje každý doklad, který je předpisem platby, hradit podle typu platícího dokladu buď platícím dokladem příjmovým i výdajovým, nebo platícím dokladem příjmovým nebo výdajovým:

Pro všechny placené doklady kromě dokladů daněných záloh a dokladů kurz.rozdílů

 • Platby v hotovosti nebo ostatními doklady - Defaultně se nabízí ten, který podle typu placeného dokladu a podle výše jeho dosavadní úhrady odpovídá předpisu, ale vždy lze místo defaultně nabízené volby použít i možnost opačnou. Tj.:
  • pro doklady, které znamenají příjem pro vaši firmu (jako jsou faktura vydaná, zálohový list vydaný, dobropis faktury přijaté atd.)
   • a jsou nezaplacené (neuhrazené), se nabízí defaultně volba Příjem (tj. platba pokladní příjemkou nebo ostatním příjmem). Můžete ale zvolit Výdej a vystavit k nim jako platbu doklad pokladní výdej nebo ostatní výdej.
   • a jsou přeplacené, se nabízí defaultně naopak Výdej.
  • pro doklady, které znamenají výdej pro vaši firmu (jako faktura přijatá atd.)
   • a jsou nezaplacené (neuhrazené), nabízí se defaultně volba Výdej (tj. platba pokladní výdejkou nebo ostatním výdejem). Můžete ale zvolit Příjem a vystavit jako platbu doklad pokladní příjem nebo ostatní příjem.
   • a jsou přeplacené, se nabízí defaultně naopak Příjem.
 • Platby zúčtováním zálohového listu - Defaultně se nabízí ten, který podle typu placeného dokladu odpovídá předpisu.Tj.:
  • pro doklady, které znamenají příjem pro vaši firmu (jako jsou faktura vydaná, dobropis faktury přijaté atd.), se nabízí volba Příjem.
  • pro doklady, které znamenají výdej pro vaši firmu (jako faktura přijatá atd.), se nabízí volba Výdej.
 • Platby bankovním převodem - Defaultně se nabízí ten, který podle typu placeného dokladu odpovídá předpisu.Tj.:
  • pro doklady, které znamenají příjem pro vaši firmu (jako jsou faktura vydaná, zálohový list vydaný, dobropis faktury přijaté atd.), se nabízí volba Kredit.
  • pro doklady, které znamenají výdej pro vaši firmu (jako faktura přijatá atd.), se nabízí volba Debet.

POZOR, do zaplacených částek za daný doklad se započítávají i vystavené požadavky na platební příkazy a vystavené platební příkazy dosud nesvázané s bankovním výpisem, kromě platebních příkazů s příznakem "Neplatný".

Proto, pokud na doklad byly např. mylně opakovaně vygenerovány požadavky na platební příkaz (tj.celkově ve vyšší ceně, než je předpis faktury) jedná se o nesmyslný stav a další platba se snaží jej korigovat, tj. předvyplňuje se platba opačným typem dokladu z hlediska příjmu/výdeje.

Pro doklady daněných záloh a kurzových rozdílů:

U daněných záloh a kurzových rozdílů nemá význam měnit defaultně nabízený typ příjem/výdej. Tj.:

 • pro doklady daněných záloh přijatých se nabízí Příjem
 • pro doklady daněných záloh vydaných se nabízí Výdej

Znaménka plus/minus v seznamu plateb

V seznamu Plateb je pak pro informaci u každého platícího dokladu zobrazeno znaménko plus nebo minus. Toto znaménko informuje uživatele rychle o tom, zda byla použita platba odpovídající danému předpisu, nebo platba opačná. Toto znaménko nijak nesouvisí se znaménkem u částky dané platby a nijak jím není ovlivněno.

Tedy:

 • plus je u platícího dokladu uvedeno, pokud
  • pro doklady, které znamenají příjem (faktura vydaná atd.) byla použita platba typu Příjem (pokladní příjem, ostatní příjem, ale i kreditní platba bankovního výpisu)
  • pro doklady, které znamenají výdej (faktura přijatá atd.), byla použita platba typu Výdej (pokladní výdej, ostatní výdej, ale i debetní platba bankovního výpisu)
 • minus je u platícího dokladu uvedeno, pokud
  • pro doklady, které znamenají příjem, byla použita platba typu Výdej
  • pro doklady, které znamenají výdej, byla použita platba typu Příjem

Totéž platí i pro ty typy platících dokladů, u nichž uživatel při jejich tvorbě nemůže sám zvolit, zda se bude jednat o charakter příjmu nebo výdeje. To platí pro kurzové rozdíly a závěrkové kurz. rozdíly nerealizované daňově uznatelné, kdy znaménko bude záviset na tom, zda se jedná o kurzový zisk nebo ztrátu a zda je vyrovnávaný doklad charakteru příjmu nebo výdeje pro firmu, např.:

 • znaménko minus bude mít v seznamu plateb
  • KR či KZN doklad, který je kurzovým ziskem (tj. KR/KZN<0) k faktuře vydané, dobropisu faktury přijaté apod.
  • KR či KZN doklad, který je kurzovou ztrátou (tj. KR/KZN<0) k faktuře přijaté, dobropisu faktury vydané apod.
 • znaménko plus bude v seznamu plateb mít
  • KR či KZN doklad, který je kurzovou ztrátou (tj. KR/KZN>0) k faktuře vydané, dobropisu faktury přijaté apod.
  • KR či KZN doklad, který je kurzovým ziskem (tj. KR/KZN>0) k faktuře přijaté, dobropisu faktury vydané apod.

Viz též Obecné principy výpočtu kurz.rozdílů v ABRA Gen - Zisk/ztráta, aktivní/pasivní - znaménko KR,KRZ,KZN.

Obdobná pravidla platí i pro doklady daňových záloh, ač u nich nelze libovolně přepínat typ Příjem/Výdaje při volbě typu platby.

Celé objasníme na příkladech:

Příklad 1: Mějme fakturu vydanou na 32000Kč. Klient nám ji uhradil bankovním převodem, ale omylem zaslal částku vyšší, tj. 33000Kč. Tudíž na faktuře vznikl přeplatek 1000Kč. S klientem je dohodnuto, že se mu přeplatek vrátí na místě hotově. Tj. musíme vystavit pokladní účtenku, kterou vydáme 1000Kč z pokladny. Jsou dvě možnosti, jak toto provést:

a) Vystavíme novou platbu jako Příjem, tj. vznikne pokladní příjemka, ale bude na -1000Kč. Seznam plateb pak bude vypadat následovně:

Jedná se o příjmový doklad, obě platby jsou charakteru příjem, zobrazená informační znaménka v položce "+/-" jsou tedy plus "+"

b) Vystavíme novou platbu jako Výdej, tj. vznikne pokladní výdejka, která bude tentokrát na +1000Kč. Seznam plateb pak bude vypadat následovně:

Jedná se o příjmový doklad, platba pokladnou je ale tentokrát charakteru výdej, zobrazené informační znaménko v položce "+/-" je tedy minus "-"

V obou případech bude daná faktura uhrazena správně. Kterou možnost zvolíte, záleží na vás. V případě Ada) je pokladní účtenka vytištěna na minusovou částku, což může někomu principálně vadit. V případě Adb) je naopak mírně zkreslen obrat pokladny příjem - pokud by totiž např. i první platba nebyla bankovním výpisem, ale byl by to též pokladní příjem a tiskli byste si např. pokladní příjmy, vykazovaly by příjem 33000Kč celkem, i když ve skutečnosti byl jen 32000Kč.

(Zda je zkreslen obrat pokladny i účetně na straně MD a D, závisí jen na tom, jak máte nastaveny kontace a jak účtenku vracející přeplatek zaúčtujete- lze si např. nadefinovat speciální kontaci pro vracení přeplatku faktury vydané výdajovou účtenkou, která bude mít účty na straně MD a D jako účtenka příjmová, ale bude se vysílat do účetnictví s částkou s opačným znaménkem (nastavuje se položkou účtovat obráceně u řady dokladů zdrojové nebo účetní) apod.).

Příklad 2: Mějme fakturu přijatou na 55000Kč. Uhradili jsme ji bankovním převodem, ale omylem jsme zaslali částku vyšší, tj. 56000Kč. Tudíž na faktuře vznikl přeplatek 1000Kč. Dodavatel nám přeplatek vrátil hotově a my jej nyní musíme zaevidovat jako pokladní účtenku, kterou přijmeme 1000Kč do pokladny. Jsou dvě možnosti, jak toto provést:

a) Vystavíme novou platbu jako Výdej, tj. vznikne pokladní výdejka, ale bude na -1000Kč. Seznam plateb pak bude vypadat následovně:

Jedná se o výdajový doklad, obě platby jsou charakteru výdej, zobrazená informační znaménka jsou tedy plus "+"

b) Vystavíme novou platbu jako Příjem, tj. vznikne pokladní příjemka, která bude tentokrát na +1000Kč. Seznam plateb pak bude vypadat následovně:

Jedná se o výdajový doklad, platba pokladnou je ale tentokrát charakteru příjem, zobrazené informační znaménko je tedy minus "-"

Další příklad na vyrovnání přeplatku a znaménka u provedené platby u položek Částka a Částka platby viz popis položky Částka platby v kap. Zadání nové platby z agendy placeného dokladu.

Příklad 3: Znaménka u kurzových rozdílů:
- Mějme kladnou fakturu vydanou FV na 10 USD v kurzu 1:30. Platba je na 10 USD v kurzu 1:31. KR je -10 => kurz. zisk k FV. V seznamu plateb bude uveden jako platba v hodnotě 10 a v prvním sloupci bude minus.
- Mějme zápornou fakturu vydanou FV na -10 USD v kurzu 1:30. Platba je na -10 USD v kurzu 1:31. KR je +10 => kurz. ztráta k FV. V seznamu plateb bude uveden jako platba v hodnotě 10 a v prvním sloupci bude plus.