Zadávání více skladových karet najednou, makrokarty nebo karty s obaly do dokladů (a zadávání množství přímo nad seznamem sklad. karet)

U dokladů, které obsahují skladové řádky, lze způsobit, že se automaticky přidá i větší množství řádků najednou a to v těchto případech:

 • výběr více označených skladových karet z číselníku najednou
 • výběr makrokarty (jak vyplývá z popisu makrokaret, jedná se principielně o vložení více řádků do editovaného dokladu najednou, v tomto případě může jít o řádky různých typů).
 • výběr karty s podporou automatické práce s obaly (jak vyplývá z popisu obalů, jedná se principielně o vložení více skladových řádků do editovaného dokladu najednou v závislosti na kolekci obalů definovaných k použité jednotce vkládané karty).

Ve všech uvedených případech lze navíc použít režim zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet, viz dále.

Pokud na skladovém řádku dokladu do číselníkové položky pro výběr skladové karty (o jaký údaj se jedná, závisí na aktuálním nastavení v liště navigátoru, viz popis skladového řádku) zadáte makrokartu nebo kartu s podporou automatické práce s obaly nebo vyvoláte číselník skladových karet a v něm označíte více než jednu kartu, pak program nejdříve zobrazí dialogové okno Potvrzení výběru, ve kterém zadáte některé další údaje pro hromadně přidávané řádky, viz dále. Pokud se jedná o poslední případ, kdy jste vyvolali číselník a chcete v něm označit a vybrat více karet najednou, máte navíc možnost zapnout si režim zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet:

Režim zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet:

Ve spodní části vyvolaného číselníku skladových karet je v případě výběru karet do dokladů navíc k dispozici zatržítko Vkládat množství:

Panel s tlačítky pro výběr záznamu v tomto případě. ABRA vzhled.

Není-li zatrženo Vkládat množství, pak nelze zadávat množství pro expedici přímo nad seznamem karet, lze jej zadávat až v dialogovém okně Potvrzení výběru, viz dále, nebo až v řádcích dokladu. To je ale nevýhodné zejména v případech zadávání většího množství karet najednou, jelikož je třeba se k jednotlivým kartám vracet a množství k nim postupně doplňovat.

V tomto případě je možno pouze vybrané karty označovat. K dispozici je pouze funkční tlačítko OK. Po stisku tlačítka nebo Enter se zobrazí dialogové okno Potvrzení výběru, kde bude seznam označených karet. Jak bude v tomto případě předvyplněna položka Počet, viz dále.

Je-li zatrženo Vkládat množství, je možno zadávat expedované množství přímo nad otevřeným číselníkem skladových karet, tj. vybrat kartu, zadat rovnou expedovaný počet, vybrat další kartu, zadat její počet atd.

Panel s tlačítky pro výběr záznamu v tomto případě. ABRA vzhled.

V tomto případě v seznamu skladových karet automaticky přibude sloupec Vložit do dokladu, v němž se zobrazuje zadaný počet, který se má expedovat. (Dále viz též Pořadí nového systémového sloupce.) Množství sem lze zadat několika způsoby:

 • Množství v tomto sloupci se automaticky nastavuje na 1 (v hlavní jednotce), jakmile danou kartu označíte k výběru do dokladu (a to zde bez ohledu na stav nastavení parametru Předvyplňovat 1 kus při hromadném výběru skladových karet) a naopak se nastavuje na 0, jakmile danou kartu opět odznačíte.

  Množství se sníží na 0 i v případě, že bylo některým z níže uvedených způsobů zadáno vkládané množství vyšší než 1.

 • Ke zvyšování a snižování hodnoty ve sloupci Vložit do dokladu je možné využít tlačítka se symboly + (zvýšení o 1), resp. - (snížení o 1).

  Lze využívat také klávesové zkratky alt+plus a alt+minus.

 • Kromě toho je k dispozici funkce Vložit množství. Po stisku funkčního tlačítka nebo Enter se zobrazí dialogové okno Změna množství pro zadání konkrétního expedovaného množství pro aktuální skladovou položku, pro niž byla funkce vyvolána:

Příklad dialogového okna Změna množství pro zadání požadovaného množství v produktu ABRA Gen s podvojným účetnictvím

Požadované množství můžete zadat dvojím způsobem:

 • Zadáním přírůstku (nebo úbytku) oproti původnímu množství do položky Změna množství a k tomu zvolíte jednotku.
 • Zadáním absolutního čísla, tj. celkového expedovaného počtu bez ohledu na počet původní do položky Nové množství a k tomu zvolíte jednotku.

Pro urychlení zadání se naposledy použitý způsob pamatuje a při následujícím zadání pro další skladovou položku se kurzor nastaví rovnou do příslušné položky.

Ke změnám jednotky v tomto dialogu: Pokud zadáte počet a změníte jednotku, zadaný počet se nijak nepřepočítává, ale zachová se zadávané číslo a jen se interpretuje jinak, v nově zadané jednotce (tj. dojde ke změně skutečného množství vyjádřeného v jednotce se vztahem 1). Toto chování vyplývá z pořadí, v jakém jsou obvykle množství zadávána: nejprve číslo a pak jednotka (tedy stejně jako v jiných částech systému ABRA Gen). Kdyby se po změně jednotky "pod rukou" změnilo i číslo, bylo by to v praxi ve většině případů nevítané chování. Zadání objasníme na příkladu:

Na kartě nechť jsou jednotky ks (vztah=1) a bal (vztah=10). Původní množství nechť je např. 10ks. Pokud zadáme nové množství 24 ks, bude v položce Změna množství uvedeno 14ks. Pokud ale pak k zadanému číslu změníme jednotku na bal, bude to chápáno tak, že chceme zadat Nové množství =24bal. Tedy v položce Změna množství bude 23bal.

V tomto místě neprobíhají kontroly na dodržení nedělitelného množství. Tedy má-li některá z vybraných karet zadáno nedělitelné množství, a zadané množství mu neodpovídá, karta se do dokladu převezme v zadaném počtu bez ohledu na to. Kontrola na nedělitelné množství bude provedena až na závěr při ukládání dokladu.

V tomto případě je místo tlačítka k dispozici funkční tlačítko . Po stisku tlačítka nebo Enter se zobrazí dialogové okno Potvrzení výběru, kde bude seznam označených karet. Položka Počet u nich bude předvyplněna počtem zadaným ve sloupci Vložit do dokladu. V tomto případě zřejmě již počet dále měnit nebudete, nicméně by to bylo možné a to buď úpravou položky Počet u jednotlivých karet nebo funkcí Změnit množství pro všechny najednou. Nebo lze počet ještě případně upravit až následně v řádcích dokladu po vložení vybraných karet do dokladu.

Stav zatržení zatržítka Vkládat množství se pamatuje na uživatele.

Dialogové okno Potvrzení výběru:

Dalším krokem při vkládání více skladových řádků do dokladu najednou je zobrazení dialogového okna Potvrzení výběru. Jak plyne z výkladu uvedeného výše, dialogové okno Potvrzení výběru se zobrazí, pokud na skladovém řádku dokladu v číselníkové položce pro výběr skladové karty:

 • zadáte makrokartu,
 • nebo zadáte kartu s podporou automatické práce s obaly,
 • nebo vyvoláte číselník skladových karet, v něm označíte více než jednu kartu a poté stisknete:
  • buď tlačítko nebo Enter, nejste-li v režimu Zadání expedovaného množství přímo nad seznamem sklad. karet (viz výše)
  • nebo tlačítko nebo Ctrl+Enter, jste-li v režimu Zadání expedovaného množství přímo nad seznamem sklad. karet

Zde zadáte některé další údaje pro hromadně přidávané řádky:

Příklad dialogového okna Potvrzení výběru v produktu ABRA Gen s podvojným účetnictvím:

Příklad dialogového okna v agendě Objednávky vydané. ABRA vzhled. Příklad dialogového okna v agendě Dodací listy

V horní části dialogového okna zadáte Sklad, Středisko, Zakázku, Obchodní případ, Projekt. Sklad a Středisko jsou údaje povinné, zda jsou povinné i Zakázka resp. Obchodní případ či Projekt závisí na nastavení parametrů ve Firemních údajích. K dispozici mohou být případně i další položky podle typu dané agendy (např. Datum dodání u objednávek přijatých, Zdroj nákladové ceny u nabídek vydaných, Typ příjmu (Je-li Typ příjmu povinný, rovněž záleží na nastavení parametru Používání typu příjmu ve Firemních údajích.) u Faktur vydaných a Pokladních příjmů apod.). Příslušné údaje se předvyplňují podle stejnojmenných položek z předchozího řádku daného dokladu, přičemž zadané údaje se poté vyplní do stejnojmenných položek všech řádků, které budou hromadně přidány na doklad pro příslušné sklad. karty. Význam položek viz popis stejnojmenných položek v záložce Obsah daného dokladu.

Pod těmito údaji je k dispozici seznam s vybranými skladovými kartami, resp. makrokartami. Obsahuje položky:

Název Popis
Kód a název skl. karty Identifikace sklad. karty.
Počet

Počet, v jakém se vybrané skladové karty, makrokarta nebo karta s obalem a její obal převezmou do dokladu. Počet může být předvyplněn:

 • Nejste-li v režimu Zadání expedovaného množství přímo nad seznamem sklad. karet - V tomto případě bude položka Počet buď nulová nebo je-li parametr Předvyplňovat 1 kus při hromadném výběru skladových karet nastaven na Ano, bude předvyplněna počtem jedna (příp. počtem příslušně upraveným s ohledem na nedělitelné množství zadané na dané kartě) v hlavní jednotce dané karty.
 • Jste-li v režimu Zadání expedovaného množství přímo nad seznamem sklad. karet - V tomto případě bude položka Počet předvyplněna počtem zadaným ve sloupci Vložit do dokladu.

Počet se dále může automaticky přepočítat po zadání jiné jednotky, je-li zatrženo Přepočítávat dle vztahu (viz dále).

Pokud má být expedované množství jiné než předvyplněné, je třeba u jednotlivých karet položku Počet upravit. To lze buď jednotlivě ruční editací položky Počet nebo funkcí Změna množství, viz dále, pro všechny najednou. Nebo lze počet ještě případně upravit až následně v řádcích dokladu po vložení vybraných karet do dokladu.

Při ručním zadání počtu probíhají kontroly na dodržení nedělitelného množství, má-li některá z vybraných karet nedělitelné množství zadáno.

Jak je tomu při zadání většího počtu než jeden kus u karet třídy se sér. čísly, pokud se jedná o vložení karet do polohovacích dokladů, viz popis položek skladové karty v záložkách Detail polohovacích dokladů.

Maximální počet desetinných míst, na které je tuto položku možné zadat, řídí vybranou jednotkou makrokarty a jejím vztahem k 1, resp. jednicovým množstvím.

Jedn.

Jednotka, ve které se daná skladová karta v zadaném počtu převezme do dokladu. Předvyplňuje se hlavní jednotka.

Jak je tomu při použití násobné jednotky u karet třídy se sér. čísly, pokud se jedná o vložení karet do polohovacích dokladů, viz popis položek skladové karty v záložkách Detail polohovacích dokladů.

Celá zásoba Položka je k dispozici pouze, pokud je v dialogu Hromadná změna množství (viz dále) zatrženo Všechny řádky naplnit aktuální zásobou.

Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkce:

Název Kl. Doplňující popis
Změna množství -

Slouží pro hromadnou změnu množství v položce Počet, viz výše, pro všechny karty najednou aktuálně zobrazené v dialogu Potvrzení výběru. Po stisku funkčního tlačítka se zobrazí dialogové okno Hromadná změna množství pro hromadné zadání změny množství:

Příklad dialogového okna Hromadná změna množství v produktu ABRA Gen s podvojným účetnictvím:

Příklad dialogového okna v agendě Objednávky vydané Příklad dialogového okna v agendě Dodací listy

Ve vybraných agendách (např. Dodací listy, Převodky výdej, Záměny výdej, Přeměny výdej, Inventární manko) jsou navíc k dispozici i následující zatržítka:

 • Všechny řádky naplnit aktuální zásobou - Je-li zatrženo, znepřístupní se pro editaci položka pro zadání množství a po stisku OK nebo Enter se položka Počet předvyplní aktuální zásobou na skladu, z něhož se expeduje. Přitom probíhají kontroly na dodržení nedělitelného množství, má-li některá z vybraných karet u jednotky, zadané v dialogu Potvrzení výběru, nedělitelné množství zadáno.
 • Přizpůsobit jednotku - Je-li zatrženo, pak se při předvyplnění položky Počet pokusí zvolit jednotku tak, aby bylo možné, s ohledem na nedělitelné množství jednotek, vyskladnit pokud možno celou zásobu.

  Mějme sklad. karty K1 a K2, obě s jednotkami ks (se vztahem 1) a bal (se vztahem 10). Balení nechť má zadáno nedělitelné množství 1 (tj. balení nelze rozdělit na menší části). Na skladě nechť je 5ks karty K1 a 20ks karty K2. Chceme expedovat obě karty. Nechť balení je hlavní jednotka. Vybereme obě karty, tj. zobrazí se dialog Potvrzení výběru s předvyplněnou hlavní jednotkou bal. Pokud pak vyvoláme funkci Změna množství a zatrhneme obě výše uvedená zatržítka, pak:

  • u karty K1 se předvyplní 5 ks (jelikož skladem je 5 ks a s ohledem na nedělitelné množství u bal nejde tuto celou zásobu vyskladnit v baleních)
  • u karty K2 se předvyplní 2 bal (jelikož skladem je 20 ks a s ohledem na nedělitelné množství u bal lze tuto celou zásobu vyskladnit v baleních)

  Pokud by nebylo zatrženo zatržítko Přizpůsobit jednotku, pak:

  • by se u karty K1 předvyplnilo 0 bal (jelikož skladem je 5 ks a s ohledem na nedělitelné množství u bal nejde vyskladnit 0,5 bal, maximálně lze vyskladnit 0 bal)
Přepočítávat dle vztahu  

Je-li zatrženo, přehodí se pořadí sloupců Počet a Jedn. v seznamu skl. karet s tím, že současně bude platit: při změně jednotky se automaticky upraví Počet podle vztahu jednotek k 1. Přitom probíhají kontroly na dodržení nedělitelného množství, má-li některá z vybraných karet u jednotky, zadané v dialogu Potvrzení výběru, nedělitelné množství zadáno.

Mějme sklad. kartu s jednotkami ks se vztahem 1 a bal se vztahem 10. Balení nechť má zadáno nedělitelné množství 1 (tj. balení nelze rozdělit na menší části). Nechť je zatržen přepočet dle množství. Pak:

 • je-li zadáno např. "ks 36" a poté se ks zamění za jednotku bal, tak se počet změní na 3 (36:10=3,6 zaokrouhleno na celé celky, pak 3)
 • je-li zadáno např. "ks 6" a poté se ks zamění za jednotku bal, tak se počet změní na 0 (6:10=0,6 zaokrouhleno na celé celky, pak 0)

Po stisku nebo Enter se do editovaného dokladu přidá odpovídající počet skladových řádků, do nichž se převezmou skladové karty v zadaném počtu a jednotkách, resp. řádky odpovídající obsahu makrokarty v odpovídajících počtech, resp. spolu s vybranou kartou i řádky odpovídající kolekci obalů definovaných k použité jednotce vybrané karty. Veškeré na nich předvyplněné údaje však můžete v případě potřeby ještě změnit.

Pokud pak v dokladu změníte počet resp. jednotky na některém z řádků pocházejících z makrokarty, tento nemá žádný vliv na počet v jiných řádcích pocházejících z téže makrokarty. Tedy závisí na vás, zda je příslušná změna korektní.

Obdobně, pokud pak v dokladu změníte počet resp. jednotky na kartě, k níž byly vybrány obaly, nemá tato změna žádný vliv na počet v řádcích přidaných obalů. Tedy opět závisí na vás, zda je příslušná změna korektní a zda počet vyskladňovaný resp. naskladňovaný počet obalů odpovídá počtu vyskladňované resp. naskladňované karty.

Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - Makrokarty, makrokarty podporují přenos uživatelsky definovatelných položek z obsahu makrokarty do řádků dokladu.