Prodej

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Prodej.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Nabídky a objednávky Nabídky vydané
Objednávky přijaté
Pohyby na nabídkách vydaných
Pohyby na objednávkách přijatých
Pohyby rezervací
Reporty nabídek, poptávek a objednávek
2 - Zálohy a faktury Zálohové listy vydané
Daňové zálohové listy vydané
Faktury vydané
Dobropisy faktur vydaných
Potvrzení dobropisů faktur vydaných
Dobropisy daňových zálohových listů vydaných
Upomínky
Sankční faktury
Potvrzení celnice o vývozu  
Meze pro pohledávky a závazky
Reporty prodeje
3 - Ceníky a slevy Dealerské třídy
Tabulky obratů dealerů
Definice cen
Ceníky
Požadavky na změnu ceny
Akční ceníky
Kusové slevy
Dealerské slevy
Finanční slevy
Reporty ceníků
Změna prodejních cen
4 - Nastavení Typy nabídek vydaných
Stavy nabídek vydaných
Důvody neúspěchu nabídek vydaných
Sazby úroků z prodlení
Parametry automatických upomínek
Stavy vymáhání pohledávek

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložkám Objednávky, Fakturace, ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Skupina Nabídky a objednávky umožňuje zadávat a zobrazovat vše týkající se nabízení odběratelům a objednávání zboží od nich.

Objednávky lze vystavovat rovnou nebo jim může předcházet nabídkové řízení a objednávky lze pak generovat z akceptovaných nabídek. Nabídky stejně jako jiné doklady v systému, mohou podléhat schvalovacímu řízení. Na nabídkách lze sledovat, v jakém se nachází stavu z hlediska fáze zpracování, kdo je odpovědný za řešení dané fáze příp. nabídky, lze sledovat plánované termíny pro dokončení jednotlivých fází, sledovat skutečné realizované termíny apod. K dispozici jsou různé možnosti vyhodnocování nabídek, např. z hlediska jejich realizace, z hlediska plnění plánovaných termínů apod. Zboží ze skladů objednané na objednávkách přijatých lze rezervovat, což je jedna z možností, jak vytvářet a rušit rezervace skladových položek. Na objednávky lze zaznamenávat informaci o potvrzení, případně vyřízení objednávky a pořizovat dle těchto příznaků seznamy objednávek. Dále je možné si pořizovat různé přehledy pohybů zboží na nabídkách a přehledy objednaných položek. Dále je zde možné pořizovat si přehledy o rezervacích.

Přehledy o rezervacích lze rovněž pořídit z modulu Skladové hospodářství.

Skupina Zálohy a faktury obsahuje agendy týkající se vystavování fakturačních a jiných souvisejících dokladů. Pro dnes často používaný prodej s platbami předem je k dispozici agenda Zálohových listů vydaných, kde je mj. možno vystavit předpis pro zaplacení zálohy - zálohový list vydaný. Poskytnuté zálohy, z nichž je třeba odvést DPH, je možno zdanit vystavením Daňových zálohových listů vydaných. Ze zálohových listů resp. daň. zál. listů lze jednoduchým krokem vytvořit "ostrou" fakturu (částka zálohy se pak uplatní při sledování celkového zaplacení faktury, částka daňové zálohy se již znovu nedaní). Agenda Faktur vydaných umožňuje vystavit fakturu, která je zároveň i daňovým dokladem. Na faktuře je možno použít různé typy položek od textové, přes kusovou s cenou až po položky odkazující se do skladu na skladové karty. Je možné využívat bohatý slevový systém ABRA Gen (až 5 typů slev, které lze libovolně kombinovat). K dispozici jsou samozřejmě i inverzní (opačné) doklady v agendě Dobropisů faktur vydaných a Dobropisů daňových zálohových listů vydaných. Zde se uplatňuje úzká vazba na původní zdrojový doklad, od možnosti rychlé tvorby inverzního dokladu podle původního dokladu až po automatické zaúčtování a sledování saldokonta. Pro řešení pohledávek jsou začleněny agendy Upomínek a Sankčních faktur zabývající se nezaplacenými fakturami s funkcemi na předpis úroku z prodlení z dlužné částky. Vystavování a zasílání upomínek je možné automatizovat, celou řadu možností nastavení nabízí agenda Parametry automatických upomínek. Fakturace poskytuje bohatou sadu výstupních funkcí a přehledů pro management firmy i pro finanční úřad. V agendě Fakturačních reportů je k dispozici velká řada variantních výstupů typu Knihy dokladů zpětně k datu, přehledy obratů za odběratele, přehledy prodaného zboží a další.

Od 1.4.2011 se pro inverzní doklady (dobropisy, doklady vrácení), které jsou vystaveny jako daňové doklady z hlediska DPH, používá termín Opravný daňový doklad. Dále viz Opravy daňových dokladů.

Návaznost na ostatní agendy z jiných skupin agend je samozřejmostí, jednotlivé agendy spolu úzce spolupracují.

Pro napočtení kurzových rozdílů, resp. závěrkových kurzových rozdílů na doklady v cizí měně a uzavření fakturačních dokladů slouží agenda Uzávěrka fakturace z modulu Účetnictví.

Skupina Ceníky a slevy obsahuje agendy pro práci s ceníky a pro podporu slevového systému. Je zde možno definovat finanční slevy, dealerské třídy a přiřazovat do nich firmy z adresáře, definovat si tabulky dealerských a kusových slev a přiřazovat je ke skladovým kartám a toho pak využívat pro automatické generování slev na dokladech.

V systému můžete definovat libovolné množství ceníků pro různé definice prodejních cen s možností definovat pro jejich položky různé časové platnosti, tj. nastavení, od kdy mají dané ceny vstoupit v platnost. Díky tomu si lze ceníky připravovat libovolně dopředu s tím, že dané ceny vstoupí v příslušný okamžik automaticky v platnost bez nutnosti dalšího zásahu uživatelem, lze sledovat vývoj cen ceníkových položek v podobě tabulky i grafů apod. Kromě těchto standardních ceníků si můžete dále vytvářet akční ceníky pro řešení přechodně platných akčních cen (letní slevy, happy hours apod.). Navíc lze u každého ceníku zvlášť nastavovat, pro co se bude používat. Tj. můžete jej přiřazovat k vybraným skladům, příp. k firmám a definovat tak individuální ceny pro sklady, resp. pro firmy. K dispozici jsou různé nástroje pro úpravu ceníků a přeceňování podle řady kritérií. K dispozici je evidence požadavků na přeceňování sklad. sortimentu vytvořených např. při příjmu zboží apod. Aktuálně platné ceníky (resp. ceny) se pak uplatňují na skladovém řádku dokladů pro předvyplnění či výběr prodejních cen.

Skupina Nastavení obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu rovněž váží.

U jednotlivých agend samozřejmě existuje úzké návaznosti na jiné agendy ať už z téhož nebo i z jiných modulů. Jaké budou, závisí na tom, které všechny části systému používáte.

Příkladem může být schéma demonstrující jeden z možných základních procesů obchodníka na prodej resp. nákup zboží. Jiným příkladem může být schéma demonstrující jeden z možných nejzákladnějších procesů zpracování faktury vydané. Tj. vystavení zálohových listů a jejich zaplacení, následné vystavení faktury s importem těchto záloh a případně úhrada doplatku, vznik expedičního skladového dokladu demonstrujícího jednu z možných vazeb na skladové hospodářství, následné vystavení inverzních dokladů. V reálu to samozřejmě může být mnohem složitější, do hry mohou vstoupit např. poptávkový proces, schvalování dokladů, požadavky na výrobu prodávaných položek apod.

Příklad procesů demonstrující návaznosti agend:

Příklad jednoho z možných základních procesů obchodníka
Příklad jednoho z možných základních procesů faktury vydané