Zadávání šarží a sériových čísel na doklady

Jak bylo řečeno v kap. Evidence šarží/s.čísel, měli byste na každý doklad, do kterého zadáte kartu třídy "Se šaržemi/s.čísly" také tyto šarže/s.čísla zadat. V této kapitole popíšeme způsoby zadávání šarží/s.čísel na doklady, které jsou k dispozici na takřka všech dokladech, které použití šarží/s.čísel podporují.

Dále jsou uvedeny jednotlivé možnosti. Pokud jsou na dokladu k dispozici všechny uvedené způsoby zadání, pak je lze libovolně kombinovat.

Kromě toho se mohou vyskytovat doklady, kde se zadání konkrétní šarže resp. sériového čísla řeší jiným způsobem, např. přímo v řádku daného dokladu resp. jinou subzáložkou apod.Jedná se například o zadávání šarží/s. čísel na polohovacích dokladech, v agendách výroby apod. V takovém případě jsou příslušné položky a způsob jejich zadání popsány přímo u daných agend.

Panel definovatelných formulářů řádků sériových čísel/šarží

Ve spodní části subzáložky Sériová čísla/šarže může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadávání údajů s využitím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze tehdy, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků sériových čísel/šarží. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty třídy Skladový doklad - pohyb šarže/sériového čísla a jejich prostřednictvím následně zobrazovat a zadávat jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití tohoto panelu jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Panel definovatelných formulářů.