Záložka Platby - obecně

Záložka platby je k dispozici v agendách dokladů, které mohou být placeny, tedy jedná se o předpisy plateb (např. faktury, zálohové listy, ostatní příjmy/výdeje apod.). Záložka Platby v agendách placených dokladů slouží pro zobrazování seznamu plateb daného dokladu, zadávání nových, opravování plateb, mazání atd.

Záložka Platby obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných plateb (na počátku prázdný), tj. platících dokladů k aktuálnímu dokladu v záložce Seznam.

V horní části záložky Platby je k dispozici položka:

Název Popis
K dokladu Zobrazuje číslo placeného dokladu, tj. aktuálního dokladu v záložce Seznam dané agendy.

V needitovatelném seznamu plateb se zobrazují základní údaje o každé platbě:

Název Popis
+/- Znaménko platby, které zobrazuje, zda jde o úhradu dokladu odpovídajícím platícím dokladem (vzhledem k typu placeného dokladu) nebo inverzním. Podrobně viz typy plateb z hlediska příjmů a výdejů
Způsob Identifikuje typ platby z hlediska typu platícího dokladu.
Číslo dokladu Číslo platícího dokladu.
Datum Datum platby. Obsah položky Datum z hlavičky platícího dokladu. U zúčtování záloh datum zúčtování.
Částka

Celková částka uvedená na platícím dokladu, tedy částka, na kterou je daný platící doklad vystaven.

Jde o částku v měně platícího dokladu!

U zúčtování záloh se jedná o částku zúčtované zálohy. U plateb bankovními výpisy se jedná o částku zadanou na příslušném řádku bankovního výpisu v měně zadané na daném řádku. U zbývajících plateb platí: Při zadávání platícího dokladu z agendy placeného dokladu se jedná o obsah položky Částka ze subzáložky Platba. Při připojování již existujícího dokladu z agendy placeného dokladu, resp. při zadávání platby z agendy platícího dokladu ze záložky Rozdělení platby se jedná o položku celková částka dokladu (uvedena např. v horní části záložky Detail platícího dokladu).

Částka (lok.)

Předchozí položka Částka, přepočtená na lokální měnu podle kurzu zadaného v hlavičce platícího dokladu, resp. v řádku bankovního výpisu, u zúčtování záloh v hlavičce zálohového listu.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny z kurzovního lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR a příp. dále na nastaveném zaokrouhlení pro dané měny. Je-li platící doklad v lokální měně, je položka Částka(lok.) samozřejmě stejná jako předchozí položka Částka.

Částka platby

Částka úhrady placeného dokladu. Udává, jakou sumou peněz má být placený doklad uhrazen zadaným platícím dokladem, tedy jaká suma se má na daný doklad zaznamenat jakožto jeho "zaplacení", tj. přičíst k celkové sumě plateb příp. od celkové sumy plateb odečíst (např. v případě vyrovnávání přeplatků apod.).

Jde o částku v měně placeného dokladu!

Položka Částka platby se ve většině případů rovná položce Částka, případně převedené na měnu placeného dokladu. Nicméně při zadání nové platby může být v některých případech i zadána odlišně. Další popis viz popis položky Částka platby v zadání nové platby.

Bank.účet/ Pokladna Číslo bankovního účtu resp. jméno pokladny, ze kterých byla provedena platba. Položka má význam pouze pro platby bankovním převodem nebo pokladnou. Informativní položka.
Popis Krátký textový popis dané platby, automaticky předvyplněný nebo vlastní.
EET Stav EET tržby k dané platbě. Možné stavy: -, Koncept, K odeslání, Odesláno, Chyba spojení, Chyba generování, Odmítnuto.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Platby na placených dokladech

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Pod navigátorem jsou uvedeny sumární položky informující o stavu zaplacení daného dokladu. Jsou uvedeny jednak v samostatném sloupci v měně dokladu a jednak v samostatném sloupci v přepočtu na lokální měnu:

Pokud je doklad sám v lokální měně, jsou čísla v obou sloupcích pochopitelně stejná!

Uvedené sumární položky:

Název Popis
Předepsaná částka Tj. částka, na kterou byl aktuální placený doklad vystaven.
Předepsáno minus dobropisováno

Tato sumární položka je k dispozici pouze u některých placených dokladů, k nimž může existovat doklad inverzní (např. k fakturám přijatým mohou existovat dobropisy faktur přijatých).

Pak se jedná o částku předepsanou daným dokladem (např. fakturou přijatou) minus částku celkem dobropisovanou (tj. např. minus předpis dobropisů k dané faktuře přijaté).

Nezaplacené dobropisy

Tato sumární položka je k dispozici pouze u některých placených dokladů, k nimž může existovat doklad inverzní, viz popis předchozí položky.

Inverzní doklady vystavené k placenému dokladu mohou být již částečně nebo zcela uhrazeny, příp. i přeplaceny. Položka uvádí částku inverzních dokladů celkem, která zbývá k zaplacení, tj. předpis inverzních dokladů celkem minus dosud provedené platby inverzních dokladů.

Platební příkazy

Tato položka je k dispozici pouze u dokladů, ke kterým lze vygenerovat platební příkaz (FP, ZLP, DV, OV, DDV a JSD).

Jedná se o součet plateb z žádostí a platebních příkazů vygenerovaných ke zdrojovému dokladu. Pokud se příkaz provede (potvrdí se bankovním výpisem), tak se do tohoto součtu již nezahrnuje.

Pokud už k dokladu existuje nějaká platba (bez ohledu na to, jaká), tak se info o platebních příkazech přestane zobrazovat, protože se má za to, že existuje-li taková platba, dané příkazy byly tímto zaplaceny. Přitom k tomu, zda je daná platba bankovní výpis, či jiný typ platby a zda jsou či nejsou případné existující příkazy s tímto výpisem svázány, se nepřihlíží.

Celkem zaplaceno Suma všech dosud provedených plateb aktuálního placeného dokladu.
Zbývá zaplatit Částka, která zbývá k úhradě, tj. předpis aktuálního dokladu, případně minus nezaplacené dobropisy minus celkem zaplaceno.
Informace o vypořádanosti

Tato položka je k dispozici pouze u dobropisů faktur vydaných (DV) a dobropisů faktur přijatých (DP). Informuje, jak je z hlediska plateb vypořádána celá skupina faktury a jejích dobropisů.

Informace koresponduje s omezením za vypořádanost dobropisů. Zde jen zobrazuje navíc informaci o výši nevypořádané částky, kterou ještě máme za danou skupinu dostat (tj. která nám ještě chybí) nebo kterou máme za danou skupinu ještě zaplatit.

Kdy je dobropis považován za vypořádaný a další informace, viz Vypořádání skupiny faktura a její dobropisy.
Zbývá vypořádat

K dispozici je stejně jako předchozí položka. Částka, která zbývá k úhradě tak, aby celá skupina faktury a jejích dobropisů byla vypořádána do nuly, tj. aby u ní nebyl žádný nedoplatek či přeplatek.

Znaménko částky se zobrazuje tak, aby vyjadřovalo, zda je z pohledu celé skupiny ještě třeba něco zaplatit, či naopak, zda něco přebývá. Tj. vypočte se:

  • U DV jako (předpis FV - suma předpisů DV + suma plateb DV včetně KR - suma plateb FV včetně KR)
  • U DP jako (předpis FV - suma předpisů DV + suma plateb DV včetně KR - suma plateb FV včetně KR)

Příklad zobrazení sumárních položek u faktury vydané a jejího dobropisu:

Příklad zobrazení stavu zaplacení faktury a jejích dobropisů. Zbývá zaplatit +450 Kč, tedy od odběratele by ještě mělo dorazit +450 Kč.

Příklad zobrazení stavu zaplacení dobropisu a informace o vypořádanosti zaplacení celé skupiny faktury a jejích dobropisů. Z dobropisu samotného je sice zaplacena pouze jeho část, tedy není uhrazen celý, nicméně Zbývá vypořádat je kladná částka, která signalizuje, že na dobropisu již žádný faktický nedoplatek není, naopak ještě přijde 450 Kč od odběratele.

U dobropisů přijatých je situace analogická.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Přidávání, mazání a další akce s platbami dokladu probíhají prostřednictvím funkcí uvedených dále:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Nový F2 -

Zadání nové platby aktuálního dokladu. Touto funkcí je vytvořen nový platící doklad odpovídajícího typu (podle typu platby, kterou zvolíte), který přibude v příslušné agendě platících dokladů a bude mít vazbu na aktuální placený doklad.

Pokud zadáváte novou platbu z této záložky (tj. platbu pokladnou nebo ostatním dokladem) k placenému dokladu, k němuž byl vystaven dosud nerealizovaný požadavek na platební příkaz nebo dosud nerealizovaný platební příkaz, systém vás při ukládání platby upozorní, že takový požadavek na platební příkaz nebo platební příkaz existuje, a je na vás, abyste situaci vyřešili podle svých potřeb, viz kapitola Často kladené otázky - Smaže se platební příkaz, když fakturu přijatou zaplatím jinak než bankovním výpisem?.

Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu. Zadání nové platby zadáním nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobné pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.

Zadat novou platbu nelze do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Opravit F4 -

Umožní provést opravu údajů zadané platby. Funkce vyvolá stejný formulář jako je pro zadání nového platícího dokladu z agendy placeného dokladu, kde můžete provést požadované opravy. Položky, které již nelze opravovat, jsou nepřístupné.

Má-li platící účtenka více řádků (může nastat jen v případě, že nebyla vystavena jako nová v záložce Platby, ale přímo ve své agendě a k předpisu platby připojena odtamtud nebo v záložce Platby až dodatečně), pak ji nelze v záložce Platby opravovat a opravu lze provést jedině přímo ve zdrojové agendě.

Některé typy platících dokladů na tomto místě nelze opravovat. Např. kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly či platby bankovním výpisem. Opravu lze provést jedině přímo ve zdrojové agendě (k většině typům platících dokladů ji lze vyvolat standardně rovnou ze záložky Platby) anebo vůbec - pak je nutno chybně provedenou platbu ošetřit jinak, než obyčejnou opravou existujícího platícího dokladu. Některé typy platících dokladů zde lze opravovat jen částečně (např. platící doklady vzniklé v rámci plateb faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje).

Jedná-li se o platby zálohového listu a není-li ve firemních parametrech dovoleno zúčtovat nezaplacené zálohové listy, pak nepovolí provést takovou opravu, po které by zaplacená částka celkem byla nižší než zúčtovaná částka celkem. Viz zúčtování zálohového listu.

Opravit nelze platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Připojit Shift +F2 -

Umožní připojit k placenému dokladu nějaký již existující doklad jako jeho platbu.

Jedná se o jednu z možností zaevidování nové platby dokladu (v této kapitole bylo uvedeno též omezení pro připojované doklady). Zadání nové platby připojením již existujícího dokladu z agendy placeného dokladu je obdobné pro všechny agendy a popisuje jej stejnojmenná kapitola.

Připojit jako novou platbu nelze doklad vystavený do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Pokud používáte schvalování dokladů, nemusí být povoleno připojení dokladu, který podléhá schvalování v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Odpojit Shift +F8 -

Funkce inverzní k Připojit. Umožní odpojit platbu od aktuálního záznamu. Platící doklad se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi placeným a platícím dokladem. U zúčtování záloh se zruší provedené zúčtování.

V záložce Platby lze od placeného dokladu odpojit pokladní účtenky, ostatní doklady, zálohové listy i řádky bankovních výpisů. Rovněž lze odpojovat platící doklady vzniklé v rámci plateb faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje, pokud je potřeba provést nějaké opravy takových plateb, nicméně je třeba tak činit s rozmyslem. Více viz popis plateb faktur a zálohových listů na kase. Kurzové rozdíly a závěrkové kurzové rozdíly odpojit nelze, lze je pouze smazat a to ručně v agendě kurzových rozdílů resp. v případě kurzových rozdílů nerealizovaných daňově uznatelných zrušením uzávěrky.

Jedná-li se o platby zálohového listu a není-li ve firemních parametrech dovoleno zúčtovat nezaplacené zálohové listy, pak nepovolí odpojení platby, po kterém by zaplacená částka celkem byla nižší než zúčtovaná částka celkem. Viz zúčtování zálohového listu.

Odpojit nelze platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Vymazat F8 -

Aktuální platbu vymaže. Tj. na rozdíl od předchozí varianty dojde ke smazání celého dokladu.

Obdobně jako u funkce Odpojit nelze z tohoto místa mazat platby bankou a kurzové rozdíly. Rovněž zde nelze mazat platící doklady vzniklé v rámci plateb faktur a zálohových listů na kase pokladního prodeje.

Jedná-li se o platby zálohového listu a není-li ve firemních parametrech dovoleno zúčtovat nezaplacené zálohové listy, pak nepovolí smazání platby, po kterém by zaplacená částka celkem byla nižší než zúčtovaná částka celkem. Viz zúčtování zálohového listu.

Vymazat nelze platbu vystavenou do období, za které je řada placeného dokladu již uzavřena uzávěrkou fakturace, resp. uzávěrkou ostatních příjmů/výdajů.

Doklad

F6

Shift +F6

-

Zobrazí aktuální platící doklad.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu zdrojového dokladu "přes" agendu placeného dokladu
  • otevřít samostatně

Podle této volby funkce vyvolá agendu platícího dokladu k aktuálnímu placenému dokladu a otevře ji buď "přes" agendu placeného dokladu anebo samostatně (je-li platícím dokladem řádek bankovního výpisu, vyvolá funkce agendu Přehled plateb bankou). Zde jsou k dispozici všechny funkce dané dokladové agendy platících dokladů. Takto odtud vyvolaná agenda platícího dokladu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální platící doklad.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dokladů v dané agendě apod.).

Tisk F5 -

Umožňuje provést standardně tisk a to:

  • buď aktuálního platícího dokladu
  • anebo seznamu plateb (na rozdíl od funkce Tisk v seznamu placených dokladů se zde před tiskem nevybírá, jaké záznamy tisknout, tisknou se ty, co jsou právě zobrazeny v záložce.)
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Pokud se jedná o platbu bankovním výpisem nebo vzájemným zápočtem, pak se zobrazí historie k celému dokladu (nikoli jen k řádku bankovního výpisu/vzájemného zápočtu, který daný předpis platby platí).