Definovatelné exporty - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných definovatelných exportů pro danou agendu. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny záznamy nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

K tomu slouží omezovací lišta v horní části záložky Seznam:

Příklad omezení seznamu tak, aby se zobrazovaly jen formuláře a z nich jen ty, které se mají přihlášenému uživateli nabízet

Pokud je číselník vyvolán jako výběrový číselník, pak jsou nabízené záznamy ještě dále omezené jen za ty, které v daném místě lze použít. Tj.: V seznamu definovatelných exportů se tedy pak nabízí všechny definovatelné exporty, které jsou nadefinované pro dané místo programu a které vyhovují aktuálně nastavenému omezení ve výše popsané omezovací liště s výjimkou v agendě Přehledy DPH, kdy se při nabízení definovatelných exportů ještě zohledňuje, zda je daná definice exportu přiřazena k některé Definici pro DPH přiznání a k jaké. Dále viz Výběr definice pro export, nabízené definice.

V seznamu jsou uvedeny ke každému def. exportu položky:

Název Popis
Název def. exportu Název definovatelného exportu.
Systémová Položka, která informuje, zda jde o def. export systémový či nikoli. Nastavuje se v nastavení Vlastností exportu. Podle této položky je možno seznam filtrovat, viz výše.
Formulář Informace, zda je daný def. export nadefinován jako formulář či nikoli. Nastavuje se v nastavení Vlastností exportu. Podle této položky je možno seznam filtrovat, viz výše.
Globální

Nastavení, zda je def. formulář definován jako globální.

Nabízet Informace, zda má daný def. export nastaveno, že se má nabízet buď aktuálně přihlášenému uživateli příp. všem uživatelům či nikoli. Nastavení se provádí funkcí Nabízet. Podle této položky je možno seznam filtrovat, viz výše.
Vytvořil Uživatel, který daný def. export vytvořil. V případě, že definice exportu nebyla vytvořena žádným z definovaných uživatelů dané instalace ABRA Gen, ale třeba na zakázku servisním oddělením dodavatele apod. a poté byla pouze naimportována, pak v položce Vytvořil je identifikace přihlášeného uživatele, který provedl její import. Defaultně dodávané výrobcem v rámci instalace mají položku nevyplněnou.
Opravil Uživatel, který daný def. export opravil, pokud byla definice exportu opravována.
Viditelnost od Datum, od kterého je daný definovatelný export viditelný v číselníku. Viditelnost je ovlivněna zvoleným omezením podle data viditelnosti.
Viditelnost do Datum, do kterého je daný definovatelný export viditelný v číselníku. Viditelnost je ovlivněna zvoleným omezením podle data viditelnosti.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle názvu def. exportu

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce (jen u vybraných). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných (jsou k dispozici jen po přepnutí do velkého číselníku):

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Po vyvolání funkce pro přidání nového definovatelného exportu se otevře editor definovatelných exportů pro definici def. exportů. Popis položek v okně s Vlastnostmi sestavy jakožto i popis dalších prvků a funkcí dostupných při editaci def. exportu, viz popis editoru definovatelných exportů.

Pokud si chcete definovat své vlastní def. exporty, které se liší od některého existujícího pouze v drobnostech, pak rychlejším a snazším způsobem, jak toto provést, je kopie definice exportu a její následná úprava.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Opravovat nelze systémové definice.

V případě potřeby drobné změny systémové definice si udělejte její kopii a požadované změny proveďte v ní.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Jedná se o tisk resp. export záznamů daného číselníku, tedy o tisk seznamu definovatelných exportů.

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Vymazat nelze systémové definice.

Zkopírovat F9 Pokud si chcete definovat své vlastní def. exporty, které se liší od některé existující definice pouze v drobnostech, pak může být kopie definice exportu a její následná úprava nejrychlejší možností, jak toto provést.
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Nabízet - -

Umožňuje u vybraných def. exportů nastavit, zda se mají po vyvolání Exportu nabízet aktuálně přihlášenému uživateli příp. všem uživatelům či nikoli.

Funkce je rovněž k dispozici jako volba lokální nabídky menu nad seznamem def. exportů, aby byla dostupná i v případě malého číselníku.

Viz výše odkaz na instruktážní video na toto téma.

Jsou-li v seznamu nějaké def. exporty označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zvolíte, jak si přejete nabízení pro daný def. export nastavit:

  • Nenabízet přihlášenému uživateli - Pozor, tato volba neznamená nenabízet JEN přihlášenému uživateli, tj. nijak neovlivní aktuální nastavení nabízení ostatním uživatelům. Tato volba způsobí, že aktuálně přihlášenému uživateli se daný def. export nebude nabízet, i kdyby u něj bylo předtím nastaveno nabízet všem.

    Tedy pokud bylo pro daný def. export dříve nastaveno Nabízet všem, pak volba Nenabízet přihlášenému uživateli toto nastavení "přebije", a daný def. export bude nadále aktuálnímu uživateli skryt, i když pro ostatní zůstane nabízen.

  • Nabízet přihlášenému uživateli - Pozor, tato volba neznamená nabízet JEN přihlášenému uživateli, tj. nijak neovlivní aktuální nastavení nabízení ostatním uživatelům. Volba inverzní k předchozí, tj. zruší záznam o skrytí daného def. exportu pro přihlášeného uživatele.

    Z principu vnitřní reprezentace nastavení skrývání def. exportů (viz dále) plyne, že pokud bylo pro daný def. export dříve nastaveno Nenabízet všem, pak volba Nabízet přihlášenému uživateli toto nastavení "nepřebije", což znamená, že daný def. export bude i nadále skryt pro všechny, tj. i aktuálnímu uživateli.

  • Nenabízet všem uživatelům - Tato volba způsobí, že se daný def. export nebude nabízet žádnému uživateli, a to bez ohledu, zda je pro některého z nich nastaveno nabízení aktuálně přihlášenému uživateli (viz upozornění u předchozí volby)! Aby mohl přihlášený uživatel tuto volbu provést, musí k ní mít povoleno přístupové právo.
  • Nabízet všem uživatelům - Volba inverzní k předchozí, tj. zruší záznam o skrytí daného def. exportu pro všechny uživatele. Tj. daný def. export se bude nabízet všem, ovšem kromě těch, kteří mají nastaveno Nenabízet aktuálně přihlášenému uživateli.

V tomto případě se def. export nebude nabízet žádnému z uživatelů (využijete např. v případě, že nechcete používat defaultně dodávaný def. export, jelikož máte svůj vlastní a nechcete ani, aby "překážel" v seznamu def. exportů

Vnitřní reprezentace záznamů o skrývání def. exportů:

Pro skrývání sestav je v databázi k dispozici speciální tabulka, která obsahuje záznamy pouze pro ty def. exporty, které mají být skryty pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele.

Takže "skrýt pro všechny" znamená, že se v této tabulce vytvoří záznam s identifikací reportu a s prázdnou identifikací uživatele. "Skrýt pro aktuálního uživatele" znamená, že se v této tabulce vytvoří záznam s identifikací def. exportu a s konkrétní identifikací uživatele. Opačný proces znamená pouze případné odmazání těchto záznamů. Celé to je koncipováno tak, aby výchozí stav (pokud je zmíněná tabulka prázdná) byl zobrazovat všechno všem.

Z tohoto principu ovšem plyne, že nejde u globální definice nastavit stav, aby se def. export skrýval všem kromě vybraného uživatele nastavením Nenabízet všem a Nabízet aktuálně přihlášenému.

Aktualizovat - - Umožní provést aktualizaci systémové definice exportu ze souboru nebo z URL na poslední verzi. Více viz Aktualizace systémových exportů. Funkce je k dispozici pouze nad systémovými definicemi.
Pojmenované masky - - Vyvolá dialogové okno pro definici Pojmenovaných masek.

Funkce na panelu pro výběr záznamů z číselníku def. exportů:

Jelikož je číselník def. exportů vyvoláván jako výběrový, je k dispozici Panel s tlačítky pro výběr záznamu z číselníku. Kromě funkčních tlačítek, které jsou na Panelu s tlačítky pro výběr záznamu k dispozici standardně, jsou zde navíc ještě další funkce (a jelikož se jedná o funkce na panelu s tlačítky pro výběr z číselníku, jsou k dispozici jak v režimu velkého, tak malého číselníku):

Varianta panelu (resp. jeho část) pro výběr z číselníku definovatelných exportů

Název Popis Doplňující popis:
Export do souboru

Export dat dle definice do souboru. Jak bylo řečeno v kap. Def. exporty - základní informace, lze provést def. export s možností ukázky před exportem, tj. s možností si zvolit, jakým způsobem bude export zpracován a výsledek exportu si před uložením souboru prohlédnout.

Jelikož výsledkem def. exportu je soubor, je možné definovat i příkaz, který daný soubor "zpracuje" včetně využití tzv. divokých proměnných. Dále viz Parametry spuštění (Pojmenované skripty) a použití příkazů u definovatelných exportů.

Pokud je ve vlastnostech exportu (viz Vlastnosti def. exportu - Nabídka (ukázat)) nastaveno ukazování nabídky možností k výběru, pak se po vyvolání funkce nejdříve nabídne dialogové okno, kde vyberete jednu z možností:

Dialogové okno pro výběr příkazu ke zpracování souboru exportu

Jako vybraná se nabízí ta, která je u daného exportu nastavena jako výchozí, viz Vlastnosti def. exportu - Nabídka (volba). Pokud ve vlastnostech exportu není nastaveno ukazování nabídky, pak se daný export rovnou zpracuje, přičemž je použita volba nastavená u exportu jako výchozí. Nabízené možnosti a jejich význam viz popis def. exportu - Nabídka (volba).

Naplánovat

Naplánování automatické úlohy Naplánování automatického spuštění. Funkce vyvolá Průvodce naplánováním automatického spuštění. Umožní podle aktuálně vybraného definovatelného exportu pro dané místo programu rovnou odtud vytvořit naplánovanou úlohu typu Export.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.