Účetnictví

V této složce jsou k dispozici agendy, které významově patří do modulu Účetnictví.

0 - Vizualizace dat Vizualizace dat reporty
1 - Účetnictví Účetní žádosti
Účetní deník
Hlavní kniha  
Saldokonto - účetní deník souvztažně
Saldokonto - účetní deník souvztažně podle párovacích znaků
Saldokonto - účetní deník souvztažně podle zakázek
2 - Ostatní doklady Interní doklady
Ostatní příjmy
Ostatní výdaje
Doklady reverse charge
Vzájemné zápočty
Reporty ostatních dokladů
3 - DPH Přehled DPH
Uzávěrky DPH
4 - Intrastat Reporty INTRASTAT
Podání INTRASTAT
5 - Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly
Daňově uznatelné nerealizované kurzové rozdíly
Kurzové rozdíly aktivní a pasivní
6 - Uzávěrky Uzávěrka ostatních dokladů
Účetní závěrka
Uzávěrka fakturace
Blokace dokladů
7 - Výkazy a reporty Účetní reporty
Účetní výkazy
8 - Nastavení Účtový rozvrh
Počátky účtů
Účetní předkontace
DPH indexy
DPH sazby
Definice pro DPH přiznání
Typy plnění - přenesení daňové povinnosti
DPH registrace v zemích EU
Rozlišení typu plnění (ESL)
Druhy poskytnutých služeb MOSS
Kombinovaná nomenklatura
Skupiny dodacích podmínek
Povahy transakcí
Definice stat. hodnoty na vstupu
Definice stat. hodnoty na výstupu
Druhy dopravy INTRASTAT
Kurzovní lístek INTRASTAT
Zvláštní pohyby

Konkrétní popis jednotlivých agend tohoto modulu v dokumentaci najdete v uspořádání, které odpovídá podsložkám Účetnictví, DPH, Intrastat, Cizí měny, Fakturace, Nastavení ze složky AbraGen z okna pro spouštění agend.

Dále je vhodné se před prvním použitím seznámit minimálně s obsahem následujících kapitol, které se váží k problematice tohoto modulu:

Skupina Účetnictví je skupinou, kde se sbíhají data z většiny ostatních skupin agend. Umožňuje provádět veškeré účetní operace včetně bohatých tiskových výstupů. Obsahuje účetní deník časově nebo souvztažně, který je cílovým místem pro všechny účetní zápisy. Jiný pohled na zápisy v účetním deníku poskytuje Hlavní kniha. Zaúčtování dokladu do účetního deníku lze zdokumentovat pomocí likvidačního listu. Dále je k dispozici agenda tzv. účetních žádostí pro shromažďování požadavků na zaúčtování dokladů, které systém nemůže zaúčtovat rovnou do deníku, jelikož nejsou všechny požadované účetní položky vyplněny, anebo které uživatel nechce účtovat rovnou do deníku (např. je chce nejdřív nechat zkontrolovat účetním).

Skupina Ostatní doklady obsahuje agendy ostatních příjmů, ostatních výdajů a interních dokladů, které jsou zdrojovými agendami všech dokladů, pro které není jinde v systému ABRA Gen samostatná evidence. Pro řešení zdanění dokladů vystavených v režimu reverse charge slouží agenda Dokladů reverse charge. Agenda Vzájemných zápočtů pak řeší platby dokladů formou vzájemných vyrovnání.

Skupina DPH zahrnuje agendy pro pořizování různých DPH reportů, včetně DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH a to vč. opravných a dodatečných přiznání. Pro pořízení DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH je primárně určena agenda Uzávěrky DPH, nicméně je možno je sestavovat i z agendy Přehled DPH. Agenda uzávěrek navíc umožňuje uzavření DPH dokladů z hlediska DPH vč. zaznamenáním podkladů, z kterých je příslušné přiznání sestaveno. To umožňuje sestavovat zde i DPH přiznání opravná a dodatečná. Agenda uzávěrek tedy nahrazuje agendu Přehled DPH, co se týče DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH. Tiskové sestavy a exporty pro DPH přiznání a KV DPH/KH DPH v agendě Přehled DPH jsou dostupné pouze jako paralelní možnost, nicméně budou udržovány jen po omezenou dobu. Ostatní reporty jako ESL hlášení a jiné DPH reporty se pořizují v agendě Přehled DPH. DPH přiznání je možno sestavovat pro různé země EU, ve kterých je firma daňovým rezidentem.

Skupina INTRASTAT umožňuje pořizovat výkazy INTRASTAT.

Skupina Kurzové rozdíly zahrnuje agendy Kurzových rozdílů a závěrkových kurzových rozdílů, které vesměs vznikají při uzávěrkách fakturačních dokladů a ostatních dokladů.

Skupina Uzávěrky obsahuje agendy uzávěrek. Agenda Uzávěrka fakturace pak uzavře zvolené řady pro dané období, a pro doklady v cizích měnách, pro které je to potřeba, napočte kurzové rozdíly, resp. závěrkové kurzové rozdíly. Uzávěrka ostatních dokladů provede totéž pro Ostatní příjmy a výdaje. Závěrka účetnictví pak slouží pro napočtení počátečních stavů pro následující období a pořízení odpovídajících závěrkových výkazů. Doklady, u nichž již není žádoucí změna, si lze zablokovat.

Skupina Reporty a výkazy zajišťuje bohatou sadu výstupů a přehledů pro management firmy i pro finanční úřad.

Skupina Nastavení obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu rovněž váží. Jedná se např. o možnost definovat účtový rozvrh a zavést si až 10-ti místné analytické účty dle vlastních potřeb, možnost nastavení počátečních stavů účtů a definovat předkontace, jelikož správně nastavené předkontace mohou velmi výrazným způsobem ovlivnit rychlost a komfortnost práce účetních. Dále je zde skupina podpůrných agend umožňující zadávat na dokladech vše týkající se DPH. K dispozici je rovněž agenda definic DPH přiznání zajišťující možnost promítnutí týchž DPH indexů do více typů DPH přiznání (nutné zejména po změně legislativy ohledně sestavování DPH přiznání, kdy je pak potřeba přechodnou dobu používat obě přiznání, tj. pro předchozí období použít ještě starý formulář DPH přiznání, ale pro nové období již platí jiný a jejich způsob sestavení se diametrálně liší). Obsažena je i skupina podpůrných agend umožňující zadávat na dokladech údaje pro následné sestavení hlášení INTRASTAT.

Do v. 12.05 včetně zde také byla k dispozici agenda "Řady dokladů pro export do ABRA Gold" a agenda "Export úč. žádostí do ABRA Gold" . Dále viz Často kladené otázky - Agendy "Řady dokladů pro export do ABRA Gold" a "Export úč. žádostí do ABRA Gold" - kde jsou?.

U jednotlivých agend samozřejmě existuje úzké návaznosti na jiné agendy ať už z téhož nebo i z jiných modulů. Jaké budou, závisí na tom, které všechny části systému používáte.

Příkladem může být schéma demonstrující jeden z možných základních procesů řešených v účetnictví. Tj. zaúčtování dokladů vznikajících v jiných částech systému, práce s platebními příkazy a bankovními výpisy atd. V reálu to samozřejmě může být mnohem složitější, do hry mohou vstoupit např. zpracování mezd, schvalování dokladů, různé uzávěrky apod.

Příklad procesů demonstrující návaznosti agend:

Příklad jednoho z možných základních procesů v účetnictví