Skladové hospodářství

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Skladové hospodářství.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Doklady Příjemky
Vratky příjemek
Dodací listy
Vratky dodacích listů
Převodky - výdeje
Převodky - příjmy
Záměny - výdeje
Záměny - příjmy
Přeměny - výdeje
Přeměny - příjmy
Výdej materiálu do výroby
Příjem hotových výrobků
Vrácení materiálu z výroby
Obsahy skladových pozic
Naskladnění do pozic
Vyskladnění z pozic
Přesun mezi pozicemi
2 - Zboží a výrobky Skladové karty (hlavní)
Dílčí skladové karty
Skladové pohyby
Šarže/sér. č.
Dílčí šarže/sér.č.
Pohyby šarží/sér.č.
Pohyby polohovacích dokladů
3 - Inventura Inventura
Poziční inventura
Inventární manka
Inventární přebytky
Hlavní inventární protokoly
Dílčí inventární protokoly
4 - Uzávěrka a reporty Uzávěrka skladu
Provedené uzávěrky skladu
Skladové reporty
5 - Nastavení Sklady
Skladové typy
Skladové menu
Místa
Struktury kódu šarží a sér.čísel
Sortimentní skupiny
Skladové pozice
Preference skladových pozic
Naskladňovací a vyskladňovací místa
Definice adres sklad. pozic
Nastavení polohovaných skladů

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložkám Sklad a Skladové doklady ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Ve skupině Doklady lze zadávat a zobrazovat skladové doklady, vznikající přímo zde či z jiných agend. K dispozici jsou i agendy skladových dokladů generovaných z výrobních SW pro výdej/vracení materiálu do/z výroby a příjem hotových výrobků. Zde konkrétně z modulů Výroby, Kompletace, Gastro výroby, ale může se jednat i o externí výrobní SW. Dále jsou zde k dispozici agendy polohovacích dokladů (naskladnění do pozic, vyskladnění z pozic, přesun mezi pozicemi, obsahy skladových pozic) s návazností na doklady skladové (výdajové a příjmové) pro podporu práce s polohovanými sklady. Skupiny skladových agend řeší rovněž problematiku rezervací skladových položek. Přehledy o rezervacích si lze pořizovat z modulu Prodej.

Ve skupině Zboží a výrobky jsou agendy umožňující zadávat a zobrazovat vše týkající skladových karet, sledovat všechny skladové pohyby, a vše s tím související. Je možno definovat si různé typy zboží (zboží, výrobky, obaly, makrokarty, ...). Ke skladovým kartám si lze definovat náhrady, což se využívá zejména ve výrobních agendách. Skupiny skladových agend jsou schopny také pracovat se sériovými čísly a šaržemi na skladových kartách. Je podporován slevový systém (zařazování skladového sortimentu do slev. tabulek či naopak vyřazování ze slev apod.).

Skupina Inventura soustřeďuje agendy na provádění inventur na libovolném skladě. K dispozici je více nástrojů na provádění inventur.

Skupina Uzávěrka a reporty umožňuje kromě výstupních reportů provádět uzávěrky skladu. Skladové hospodářství podporuje obě metody oceňování, tj. jak skladovou metodu průměrování, tak i FIFO. Velmi podstatnou věcí, o které je nutné se zmínit hned v počátku, je způsob, jakým je řešen výpočet skladových cen. Skladové ceny se nedopočítávají okamžitě při vzniku skladových dokladů, ale až na žádost uživatele a to za určité období při uzávěrce skladu. V této funkci se dopočítávají skladové ceny na doklady za zvolené období podle nastavené metody (FIFO nebo průměrování). Pouze doklady, které mají takto zpracované všechny své řádky, je možné zaúčtovat.

Skupina Nastavení obsahuje řadu podpůrných číselníků, které se k tomuto modulu váží.

U jednotlivých agend samozřejmě existuje úzké návaznosti na jiné agendy ať už z téhož nebo i z jiných modulů. Jaké budou, závisí na tom, které všechny části systému používáte.

Příkladem může být schéma demonstrující vznik skladových dokladů a skladovou cenu a návaznosti příslušných agend:

Příklad jednoho z možných základních procesů ve skladovém hospodářství