Procesní tvorba dokladů - Příjemka -> Naskladnění do pozic

Jedná se o jednu z možností tvorby naskladnění do pozic (NPZ). Odkud lze vyvolat tvorbu NPZ a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového NPZ, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy NPZ. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu. Zde uvedeme konkrétní údaje týkající se procesní tvorby dokladu Naskladnění do pozic (NPZ) podle dokladu Příjemka (PR):

Dále je zde uvedeno:

Odkud například lze vyvolat tvorbu pro dvojici PR-NPZ?

Dvojici PR-NPZ lze též vytvořit procesní tvorbou NPZ -> PR.

Výběr zdrojových dokladů

Zde je možnost vybrat pouze jeden zdrojový doklad. Jeden doklad NPZ se nemůže vázat k více PR. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (aktuální doklad ze záložky seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Vstupní kontroly vybraných dokladů

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají. Navíc zde ale probíhají následující kontroly:

 • Zda vybraný zdrojový doklad má nějaký řádek vystavený na polohovaný sklad.
 • Zda vybraný zdrojový doklad má zadány všechny šarže a sér. čísla, pokud se na něm vyskytují řádky s polohovaným skladem a kartami se šaržemi/sér. čísly.

  Zde neprobíhá ani Kontrola čerpatelnosti v tom smyslu, zda ještě něco z vybraného dokladu zbývá k napolohování. Pokud už z něj nezbývá k polohování nic, jelikož vybraný doklad má již všechny pohyby s polohovanými sklady napolohovány jinými existujícími polohovacími doklady, program pokračuje, jenom nabídne existující doklady k editaci, pokud nejsou provedeny (viz dále). Pokud byste ale nevybrali k editaci žádný existující a pokračovali byste v tvorbě nového, nebudou v něm předvyplněny žádné řádky (a ani je samozřejmě nebude možno přidat).

Průvodce tvorbou dokladu

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného dokladu NPZ:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného NPZ

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Existující doklad, na který má být polohováno

Je k dispozici tehdy, pokud k vybrané PR již nějaké doklady NPZ existují a nejsou provedeny. Pak nepůjde o vystavení nového, ale o "opravu" existujícího. Nenabízí se k zatržení, pokud žádné takové neexistují nebo pokud jsou již provedeny (v provedených již nelze nic měnit). Pokud neprovedené existují, je v závorce uveden jejich počet. Zatržením se zpřístupní tlačítko Doklad pro vyvolání seznamu těchto dokladů, z nichž jeden vyberete.

Zde se otevře agenda Naskladnění do pozic s tzv. červeným omezením za všechny doklady NPZ vystavené k dané PR, kterou polohujeme resp. podle které chceme vytvářet NPZ doklad. Je-li zdrojový doklad jen jeden, je rovnou vybrán.

Pokud vyberete nějaký již existující NPZ, znepřístupní se některé z položek uvedených dále, jelikož nebudou mít pro úpravu již existujícího NPZ význam.

Naskladňovací a vyskladňovací místo

Není k dispozici k editaci, pokud jste vybrali některý z existujících dokladů (viz výše). Vyberete z číselníku naskladňovacích a vyskladňovacích míst. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za místa s příznakem "naskladňovací" a jen za sklady, které jsou obsaženy v řádcích skladového dokladu. Pozor, toto místo (brána) je definováno pro konkrétní sklady, a tudíž určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Viz seznam skladů v definici daného místa.)

Pak se z PR "naimportují" jen ty polohovatelné řádky, které jsou vystaveny na sklady odpovídající danému naskladňovacímu místu.

Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud jste vybrali některý z existujících dokladů (viz výše). Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné. Pozor, řada dokladů mj. určuje, které sklady bude možno ve vytvářeném dokladu použít. (Lze použít jen takový sklad, který má přiřazenu zadanou řadu dokladů). Sklad, z něhož se bude vyskladňovat, se zde přebírá z řádků zdrojové příjemky. Pokud sklad na nějakém řádku vytvářeného dokladu nebude odpovídat zde zadané řadě, systém vás při uložení dokladu upozorní a budete jej muset ještě změnit.

Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za řady připojené ke skladům, které jsou přiřazeny k naskladňovacímu místu zadanému v předchozí položce.

Skladník Význam viz popis stejnojmenné položky v hlavičce dokladu NPZ. Slouží pro její předvyplnění.
Automatické polohování Slouží pro možnost ve vytvářeném polohovacím dokladu rovnou provést automatické napolohování. Jedná se o jednu z Možností zadání pozic. Pracuje shodně jako funkce Automatické polohování v dokladu NPZ. Dále viz Zadání pozic automaticky - automatické polohování.
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje ze zdrojového dokladu. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkových uživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud jste vybrali některý z existujících dokladů (viz výše).

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje z daného zdrojového dokladu převzít:

 • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojového dokladu přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (viz např. údaje pro předvyplňování ve Firemních nastaveních).
 • Je-li zatrženo, zobrazuje se identifikace dokladu, z něhož se hlavičkové údaje převezmou. Jelikož ale zde může být vybrán jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Naskladnění do pozic) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Polohovat (nikoli Nový).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce.

Dokončení

Ze závěrečných kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Dokončení průvodce tvorbou dokladu zde žádné nemají význam.

Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět

Vybrané hlavičkové údaje a řádky NPZ jsou předvyplněny podle údajů z PR, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

Pravidla pro čerpání - polohovatelné (importovatelné) řádky

 • Mezi NPZ a PR vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby NPZ a X-vazby PR.
 • Doklady lze polohovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku).
 • Importovat lze vždy jen Polohovatelné řádky:
  • Řádek je vyhodnocen jako importovatelný tehdy, pokud je vystaven na polohovaný sklad a pokud na něm zbývá nějaký počet dosud nenapolohovaný ve svázaných dokladech NPZ a pokud sklad na řádcích skladového dokladu odpovídá skladům zvoleného naskladňovacího místa (pokud sklad neodpovídá, pak se do vytvářeného polohovacího dokladu nenaimportuje a bude třeba jej polohovat samostatně jiným polohovacím dokladem s jiným naskladňovacím místem).

  Pokud importujete skladový doklad, který již byl polohován částečně do jiného polohovacího dokladu, naimportuje se z něj jen zbývající dosud nenapolohovaná část s počty, které ještě lze polohovat. Pokud předvyplněný počet snížíte, přibude v polohovacím dokladu další řádek pro případné zadání zbylého počtu ze skladového řádku do jiné pozice. Pokud ale pozice zadáte jen pro část množství, bude se jednat o částečné napolohování. Množství nelze zvýšit (nelze z daného skladového řádku polohovat víc, než je na něm uvedeno).

 • Importovaný doklad nelze v tomto případě nijak odpojovat (a tím smazat všechny z něj importované řádky). Tedy v případě omylem naimportovaného dokladu editaci zrušte a akci polohování sklad. dokladu proveďte znovu). Importované řádky nelze ani nijak ručně smazat, lze je pouze nenapolohovat (nezadat pozice). Viz dále Práce s řádky polohovacího dokladu vystavovaného podle skladového.
 • Hodnoty řádkových uživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Práce s řádky NPZ vystavovaného podle PR

Před samotným zahájením editace ať už nového nebo existujícího polohovacího dokladu s vazbou na doklad skladový se tento doklad předvyplní dosud nepolohovanými položkami ze skladového dokladu a to na základě porovnání řádků skladového dokladu a případně již existujících řádků polohovacího dokladu (v případě opravy) a také všech ostatních již existujících poloh. dokladů k danému dokladu skladovému a to následujícím postupem:

 • Nejdříve se provede příprava řádků podle skladového dokladu. Vezmou se řádky skladového dokladu (jen za polohovatelné sklady) a rozdělí se tak, aby na každém řádku bylo unikátně:
  • zboží
  • sklad
  • sériové číslo nebo šarže (pokud je doklad obsahuje)
  • jednotka
  • vztah jednotky k 1 (to pro případ změn vztahů jednotek k 1 v čase)
  • definovatelné položky, pokud jsou nějaké nadefinovány

  a to s celkovým počtem na skladovém dokladu resp. na dané šarži, přičemž sériová čísla se berou po jednom. Pokud je polohován řádek skladového dokladu s kartou se sér. čísly a násobnou jednotkou, je tato automaticky převedena na odpovídající počet řádků s jednotkou se vztahem 1. Dále viz popis položky V pozici dokladu NPZ.

 • Projdou se všechny případně již existující polohovací doklady k danému skladovému dokladu a řádky, které se v nich nacházejí a jsou tedy napolohovány, se od seznamu odečtou (některé řádky vypadnou, u některých se například jen sníží množství).
 • Pokud se jedná o editaci existujícího dokladu, provede se totéž s řádky editovaného dokladu, které zde již byly před zahájením editace.
 • Na zbývající množství (může být teoreticky i záporné) se vytvoří v editovaném polohovacím dokladu nový řádek, který bude mít toto zbývající množství v položce Zbývá a položku Pozice a množství V pozici bude mít nevyplněnu.
 • Práci s řádky polohovacího dokladu objasníme podrobně na příkladu.

  Mějme příjemku na:

  • 1 paletu zboží AAA
  • 3 balíky zboží BBB
  • 2 ks zboží CCC, u kterého se evidují sériová čísla (mají s.č.0001 a s.č.0002)
  • 10 ks zboží DDD, které má číslo šarže SR123
  • 20 ks zboží DDD, které má číslo šarže SR999

  Vytváříme polohovací doklad naskladnění do pozic, jehož řádky se po otevření do editace předvyplní následovně:

  Na každé řádce je zboží identifikováno skladem, kódem a názvem. U zboží se sériovými čísly je rozloženo do tolika řádků, kolik je na skladovém dokladu sériových čísel po jednom kusu (jednotce), u šarží je rozděleno do řádků po jednotlivých šaržích. Sloupec Zbývá a Jed. obsahuje množství jednotlivých položek (vč.jednotky), které ještě nebylo polohováno (nebyla zadána přesná pozice ve skladu). Tyto dva sloupce nejsou editovatelné. Uživatel zadává pozici ve skladu a množství, které se do dané pozice naskladní.


  Řekněme, že v našem příkladu bude zboží AAA uloženo do pozice C-1/1 (právě jedna celá paleta). Po zadání pozice na prvním řádku a množství 1 a po odchodu z řádku se zkoriguje údaj v položce Zbývá na 0.

  Dále budeme chtít zboží BBB uložit do pozice C-2/2, ale sem se vejde jen jeden balík. Do druhého řádku se tedy zapíše číslo pozice a množství 1. Zbývá tedy zadat pozici pro zbývající dva balíky. V daném řádku je však již zadána pozice pro 1 balík. Po odchodu z řádku se tedy automaticky přidá nový řádek pro zadání pozice pro zbývající 2 balíky, kde údaje Pozice a množství V pozici budou nevyplněné a v položce Zbývá bude 2. V původním editovaném řádku se sloupec Zbývá vynuluje. V tuto chvíli tedy bude editace vypadat takto:

  Obecně lze tedy říci, že při odchodu z řádku se provede revize – hodnota ve sloupci Zbývá se sníží o již napolohovaný počet na daném řádku (tj. o množství v položce V pozici). To platí i pro případné následné opravy množství v položce V pozici). Tj. jestliže po zadání množství v řádku při odchodu z řádku v položce Zbývá zbude nenulová hodnota (a může být díky opravám i záporná) a zároveň je v řádku zadáno platné číslo pozice, pak se sloupec Zbývá v daném řádku vynuluje a založí se nový řádek na totéž zboží, do kterého se zbývající množství k napolohování přesune.

  Pro následné opravy údajů platí toto:

  Pokud uživatel změní hodnotu ve sloupci V pozici na řádku, kde je již vyplněna platná pozice, pak při odchodu z řádku se zkoriguje položka Zbývá a vyjde-li nenulová, přenese se zbývající množství na nový řádek, který se založí (nebo pokud už takový řádek s prázdnou pozicí existuje, množství se k němu přidá).

  Budeme pokračovat v našem příkladu – zbývající 2 balíky zboží BBB uložíme do pozice C-3/1 a oba dva kusy zboží CCC uložíme do pozice C220C. Dále z první šarže SR123 zboží DDD uložíme 5 kusů do pozice B110A – tím se opět přidá nový řádek pro zbývajících 5 kusů. Editace bude nyní vypadat takto:

  Řekněme, že obsluha udělá chybu a do předposledního řádku omylem zapíše do pozice C-6/1 15 ks namísto 5 ks. Vznikne nový řádek, kde ve sloupci Zbývá bude -10.

  Jestliže doklad obsahuje nějaký řádek se záporným množstvím v položce Zbývá, nedovolí se takový doklad uložit (validace). Způsobilo by to totiž stav, kdy je polohováno vyšší množství, než kolik je na skladovém dokladu, což je nepřípustné. Uživatel se musí vrátit na řádek, kde zadal větší množství a opravit jej tak, aby celkový počet nepřevyšoval počet uvedený na polohovaném skladovém dokladu. Tj. v našem příkladu musí množství 15 ks snížit zpět na max. 5ks. Tím řádek s minusovým množstvím opět zmizí. Zadáním pozice pro zboží DDD pro šarži SR999 budou všechny položky napolohovány a doklad je možné uložit.

  Pokud se následně někdy později původní skladový doklad opraví a zvýší se na něm množství (snížení není dovoleno), pak po vyvolání editace tohoto polohovacího dokladu se toto projeví novými řádky na dosud nenapolohované množství stejně, jako bylo popsáno výše.

  Tedy pokud v našem příkladu, kdy už máme vše polohováno, skladník následně opraví příjemku a zvýší množství zboží AAA na 2 palety, pak po vyvolání polohování příjemky buď můžeme vystavit další polohovací doklad na 1 pal zboží AAA, nebo můžeme vybrat opravu již existujícího polohovacího dokladu (viz položka Existující doklad, na který má být polohováno). V tom případě se v našem dokladu zobrazí následující řádky: