Záložka Ruční párování - obecně

Subzáložka Ruční párování je k dispozici v záložce Detail v některých agendách dokladů a to jen v těch agendách, u nichž by mohlo mít význam párovací doklady zadávat či prohlížet (tj. agendy dokladů, o nichž se nikdy z principu věci neúčtuje, jako jsou např. upomínky, ji neobsahují).

Pomocí záložky je mj. obecně možno:

 • Ručně zadávat doklad(y) resp. skupiny dokladů, k nimž má být daný doklad připárován (u bankovních výpisů a vzájemných zápočtů řádek bankovního výpisu resp. vzájemného zápočtu) a s nimiž má tvořit v saldokontu - účetním deníku souvztažně saldokontní skupinu.
 • Prohlížet dosud ručně připojené párovací skupiny.
 • Měnit způsob párování dokladu.

Pokud se jedná o agendu, v níž se doklady needitují (editují se jinde, resp. vznikají jiným způsobem), tj. není k dispozici funkce F2-Nový nebo F4-Oprava, pak nelze samozřejmě z této agendy párovací vazby ručně zadávat či měnit a záložka slouží pouze pro prohlížení párovacích vazeb vzniklých automaticky nebo zadaných ručně z agend příslušných spárovaných dokladů.

Tedy tímto způsobem lze zadat párování rovnou při vystavování dokladů, tedy na úrovni zdrojových dokladů, a zajistit tak spárování dokladů, které o sobě díky různým vazbám "nevědí" a k jejichž automatickému spárování bez zásahu uživatele by nedošlo.

Párování lze zadávat na různé typy dokladů.

Pokud byste nechtěli párovat daný doklad rovnou k jinému dokladu, ale chtěli zajistit spárování dvou a více dokladů přes nějaký "párovací symbol", můžete toto elegantně řešit zavedením fiktivní řady dokladů libovolného typu (např. interních dokladů), která se neúčtuje, a doklady postupně v ní vytvářené pro tento účel, používat.

Objasníme na příkladu: Budeme chtít spárovat PP doklad na zálohu předanou zaměstnanci s jinými doklady, kterými poskytnutou zálohu postupně zúčtujeme. Zavedeme si fiktivní řadu interních dokladů se zkratkou např. PS. Vystavíme si fiktivní doklad PS-1/03. U PP dokladu v jeho záložce Ruční párování přidáme doklad PS-1/03 jako párovací skupinu. V okamžiku zadání dalších dokladů, které se zúčtování poskytnuté zálohy týkají, můžeme jednoduše v jejich záložce Ruční párování rovněž zadat PS-1/03 jako párovací doklad. Pak budeme všechny doklady týkající se poskytnuté zálohy mít v deníku v jedné saldokontní skupině. Další poskytnutou zálohu a její zúčtování si budeme párovat přes další fiktivní doklad PS-2/03 atd.

Příklady praktického využití:

 • Spárování dokladů na převody peněz do banky/z banky
 • Účtování poskytnutých záloh zaměstnancům s následným vyúčtováním

  Mějme doklad na poskytnutou zálohu zaměstnanci (výdej peněz z pokladny). Následně zaměstnanec přinese peníze nazpět a výdajové účtenky na realizované výdaje. Pomocí záložky Ruční párování lze při zadávání dokladů do systému rovnou zadat doklad na zálohu jako párovací doklad, čímž bude zaručeno, že se odpovídajícím způsobem spárují. Pak lze např. výpisem zvoleného účtu poskytnutých záloh za firmu či jiná omezující kritéria jednoduše sledovat, které skupiny jsou nevyrovnané a kdo kolik dluží.

 • Účtování služebních cest
 • Účtování časového rozlišení

  Na účtu 384 mějme zadány výnosy, které patří do r. 2002, formou interního dokladu ID. K následné faktuře (např. v 2/2003) tedy rovnou zadáme dané ID jako párovací doklad, čímž se spárují a bude poté možno sledovat nevyrovnané saldo skupiny na účtu 384.

 • Apod.

Po uložení daného dokladu vzniknou nebo zaniknou odpovídající záznamy identických Source Group, tzv. Source Group Identical, na jejichž základě se mohou doklady spárovat do jedné saldokontní skupiny. Princip párování na základě ručně zadaných párovacích dokladů viz popis Vzniku a zániku SGI - záznamů identických SG a jeho důsledky pro existující párování v kap. Párování dokladů do saldokontních skupin.

Změna v párování se provede až při uložení dokladu. V případě bankovních výpisů a vzájemných zápočtů je subzáložka "Ruční párování" aktualizována i při přechodu mezi jednotlivými řádky. Tedy informace o párování platí vždy k danému řádku.

V horní části záložky Zaúčtování je k dispozici položka:

Název Popis
Vlastní skupina

Zobrazuje informaci o dokladech vlastní skupiny, kterou tvoří daný doklad a doklad, který má shodné číslo Source Group. Tedy doklady vlastní skupiny tvoří vždy daný doklad a doklady, které od něj automaticky přebírají SG, tudíž tyto všechny budou zaúčtovány automaticky do jedné saldokontní skupiny.

Mějme doklad FV-7/2003, který je již zaplacen dokladem PP-4/2003. V položce Vlastní skupina takové faktury je uvedeno "FV-7/2003, PP-4/2003".

Dále viz příklad v popisu položky Připárované skupiny.

Dále záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam všech uživatelsky přímo připárovaných skupin dokladů k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam.

Název Popis
Připárované skupiny

V needitovatelném seznamu se zobrazují skupiny dokladů, pro spárování s aktuálním dokladem, ale nezobrazují se zde všechny, ale jen ty, pro které platí:

 • existuje na ně přímá vazba mezi nimi a editovaným dokladem
 • a tato vazba nevznikla automaticky (např. při zúčtování ZL do FV), ale byla zadána uživatelem

  Výjimku tvoří párovací vazba mezi DL a FV/PP, kdy program automaticky (tj. bez zásahu uživatele) vytvořil párovací vazbu mezi FV/PP a DL, a přesto jsou párovací doklady k dispozici v subzáložce Ruční párování, kde je může uživatel prohlížet a ručně odpojit. Viz Zdrojový expediční skladový doklad (DL), který je importován do příjmového prodejního.

Důvodem je to, že pouze tyto skupiny může uživatel měnit a ovlivňovat a pokud by se v záložce Ruční párování zobrazovaly vazby na všechny skupiny a doklady z nich, které budou nakonec spojeny v jednu saldokontní skupinu, byla by záložka zbytečně nepřehledná a matoucí, jelikož takových zřetězených vazeb může být mnoho.

Objasníme na příkladech:

Mějme doklad ze skupiny A. Dále mějme doklad ze skupiny B ručně propojený na doklad ze skupiny C. Pokud zadáme v detailu dokladu ze skupiny A vazbu mezi A a B, spojí se tím všechny tři skupiny, tj. A, B i C a doklady ze skupin A, B a C budou zaúčtovány v jedné saldokontní skupině. V detailu dokladu ze skupiny A ale uvidíme pouze přímou vazbu na skupinu B, nikoli nepřímou vazbu na skupinu C. Pokud bude chtít uživatel tuto přímou vazbu zrušit, může ji ze seznamu párovacích skupin odebrat.

Mějme doklad faktury vydané ze skupiny A. Do faktury vydané provedeme zúčtování zálohy ze skupiny B. Vznikne vazba mezi A a B a doklady ze skupin A a B budou zaúčtovány v jedné saldokontní skupině. V detailu dokladu ze skupiny A ale tuto vazbu neuvidíme, jelikož se nejedná o vazbu uživatelskou. Ke zrušení takové automaticky vzniklé vazby dojde až zrušením akce, na základě které vznikla, tj. uživatel musí provést zrušení zúčtování dané zálohy do dané faktury.

V jednotlivých skupinách (včetně vlastní skupiny) jsou výčtem uvedeny doklady, resp. obecně identifikátory záznamů (jelikož nemusí jít nutně o doklady), které ji tvoří.

Jak bylo objasněno při výkladu Source Group Identical, v programu interně není evidována vazba mezi jednotlivými doklady, ale mezi zdrojovými skupinami (Source Group) daných dokladů, proto v případech, kdy existuje více dokladů s odkazem na tutéž Source Group, uživatel po výběru dokladu k připárování vidí celou skupinu dokladů se shodným Source Group.

Ručně zadaná přímá vazba mezi záznamy je vidět nejen z pohledu dokladu, z něhož byla zadána (resp. všech dokladů jeho skupiny), ale samozřejmě i z pohledu dokladu, na nějž byla vazba zadána (resp. všech dokladů jeho skupiny).

Příklad: Mějme fakturu vydanou FV-1/03, k níž byl vystaven dobropis DV-1/03, zaplacený účtenkou PV-1/03. Faktura po svém vystavení obdrží Source Group např. SG=A. K ní vystavený DV přebírá automaticky SG faktury a platba dobropisu přebírá automaticky SG dobropisu. Tudíž všechny 3 doklady mají shodné SG=A a budou spárovány v jedné saldokontní skupině zcela automaticky.

Dále mějme FV-2/03, např. s SG=B, která tvoří druhou saldokontní skupinu.

Dále mějme dodací list DL-1/03, k němuž existuje vratka VR-1/03. Dodací list nechť má SG=C, vratka pak přebírá SG od DL. Tudíž VR i DL budou v jedné saldokontní skupině zcela automaticky.

Pokud budeme chtít spárovat dodací list s fakturami FV-1 a FV-2 a párovací vazba nevznikla automaticky (DL nebyl čerpán do FV, viz Zdrojový expediční skladový doklad (DL), který je importován do příjmového prodejního), můžeme párovací vazbu zadat uživatelsky. V záložce Ruční párování DL vybereme faktury FV-1 a FV2. V seznamu připárovaných skupin pak uvidíme i výčet dalších dokladů z jejich skupin, tj. dokladů, které s danými fakturami mají shodné SG:

Skupina DL-1,VR-1 bude v deníku spojena minimálně s doklady ze skupiny FV-1,DV-1,PV-1 a ze skupiny FV-2. Obě skupiny dokladů od FV-1 a FV-2 jsou zde uvedeny, jelikož se jedná o ručně zadané vazby, a to vazby přímé mezi skupinami DL a skupinami daných FV

Pokud bychom se podívali naopak na detail jedné z faktur, uvidíme v připárovaných skupinách pouze přímou vazbu mezi skupinou dané faktury a skupinou daného DL. Nepřímá vazba na skupinu druhé FV-2 zde zobrazována není:

V seznamu skupin je uvedena pouze uživatelská vazba na skupinu DL. Vazba na skupinu FV2 je z pohledu skupiny FV-1 nepřímá.

Pokud by došlo ke smazání dokladu, ze skupiny, na nichž existuje párovací vazba, pak tento ze skupiny zmizí, přičemž párovací vazba zanikne jedině v případě, že je smazán poslední doklad s danou Source Group, resp. z nějakého jiného důvodu daná Source group zaniká. Dále viz Věcný obsah - Zánik SGI.

Pod seznamem účetních zápisů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Ruční párování

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka

 • Pro pohyb kurzoru po seznamu připárovaných skupin a hledání hodnoty v seznamu
 • Přidat- pro přidání nové párovací vazby na doklad (resp. všechny doklady jeho skupiny). Po vyvolání akce Přidat se nejdříve nabídne dialogové okno se seznamem typů dokladů resp. záznamů, na které lze párovací vazbu vytvořit.

  Pro urychlení výběru se nabízí naposledy vybraný typ dokladu resp. záznamu, který se pamatuje zvlášť pro každou agendu a uživatele. Nastavení velikosti dialogového okna pro výběr typu dokladu resp. záznamu je společné pro celou ABRA Gen.

  Po výběru typu je vyvolán Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte doklad resp. záznam, k němuž chcete vytvořit párovací vazbu (tj. na jehož Source Group se vytvoří vazba ze Source Group editovaného dokladu). Není možno vybrat doklad, který má odkaz na Source Groupu, která již v seznamu je nebo je shodná s editovaných dokladem (taková vazba by byla nadbytečná).

  Po uložení dokladu vznikne odpovídající záznam Source Group Identical, příp. dojde k požadovaným změnám v párování v deníku, dále viz Vznik SGI a jeho důsledky pro existující párování.

 • Odebrat - po vyvolání akce Odebrat se ze seznamu připárovaných skupin odebere aktuální. Po uložení dokladu zanikne odpovídající záznam Source Group Identical, příp. dojde k požadovaným změnám v párování v deníku, dále viz Zánik SGI a jeho důsledky pro existující párování.

  Pokud by došlo ke smazání dokladu, ze skupiny, na nichž existuje párovací vazba, pak tento ze skupiny zmizí, přičemž párovací vazba zanikne jedině v případě, že je smazán poslední doklad s danou Source Group, resp. z nějakého jiného důvodu daná Source group zaniká. Dále viz Věcný obsah - Zánik SGI.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.