Procesní tvorba dokladů - Dodací list -> Vyskladnění z pozic

Jedná se o jednu z možností tvorby vyskladnění z pozic (VPZ). Odkud lze vyvolat tvorbu VPZ a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového VPZ, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy VPZ. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Vyskladnění do pozic (VPZ) podle dokladu Dodací list (DL):

Dále je zde uvedeno:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici DL-VPZ?

 • z agendy DL funkcí Polohovat ze záložky Seznam

Dvojici DL-VPZ lze též vytvořit procesní tvorbou VPZ -> DL.

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost vybrat pouze jeden zdrojový doklad. Jeden doklad VPZ se nemůže vázat k více DL. Zde to tedy bude k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají. Navíc zde ale probíhají následující kontroly:

 • Zda vybraný zdrojový doklad má nějaký řádek vystavený na polohovaný sklad.
 • Zda vybraný zdrojový doklad má zadány všechny šarže a sér. čísla, pokud se na něm vyskytují řádky s polohovaným skladem a kartami se šaržemi/sér. čísly.

Zde neprobíhá ani Kontrola čerpatelnosti v tom smyslu, zda ještě něco z vybraného dokladu zbývá k napolohování. Pokud už z něj nezbývá k polohování nic, jelikož vybraný doklad má již všechny pohyby s polohovanými sklady napolohovány jinými existujícími polohovacími doklady, program pokračuje, jenom nabídne existující doklady k editaci (viz dále). Pokud byste ale nevybrali k editaci žádný existující a pokračovali byste v tvorbě nového, nebudou v něm předvyplněny žádné řádky (a ani je samozřejmě nebude možno přidat).

Průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného dokladu VPZ:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného VPZ

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Existující polohovací doklady Je k dispozici tehdy, pokud k vybrané PR již nějaké doklady NPZ existují a nejsou provedeny. Pak nepůjde o vystavení nového, ale o "opravu" existujícího. Nenabízí se k zatržení, pokud žádné takové neexistují nebo pokud jsou již provedeny (v provedených již nelze nic měnit). Pokud neprovedené existují, je v závorce uveden jejich počet. Zatržením se zpřístupní seznam těchto dokladů, z nichž jeden vyberete.
Naskladňovací a vyskladňovací místo

Není k dispozici k editaci, pokud jste vybrali některý z existujících dokladů (viz výše). Vyberete z číselníku naskladňovacích a vyskladňovacích míst. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za místa s příznakem "vyskladňovací" a jen za sklady, které jsou obsaženy v řádcích skladového dokladu. Pozor, toto místo (brána) je definováno pro konkrétní sklady, a tudíž určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Viz seznam skladů v definici daného místa.)

Pak se z PR "naimpotují" jen ty polohovatelné řádky, které jsou vystaveny na sklady odpovídající danému vyskladňovacímu místu.

Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud jste vybrali některý z existujících dokladů (viz výše). Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, z něhož se bude vyskladňovat, se zde přebírá z řádků zdrojové příjemky. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za řady připojené ke skladům, které jsou přiřazeny k vyskladňovacímu místu zadanému v předchozí položce.

Skladník Význam viz popis stejnojmenné položky v hlavičce dokladu VPZ. Slouží pro její předvyplnění.
Automatické polohování Slouží pro možnost ve vytvářeném polohovacím dokladu rovnou provést automatické napolohování. Jedná se o jednu z Možností zadání pozic. Pracuje shodně jako funkce Automatické polohování v dokladu VPZ. Dále viz Zadání pozic automaticky - automatické polohování.
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje ze zdrojového dokladu. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud jste vybrali některý z existujících dokladů (viz výše).

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu převzít:

 • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojového dokladu přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních).
 • Je-li zatrženo, zobrazuje se identifikace dokladu, z něhož se hlavičkové údaje převezmou. Jelikož ale zde může být vybrán jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Vyskladnění z pozic) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Polohovat.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

Dokončení

Ze závěrečných kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Dokončení průvodce tvorbou dokladu zde žádné nemají význam.

Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět

Vybrané hlavičkové údaje a řádky VPZ jsou předvyplněny podle údajů z DL, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - polohovatelné (importovatelné) řádky

 • Mezi DL a VPZ vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby DL a X-vazby VPZ.
 • Doklady lze polohovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku).
 • Importovat lze vždy jen Polohovatelné řádky:
  • Typ 3-skladový -> je vyhodnocen jako importovatelný tehdy, pokud je vystaven na polohovaný sklad a pokud na něm zbývá nějaký počet dosud nenapolohovaný ve svázaných dokladech VPZ a pokud sklad na řádcích skladového dokladu odpovídá skladům zvoleného vyskladňovacího místa (pokud sklad neodpovídá, pak se do vytvářeného polohovacího dokladu nenaimportuje a bude třeba jej polohovat samostatně jiným polohovacím dokladem s jiným naskladňovacím místem).
  • Typ 2-text s počtem a částkou, Typ 1-text s částkou a Typ 0-text do VPZ importovat NELZE, polohování pro ně nemá význam, tudíž nemá smysl u nich zjišťovat jejich polohovatelnost (importovatelnost).

  Pokud importujete skladový doklad, který již byl polohován částečně do jiného polohovacího dokladu, naimportuje se z něj jen zbývající dosud nenapolohovaná část s počty, které ještě lze polohovat. Pokud předvyplněný počet snížíte, přibude v polohovacím dokladu další řádek pro případné zadání zbylého počtu ze skladového řádku do jiné pozice. Pokud ale pozice zadáte jen pro část množství, bude se jednat o částečné napolohování. Množství nelze zvýšit (nelze z daného skladového řádku polohovat víc, než je na něm uvedeno).

 • Importovaný doklad nelze v tomto případě nijak odpojovat (a tím smazat všechny z něj importované řádky). Tedy v případě omylem naimportovaného dokladu editaci zrušte a akci polohování sklad. dokladu proveďte znovu). Importované řádky nelze ani nijak ručně smazat, lze je pouze nenapolohovat (nezadat pozice).
 • Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Práce s řádky polohovacího dokladu vystavovaného podle skladového dokladu je shodná jako u dokladu naskladnění do pozic vystavovaného podle příjmového skladového dokladu. Viz Práce s řádky dokladu NPZ vystavovaného podle PR.