Průvodce tvorbou definice automatického vzkazu

Průvodce umožní rovnou z agendy, odkud byl vyvolán, zadat definici automatického vzkazu, a to s předvyplněným nastavením podle údajů aktuálně zadaných v agendě, odkud byl vyvolán.

Průvodce se nabídne po vyvolání funkce Automatické vzkazy. Za jakých podmínek je taková funkce v agendách k dispozici, viz popis dané funkce. Jedná se o jednu z možností, jak zadat novou definici autom. vzkazu.

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

1. krok - Vybrání kontrolního bodu

Zadávané položky:

Název Popis
Kontrolní bod

Zde vyberete kontrolní bod, k němuž chcete zadat novou definici autom. vzkazu. Kontrolní bod se zde nabízí, pokud se jedná o:

Typ průvodce

Vybraný typ průvodce určuje, jaké další kroky se budou nabízet dále. K dispozici je zde následující:

  • Typ Výraz - tento typ je k dispozici defaultně pro každý kontrolní bod. Umožňuje zadat definici autom. vzkazu typu výraz. Tj. průvodce bude nabízet další krok, kde zadáte požadovaný výraz.
  • Jiné typy - zda jsou k dispozici nějaké jiné typy průvodce a jaké, závisí na tom, jak jste si nadefinovali balíček skriptů svázaný s daným kontrolním bodem.

    Jak bylo objasněno v popisu Generování automatických zpráv - princip, to, co se bude nabízet právě v tomto průvodci, lze naprogramovat pomocí dostupných skriptovacích funkcí právě ve skriptu typu knihovna v balíčku skriptů svázaném s vybraným kontrolním bodem. Pokud toto ve zmíněném skriptu pro vybraný kontrolní bod naprogramováno není, pak se zde žádný jiný typ (než defaultní typ Výraz) nenabízí.

    Pokud nemáte žádné vlastní nadefinované, pak se zde minimálně nabízí názvy typů průvodců pro systémové kontrolní body.

Dále viz Věcný obsah - Praktické příklady, kde jsou jednotlivé případy objasněny podrobně.

Další kroky

Další kroky průvodce se nabízí podle toho, jaký Typ průvodce byl zvolen v předchozím kroku a jak máte toto chování naprogramováno v odpovídajícím balíčku skriptů. Objasníme na příkladu:

Příklad:

- systémový kontrolní bod Zaplacení dokladu s typem průvodce "Změna zaplacení dokladu" má po zadání adresátů v kroku Adresáti další krok Vytvoření definice automatického vzkazu pro rekapitulaci seznamu dokladů
- systémový kontrolní bod Zaplacení dokladu s typem průvodce "Výraz" má po zadání adresátů v kroku Adresáti další krok Vytvoření definice automatického vzkazu pro zadání výrazu
- uživatelský kontrolní bod s typem průvodce "Výraz" má po zadání adresátů v kroku Adresáti další krok rovněž Vytvoření definice automatického vzkazu pro zadání výrazu
- uživatelský kontrolní bod s typem průvodce "XY" má po zadání adresátů v kroku Adresáti další krok podle svázaného balíčku skriptů

2. krok - Adresáti

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání adresátů vzkazu. Zadaní adresáti se vyplní do subzáložky Adresáti v definici automatického vzkazu. Význam zde zadávaných položek je shodný.

3. krok - Vytvoření definice automatického vzkazu (pro Typ průvodce = Změna zaplacení dokladu)

V tomto kroku se pouze zobrazí rekapitulace seznamu dokladů, pro které bude daná definice vytvořena. Jedná se o doklad, příp. označené doklady, pro které byl průvodce vyvolán.

3. krok - Vytvoření definice automatického vzkazu (pro Typ průvodce = Výraz)

Zadávané položky:

Název Popis
Popis Zde zadáte to, co se má použít jako Popis definice autom. vzkazu.
Předmět Zde zadáte to, co se má použít jako předmět zprávy. Viz položka Předmet v definici autom. vzkazu.
Zpráva Zde zadáte to, co se má použít jako text zprávy. Viz položka Text zprávy v definici autom. vzkazu.
Výraz

Zde zadáte výraz, který se má vyhodnocovat. Viz položka Podmínka - výraz v definici autom. vzkazu.

Zde se podmínka předvyplňuje výrazem s ID aktuálního dokladu (tj. např. NEW.ID = '100000101'), případně více ID označených, označil-li uživatel před vyvoláním průvodce tohoto typu více záznamů, pro něž chce zadat tutéž definici automatického vzkazu.

4. krok - Dokončení

Po zadání všech dalších kroků (jsou-li nějaké) se provede uložení. Zadaná definice bude k dispozici v agendě Definice automatických vzkazů.