Záložka Výdaje pořízení a její varianty - obecně

Tato subzáložka slouží :

 • K zadání vazeb daného dokladu na různé související doklady nákupní, kterými byl daný "výdaj" pořízen, tj. k zadání záznamů čerpání částky dokladu (příjemky, změny ceny majetku apod.) z různých výdajových dokladů nákupních, které s příslušným pořízením souvisí. Dále viz čerpání částek z jiných dokladů obecně.
 • K zobrazení informací o nákupních dokladech, ze kterých bylo čerpáno.

Je k dispozici jako subzáložka pod záložkou Detail (resp. adekvátní záložkou zobrazující detailní informace aktuálního záznamu) v agendách, kde má smysl zadávat, z jakých nákupních dokladů se částka dokladu skládá. Záložka je inverzní záložkou k záložce Účely výdaje a tyto agendy jsou vlastně agendami dokladů účelů výdaje:

Doklady, z nichž lze čerpat, jsou Doklady výdajů pořízení a mohou to být následující doklady:

Čerpání z dokladů výdajů pořízení do dokladů účelů výdaje není povinné, tj. záložka může být prázdná. Pokud se ale čerpání použije, tj. zadá se alespoň jeden záznam čerpání, pak se kontroluje velikost již načerpané částky celkem oproti celkové částce dokladu, pravidla viz popis celkové položky Již čerpáno.

Jelikož záložky Účel výdaje a Výdaje pořízení/změny ceny resp. Související doklady jsou navzájem inverzní, je možno zadané čerpání prohlížet na obou z nich.

Možnosti zadání nového záznamu výdaje pořízení resp. inverzně účelu výdaje

Zadávat čerpání lze ve většině případů buď z agendy dokladu účelu výdaje nebo naopak z agendy dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu). V některých případech ale záznam čerpání může znamenat další nutné akce (např. u majetkových dokladů znamená změnu celkové částky dokladu a tudíž nutnost přepočtení odpisů). U takových dokladů je proto možnost zadávat čerpání z obou agend omezená a lze čerpání zadávat resp. mazat pouze ze strany dokladu účelu výdaje (např. dokladu změny ceny majetku) a ze strany dokladu výdaje pořízení (např. faktury přijaté) je lze pouze prohlížet. Tedy možnosti zadání nového záznamu výdaje pořízení:

Vzhledem k tomu, že při čerpání do dokladu účelu výdaje z dokladu výdaje pořízení nedochází k importu řádků dokladu, k editaci údajů podstatných pro účtování ani ke změnám údajů, které nelze uskutečnit po provedení uzávěrky dokladu, je možné doklady v záložce Výdaje pořízení přidávat, opravovat a mazat i v případě, že byl doklad výdaje pořízení nebo doklad účelu výdaje uzavřen, zaúčtován, případně auditován. Při úpravě dokladu v záložce Výdaje pořízení nedochází k jeho přeúčtování.

Pozor! V záložce Výdaje pořízení není možné opravovat, přidávat nebo mazat doklady výdaje pořízení u auditovaných dokladů, pokud tato změna vyvolá nutnost přeúčtování dokladu účelu výdaje, např. pokud má řada příslušných dokladů nastaveno, že se má vždy přeúčtovat.

Možnosti mazání nového záznamu výdaje pořízení resp. inverzně účelu výdaje

U vazeb mezi doklady účelů výdaje a doklady výdajů pořízení platí: Doklad čerpaný jakožto výdaj pořízení do nějakého dokladu účelu výdaje smazat nelze. Opačně to lze, přičemž je-li doklad účelu výdaje vymazán, automaticky se zaktualizuje (zruší) záznam čerpání u dokladu výdaje pořízení. Tj. nelze smazat FP, je-li čerpána do PR. Danou PR ale smazat lze, přičemž se zruší záznam čerpání FP do dané PR.

Subzáložka Obsahuje prvek editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných řádků čerpání (na počátku prázdný).

V této agendě lze oproti jiným editovatelným seznamům přidávat řádky výhradně pomocí funkcí z lišty navigátoru.

V dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

resp.

Navigátor v této subzáložce v agendě Změny ceny majetku

Navigátor v této záložce může obsahovat tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) dokladu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Přidat - pro přidání nového řádku čerpání. Jedná se o jednu z možností zadání nového záznamu výdaje pořízení resp. inverzně účelu výdaje. Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém vyberete, z jakého dokladu si přejete čerpat. Poté se vyvolá Průvodce výběrem dokladu. Další dohledání a výběr dokladu probíhá tak, jak bylo popsáno v průvodci výběrem dokladu. Do editovaného dokladu se přidá nový řádek čerpání a předvyplní se částka, kterou lze ještě čerpat.
 • Nelze znovu přidat tentýž doklad výdaje pořízení (nákupní doklad), který už je v subzáložce Výdaje pořízení u konkrétního dokladu účelu výdaje obsažen.

  Přidáním čerpání se:

  • U dokladů Pořízení majetku a dokladů Změny ceny majetku zaktualizuje celková částka pořízení zadaná v jejich hlavičce.
  • U dokladů Příjemky, Vratky příjemek a dokladů Kooperace se změnou záznamů čerpání celková částka v hlavičce nijak neaktualizuje, jelikož je určena jiným způsobem (sumou údajů z řádků příslušných dokladů).

  Dále systém nabízí převzetí rozdílných hlavičkových údajů a dále vygenerování záznamu pro ruční spárování. Tj. pokud je do dokladu načerpán záznam z nákupního dokladu, je uživatel dotázán, zda si přeje provést i ruční spárování a pokud ano, pak přidá vazbu na daný doklad v subzáložce Ruční párování.

  Doklady Pořízení majetku se neúčtují a nemají ani subzáložku Ruční párování, tudíž je případná párovací vazba vidět pouze v subzáložce Ruční párování nákupního dokladu, z něhož je čerpáno.

  Popis párování zmíněných zdrojových dokladů a čerpaných nákupních dokladů obecně viz Párování dokladů do saldokontních skupin - Zdrojový doklad s vazbou na nákupní doklad (s čerpáním výdajů z nákupního dokladu). Systém se neptá v případě, že již párovací vazba existuje.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Vymazáním čerpání se:
  • U dokladů Pořízení majetku a dokladů Změny ceny majetku zaktualizuje celková částka pořízení zadaná v jejich hlavičce.
  • U dokladů Příjemky, Vratky příjemek a dokladů Kooperace se změnou záznamů čerpání celková částka v hlavičce nijak neaktualizuje, jelikož je určena jiným způsobem (sumou údajů z řádků příslušných dokladů).

  Dále systém nabízí odebrání záznamu pro ruční spárování. Tj. pokud se odstraňuje čerpání z nákupního dokladu do skladové příjemky, je uživatel dotázán, zda si přeje odstranit i ruční párování a pokud ano, pak odebere vazbu na daný doklad v subzáložce Ruční párování. Systém se neptá v případě, že párovací vazba mezi danými doklady neexistuje.

 • Otevřít - pro otevření agendy s daným dokladem, kde si můžete čerpané doklady prohlížet, opravovat, zobrazovat doklady apod. Po stisku tohoto tlačítka se "přes" agendu zdrojového dokladu otevře odpovídající agenda dokladu, z něhož je čerpáno, defaultně omezená za zvolený čerpaný doklad (tzv. červené omezení). Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení dané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech takových dokladů apod.). K dispozici jsou všechny funkce vyvolané agendy.
 • Import - Tato funkce je k dispozici pouze v agendě Změny vstupní ceny majetku a slouží pro zadání záznamů čerpání importem z již zadaných souvisejících výdajů (což jsou v podstatě předpřipravené záznamy čerpání výdajů z nákupních dokladů). Jedná se o jednu z možností zadání nového záznamu výdaje pořízení resp. inverzně účelu výdaje. Funkce vyvolá agendu Související výdaje a otevře ji "přes" agendu Změny vstupní ceny. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Související výdaje. Takto odtud vyvolaná agenda souvisejících výdajů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za související výdaje jen k aktuální kartě majetku.

  Na rozdíl od jiných červených omezení však toto červené omezení nelze v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, jelikož v agendě souvisejících výdajů nemá žádné jiné omezování smysl, a tudíž záložka Omezení není vůbec k dispozici.

  Ze souvisejících výdajů můžete libovolný vybrat a provést z něj import výdaje do editovaného dokladu změny ceny. Záznamy souvisejících výdajů nejsou doklady jako takové, jedná se o jakési "předpřipravené" záznamy výdajů změny ceny, které se mají jako výdaj uplatnit z nějakého důvodu až později. Tudíž na nich není ani kontrola čerpání částky z konkrétního výdajového dokladu oproti jiným čerpáním. Teprve až v okamžiku importu ze souvisejícího výdaje do dokladu změny ceny dochází ke konkrétnímu čerpání zadané částky z výdajového (nákupního) dokladu a probíhají odpovídající kontroly čerpaných částek (lze čerpat jen tolik, kolik ještě čerpáno nebylo atd.).

  Ze záznamu souvisejícího výdaje se přebere částka (pokud není vyšší než maximálně čerpatelná částka z dokladu výdaje pořízení) a odkaz na čerpaný doklad a předvyplní se jako nový výdaj dokladu změny ceny. Předvyplní se částka, kterou lze z dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu) ještě čerpat. Částku lze v případě potřeby libovolně snížit a podle stavu parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů případně i zvýšit (je limitovaná pouze částkou, kterou lze z výdajového dokladu ještě čerpat, nikoliv částkou, která byla uvedena na importovaném záznamu souvisejícího výdaje). Ze záznamu souvisejícího výdaje lze importovat libovolněkrát opakovaně, jelikož se na něm žádné informace, zda již byl importován, nepamatují (není to účelem této agendy).

  Dále systém nabízí vygenerování záznamu pro ruční spárování. Tj. pokud je do dokladu načerpán záznam z nákupního dokladu, je uživatel dotázán, zda si přeje provést i ruční spárování a pokud ano, pak přidá vazbu na daný doklad v subzáložce Ruční párování.

Položky záznamů čerpání:

Název Popis
Čerpaná částka

Částka čerpaná z dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu). Po vybrání dokladu resp. po importu ze záznamu souvisejícího výdaje u dokladů Změny vstupní ceny se předvyplňuje u dokladů:

 • Pořízení majetku, Změny vstupní ceny a Kooperace - maximální částkou, kterou lze z daného dokladu výdaje pořízení ještě čerpat.
 • Příjemky, Vratky příjemek - minimem z maximální částky, kterou lze ještě čerpat do příjemky resp. vratky příjemky, a z maximální částky, kterou lze ještě čerpat z dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu). Částky se porovnávají přepočtené na měnu z hlavičky dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu). Objasníme na příkladech:

  Příklad: Mějme fakturu přijatou FP-1 s pěti kusy zboží za celkovou částku 5000 CZK. Dále mějme příjemku PR-2 na částku 6000 CZK, do které již byla čerpána částka 4000 CZK z faktury přijaté FP-2, tj. do PR-2 je tedy možné z jakéhokoli dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu) načerpat maximálně 6000 - 4000 = 2000 CZK. Do subzáložky Výdaje pořízení PR-2 přidáme jako doklad výdaje pořízení FP-1, do položky Čerpaná částka se předvyplní hodnota 2000 CZK. Přestože z FP-1 lze čerpat do jakéhokoli dokladu účelu výdaje až 5000 CZK, konkrétně do PR-2 lze načerpat nejvíce 2000 CZK a to bez ohledu na hodnotu parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů.

  Příklad: Mějme příjemku PR-5 na 100 USD v kurzu 1 USD za 22 CZK, což je po přepočtu na lokální měnu 2200 CZK. Platný kurz v kurzovním lístku je 1 USD za 21 CZK. Dále vystavme fakturu přijatou FP-7 podle PR-5 bez převzetí hlavičkových údajů, tj. FP-7 se vytvoří v lokální měně (CZK) na částku 2100 CZK, protože 100 USD z PR-5 krát kurz z kurzovního lístku 21 CZK/1 USD rovná se 2100 CZK. PR-5 a FP-7 jsou tedy v rozdílných měnách.
  V záložce Výdaje pořízení PR-5 je v položce Čerpaná částka uvedena hodnota 2100 CZK, což je minimum z
  - maximální částky, kterou lze čerpat do PR-5 přepočtené na měnu FP-7, tj. 100 USD x 22 CZK/1 USD = 2200 CZK
  - a maximální částky, kterou lze čerpat z FP-7 v měně FP-7, tj. 2100 CZK
  Tzn., že v záložce Výdaje pořízení PR-5 je v položce Zbývá načerpat uvedeno 4,55 USD neboli 100 CZK, přestože do PR-5 byla načerpána celá FP-7. Tento rozdíl je způsoben odlišným kurzem přepočtu částky PR-5 a FP-7 z USD na CZK.

  Pokud nemá příjemka resp. vratka příjemky žádné řádky, předvyplní se čerpaná částka maximální částkou, kterou lze z daného dokladu výdaje pořízení ještě čerpat. Při uložení takové PR resp. VPR systém upozorní, že součet částek připojených dokladů je větší než částka ukládaného dokladu, a nedovolí PR resp. VPR uložit, dokud čerpanou částku nesnížíme nebo PR resp. VPR nedoplníme řádky.

Nicméně předvyplněnou částku lze snížit. Zda ji lze i zvýšit, tj. čerpaný doklad přečerpat, závisí na stavu parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů.

Kontrola přečerpání se nevztahuje na Vratky příjemek, protože Vratka příjemky ještě nemusí mít v době čerpání dokladu spočítánu správnou skladovou cenu.

Z dokladu se čerpá vždy částka bez DPH, pokud není na čerpaném dokladu nastaveno jinak, viz např. JSD. Pokud je třeba jako výdaj pořízení resp. změny ceny zadat částku včetně DPH a čerpaný doklad toto neumožňuje nastavit (např. v majetku automobily, u nichž lze do ceny majetku uplatnit i DPH), je třeba výdajový doklad zadat jako doklad bez daně, viz kap. Často kladené otázky, otázka Majetek - jak čerpat výdaj pořízení s DPH?.

Čerpaná částka může být i nulová pro případ, že si chcete pouze vytvořit záznam na výdajový doklad, který ale zní z nějakého důvodu na nulovou částku, příp. z něhož již bylo vše čerpáno.

Měna

Měna čerpané částky. Jedná se o měnu dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu), tedy čerpaná částka se zadává v měně dokladu, na lokální měnu se přepočítává, viz dále.

Aby nedošlo např. k tomu, že doklad je v cizí měně vyčerpán, ale v lokální měně nikoliv, vlivem změny kurzu na čerpaném dokladu, nelze kurz na čerpaném dokladu již opravovat.

Kurz

Kurz přepočtu z měny dokladu na lokální měnu převzatý z hlavičky dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu), z něhož se čerpá. Je-li doklad výdaje pořízení vystaven v lokální měně, kurz=1. Needitovatelná položka.

Čerpaná částka (lok.)

Čerpaná částka přepočtená na lokální měnu a to kurzem z hlavičky čerpaného dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu), tj. kurzem uvedeným v předchozí položce Kurz. Editovatelná položka. Pokud je výše čerpání zadána uživatelem v lokální měně, tj. do této položky, je automaticky přepočítána čerpaná částka v měně čerpaného dokladu výdaje pořízení v položce Čerpaná částka a to opět kurzem uvedeným v předchozí položce Kurz.

Způsoby přepočtu závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah - Cizí měny - denominace, EUR.

Měna (lok.) Identifikace lokální měny. Needitovatelná položka.
Kurz. rozdíl

Needitovatelná položka.

Jsou-li doklad výdaje pořízení (čerpaný nákupní doklad) a doklad účelu výdaje, do kterého je čerpáno, v rozdílných měnách, kurzový rozdíl se nevyčísluje (v položce je uvedena nula).

Pokud jsou doklad výdaje pořízení (čerpaný nákupní doklad) a doklad účelu výdaje vystaveny ve stejné měně, kurzový rozdíl se vypočítá jako Čerpaná částka * kurz dokladu účelu výdaje/vztažný kurz - Čerpaná částka (lok.). Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme příjemku PR-3 na 1000 RUB (rublů) v kurzu 100 RUB za 60 CZK. Dále vystavme fakturu přijatou FP-4 podle PR-3 rovněž na 1000 RUB, ale v kurzu 100 RUB za 70 CZK.
V záložce Výdaje pořízení PR-3 se Kurzový rozdíl = 1000 RUB * 60 CZK/100 RUB - 700 CZK = -100 CZK.
V záložce Účely výdaje FP-4 se Kurzový rozdíl = 1000 RUB * 60 CZK/100 RUB - 700 CZK = -100 CZK.

Pokud opravíte kurz v hlavičce dokladu účelu výdaje, příslušným způsobem se po uložení dokladu změní i obsah položky Kurzový rozdíl v subzáložkách Výdaje pořízení a Účely výdaje.

Doklad Identifikace čerpaného dokladu, tj. dokladu výdaje pořízení, z něhož se čerpá. Needitovatelná položka.
Částka dokladu

Celková částka dokladu výdaje pořízení bez DPH v měně dokladu. Needitovatelná položka.

Pokud je do faktury přijaté naimportován daňový zálohový list přijatý, částka dokladu výdaje pořízení se rovná částce bez DPH v měně dokladu, která však není snížena o zúčtovanou daňovou zálohu, viz příklad u položky Celková částka dokladu v kapitole Záložka Účely výdaje - obecně.

Měna Měna dokladu výdaje pořízení, z něhož se čerpá. Needitovatelná položka.
Již vyčerpáno

Informace o částce, která již byla z příslušného dokladu výdaje pořízení načerpána do všech dokladů účelů výdaje. Needitovatelná položka. Částka je uvedena v měně dokladu výdaje pořízení.

Výše čerpání z aktuálního dokladu účelu výdaje se při přidání nového dokladu výdaje pořízení nebo po opravě čerpané částky u dříve zadaného dokladu výdaje pořízení v položce Již čerpáno projeví až po uložení aktuálního dokladu účelu výdaje.

Částka v této položce může mít záporné znaménko, pokud byla do příslušné Faktury přijaté, Pokladního výdeje nebo Ostatního výdaje čerpána Vratka příjemky.

 

Měna Měna vztahující se k položce Již vyčerpáno. Needitovatelná položka.
Čerpáno v měně aktuálního dokladu účelu výdaje

Částka čerpaná z dokladu výdaje pořízení (nákupního dokladu) přepočtená na měnu aktuálního dokladu účelu výdaje. Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme příjemku PR-5 na 100 CHF v kurzu 1 CHF za 22 CZK. Dále vystavme fakturu přijatou FP-6 podle PR-5, ale na částku 100 USD v kurzu 1 USD za 20 CZK. PR-5 a FP-6 jsou tedy v rozdílných měnách.
V záložce Výdaje pořízení PR-5 je Čerpaná částka uvedena v měně FP-6 a rovná se 100 USD, což je v přepočtu na lokální měnu 2000 CZK (100 USD x 20 CZK/1 USD). V položce Čerpáno v měně aktuálního dokladu účelu výdaje je v tomto případě zobrazen údaj v měně PR-5, tj. v CHF, a částka se rovná 90,91 CHF (2000 CZK x 1 CHF/22 CZK).

Pozor! Částka v této položce má záporné znaménko, pokud čerpáte Vratku příjemky do Faktury přijaté, Pokladního výdeje a Ostatního výdaje.

Pod editovatelným seznamem jsou dále uvedeny sumární položky informující o stavu čerpání. Jsou uvedeny v přepočtu na lokální měnu:

Název Popis
Celková částka dokladu

Tj. částka v hlavičce příslušného dokladu účelu výdaje. Jedná se o částku Celkem v horní části záložky Detail aktuálního dokladu účelu výdaje. U příjemek může částka Celkem obsahovat také případné vedlejší pořizovací náklady.

Částka je uvedena jak v měně dokladu, tak v lokální měně. Na lokální měnu je přepočtena kurzem z hlavičky aktuálního dokladu účelu výdaje.

U Vratek příjemek není tato částka přesná, dokud nebyl doklad oceněn skladovou uzávěrkou.

Již čerpáno

Informace, kolik činí již zadaná čerpání výdajů celkem, tedy součet všech částek čerpaných z dokladů výdajů pořízení do aktuálního dokladu účelu výdaje. Jedná se o součet všech hodnot uvedených v položce Čerpaná částka.

Částka je uvedena jak v měně dokladu, tak v lokální měně. Na lokální měnu je přepočtena odpovídajícím kurzem z položky Kurz.

Jak bylo zmíněno výše, záložka může zůstat prázdná. Pokud je v ní ale zadáno alespoň jedno čerpání, mohou probíhat kontroly na velikost celkové načerpané částky oproti celkové částce dokladu účelu výdaje. Přitom platí:

 • U Příjemek a Kooperací - celková čerpaná částka v měně příjemky respektive dokladu kooperacenesmí být vyšší, než celková částka v hlavičce příjemky respektive dokladu kooperace.
 • U Vratek příjemek - celková čerpaná částka se nekontroluje, viz Související doklady Vratek příjemek.
 • U Pořízení majetku a Změna ceny majetku - celková čerpaná částka se musí rovnat celkové částce v hlavičce dokladu pořízení majetku resp. změna ceny majetku.

  U těchto dokladů se Celková částka dokladu sice po přidání či vymazání čerpání aktualizuje automaticky, nicméně pokud ji ale mezitím oeditujete ručně, může se pak lišit. Takový doklad pak není možno uložit.

Pro čerpání částek z jiných dokladů obecně platí:

 • Částku čerpání může uživatel libovolně zadat, nicméně při zadání nového nebo opravě existujícího čerpání se kontroluje, zda celkově čerpaná částka nepřevyšuje povolenou částku k čerpání z čerpaného dokladu. Povolená částka se spočte jako celková částka dokladu minus suma již existujících čerpání z daného dokladu (u plátců DPH se týká pouze částky bez daně, není-li na čerpaném dokladu stanoveno jinak). Přitom s ohledem na stav parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů buď jen na přečerpání upozorní nebo je vůbec nepovolí provést.
 • U dokladů, ze kterých lze částky čerpat, je opět s ohledem na stav parametru Povolit přečerpání čerpatelných dokladů zajištěno, že v případě jejich opravy, nelze již celkovou částku dokladu opravit na nižší, než kolik už bylo čerpáno.
 • U dokladů, do kterých je čerpáno, je zajištěno, aby celková načerpaná částka korespondovala s celkovou částkou na dokladu (typicky bez DPH, není-li na čerpaném dokladu stanoveno jinak). U některých dokladů (týká se např. majetkových dokladů) je stanoveno, že zadáním částky čerpání se automaticky aktualizuje celková částka na dokladu, do kterého se čerpání provádí a celková částka čerpání se musí rovnat celkové částce dokladu.
Kurzový rozdíl

Celkový kurzový rozdíl. Započítává se do hodnoty Zbývá načerpat.

Údaj se zobrazuje pouze v agendě Příjemky. V ostatních agendách, kde se tato záložka vyskytuje (Vratky příjemek, Pořízení majetku, Změny vstupní ceny, Kooperace), se kurzový rozdíl v souhrnu nezobrazuje, ani se nezapočítává do hodnoty Zbývá načerpat

Zbývá načerpat

Částka, která zbývá načerpat, aby se suma čerpaná z dokladů výdajů pořízení rovnala Celkové částce dokladu.

Částka je uvedena jak v měně dokladu, tak v lokální měně. Na lokální měnu je přepočtena kurzem z položky Kurz.

Celková částka příjemky, vratky příjemky či kooperace se po zadání čerpání nebo smazání čerpání nijak automaticky neaktualizuje a jak již bylo zmíněno výše, není požadováno, aby částka celkového čerpání odpovídala aktuálně zadané částce na příjemce.
Naopak v agendách Pořízení majetku a Změna ceny majetku se celková částka dokladu po zadání čerpání zaktualizuje podle částky celkem dosud čerpané uvedené v položce Již čerpáno, viz výše popis funkce Přidat resp. Vymazat čerpání.