Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá -> Objednávka vydaná

Jedná se o jednu z možností tvorby objednávky vydané (OV). Odkud lze vyvolat tvorbu OV a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové OV, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy OV. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Obecný postup viz Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme pouze doplňující informace k jednotlivým fázím procesní tvorby dokladu Objednávka vydaná (OV) podle dokladů Objednávka přijatá (OP):

Dále je zde uvedeno:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici OP-OV?

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou OV podle více OP najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Tip pro případ, kdy se pro výběr dokladů vyvolává Průvodce výběrem dokladů: Průvodce umožňuje dohledání a výběr požadovaného dokladu dle různých kritérií a v tomto případě má k dispozici i volbu "dle předvyplněných podmínek" (viz popis Průvodce). Pokud ji použijete, nabídne seznam omezený jen za objednávky potvrzené a "čerpatelné - importovatelné". (Význam tohoto omezení viz kap. Objednávky přijaté - záložka Omezení.)

Pozor! Podmínka za "čerpatelnost" objednávek přijatých, která se zde nabízí, se vztahuje k dodání (tj. vyhodnocuje čerpatelnost OP do do dodacích listů). Nejedná se o "čerpatelnost OP do OV", tj. nevztahuje se k čerpání do objednávek vydaných. Jedná se tedy o pomocné omezení zdrojových objednávek jen za ty, které ještě nebyly dodány odběrateli, a tudíž je pravděpodobné, že je ještě řešíme a že podle některé z nich bychom mohli chtít vystavit objednávky vydanou na příslušný sortiment.

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

 • Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů - Tj. zda na vybraných zdrojových dokladech existuje alespoň jeden řádek, který byl vyhodnocen jako importovatelný. Tj. existuje na nich řádek, který lze do OV naimportovat.

  Nejedná se o shodné omezení jako je omezení za čerpatelné doklady, viz kap. Objednávky přijaté - záložka Omezení, jelikož to bere v potaz řádky 2 a 3 a nebere v potaz řádky typu 0 a 1 (tudíž nebere v potaz možnost opakovatelného čerpání těchto řádků).

Vyvolání průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené objednávky vydané:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené objednávky vydané

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu OV.)

Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.

Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
Výběr podle data dodání

Je-li zatrženo omezení za datum dodání, zpřístupní se položka pro zadání hraničního datumu - z importovatelných řádků pak budou vybrány jen ty, jejichž datum dodání je nižší nebo rovno zadanému datumu.

Toto omezení se dříve vztahovalo pouze na skladové řádky. Od v. 6.04 se vztahuje na všechny typy řádků.

Mějme objednávku OP-1 a na ní řádek typu 3-skladový a řádek typu 2-text s počtem a částkou, oba s plánovaným datem dodání 15.10.06. Importujeme OP-1 do OV a zadáme omezení dle data dodání do 10.10.06. Ani jeden řádek se nenaimportuje, jelikož kritérium nesplňuje.

Skupinovat řádky

Je-li zatrženo, při importu řádků z objednávek se pokusí sloučit shodné řádky (tj. pokud importujete více objednávek (najednou nebo i postupně) nebo pokud před vyvoláním importu objednávka vydaná již nějaké řádky obsahuje (zadané ručně nebo naimportované dříve). Sloučí ty řádky, které mají shodné následující údaje:

 • sklad (u řádků typu 3)
 • skladovou kartu (u řádků typu 3)
 • text (u řádků typu 2)
 • jednotku
 • středisko, zakázku, obchodní případ a projekt
 • a dále nemají rozdíly v případných uživatelsky definovatelných položkách

Vytváříme OV ze dvou OP, na kterých mějme řádkovou uživatelskou položku. Na obou OP se vyskytuje stejná skladová položka, stejný sklad atd., ale na každé z nich je jiná hodnota řádkové uživatelské položky. Do OV se řádek stejné skl. položky nesečte do jednoho řádku, tj. ke skupinování v takovém případě nedojde.

Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Pohyby na objednávkách přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny importovatelné řádky vybraných objednávek přijatých, podle nichž zde vytváříme objednávku vydanou.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů z objednávek přijatých), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných objednávek.

  Převzít pouze nedodané množství

Je-li zatrženo, při importu řádků z objednávek se převezme pouze množství doposud nedodané, tj. množství, které zatím nebylo čerpáno (viz položka Čerpáno v řádku OP).

Zde se myslí "nedodané" množství z OP do DL. Neboli použijete v případě, že vystavujete OV, kterou svého subdodavatele objednáte to, co prostřednictvím OP po vás požaduje váš odběratel, ale ještě to nedostal (zatím mu to nebylo dodáno).

Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji je zde z pevných položek popis a měna.

Přebírání firmy, provozovny zde nemá význam, jelikož OP jsou vystaveny na firmy vašich odběratelů, ale OV budete vystavovat na firmu některého vašeho dodavatele.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.).

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu OV.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

 • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních).
 • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Objednávek přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané objednávky přijaté, podle nichž tvoříme objednávku vydanou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Objednávky vydané) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

Dokončení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět

Vybrané řádky objednávky vydané jsou předvyplněny podle údajů z objednávek přijatých, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky

 • Mezi OP a OV vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby OP a X-vazby OV.
 • U Importu OP do OV (na rozdíl od většiny jiných importů) platí:
  • Jeden řádek OP může být čerpán do více řádků OV, ALE platí to i naopak, tj. jeden řádek OV může čerpat více řádků OP. Tj. jedná se o vazbu M:N na úrovni řádků dokladů.
  • Kolik řádků na vytvářené OV vznikne, závisí totiž i na nastaveném způsobu skupinování řádků, ale i přes skupinování se zde pamatuje, z jakých řádků skupinovaný řádek vznikl.

   Procesní tvorba OP->OV je v tomto směru unikátní, jelikož ze všech jiných případů procesní tvorby pro jiné dvojice dokladů je jediným případem vazeb mezi řádky typu M:N.

  • Z toho důvodu si nelze tyto vazby pamatovat přímo v položkách řádků jednoho z těchto dokladů (jako je tomu u jiných dvojic dokladů). Pro evidenci těchto vazeb se používá pomocná tabulka ReceivedOrdersToIssuedOrders.
  • Z téhož důvodu zde platí složitější pravidla pro případné snížení/zvýšení množství importovaného z řádku OP do řádku OV. Viz dále.
  • Jaké řádky jakých objednávek přijatých (a v jakém množství) byly naimportovány do aktuálního řádku objednávky vydané a NAOPAK do jakých řádků jakých objednávek vydaných byl importován aktuální řádek objednávky přijaté, lze prohlížet v položkách OV resp. OP v řádcích objednávek, ve funkci Info v liště navigátoru OP resp. Info v navigátoru OV nebo v agendách Pohyby objednávek přijatých resp. Pohyby objednávek vydaných.
    
 • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
 • Z objednávek přijatých se do OV importují všechny typy řádků
 • Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtem a částkou -> U těchto řádků se sleduje, kolik z nich již bylo vyčerpáno (viz čerpaný počet do OV uvedený v položce OV v subzáložce Obsah importovaného dokladu). Řádek je vyhodnocen jako importovatelný tehdy, pokud na něm zbývá nějaký počet dosud nečerpaný do následných OV.
  • Typ 1-text s částkou a Typ 0-text -> U těchto řádků se sleduje, zda již byl do nějaké OV čerpán (tj. v položce OV v subzáložce Obsah importovaného dokladu má hodnotu Ano). Protože pro tyto typy řádků by mohlo být někdy žádoucí, aby se mohly použít do následného dokladu záměrně opakovaně, platí následující:
   • Pro řádky typu 0 - text a 1- text s částkou platí, že se mohou importovat opakovaně. Tj. při každém dalším importu OP do OV jsou vyhodnoceny jako importovatelné a naimportují se.

  Tedy, pokud importujete objednávku, která již byla čerpána částečně do jiné objednávky vydané, naimportuje se z ní jen zbývající dosud nečerpaná část, tj. dosud nevyčerpané řádky typu 2 a 3 s počty, které ještě lze čerpat a řádky typu 0 a 1, bez ohledu na to, zda již byly použity pro čerpání do nějaké jiné OV. Objasníme na příkladu:

  Mějme objednávku OP-1 s řádky typu 0, 1 a 3 na 6ks zboží. OP-1 naimportujeme do OV-1 a počet snížíme na 3ks. Tedy na OV-1 máme řádky typu 0, 1 a 3 v počtu 3ks. Poté ji naimportujeme po druhé do OV-2 a počet snížíme na 2ks. Pokud budeme chtít vystavit OV-3 na zbytek objednávky přijaté, předvyplní se opět řádky 0,1 a zbylý 1ks z řádku typu 3. Viz následující schématický obrázek:

   

  Schéma dokresluje, že řádky typu 0 a 1 se do dalších vystavovaných OV importují opakovaně. Pokud je ale nechcete, můžete je po importu jednoduše vymazat.

  Výpočet a zobrazování čerpaného množství:

  Jelikož importovaný a cílový řádek mohou být v jiných jednotkách, na evidovaných vazbách se čerpané množství pamatuje přepočtené do jednicového množství. V položkách OV resp. OP v řádcích objednávek se pak uživateli zobrazuje přepočtené vždy do jednotky, ve které je daný řádek.

  Objasníme na příkladu:

  Nechť skladová karta K má jednotky ks (vztah 1:1) a bal (vztah 5:1), takže jedno balení odpovídá 5-ti kusům.

  - Mějme řádek OP-9/13 na 3 bal karty K.
  - Vystavíme OV-1/13 v baleních a načerpáme do OV 1 bal.
  - Vystavíme OV-2/13 v kusech a načerpáme do OV 2ks.

  =>

  V řádku OV-1/13 se bude zobrazovat "Počet=1", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (1bal)"
  V řádku OV-2/13 se bude zobrazovat "Počet=2", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (5ks)"
  V řádku OP-9/13 se bude zobrazovat "Počet=3", "Jedn.=bal", OV="OV-1/13 (1bal); OV-2/13 (0,4bal)"

  Pokud by OP byla v kusech, tj. na 15 ks karty K, pak řádek OP vypadal následovně:

  V řádku OP-9/13 se bude zobrazovat "Počet=15", "Jedn.=ks", OV ="OV-1/13 (5ks); OV-2/13 (2ks)"

  Pokud naimportujete řádky OP do OV (vystavíte OV dle OP), předvyplní se do položky Počet editovaného řádku objednávky vydané celkové množství, které lze z daných řádků OP do aktuálního řádku OV ještě načerpat, a do položky OP se předvyplní vazby na čerpané OP (vč. množství, které z nich ještě čerpat lze).

  Zvýšení množství na editovaném řádku nové vystavované OV: Řádek objednávky přijaté lze libovolně přečerpat (tj. objednat na OV více, než bylo na OP), ale při uložení se na vazbu čerpání řádku OP do OV zapíše vždy POUZE maximální čerpatelný počet. Nemá smysl tam ani zapisovat víc, jelikož smyslem vazby je informovat, jaký počet z OP byl vyčerpán do OV, a pokud se do OV přidá něco navíc, je to jiná věc, která s čerpáním OP nemá nic společného (v okamžiku čerpání to na OP nebylo).

  Objasníme na příkladu:

  Nechť skladová karta K má jednotky ks (vztah 1:1) a bal (vztah 5:1), takže jedno balení odpovídá 5-ti kusům.

  - Mějme řádek OP-9/13 na 3 bal karty K.
  - Vystavujeme OV.

  =>

  Do řádku OV se předvyplní "Počet=3", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (3bal)" (což je 15 v jednicovém množství).

  - V řádku OV změníme počet na 4 bal a řádek uložíme (např. přechodem na další řádek OV).

  =>

  V řádku OV-1/13 se bude zobrazovat "Počet=4", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (3bal)"
  V řádku OP-9/13 se bude zobrazovat "Počet=3", "Jedn.=bal", OV="OV-1/13 (3bal)"

  Tj. vazba říká, že všechny z 3bal z OP se vyčerpaly do OV-1/13. Čtvrté balení přidané do řádku OV navíc ve vazbě zahrnuto není (v okamžiku čerpání na OP nebylo).

  Snížení množství na editovaném řádku nové vystavované OV: Pokud předvyplněný počet snížíte (ať už přímo snížením počtu nebo změnou jednotky), bude se jednat o částečný import. Tzn. z importovaných řádků objednávek přijatých se do řádku OV převezme méně, než je možné z nich celkem ještě načerpat. Až do okamžiku uložení editovaného řádku se v položce OP stále zobrazuje počet, který maximálně lze z řádků OP čerpat a do této výše lze Počet na řádku OV případně ještě zpětně navýšit. Při uložení řádku se čerpaná množství na vazbách zaktualizují a vazby se uloží (může se stát, že některá z nich i zanikne). Poté již v rámci téže editace není možné toto čerpané množství navýšit. Je možné daný řádek znovu upravit a změnit (navýšit) položku Počet (a to libovolně, protože OP lze přečerpat, jak bylo řečeno výše), ale čerpané množství z OP evidované v danou chvíli na vazbě se už nezmění.
  Dále platí, že pokud předvyplněný počet takto snížíte, nebude již možné v rámci téže editace tutéž OP naimportovat znovu (a dočerpat z ní zbývající počet).

  Objasníme na příkladu:

  Nechť skladová karta K má jednotky ks (vztah 1:1) a bal (vztah 5:1), takže jedno balení odpovídá 5-ti kusům.
  - Mějme řádek OP-9/13 na 3 bal karty K. nechť je 1 bal čerpaný do jiné OV, zbývá tedy k čerpání 2 bal.
  - Vystavujeme OV.
  => Do řádku OV se předvyplní "Počet=2", "Jedn.=bal", OP="OP-9/13 (2bal)" (což je 10 v jednicovém množství)

  - V řádku OV změníme jednotky na ks, počet ponecháme (řádek je stále rozeditován)
  => V řádku OV se zobrazuje "Počet=2", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (10ks)" (což je stále to, co lze maximálně z OP čerpat přepočteno do ks)

  - Řádek uložíme (např. přechodem na další řádek OV).
  => Na vazbě se zaktualizuje a uloží aktuálně čerpané množství, což jsou 2ks.
  => V řádku OV se bude zobrazovat "Počet=2", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (2ks)".

  Pokud bychom v té chvíli se do řádku vrátili a počet kusů na řádku OV navýšili např. na 5ks, čerpané množství z OV se už nezmění.
  => V řádku OV by se zobrazovalo "Počet=5", "Jedn.=ks", OP="OP-9/13 (2ks)".

  Pokud jste předchozí snížení počtu vč. uložení řádku udělali omylem a potřebujete čerpané množství navýšit, editaci ukončete bez uložení a doklady vytvořte znovu. Druhá možnost je editovanou OV uložit, poté ji znovu rozeditovat (funkce Opravit) a inkriminovanou OP naimportovat znovu (a dočerpat tak do OV to, o co jste v předchozí editaci nechtěně ponížili). Pokud zapnete skupinování řádků (a všechny údaje řádku v OV jsou shodné s údaji importovaného řádku OP), pak se doimportovaný řádek z OP dokonce rovnou přičte k tomu již existujícímu v OV.

  Pokud je do řádku OV čerpáno více řádků OP (skupinování řádků) a počet snížíte, při uložení vazeb se vybírá náhodně, na které z nich (případně na kterých z nich) se čerpané množství poníží, přičemž může dojít i k zániku některé z předvyplněných vazeb.

  Objasníme na příkladu:

  - Mějme řádek OP-8/13 na 10 ks karty K a řádek OP-9/13 na 15 ks karty K.
  - Z obou OP vystavujeme OV a zapneme skupinování řádků.
  => Do řádku OV se předvyplní "Počet=25", "Jedn.=ksl", OP="OP-8/13 (10ks);OP-9/13 (15ks)"

  - V řádku OV změníme počet na 11ks a řádek uložíme (např. přechodem na další řádek OV).
  => V řádku OV-1/13 se bude zobrazovat "Počet=11", "Jedn.=ks", OP="OP-8/13 (10ks);OP-9/13 (1ks)"

  - Pokud bychom v řádku OV změnili počet např. na 4ks a řádek uložili, pak by to vypadalo takto:
  => V řádku OV-1/13 by se zobrazilo "Počet=4", "Jedn.=ks", OP="OP-8/13 (4ks);OP-9/13 (0ks)" a předvyplněná vazba na OP-9/13 by zanikla.

  Snížení ani zvýšení množství objednaného zboží na řádku OV nijak nemění původní objednaný počet zadaný na řádcích čerpaných OP, viz též dále Režimy čerpání "S opravou"/"Bez opravy".

 • Pro změny množství na již uložeých dokladech OP/OV a aktualizace vazeb mezi OP/OV platí:

  • Pokud se sníží množství na řádku OP nebo OV, pak dojde ke snížení množství v odpovídající vazbě. Obdobně, jako při editaci nového dokladu, viz příklady výše.
  • Pokud se množství na vazbě se sníží na 0 (např.došlo k vymazání řádku, vymazání dokladu, ...), pak vazba zaniká.
  • Pokud je OP čerpána do OV, nelze ji vymazat. OV lze vymazat, i když čerpá z OP.
    
 • Importované řádky lze smazat ručně (po jednom nebo i hromadně označené), např. pro případ omylem naimportovaného dokladu.

  Importované OP se NEzobrazují v záložce Importované doklady jako je tomu např. u OP importovaných do DL, tudíž prostřednictvím záložky Importované doklady je odpojovat nelze.

 • Doklad nebo jeho část lze do téhož dokladu importovat opakovaně, ale pokud už jednou bylo v rámci editace naimportovaného řádku sníženo množství, pak se dalším importem téhož dokladu nijak nezmění (pouze případně přibudou jiné aktuálně nepoužité řádky). Pokud žádné takové řádky nejsou, pak nelze takový doklad v rámci téže editace podruhé naimportovat (jak již bylo zmíněno výše).

  Totéž platí pro možnost znovu naimportovat případné vymazané řádky v rámci téže editace, viz též popis u funkce Vymazat v navigátoru v záložce Obsah OV.

 • Ceny se z OP do OV neimportují. (Nemá smysl importovat prodejní ceny do nákupních). Při importu se však OV nastaví jako objednávka s cenami. Tudíž v importovaných řádcích OV se předvylní nákupní ceny dle pravidel uvedených v popisu položky jednotková cena na OV.
 • Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Režimy čerpání "S opravou"/"Bez opravy"

Při importu OP do OV nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Jako je tomu např. u importu DL do FV, kdy lze volit režim čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). U importu objednávek přijatých jde vždy pouze o režim čerpání bez opravy, tedy jakákoli změna počtu v naimportovaném řádku nijak nezmění původní objednávku přijatou.