Záložka Zaúčtování - obecně

Záložka Zaúčtování je k dispozici v agendách dokladů, které lze principielně účtovat (viz položka Účtovat v agendě Typy dokladů).

Záložka není k dispozici u zálohových listů, jelikož o předpisech zálohových listů se neúčtuje, účtuje se až o provedeném zúčtování a to v rámci dokladu, do něhož je zúčtování provedeno. Viz dále Záložka Zaúčtování u dokladů se zúčtovaným zálohovým listem.

Záložka slouží pro zobrazování, jak byl daný doklad (u bankovních výpisů řádek bankovního výpisu) zaúčtován do účetnictví (tedy vyslán do žádostí nebo deníku). Dále je přímo z této záložky přístupná odpovídající agenda Účetnictví, buď agenda účetních žádostí nebo agenda účetního deníku (takže např. rovnou odtud lze vyvolat agendu žádostí a žádost rovnou zaúčtovat do deníku apod.).

Pro záložku Zaúčtování podle způsobu účtování řady daného dokladu platí:

 • pro doklady v řadách s nastavením neúčtovat je záložka Zaúčtování prázdná (do účetnictví se nevysílají, viz Kdy se vysílají doklady do účetnictví)
 • pro doklady v řadách s nastavením účtovat nesouhrnně záložka Zaúčtování není prázdná, zobrazuje zaúčtování dokladu ihned po jeho vystavení (tyto doklady se do účetnictví vysílají automaticky ihned po svém vystavení, předkontovány podle předkontací)
 • pro doklady v řadách s nastavením účtovat souhrnně záložka Zaúčtování je po vystavení dokladu prázdná. Zobrazovat údaje o zaúčtování daného dokladu může až po provedeném zaúčtování -vyslání do účetnictví (tyto doklady se do účetnictví nevysílají automaticky ihned po svém vystavení, ale až po ručním (hromadném) zaúčtování funkcí Zaúčtovat).

Kromě toho záložka Zaúčtování může zůstat prázdná, přestože se jedná o doklad nesouhrnně účtovaný nebo souhrnně účtovaný, který již ale byl funkcí Zaúčtovat zaúčtován, a to v následujících případech:

 • na dokladu není nic k účtování, tj. tehdy pokud:
  • doklad byl vystaven na nulovou částku
  • jedná se o doklad skladový, obsahující jen skladové položky, které všechny jsou skladového typu s nastavením neúčtovat daný skladový pohyb nebo jsou ze skladu, který má nastaveno "neúčtovat".

Záložka Zaúčtování u dokladů se zúčtovaným zálohovým listem

Jak bylo objasněno v kap. Problematika záloh, zálohové listy (předpisy záloh) se samy o sobě neúčtují a účtují se až provedená zúčtování zálohových listů a to pod číslem dokladu, do něhož je zálohový list zúčtován (čerpán). Zálohový list pak sám o sobě nemá záložku Zaúčtování a provedené zaúčtování se promítá jako řádek na záložce Zaúčtování dokladu, do něhož bylo zúčtování zálohového listu provedeno. Tj. např. do:

 • Faktury vydané/přijaté
 • Dobropisy faktur vydaných/přijatých
 • Ostatní příjem/výdej
 • JSD
 • Daňový zálohový list vydaný/přijatý

Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme zálohový list vydaný ZLV-5/2002 v částce 5000,- zúčtovaný celý do faktury vydané FV-10/2002 vystavené na 10000,- základ a 2200,- DPH. Záložka Zaúčtování může pak vypadat následovně:
 

PopisČíslo dokladuČástkaMDD
základFV-10/200210000311xx6xxxx
DPHFV-10/20022200311xx343xx
zúčtování zálohyFV-10/20025000324xx311xx

V horní části záložky Zaúčtování je k dispozici položka:

Název Popis
K dokladu Zobrazuje číslo aktuálního dokladu ze záložky Seznam, jehož zaúčtování záložka zobrazuje.

Dále záložka obsahuje prvek needitovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam účetních zápisů nalezených v účetnictví k aktuálnímu dokladu ze záložky Seznam.

Řádky jsou vygenerovány v souladu s uplatněnými předkontacemi, příp. podle toho, jak uživatel provedl rozúčtování daného dokladu v editaci dokladu v záložce Rozúčtování na dokladu (pokud doklad daného typu takovou záložku obsahuje). Navíc v některých agendách mohou platit určité zákonitosti pro to, jaké řádky v zaúčtování se mají resp. nemají generovat, viz např.:

V needitovatelném seznamu účetních zápisů se zobrazují základní údaje o nich. Význam položek zde zobrazených je totožný s významem stejnojmenných položek zobrazených v záložce Seznam účetních žádostí, resp. v záložce Seznam účetního deníku. Navíc je zde pouze následující položka:

Název Popis
Žádost Udává, zda se jedná o zatím jen o účetní žádost, nebo zda se jedná o zápis již přímo v účetním deníku.

U některých typů dokladů je ještě možno volit, jaké účetní záznamy se k danému dokladu mají zobrazit, viz popis funkcí v této záložce, zatrhávací položka Souhrnně.

Pod seznamem účetních zápisů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v záložce Zaúčtování v agendách zdrojových dokladů

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Funkce, které jsou zde k dispozici:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Souhrnně - -

V agendách dokladů, které je možno účtovat souhrnně, lze uživatelsky ovlivňovat, jaké účetní zápisy se v záložce Zaúčtování budou zobrazovat: zda pouze účetní zápisy ekvivalentní jenom aktuálnímu zdrojovému dokladu nebo všechny účetní zápisy odpovídající celému souhrnnému dokladu, pod nímž byl aktuální doklad zaúčtován. K tomu slouží předvolba, kde můžete zatrhnout, zda ukázat souhrnné zaúčtování:

V tomto případě uvidíte účetní zápisy celého souhrnného dokladu, pod kterým byl zdrojový doklad zaúčtován

Pro zatrhávací položku Souhrnně platí:

 • Standardní hodnota checkboxu je zatrženo (ukázat souhrnné zaúčtování).
 • Stav této položky se pamatuje a to pro každou agendu a každého uživatele zvlášť.
 • CheckBox "Souhrnně" je uživateli k dispozici pouze v těch agendách, u nichž lze provádět souhrnné zaúčtování (tj. na všech skladových agendách a čtyřech pokladních agendách). U ostatních agend k dispozici není, jelikož pro ně nemá význam (nicméně je pro ně ve stavu zatržen). To má ten efekt, že u dokladů, v rámci nichž se účtují doklady jiného typu (zálohový listy spolu s fakturou), jsou vidět vždy všechny účetní zápisy.

Použití objasníme na příkladu:

Příklad: Nechť doklad PV-2 byl zaúčtován souhrnně spolu s doklady PV-1 a PV-3 účetním dokladem PVS-1/2000. Nechť doklad PV-1 je na 100,-Kč 22%DPH, PV-2 na 200,-Kč a 22%DPH a PV-3 na 300,-Kč a 5%DPH, všechny jsou na firmu X a stejná střediska, zakázky, obchodní případy, projekty. Doklad PVS má pak jeden řádek na 600,-Kč. U dokladu PV-2 opravíme firmu na firmu Y. Pak se zruší zaúčtování dokladu PV2, tj. od řádku dokladu PVS se odečte adekvátní část odpovídající dokladu PV-2 (tj. 200,-Kč), a provede se nové zaúčtování dokladu PV-2 v rámci souhrnného účetního dokladu PVS-1/2000. Jelikož nejsou všechny účetní údaje shodné, bude po přeúčtování v žádostech doklad PVS-1/2000 se dvěma řádky:
 

souhrnný doklad firma částkazahrnuté doklady
PVS-1/2000 X400,-PV-1, PV-3
PVS-1/2000 Y200,-PV-2

Příklad 2: Mějme zálohový list vydaný ZLV-5/2002 v částce 5000,- zúčtovaný celý do faktury vydané FV-10/2002 vystavené na 10000,- základ a 2200,- DPH. Záložka Zaúčtování může pak vypadat následovně:
 

PopisČíslo dokladuČástkaMDD
základFV-10/200210000311xx6xxxx
DPHFV-10/20022200311xx343xx
zúčtování zálohyFV-10/20025000324xx311xx

Účetnictví

F6

nebo

Shift +F6

-

Pomocí této funkce si můžete vyvolat agendu účetnictví a provádět další akce s účetními zápisy aktuálního dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu účetnictví "přes" agendu zdrojového dokladu
 • otevřít samostatně.

Podle této volby a podle toho, zda jsou účetní zápisy žádosti či nikoli (viz položka Žádost v seznamu zaúčtování), funkce vyvolá agendu účetních žádostí nebo účetního deníku a otevře ji buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou pak k dispozici všechny funkce dané účetní agendy. Pokud není stav zaúčtování u všech zápisů stejný (tj. některé jsou ještě žádosti a jiné už nikoli), zobrazí se dialogové okno, v němž zvolíte, co si přejete aktuálně otevřít:

Takto odtud vyvolaná účetní agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny ty účetní zápisy daného dokladu, které otevřené agendy patří. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané účetní agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících účetních zápisů apod.).

Občerstvit F11 - Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu účetních zápisů aktuálního dokladu.