Aktualizace a zmražení slev na dokladech

Na příjmových dokladech je možno používat různým způsobem různé slevy slevového systému ABRA Gen, podle nichž se stanoví konkrétní slevová procenta pro jednotlivé řádky daného dokladu. Podmínky slevového systému se však mohou v čase různě měnit (změny slevových tabulek, dealerských tříd, opravy dokladů apod.). Při zpracování starších dokladů (tj. opravy dokladů, importy objednávek do prodejních dokladů apod.) je někdy žádoucí, aby se slevy na vystavovaném dokladu zaktualizovaly a někdy je to naopak zcela nežádoucí - záleží na konkrétní situaci, ve které se uživatel nachází.

V následujícím textu je proto podrobně uvedeno, za jakých okolností dochází k aktualizacím slev na dokladech podle aktuálně platných podmínek automaticky, jakým způsobem lze těmto aktualizacím v případě potřeby zabránit a naopak jakým způsobem lze aktualizace vyvolat ručně:

Automatické aktualizace slev na dokladech

Nejdříve objasníme, jak se údaje týkající se slev na dokladu pamatují a kdy se uplatní. Jak bylo řečeno v kap. slevový systém, konkrétní procenta hlavičkových slev se pamatují v hlavičce daného dokladu, konkrétní procenta řádkových slev u jednotlivých řádků. V hlavičce se dále pamatují další údaje týkající se slev (jako např. dealerská třída použité firmy), v řádcích pak další údaje týkající se řádku (jako např. stav vyloučení skladové karty ze slev). Pokud daný doklad splňuje podmínky pro uplatnění nějaké slevy, příslušné údaje se na něj zapíší bez ohledu na to, zda se nakonec na něm použití dotyčné slevy povolí nebo ne v položkách Nastavení slev v hlavičce konkrétního dokladu. Objasníme na příkladu:

Mějme firmu Papoušek, které v adresáři nastavíme slevu 10%. Vystavujeme nový prodejní doklad na tuto firmu. Jakmile na doklad zadáme firmu Papoušek, zapíše se na něj i její aktuální procento dealerské slevy z adresáře, tedy 10%. Pokud v hlavičce dokladu v Nastavení slev pak zadáme "Dealerské slevy - neuplatňovat" nebo "Podle tabulky", zapsaná sleva 10% se na řádcích dokladu uplatňovat nebude. Jakmile ale zadáme "Dealerské slevy - Procentem z adresáře", začne se sleva na řádcíchuplatňovat.

Dále mějme firmu Popelák, které v adresáři nastavíme zařazení do dealerské třídy D1, položku Sleva jí zadávat nebudeme (zůstane nulová). Mějme tabulku dealerských slev TAB1, v níž je pro dealerskou třídu D1 nastaveno slevové procento 7%. Nakonec mějme skladovou kartu K, která je přiřazena k této slevové tabulce TAB1. Vystavujeme nový prodejní doklad na tuto firmu. Jakmile na doklad zadáme firmu Popelák, zapíše se na něj i její aktuální procento dealerské slevy z adresáře, což je ovšem 0%. Pokud bychom v hlavičce dokladu v Nastavení slev pak zadali "Dealerské slevy - Procentem z adresáře", žádná dealerská sleva z adresáře by se na řádcích neuplatnila (je nulová).

Dále na řádek dokladu zadáme kartu K, na doklad se k danému řádku zapíše i aktuální procento dealerské slevy tabulkou, což pro danou firmu a skladovou položku činí 7%. Pokud v Nastavení slev v hlavičce dokladu bude "Dealerské slevy - neuplatňovat" nebo "Procentem z adresáře", sleva 7% zapsaná k řádku dokladu se na něj uplatňovat nebude. Jakmile ale zadáme "Dealerské slevy - Podle tabulky", sleva 7% se na dotyčný řádek uplatní.

Tedy existuje doklad, na němž jsou zapsána nějaká procenta a další údaje týkající se slev, lhostejno, jak je na něm aktuálně nastaveno, jak se mají slevy uplatňovat. Dále nechť v systému dojde k nějakým změnám v údajích ovlivňujících zapsané procento slevy, tj. změní se tabulka slev, změní se zařazení firmy do dealerské třídy, na dokladu se změní firma apod. Proto je dále třeba objasnit, jak je tomu s automatickou aktualizací slev na dokladu v závislosti na těchto změnách pro jednotlivé slevy (od nejjednodušších ke složitějším) a dále jak je tomu s aktualizací vyloučení ze slev:

Aktualizace Dodatečné slevy

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva s ničím dalším nesouvisí, tedy je-li v hlavičce dokladu zadána, uplatní se v dané výši. Změnit se může opravou procenta slevy v hlavičce, nijak jinak, přičemž jakmile se procento této slevy změní, ihned se změna projeví, sleva se zaktualizuje. Procento dodatečné slevy změníte v hlavičce ručně, příp. může být změněno jeho převzetím z hlavičky importovaného dokladu, pokud z něj převezmete hlavičkové údaje. Viz též Procesní tvorba dokladů Objednávka přijatá -> Faktura vydaná resp. Objednávka přijatá -> Pokladní příjem.

Ruční aktualizace této slevy tedy není nutná.

Nepodléhá případnému zmražení slev vyvolanému položkou Neaktualizovat slevy. Tedy bez ohledu na zmražení ji lze měnit, přičemž se ihned aktualizuje. Podléhá však zmražení vyvolanému defaultně.

Aktualizace Řádkových slev

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva s ničím dalším nesouvisí, tedy je-li na řádku dokladu zadána a je-li nastaveno v hlavičce dokladu její použití, uplatní se v dané výši. Změnit se může opravou procenta slevy na řádku, nijak jinak, přičemž jakmile se procento této slevy změní, ihned se změna projeví, sleva se zaktualizuje. Procento řádkové slevy změníte na řádku daného dokladu ručně, příp. může být změněno jeho převzetím z řádku importovaného dokladu. Viz též Procesní tvorba dokladů Objednávka přijatá -> Faktura vydaná či Objednávka přijatá -> Pokladní příjem resp. Dodací list -> Faktura vydaná či Dodací list -> Pokladní příjem.

Převzetí procenta řádkové slevy z importovaného dokladu ještě neznamená, že se daná sleva uplatní, pokud není použití této slevy aktuálně zatrženo v hlavičce editovaného dokladu. Samotné nastavení použití řádkových slev se rovněž může převzít z hlavičky některého z importovaných dokladů.

Pro převzetí nastavení tohoto druhu slevy a procenta této slevy však platí výjimky: Použití řádkové slevy na hlavičce cílového dokladu se nepřebírá z hlavičky dokladu vybraného pro převzetí hlavičkových údajů, ale zatrhne se vždy, pokud alespoň jeden z importovaných zdrojových dokladů má nastaveno použití této slevy. Tj. importuje-li se do prázdné faktury vydané (FV) (případně pokladního příjmu (PP)), resp. se do FV či PP importuje DL, do něhož předtím byly importovány OP, a všechny importované objednávky přijaté mají na hlavičce nastaveno nepoužívání řádkových slev, v hlavičce faktury vydané (případně pokladního příjmu) také není zatrženo používání řádkových slev. (Jde o slevu řádkovou, pro kterou obecně platí, že se z řádků importovaných dokladů přebírá automaticky bez ohledu na to, zda se z daného dokladu přebírají hlavičkové údaje. Nicméně procento této řádkové slevy se z řádků OP nepřebírá vždy, ale platí, že řádkové slevy z objednávky přijaté se přeberou do řádku faktury vydané (případně pokladního příjmu) jenom tehdy, pokud je na hlavičce FV i na hlavičce OP nastaveno použití řádkových slev.

Nechť se do FV importuje více OP, přičemž OP1 má nastaveno použití řádkových slev a zadanou řádkovou slevu 10%. Druhá OP má při svém vystavení rovněž zatrženo použití řádkových slev a zadanou řádkovou slevu 11%, ale poté uživatel doklad opravil a použití slevy zrušil. (Sleva 11% je na řádku OP vnitřně pamatována, nicméně se nijak neuplatní). Pokud se obě OP naimportují do FV, pak bude použití řádkové slevy zatrženo (bez ohledu na to, zda se přebírají hlavičkové údaje a z které OP). Na řádku z OP1 bude naimportována sleva 10%, ale na řádku z OP2 žádná řádková sleva naimportována nebude (jelikož její použití bylo na OP2 vypnuto).

Automatickou aktualizaci nevyvolá:

 • Změna v nastavení jejího použití v hlavičce dokladu - Tedy zrušení použití a zpětné nastavení použití ji nijak nenuluje. Objasníme na příkladu:

  Mějme objednávku přijatou, v hlavičce má v nastavení slev zatrženu řádkovou slevu, na řádku objednávky zadáme tuto řádkovou slevu 30%. Pak zrušíme zatržení použití řádkové slevy v hlavičce, sleva tedy nebude aplikována. Pokud poté použití slevy opět nastavíme, sleva se začne aplikovat a to ve výši daných 30%.

Ruční aktualizace této slevy tedy není nutná.

Nepodléhá případnému zmražení slev, vyvolanému položkou Neaktualizovat slevy. Tedy bez ohledu na zmražení ji lze měnit, přičemž se ihned aktualizuje. Podléhá však zmražení vyvolanému defaultně.

Aktualizace slevy za finanční objem

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva souvisí s částkou na dokladu a tabulkou finančních slev.

Automatickou aktualizaci vyvolá:

 • Změna částky na dokladu (není-li nastaveno zmražení)
 • Změna v nastavení jejího použití v hlavičce dokladu (není-li nastaveno zmražení) - Tedy zrušení použití tuto slevu nuluje, ale až po uložení dokladu, po opětném nastavení použití se aplikuje procento slevy dle aktuálních tabulek. Objasníme na příkladu:

  Mějme fakturu vydanou na 10000,-, na niž se aplikuje 1% finanční slevy. Použití slevy zrušíme a fakturu uložíme. Poté změníme tabulku finančních slev tak, že pro částku 10000,- bude platit sleva 1,5%. Vyvoláme opravu faktury a zatrhneme znovu použití finanční slevy. Sleva se začne uplatňovat, ale sleva dle aktuální tabulky tedy 1,5%, nikoli původní 1%.

Automatickou aktualizaci naopak nevyvolá:

 • Pouhá změna procent v tabulce finančních slev

Pokud tedy na dokladu neměníme částku, ale chceme, aby se na něj promítlo aktuální procento finanční slevy z aktuální tabulky, musíme doklad aktualizovat ručně.

Podléhá případnému zmražení slev.

Aktualizace Dealerské slevy procentem z adresáře

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva souvisí s firmou na dokladu a zadaným procentem slevy v adresáři.

Automatickou aktualizaci vyvolá:

 • Změna firmy v hlavičce dokladu (v případě ruční změny jen, není-li nastaveno zmražení, v případě importu bez ohledu na zmražení, viz dále)

  Firmu změníte v hlavičce:

  • ručně - tedy vyberete z adresáře jinou firmu, která má jinak nastaveno procento slevy. Pokud je ale nastaveno zmražení, pak zůstane procento dealerské slevy v hlavičce takové, jaké měla ta původní firma (a takové se bude uplatňovat na všechny řádky (tj. jak na původní, tak nové, dokud neprovedete aktualizaci ručně)).

   V hlavičce faktury zadáme firmu Galenit, která má v adresáři zadáno 10% slevy a zapneme tento druh slevy. Na řádcích se tedy bude uplatňovat 10%. Pak v hlavičce vybereme firmu ABC, která má aktuálně nastaveno 3%. Pokud není v okamžiku této změny nastaveno zmražení, zapíše se interně do hlavičky FV sleva 3% a tato se začne uplatňovat (tj. automaticky se zaktualizovalo procento této slevy zapamatované interně v hlavičce FV). Pokud by ale bylo v okamžiku změny firmy nastaveno zmražení, zůstalo by v hlavičce FV zapsané procento deal. slevy z adresáře 10% i pro nově zvolenou firmu ABC. Pokud bychom to chtěli změnit, museli bychom zmražení odtrhnout a provést aktualizaci ručně.

  • převzetím hlavičkových údajů importovaného dokladu - Viz též Procesní tvorba dokladů Objednávka přijatá -> Faktura vydaná resp. Objednávka přijatá ->> Pokladní příjem. V tom případě se procento dealerské slevy zaktualizuje procentem deal. slevy zapsaném v hlavičce importovaného dokladu, pokud z něj přebíráte hlavičkové údaje (a to bez ohledu na nastavené zmražení). (Za jakých okolností se nabízí převzetí hlavičkových údajů, viz popis procesní tvorby příslušných dokladů).

   Nechť firma ABC má v adresáři zadáno 3% slevy. Na firmu ABC vystavíme objednávku OP-1 s touto slevou. Poté změníme u firmy ABC procento deal. slevy na 3,5% a vystavíme objednávku OP-2 s touto slevou. Poté procento slevy změníme na 4%. Pokud bychom v ten moment vystavovali ručně fakturu na tuto firmu s deal. slevou z adresáře a zadali na ni řádky ručně, uplatňovala by se na řádky sleva 4%. Pokud fakturu vystavíme podle objednávek s tím, že převezmeme hlavičkové údaje z jedné z nich, např. z OP-1, převezme se do hlavičky FV procento deal. slevy z hlavičky OP-1 spolu s jinými hlavičkovými údaji a na řádcích se bude uplatňovat sleva 3% (a to na všech, jak importovaných z OP-1, OP-2, tak případných dalších ručně přidaných (jelikož se jedná o hlavičkovou slevu)). Srovnejte ale např. se slevou dealerskou podle tabulky!

  To platí i v případě, že došlo k zásadní opravě firmy a v adresáři je již jen firma-následník s jinou dealerskou slevou. V tom případě, pokud do editovaného dokladu zvolíme přebrat hlavičkové údaje z importovaného dokladu, se předvyplní automaticky rovnou její následník, ale deal. sleva se přebírá tak, jak byla na importovaném dokladu (nikoli, jak je nastavena aktuálně v adresáři pro daného následníka). Objasníme na příkladech:

  Příklad 1: Mějme objednávku přijatou, v jejíž hlavičce je firma Novák- pobočka. V době vystavení objednávky měla firma Novák-pobočka v adresáři slevu 13% a tato je zapsána v hlavičce objednávky. Nyní má v adresáři slevu 14%. Vystavujeme fakturu, v jejíž hlavičce je firma Novák a.s. mající slevu v adresáři 10%. Pokud bude v nastavení slev zadáno používat Dealerské slevy procentem z adresáře, bude se na všechny řádky dané faktury uplatňovat sleva 10%. Poté provedeme import objednávky do faktury a necháme při něm převzít hlavičkové údaje (tj. mj. firmu a slevu). Výsledkem bude, že vystavovaná faktura bude na firmu Novák- pobočka a na jejích řádcích (i těch neimportovaných z dané objednávky) se bude nově uplatňovat sleva 13%. Procento slevy se tedy na faktuře zaktualizovalo pro novou firmu převzetím procenta z objednávky.
  (Po importu objednávky jsou slevy zmraženy, ale pokud bychom zmražení zrušili a provedli ruční aktualizaci, procento slevy by se zaktualizovalo dle aktuálního stavu v adresáři na 14%.)

  Příklad 2: Mějme firmu ABC s deal.slevou z adresáře 1%. Na tuto firmu je vystavena objednávka s použitím slev dealerských podle adresáře. V adresáři dojde k zásadní opravě firmy ABC na firmu ABC2 s deal.slevou 2%. Importujeme objednávku do faktury a necháme převzít hlavičkové údaje. V hlavičce editovaného dokladu pak bude zapsána firma ABC2 (poslední následník firmy z importovaného dokladu), ale dealerská sleva bude 1% převzaté z objednávky.

 • Pouze převzetí procenta z importovaného dokladu bez změny firmy. Varianta předchozího případu, pokud na importovaném a cílovém dokladu je firma shodná, ale procento dealerské slevy se liší. Objasníme na příkladu:

  Mějme objednávku na firmu Novák- pobočka, v jejíž hlavičce je zapsána dealerská sleva z Adresáře 13%. Vystavujeme fakturu na tutéž firmu Novák-pobočka, přičemž firma má již aktuálně slevu v adresáři 14% a tato sleva je zapsána v hlavičce vystavované faktury. Do faktury poté importujeme danou objednávku s převzetím hlavičkových údajů (firma je stejná, tudíž nabízí se pouze převzetí procenta slevy podle slevy z adresáře zapsané v hlavičce objednávky). Výsledkem bude, že na řádky vystavované faktury se bude uplatňovat sleva 13%. Procento slevy se tedy na faktuře zaktualizovalo převzetím procenta z objednávky.

  Převzetí procenta deal. slevy z importovaného dokladu se nabízí VŽDY (samozřejmě je-li v rámci daného importu převzetí hlavičkových položek ještě možné a je-li v tomto údaji rozdíl), a to bez ohledu na aktuální nastavení použití dealerské slevy na cílovém i importovaném dokladu, tedy i když je na obou dokladech současně nastaveno deal. slevu Nepoužívat, Tabulkou nebo Podle sortimentních slev.

Automatickou aktualizaci naopak nevyvolá:

 • Pouhá změna procenta slevy v adresáři
 • Pouhá změna v nastavení jejího použití v hlavičce dokladu - Tedy zrušení použití a zpětné nastavení použití ji nezaktualizuje na aktuální procento z adresáře. Objasníme na příkladu:

  Mějme fakturu na firmu Novák, která má v adresáři slevové procento 11%. Na faktuře máme nastaveno nepoužívat dealerskou slevu. Pak změníme v adresáři firmě Novák slevové procento na 13%. Vyvoláme opravu faktury a dealerskou slevu nastavíme procentem z adresáře. Na fakturu se začne aplikovat dealerská sleva ve výši 11%, která byla na fakturu zapsána v okamžiku zadání firmy na fakturu.

Pokud tedy na dokladu neměníme firmu, ale chceme, aby se na něj promítlo aktuální procento slevy z adresáře, musíme doklad aktualizovat ručně.

Podléhá případnému zmražení slev, kromě případu změny firmy při importu z jiného dokladu, viz výše.

Aktualizace Kusových slev

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva souvisí se skladovou kartou na řádku dokladu, počtem kusů a tabulkou kusových slev.

Automatickou aktualizaci vyvolá:

 • Změna skladové karty v řádku dokladu, resp. zadání nového řádku se skladovou kartou. Objasníme na příkladu:

  Mějme kartu K, která je přiřazena k tabulce kusových slev TAB1, ve které je definována sleva pro 5 a více kusů 1%. Vytváříme fakturu vydanou s nastaveným použitím kusových slev. Do skladového řádku zadáme 6ks karty K, tedy bude se na něj aplikovat sleva 1%. Mezitím jiný uživatel provedl změnu přiřazení karty K do slevové tabulky TAB2, kde je sleva pro 5ks 1,3%. Pokud bychom na druhý řádek naší vystavované faktury zadali znovu 6ks karty K, již by se na něj aplikovala sleva 1,3%. Pokud bychom chtěli, aby se sleva 1,3% začala uplatňovat i na první řádek, můžeme jej smazat a kartu vybrat znovu, anebo provést ruční aktualizaci.

 • Změna počtu kusů v daném řádku (není-li v hlavičce dokladu nastaveno zmražení)

  Pozor, změna počtu kusů nevyvolá automatickou aktualizaci, i když není nastaveno zmražení, v případě, že je řádek již dobropisován, resp. zahrnut do dokladu vrácení příjmu.

Automatickou aktualizaci naopak nevyvolá:

 • Pouhá změna v definici tabulky kusových slev tj. v počtu kusů nebo procent slevy v tabulce
 • Pouhá změna zařazení skladové karty do slevové tabulky
 • Pouhá změna v nastavení jejího použití v hlavičce dokladu - Tedy zrušení použití a zpětné nastavení použití ji nezaktualizuje na aktuální procenta z tabulky kusových slev aktuálně přiřazené kartě a počtu kusů.

Pokud tedy na řádku dokladu neměníme skladovou kartu nebo počet kusů, ale chceme, aby se na něj promítlo aktuální procento slevy z aktuální tabulky kusových slev, musíme doklad aktualizovat ručně.

Podléhá případnému zmražení slev, ale zmražení platí jen pro stávající řádky a pro nové řádky importované z objednávky. Nově přidané řádky bez vazby na objednávku přijatou případnému nastavenému zmražení slev nepodléhají!

Aktualizace Dealerských slev podle sortimentních slev

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva souvisí s firmou v hlavičce dokladu, se sortimentní skupinou, do níž je zařazena skladová karta, a se sortimentní slevou zadanou pro tuto sortimentní skupinu v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem. U automatické aktualizace této slevy je třeba navíc zmínit automatickou aktualizaci pouze sortimentní slevy, která samotná nemusí nijak ovlivnit změnu slevových procent na stávajících řádcích, ale slevu na řádcích nových.

Automatickou aktualizaci procent slev na stávajících řádcích vyvolá:

 • Změna skladové karty v řádku dokladu, resp. zadání nového řádku se skladovou kartou
 • Změna firmy v hlavičce dokladu, která může způsobit změnu výše sortimentních slev na řádcích dokladu (v případě ruční změny jen, není-li nastaveno zmražení, v případě importu bez ohledu na zmražení, viz dále). Je-li nastaveno zmražení, pak se po změně firmy nezaktualizují procenta slev na stávajících řádcích (pro stávající řádky bude platit původní údaj o výši sortimentní slevy, zatímco pro nové řádky bude platit nový (aktuální) údaj o výši sortimentní slevy).

  Firmu změníte v hlavičce:

  • ručně - tedy vyberete z adresáře jinou firmu. Pokud je ale nastaveno zmražení, pak zůstane na řádku dokladu zapsaná sortimentní sleva taková, jakou měla původní firma (a taková se bude uplatňovat, pokud bude používána sleva, na původní řádky, dokud neprovedete aktualizaci ručně). Na nové řádky se bude uplatňovat sortimentní sleva již podle údajů zadaných v subzáložce Sortimentní slevy nové firmy.

   V hlavičce faktury zadáme firmu Galenit, která má v adresáři v záložce Sortimentní slevy zadánu slevu 10% pro sortimentní skupinu S1 a slevu 20% pro sortimentní skupinu S2, a zapneme dealerskou slevu podle sortimentních slev. Skladové karty K1 a K2 patří do sortimentní skupiny S1, na řádcích, kde jsou zadány, se tedy bude uplatňovat sleva 10%. Skladová karta K3 patří do sortimentní skupiny S2, na řádcích, kde je zadána, se tedy bude uplatňovat sleva 20%.

   Pak v hlavičce vybereme firmu ABC, která má v adresáři v záložce Sortimentní slevy aktuálně nastavenu slevu 1% pro sortimentní skupinu S1 a slevu 2% pro sortimentní skupinu S2. Pokud není v okamžiku této změny nastaveno zmražení, začne se na všech řádcích (původních i případných nových) uplatňovat výše slevy odpovídající údajům zadaným u firmy ABC (tj. 1% u karet K1 a K2 a 2% u karty K3). Pokud by ale bylo v okamžiku změny firmy nastaveno zmražení, zůstala by výše slevy odpovídající údajům zadaným u původní firmy Galenit na původních řádcích i pro nově zvolenou firmu ABC. Zatímco u nových řádků by se již uplatnila sleva odpovídající údajům zadaným u firmy ABC. Pokud bychom chtěli změnit výši slevy i na původních řádcích, museli bychom zmražení odtrhnout a provést aktualizaci ručně.

  • převzetím hlavičkových údajů importovaného dokladu - Viz též Procesní tvorba dokladů Objednávka přijatá -> Faktura vydaná resp. Objednávka přijatá -> Pokladní příjem. V tom případě se informace o deal. třídě zaktualizuje údajem zapsaném v hlavičce importovaného dokladu, pokud z něj přebíráte hlavičkové údaje (a to bez ohledu na nastavené zmražení). (Za jakých okolností se nabízí převzetí hlavičkových údajů, viz popis procesní tvorby příslušných dokladů).

   Zde se nejedná o hlavičkovou slevu, ale řádkovou slevu, tudíž tato aktualizace firmy a dealerské třídy se promítne jen na nové řádky bez vazby na objednávku, naopak na nové řádky s vazbou na objednávku se sama o sobě automaticky nepromítne. Objasníme na příkladu:

   Nechť má firma Galenit v adresáři v záložce Sortimentní slevy zadánu slevu 10% pro sortimentní skupinu S1 a slevu 20% pro sortimentní skupinu S2. Skladové karty K1 a K2 patří do sortimentní skupiny S1, na řádcích, kde jsou zadány, se tedy bude uplatňovat sleva 10%. Skladová karta K3 patří do sortimentní skupiny S2, na řádcích, kde je zadána, se tedy bude uplatňovat sleva 20%. Na firmu Galenit vystavíme objednávku OP-1, v jejíž hlavičce nastavíme dealerskou slevu podle sortimentních slev, pak na řádku s kartou K1 bude sleva 10% a na řádku s kartou K3 bude sleva 20%. Poté změníme v adresáři u firmy Galenit v záložce Sortimentní slevy slevu pro sortimentní skupinu S1 na 1% a slevu pro sortimentní skupinu S2 na 2% a vystavíme objednávku OP-2, v jejíž hlavičce rovněž nastavíme dealerskou slevu podle sortimentních slev, pak na řádku s kartou K1 bude sleva 1% a na řádku s kartou K3 bude sleva 2%. Pak změníme v adresáři u firmy Galenit v záložce Sortimentní slevy slevu pro sortimentní skupinu S1 na 3% a slevu pro sortimentní skupinu S2 na 4%.

   Pokud bychom v tuto chvíli vystavovali ručně fakturu na firmu Galenit s dealerskou slevou podle sortimentních slev a zadali na ni řádky s kartou K1 a K3 ručně, uplatňovala by se na řádek s kartou K1 sleva 3% a na řádek s kartou K3 sleva 4%. Pokud fakturu vystavíme podle objednávek s tím, že převezmeme hlavičkové údaje z jedné z nich, např. z OP-1, na řádcích naimportovaných z OP-1 se uplatní u skladové karty K1 sleva 10% a u skladové karty K3 sleva 20%. Na řádcích naimportovaných z OP-2 bude na řádku s kartou K1 sleva 1% a na řádku s kartou K3 sleva 2%. Na nově přidaných řádcích přímo do faktury (tj. na nenaimportovaných řádcích) bude na řádku s kartou K1 sleva 3% a na řádku s kartou K3 sleva 4%, tj. ta sleva, která odpovídá aktuálním údajům ze subzáložky Sortimentní slevy pro firmu zadanou v hlavičce faktury vydané.

Automatickou aktualizaci naopak nevyvolá:

 • Pouhá změna výše slevy pro sortimentní skupinu v subzáložce Sortimentní slevy v adresáři firem
 • Pouhá změna zařazení skladové karty do jiné sortimentní skupiny
 • Pouhá změna v nastavení jejího použití v hlavičce dokladu - Tedy zrušení použití dealerské slevy podle sortimentních slev a zpětné nastavení použití ji nezaktualizuje na aktuální procenta slevy ze subzáložky Sortimentní slevy aktuálně přiřazené sortimentní skupině, do níž patří skladová karta na řádku dokladu.

Pokud tedy v hlavičce dokladu neměníme firmu nebo na řádku dokladu neměníme skladovou kartu, ale chceme, aby se na něj promítlo aktuální procento slevy pro danou sortimentní skupinu ze subzáložky Sortimentní slevy v adresáři firem pro danou firmu a pro danou skladovou kartu, musíme doklad aktualizovat ručně.

Podléhá případnému zmražení slev, ale zmražení platí jen pro stávající řádky a pro nové řádky importované z objednávky. Nově přidané řádky bez vazby na objednávku přijatou případnému nastavenému zmražení slev nepodléhají!

Aktualizace Dealerských slev podle tabulky

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato sleva souvisí s firmou resp. volitelně s provozovnou na dokladu, dealerskou třídou a tabulkou dealerských slev. U automatické aktualizace této slevy je třeba navíc zmínit automatickou aktualizaci pouze dealerské třídy, která samotná nemusí nijak ovlivnit změnu slevových procent na stávajících řádcích, ale slevu na řádcích nových.

Automatickou aktualizaci procent slev na stávajících řádcích vyvolá:

 • Změna skladové karty v řádku dokladu, resp. zadání nového řádku se skladovou kartou
 • Změna firmy resp. provozovny a spolu s ní i dealerské třídy v hlavičce dokladu (v případě ruční změny jen, není-li nastaveno zmražení, v případě importu bez ohledu na zmražení, viz dále). Je-li nastaveno zmražení, pak nejenže se po změně firmy resp. provozovny nezaktualizují procenta slev na řádcích, ale ani se nezaktualizuje údaj o dealerské třídě dosud pamatovaný na dokladu (pro stávající i nové řádky bude platit tentýž údaj o dealerské třídě).

  Zda se aktualizace týká změny firmy nebo provozovny v dokladu, závisí na tom, zda je v parametru Dealerskou třídu přebírat nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy nebo provozovny.

  Firmu resp. provozovnu změníte v hlavičce:

  • ručně - tedy vyberete z adresáře jinou firmu nebo jen vyberete na subzáložce Firma jinou provozovnu, která má jinak nastavenu dealerskou třídu. Pokud je ale nastaveno zmražení, pak zůstane v hlavičce dokladu zapsaná dealerská třída taková, jakou měla ta původní firma resp. provozovna (a taková se bude uplatňovat, pokud bude používána sleva, na všechny řádky (tj. jak na původní, tak nové, dokud neprovedete aktualizaci ručně)).

   V parametru Dealerskou třídu přebírat mějme nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy. V hlavičce faktury zadáme firmu Galenit, která má v adresáři zadánu deal. třídu 2, která znamená 10% slevy na kartu K, a zapneme tento druh slevy. Na řádcích se tedy bude uplatňovat 10%. Pak v hlavičce vybereme firmu XY, která má aktuálně nastavenu deal. třídu 1, která znamená 3% slevy na kartu K. Pokud není v okamžiku této změny nastaveno zmražení, zapíše se interně do hlavičky FV deal. třída 1 a tato se začne uplatňovat (tj. automaticky se zaktualizovala deal. třída zapamatovaná interně v hlavičce FV a tudíž i procento slevy z ní plynoucí zapamatované na řádcích FV). Pokud by ale bylo v okamžiku změny firmy nastaveno zmražení, zůstala by v hlavičce FV zapsaná deal. třída 2 i pro nově zvolenou firmu ABC. Pokud bychom to chtěli změnit, museli bychom zmražení odtrhnout a provést aktualizaci ručně.

  • převzetím hlavičkových údajů importovaného dokladu - Viz též Procesní tvorba dokladů Objednávka přijatá -> Faktura vydaná resp. Objednávka přijatá -> Pokladní příjem. V tom případě se informace o deal. třídě zaktualizuje údajem zapsaným v hlavičce importovaného dokladu, pokud z něj přebíráte hlavičkové údaje (a to bez ohledu na nastavené zmražení). (Za jakých okolností se nabízí převzetí hlavičkových údajů, viz popis procesní tvorby příslušných dokladů).

   Zde se nejedná o hlavičkovou slevu, ale řádkovou slevu, tudíž tato aktualizace firmy a dealerské třídy se promítne jen na nové řádky bez vazby na objednávku, naopak na nové řádky s vazbou na objednávku se sama o sobě automaticky nepromítne. Objasníme na příkladu:

   Příklad 1: V parametru Dealerskou třídu přebírat mějme nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy. Nechť firma ABC má v adresáři zadánu deal. třídu 1, která znamená 3% slevy pro kartu K. Na firmu ABC vystavíme objednávku OP-1 s touto kartou a slevou. Poté u firmy ABC změníme deal. třídu na 2, která znamená 10% slevy pro kartu K, a vystavíme objednávku OP-2 s touto kartou a slevou. Poté se deal. třída změní na 3, což znamená 15% slevy pro kartu K. Pokud bychom v ten moment vystavovali ručně fakturu na tuto firmu s deal. slevou podle tabulky a zadali na ni řádky s kartou K ručně, uplatňovala by se na řádky sleva 15%. Pokud fakturu vystavíme podle objednávek s tím, že převezmeme hlavičkové údaje z jedné z nich, např. z OP-1, převezme se do hlavičky FV deal. třída z hlavičky OP-1 spolu s jinými hlavičkovými údaji a na řádcích se tudíž pak bude uplatňovat sleva 3%. (Zde ovšem ne na všech, ale jednak samozřejmě na těch importovaných z OP-1, a jednak na nových ručně do FV přidaných. Nejde totiž o slevu hlavičkovou, ale řádkovou, tudíž na řádcích naimportovaných z OP-2 bude procento slevy zapamatované na nich, tj. 10%, a to do té doby, dokud bychom neprovedli aktualizaci ručně (pak by se zaktualizovalo podle deal. třídy aktuálně zapsané v hlavičce vystavované FV)).

   Příklad 2: V parametru Dealerskou třídu přebírat mějme nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy. Mějme objednávku na firmu Novák-pobočka, v jejíž hlavičce je zapsána dealerská třída z Adresáře 1, pro niž sleva na kartu K byla 5%. Nyní byla tabulka slev zaktualizována tak, že pro třídu 1 vychází sleva pro kartu K na 5,5%, pro třídu 2 pak sleva 6%.

   Vystavujeme fakturu na tutéž firmu Novák-pobočka, přičemž firma má již aktuálně třídu v adresáři 2 (tedy sleva pro kartu K 6%) a tato třída je zapsána v hlavičce vystavované faktury. Do faktury poté importujeme danou objednávku s převzetím hlavičkových údajů (firma je stejná, tudíž nabízí se pouze převzetí dealerské třídy zapsané v hlavičce objednávky). Pokud bychom dealerskou třídu převzali, výsledkem bude, že v hlavičce vystavované faktury bude zapsána třída 2, tj. na faktuře se deal. třída zaktualizovala převzetím z objednávky. Tedy na novém řádku na kartu K bude sleva 5,5% (aktuální sleva pro třídu 1), na řádku importovaném z objednávky však bude procento slevy převzaté z objednávky, tj. 5% bez ohledu na aktuální slevové tabulky (pokud neprovedeme ruční aktualizaci).

   Pokud bychom dealerskou třídu nepřevzali, zůstala by na faktuře třída 2. Tj. na novém řádku na kartu K by byla aktuální sleva pro třídu 2, tudíž 6%, na řádku importovaném z objednávky by to bylo beze změny, tj. procento slevy převzaté z objednávky, tj. 5% bez ohledu na aktuální slevové tabulky (pokud bychom neprovedli ruční aktualizaci).

  To platí i v případě, že došlo k zásadní opravě firmy a v adresáři je již jen firma-následník s jinou dealerskou třídou. V tom případě, pokud do editovaného dokladu zvolíme přebrat i firmu, se předvyplní automaticky rovnou její následník, ale deal.třída se přebírá tak, jak byla na importovaném dokladu (nikoli, jak je nastavena aktuálně v adresáři pro daného následníka). Objasníme na příkladech:

  Příklad 1: V parametru Dealerskou třídu přebírat mějme nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy. Mějme skladovou kartu K přiřazenou do tabulky dealerských slev, ve které je definována pro třídu 1 sleva 5%, pro třídu 2 sleva 6% a pro třídu 3 sleva 7%. Dále mějme objednávku vystavenou na firmu Novák-pobočka s dealerskou slevou podle tabulky na 3 ks skladové karty K. V době vystavení objednávky byla firma Novák-pobočka zařazena do dealerské třídy 1, tudíž na řádek objednávky se aplikuje sleva 5%. Pak byla firma zařazena do deal. třídy 3, ale nyní je zařazena do dealerské třídy 2.

  Editujeme fakturu, v jejíž hlavičce je firma Novák a.s. s dealerskou třídou 3. Pokud bude v nastavení slev zadáno používat Dealerské slevy tabulkou, bude se na řádky s kartou K uplatňovat sleva 7%. Poté provedeme import objednávky do faktury a necháme při něm převzít hlavičkové údaje (tj. firmu a její dealerskou třídu). Výsledkem bude, že vystavovaná faktura bude na firmu Novák-pobočka a v hlavičce faktury bude nově zapsána dealerská třída 1 (převzatá z objednávky). Na řádcích s kartou K importovaných z dané objednávky se bude uplatňovat sleva 5% (procento řádkové slevy je převzato z objednávky automaticky bez ohledu na to, jaké je aktuální procento pro třídu 1 v aktuální tabulce, viz dále) a na nové řádky s kartou K aktuální sleva z tabulky dealerských slev pro dealerskou třídu 1, tedy v našem případě taktéž 5%.

  (Po importu objednávky jsou slevy zmraženy, ale pokud bychom zmražení zrušili a provedli ruční aktualizaci všech slev a dealerské třídy, dealerská třída by se zaktualizovala dle aktuálního stavu v adresáři, tj. aktuálně na třídu 2 a současně procenta na skladových řádcích podle aktuální tabulky pro třídu 2. Tedy poté by na importovaných i na nových řádcích byla sleva 6%.)

  Příklad 2: V parametru Dealerskou třídu přebírat mějme nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy. Mějme firmu ABC s deal.třídou 1, která znamená slevu na kartu K např. 1%. Na tuto firmu je vystavena objednávka s použitím slev dealerských podle tabulky. V adresáři dojde k zásadní opravě firmy ABC na firmu ABC2 s deal.třídou 2, která znamená slevu na kartu K např. 2%. Importujeme objednávku do faktury a necháme převzít hlavičkové údaje. V hlavičce editovaného dokladu pak bude zapsána firma ABC2 (poslední následník firmy z importovaného dokladu), ale dealerská třída 1 převzatá z objednávky.

Automatickou aktualizaci pouze dealerské třídy vyvolá:

 • Pouze převzetí dealerské třídy z importovaného dokladu bez změny firmy resp. provozovny. Varianta předchozího případu, pokud na importovaném a cílovém dokladu je firma a příp. i provozovna shodná, ale dealerská třída se liší. Tato aktualizace dealerské třídy se promítne na nové řádky bez vazby na objednávku, naopak na nové řádky s vazbou na objednávku se sama o sobě automaticky nepromítne. Viz příklady výše.

  Převzetí deal. třídy z importovaného dokladu se nabízí VŽDY (samozřejmě je-li v rámci daného importu převzetí hlavičkových položek ještě možné a je-li v tomto údaji rozdíl), bez ohledu na aktuální nastavení použití dealerské slevy na cílovém i importovaném dokladu, tedy i když je na obou dokladech současně nastaveno deal. slevu Nepoužívat nebo Procentem z adresáře.

Automatickou aktualizaci naopak nevyvolá:

 • Pouhá změna v definici tabulky dealerských slev, tj. dealerské třídy nebo procent slevy v tabulce
 • Pouhá změna zařazení skladové karty do slevové tabulky
 • Pouhá změna v nastavení jejího použití v hlavičce dokladu - Tedy zrušení použití a zpětné nastavení použití ji nezaktualizuje na aktuální procenta z tabulky kusových slev aktuálně přiřazené kartě a počtu kusů.
 • Pouhá změna dealerské třídy u firmy resp. provozovny z hlavičky dokladu - Změna třídy provedená v adresáři se na stávající doklad automaticky nepromítne, tudíž ani nemůže ovlivnit dealerská procenta podle tabulky ani na stávajících ani na nově přidaných řádcích.
 • Pouhá aktualizace dealerské třídy z importovaného dokladu - Jak již bylo řečeno výše, promítne se jen na nové řádky, ale automatickou aktualizaci slev u řádků z jiných zdrojových dokladů nevyvolá, viz výše.

Pokud tedy v hlavičce dokladu neměníme firmu resp. provozovnu nebo na řádku dokladu neměníme skladovou kartu, ale chceme, aby se na něj promítlo aktuální procento slevy z aktuální tabulky dealerských slev pro danou kartu, musíme doklad aktualizovat ručně.

Podléhá případnému zmražení slev, přičemž nastavené zmražení se týká i případné změny dealerské třídy (tedy je-li zmraženo, pak po změně firmy resp. provozovny se dealerská třída neaktualizuje, jak již bylo řečeno výše). Co se týče slevových procent na řádcích, pak zmražení platí jen pro stávající řádky a pro nové řádky importované z objednávky. Nově přidané řádky bez vazby na objednávku přijatou případnému nastavenému zmražení slev nepodléhají a doplňují procenta podle aktuálně platných tabulek pro vybranou kartu a pamatovanou deal.třídu.

Tj. pokud máme na řádku slevu 1% odpovídající deal. třídě č. 1 a změníme firmu resp. provozovnu na jinou s deal. kategorií 2, deal. třída zapamatovaná na dokladu se nezmění a procenta slev se nijak nezaktualizují. Tedy procento slevy na řádku zůstane 1%. Rovněž nově přidaný řádek na totéž zboží bude mít slevu 1% (deal. třída se nezměnila). Pokud by ale mezitím došlo např. v tabulce slev ke změně procenta slev pro deal. třídu č.1 na 1,1%, pak další nově přidaný řádek na totéž zboží už bude mít slevu 1,1%. Pokud bychom poté zrušili zmražení a provedli ruční aktualizaci, zaktualizovala by se deal. třída na třídu č. 2 a spolu s ní i procenta slev na řádcích.

Aktualizace Vyloučení ze slev

Jak bylo řečeno v kap. Slevový systém, tato možnost se týká skladových karet na řádcích dokladu.

Automatickou aktualizaci vyvolá:

 • Změna skladové karty v řádku dokladu, změna množství resp. zadání nového řádku se skladovou kartou. Objasníme na příkladu:

  Mějme kartu K, na níž není nastaveno vyloučení ze slev. Vytváříme fakturu vydanou s nastaveným použitím dodatkové slevy 10%. Do skladového řádku zadáme kartu K, tedy bude se na ni aplikovat sleva 10%. Mezitím jiný uživatel provedl změnu nastavení vyloučení karty ze slev. Pokud bychom na druhý řádek naší vystavované faktury zadali znovu kartu K, již by se na ni žádná sleva neaplikovala - karta je ze slev vyloučena. Pokud bychom chtěli, aby se vyloučení ze slev začalo uplatňovat i na první řádek, můžeme jej smazat a kartu vybrat znovu, anebo provést ruční aktualizaci.

 • Změna počtu kusů v daném řádku (není-li v hlavičce dokladu nastaveno zmražení)

  Pozor, změna počtu kusů nevyvolá automatickou aktualizaci, i když není nastaveno zmražení, v případě, že je řádek již dobropisován, resp. zahrnut do dokladu vrácení příjmu.

Automatickou aktualizaci naopak nevyvolá:

 • Pouhá změna nastavení vyloučení skladové karty ze slev
 • Jakákoliv jiná změna v ostatních údajích týkajících se slev, včetně změny nastavení použití slev v hlavičce dokladu

Pokud tedy na řádku dokladu neměníme skladovou kartu nebo počet kusů, ale chceme, aby se na něj promítlo aktuální nastavení vyloučení karty ze slev, musíme doklad aktualizovat ručně.

Podléhá případnému zmražení slev, ale zmražení platí jen pro stávající řádky a pro nové řádky importované z objednávky. Nově přidané řádky bez vazby na objednávku přijatou případnému nastavenému zmražení slev nepodléhají!

Jak bylo zmíněno v popisu položky Vyloučení ze slev, u skladových řádků vložených do dokladu přes obsah makrokarty, se při aktualizaci slev zaktualizuje nastavení vyloučení ze slev podle údajů přímo konkrétní sklad. karty, nikoliv podle makrokarty, podle jejíhož obsahu byly řádky do dokladu předvyplněny.

Ruční aktualizace slev na dokladech

V textu výše bylo pro jednotlivé slevy a pro nastavené vyloučení ze slev uvedeno, jaké změny nevyvolají automatickou aktualizaci jejich procent a vyloučení ze slev. Pokud bychom v těchto případech chtěli přesto aktualizaci provést, musíme ji vyvolat ručně. K tomu slouží funkce Aktualizace, která je k dispozici v editačním režimu. Je dostupná jen na těch dokladech, kde je aktualizace slev povolena.

Po stisku funkčního tlačítka se nabídne dialogové okno, kde můžete zvolit, které všechny aktualizace si přejete provést. Z možností, které funkce Aktualizace nabízí, se slev týkají následující:

 • Pro doklady, kterými se realizuje prodej (Faktury vydané, Pokladní příjemky, Objednávky přijaté a Nabídky vydané):
  • Aktualizace dealerské třídy a všech slev
   • pro firmu z hlavičky dokladu načte procento dealerské slevy aktuálně u ní zadané v adresáři
   • dále načte aktuální zařazení firmy do dealerské třídy
   • pro karty na skladových řádcích načte pro aktuální dealerskou třídu aktuální procenta dealerských slev tabulkou z tabulek aktuálně přiřazených k daným kartám
   • pro karty na skladových řádcích načte pro aktuální počet kusů aktuální procenta kusových slev z tabulek kusových slev aktuálně přiřazených k daným kartám
   • pro karty na skladových řádcích načte pro aktuální sortimentní skupinu, do níž patří skladová karta, aktuální procento sortimentní slevy ze subzáložky Sortimentní slevy v adresáři firem pro firmu z hlavičky dokladu
   • pro karty na skladových řádcích načte aktuální nastavení vyloučení ze slev a toto nastavení uplatní
   • a je-li použita i finanční sleva, pak načte aktuální procento finanční slevy z aktuální tabulky finančních slev
  • Aktualizace slev podle tabulek na všech řádcích - Týká se pouze řádkových slev podle tabulek nebo sortimentních skupin, tedy má význam pouze pro skladové řádky. Provede:
   • pro karty na skladových řádcích načte pro dealerskou třídu pamatovanou v hlavičce dokladu aktuální procenta dealerských slev tabulkou z tabulek aktuálně přiřazených k daným kartám (dealerská třída se neaktualizuje)
   • pro karty na skladových řádcích načte pro aktuální počet kusů aktuální procenta kusových slev z tabulek kusových slev aktuálně přiřazených k daným kartám
   • pro karty na skladových řádcích načte pro aktuální sortimentní skupinu, do níž patří skladová karta, aktuální procento sortimentní slevy ze subzáložky Sortimentní slevy v adresáři firem pro firmu z hlavičky dokladu
   • pro karty na skladových řádcích načte aktuální nastavení vyloučení ze slev a toto nastavení uplatní
  • Aktualizace slev podle tabulek na aktuálním řádku - Totéž jako předchozí volba, ale platí jen pro aktuální řádek.
 • Pro doklady, kterými se realizuje nákup (Objednávky vydané):
  • Aktualizace slev na všech řádcích - Týká se pouze skladových karet, tedy má význam pouze pro skladové řádky. Provede:
   • pro karty na skladových řádcích načte aktuální nastavení vyloučení ze slev na daných kartách a toto nastavení uplatní
  • Aktualizace slev na aktuálním řádku - Totéž jako předchozí volba, ale platí jen pro aktuální řádek.

Ruční aktualizaci není možno provést:

 • je-li na dokladu nastaveno zmražení - V tomto případě nebudou prováděny automatické aktualizace, nemá tedy význam provádět ani aktualizace ručně, funkce Aktualizace není dostupná.
 • jedná-li se o doklad inverzní k prodejnímu, tedy dobropis vydaný resp. pokladní příjem - Nastavení slev a procenta slev se na ně přebírají z faktury resp. pokladní příjemky a není povoleno je měnit.
 • jedná-li se o doklad prodejní, k němuž existuje doklad inverzní - V tomto případě není tlačítko aktualizace k dispozici.

Zmražení slev na dokladech a import objednávek

V textu výše bylo pro jednotlivé slevy uvedeno, jaké změny vyvolají automatickou aktualizaci jejich slevových procent na dokladech a na jaké řádky se tyto aktualizace vztahují. Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, někdy může být tato aktualizace nežádoucí a je třeba jí zamezit. K tomu slouží položka Neaktualizovat slevy, dostupná v hlavičkách příjmových dokladů. Je-li zatržena, nebudou prováděny automatické aktualizace popsané výše a není k dispozici ani funkce pro aktualizaci ruční.

Kdy možnost zmražení slev využijete:

 • obecně při opravách dokladu, pokud chcete, aby slevová procenta, která by se jinak automaticky zaktualizovala, na něm zůstala tak, jak byla před provedenou opravou
 • při importu objednávek do prodejního dokladu (faktury vydané, pokladní příjemky), viz Procesní tvorba OP -> FV, OP -> PP resp. pokud byl nejdříve dle OP vystaven DL, pak i Procesní tvorba DL -> FV, DL -> PP, pokud chcete nastavení slev a slevová procenta přebrat z importované objednávky a nechcete, aby se na vystavovaném prodejním dokladu slevy zaktualizovaly podle aktuálních podmínek

Kdy jsou slevy zmraženy:

 • Zatržením položky Neaktualizovat slevy

  Tato je defaultně nezatržena. Lze ji ale samozřejmě v případě potřeby zatrhnout (slevy aplikované na dokladu v okamžiku zatržení, které by se jinak automaticky aktualizovaly, se zmrazí a dále se aktualizovat nebudou).

  Zatrhne se automaticky při importu objednávek do faktury resp. importu do pokladní příjemky, ale toto zatržení lze samozřejmě zrušit. Viz též Procesní tvorba dokladů Objednávka přijatá -> Faktura vydaná resp. Objednávka přijatá -> Pokladní příjem.

  Tedy importujete-li objednávku, platí:

  • z objednávky se přeberou hlavičkové slevy, pokud při importu zvolíte importovat ji včetně hlavičkových údajů (kdy se nabízí převzetí hlavičkových údajů, viz popis procesní tvorby příslušných dokladů)
  • z objednávky se přeberou procenta kusových slev automaticky vždy pro importované skladové řádky (tedy bez ohledu na to, zda přebíráte hlavičkové údaje a jaké je nastavené použití řádkových slev)
  • z objednávky se přeberou procenta sortimentních slev automaticky vždy pro importované skladové řádky (tedy bez ohledu na to, zda přebíráte hlavičkové údaje a jaké je nastavené použití řádkových slev)
  • z objednávky se přeberou nastavení vyloučení ze slev pro importované skladové řádky
  • aktualizace slev na cílovém dokladu se vzápětí zmrazí zatržením položky Neaktualizovat slevy
 • Defaultně v situacích, kdy není povoleno slevy měnit

  Tedy například:

Co se děje, jsou-li slevy "zmraženy"

V popisu automatických aktualizací výše bylo pro jednotlivé slevy uvedeno, které z nich nepodléhají zmražení, které podléhají a kterých řádků se zmražení týká. V následujícím textu uvedeme ještě doplňující souhrnný přehled. Platí:

 • Zmražení slev, které je provedeno zatržením položky Neaktualizovat slevy, nepodléhají z hlavičkových slev Dodatečná sleva a z řádkových slev Řádková sleva. V tomto případě lze tedy tyto slevy libovolně měnit, bez ohledu na stav zatržení položky Neaktualizovat slevy. Zmražení slev, které je provedeno defaultně (viz výše) však podléhají i tyto slevy, v tomto případě je tedy měnit nelze.
 • Ostatní hlavičkové slevy (finanční a dealerská procentem z adresáře) podléhají zmražení v každém případě a toto zmražení se projeví na celý doklad, tj. všechny jeho řádky. Tedy procenta těchto slev zůstanou na prodejních dokladech tak, jak byla před zmražením, resp. tak, jak byla na objednávce (pokud byla při importu v rámci převzetí hlavičkových údajů převzata) a je-li nastaveno použití těchto slev, budou aplikovány jak na původní řádky prodejního dokladu, tak na nové řádky.
 • Na prodejním dokladu zůstanou řádkové slevy na původních řádcích resp. na importovaných řádcích tak, jak byly před zmražením resp. na objednávce, na nových řádcích se řádkové slevy aplikují dle aktuálních tabulek a sortimentních slev.
 • Obdobně na prodejním dokladu zůstane vyloučení ze slev nastavené na původních řádcích resp. na importovaných řádcích tak, jak bylo před zmražením resp. na objednávce, na nových řádcích se vyloučení ze slev aplikuje dle aktuálního nastavení u příslušné skladové karty.

Tyto zmražené hlavičkové slevy pro všechny řádky a řádkové slevy pro původní resp. importované řádky se budou aplikovat,

 • pokud ručně nezrušíte zatržení některého z přepínačů slev (pak se daná sleva uplatňovat pochopitelně nebude)
 • pokud ručně nezrušíte "zmražení" slev a neprovedete Aktualizaci

Z výše uvedeného "zmražení" slev však samozřejmě plyne, že po změně firmy, příp. údajů o ní rozhodných pro slevy dealerské, nelze provést aktualizaci. Pokud by se tato aktualizace provedla, pak by byla provedena samozřejmě podle aktuálně platných slevových tabulek, (není možné ji provést podle slevových procent platných v době zadání objednávky, takové údaje nejsou již k dispozici).

Objasníme na několika závěrečných příkladech, řada dalších příkladů je uvedena v textu výše:

Finanční sleva - Import objednávky a změna částky faktury nebo změna tabulky finanční slevy

Mějme tabulku finančních slev, kde je pro částku 10000,- a více definována sleva 1% a pro částku 15000,- a výše sleva 1,5%. Dále mějme objednávku s nastaveným použitím finančních slev na celkem 14900,-Kč, tedy aplikuje se na ni sleva 1%. Vystavujeme fakturu a importujeme do ní objednávku s převzetím hlavičkových údajů. Na fakturu přidáme nový řádek, např. na poštovné a balné ve výši 100,-. Tedy částka celkem je 15000,-, ale jelikož jsou po importu slevy zmraženy, finanční sleva zůstane 1% tak, jak byla při objednání zboží. Pokud bychom chtěli, aby se přepočetla po změně částky faktury podle aktuální tabulky finančních slev, museli bychom zrušit zmražení, tj. zrušit zatržení položky Neaktualizovat slevy. Pokud jsme zmražení zrušili až po změně částky faktury, pak je ještě třeba aktualizaci vyvolat ručně.

Obdobně by tomu bylo, pokud by se před importem objednávky, změnila tabulka finančních slev např. tak, že sleva 1% je poskytována až pro částku vyšší než 15000,-, jinak je sleva nulová. Jelikož ale při objednání zboží sleva platila a zákazník s ní počítá, budeme ji chtít na vystavované faktuře zachovat. Proto do nově vystavované faktury naimportujeme objednávku s převzetím hlavičkových údajů, tedy převezme se procento finanční slevy z objednávky a slevy se zmrazí. Přestože faktura zní na částku 14900,- , tedy dle aktuální tabulky finančních slev není na žádnou finanční slevu nárok, bude se na ni uplatňovat sleva 1% převzatá z objednávky.

Pokud bychom před importem objednávky již zadali nějaký řádek faktury tak, aby se na ni zapsalo procento finanční slevy, byla by situace následující: např. na fakturu zadáme řádek tak, že se do hlavičky zapíše procento finanční slevy 1,5%. Poté importujeme naši objednávku. Na objednávce je jiné procento, tudíž program nabídne převzetí finanční slevy z objednávky. Pokud zvolíme nepřevzít, bude finanční sleva na faktuře nadále uplatňovaná a bude ve výši 1,5%. Pokud zvolíme převzít, bude uplatňovaná ve výši 1%.

Dealerská sleva procentem z adresáře - Import objednávky a změna procenta v adresáři

Mějme objednávku na firmu Novák s dealerskou slevou procentem z adresáře 33%. Poté např. dojde ke zvýšení jejího procenta dealerské slevy na 35%. Firma zaplatila zálohový list a my jí vystavujeme fakturu na objednané zboží, tedy do faktury importujeme objednávku. Procenta dealerské slevy na objednávce a faktuře se pro danou firmu liší, import tedy nabídne možnost jejich převzetí z objednávky.

Pokud chceme, aby na faktuře měla firma Novák stejnou slevu, jakou jsme jí poskytli při objednání zboží, převezmeme hlavičkové údaje z objednávky a slevy ponecháme zmraženy. Na faktuře tedy bude dealerská sleva 33% a bude se aplikovat i na případné nově přidané řádky.

Pokud jí naopak chceme poskytnout slevu ve výši, která jí aktuálně náleží, pak hlavičkové údaje z objednávky buď nepřevezmeme (pak na faktuře bude sleva 35% zapsaná na ni v okamžiku zadání firmy Novák), anebo převezmeme, ale poté zrušíme zmražení slev a vyvoláme ručně aktualizaci. Kterou možnost použijete, závisí na tom, zda chcete přebírat i jiné hlavičkové údaje, resp. zda chcete zachovat zmražení pro případné jiné druhy slev.

Dealerská sleva tabulkou - Import objednávky a změna tabulky nebo firmy

Mějme firmu Papoušek zařazenou do dealerské třídy 1. Pro dealerskou třídu 1 mějme nastavenu v tabulce dealerských slev TAB1 slevu 10%. Dále mějme skladovou kartu zboží Z přiřazenou k této slevové tabulce. Vystavíme objednávku na firmu Papoušek, objednávka má v hlavičce nastaveno použití dealerských slev tabulkou a je na ní objednáno zboží Z. Na řádek objednávky se tedy uplatní sleva 10%. Poté došlo ke změně dealerských slev tak, že aktuálně platná sleva pro dealerskou třídu 1 pro tutéž tabulku je 11%. Nechť byl zaplacen zálohový list na objednané zboží a my vystavujeme fakturu vydanou podle dotyčné objednávky. Chceme, aby na faktuře byly stejné slevy jako v okamžiku objednání zboží. Tedy do faktury vydané importujeme naši objednávku. Je lhostejno, zda budeme přebírat hlavičkové údaje, jelikož procenta řádkových slev se z objednávky převezmou automaticky a zmrazí se. Pokud ponecháme zmražení, pak v řádcích faktury naimportovaných z objednávky bude uplatněna sleva 10%.

Pokud bychom ale přidali nový řádek na zboží zařazené do téže slevové tabulky, pak na něj již bude uplatněna sleva 11% podle aktuálně platné tabulky.

Pokud bychom dále změnili firmu v hlavičce dokladu na firmu patřící do jiné dealerské třídy, slevy zůstanou beze změny, jelikož automatické aktualizace jsou zmraženy. Pokud bychom je chtěli zaktualizovat, zrušíme zmražení slev a na závěr vyvoláme ručně aktualizaci, nebo nejdříve zrušíme zmražení a teprve poté změníme firmu.

Kusové slevy - Import objednávky a změn počtu částečným čerpáním objednávky

Mějme tabulku kusových slev, kde pro počet kusů nad 20 (včetně) máme slevu 2%, pro počet nad 30 ks (včetně) slevu 3%. Dále mějme skladovou kartu zboží Z přiřazenou k této slevové tabulce. Vystavíme objednávku na 30ks zboží Z , objednávka má v hlavičce nastaveno použití kusových slev tabulkou. Na řádek objednávky se tedy uplatní sleva 3%.

Poté vystavujeme fakturu, ale jelikož máme skladem jenom část, provedeme expedici částečně (zbylé zboží budeme fakturovat až doplníme sklad). Tedy do faktury importujeme část naší objednávky, např. 12ks. Na 12 ks by se normálně žádná kusová sleva neuplatnila, ale jelikož jde o řádek importovaný z objednávky, tak se přebere slevové procento 3% a bude se uplatňovat i pokud počet změníme jakkoli jinak, dokud nezrušíme zmražení slev a neprovedeme aktualizaci.

Zmražení slev na dokladech a import nabídek

Při importu nabídky vydané do objednávky přijaté, resp. při vystavování nové objednávky přijaté podle nabídky vydané se neprovádí zmražení slev popsané výše pro případ importu objednávky do následných prodejních dokladů.

Tedy slevová procenta se z nabídky přenesou do objednávky (hlavičkové jen v případě, že je v rámci importu zatrženo převzetí hlavičkových údajů, viz Procesní tvorba NV -> OP), ale jakmile jsou na objednávce provedeny takové změny, které obecně vyvolávají automatickou aktualizaci slevových procent na dokladech, viz výše, zaktualizují se podle aktuálně platných podmínek.