Údaje na dokladech týkající se EU

Tato kapitola popisuje informace týkající se práce v systému ABRA Gen po vstupu ČR do EU.

V této kap. upozorníme na základní odlišnosti na dokladech vystavovaných po vstupu ČR do EU oproti dokladům vystavovaným do té doby. Podrobnější výklad jednotlivých pasáží pak naleznete v samostatných kapitolách.

Odlišnosti na dokladech po vstupu do EU všeobecně

Česká republika jako člen EU je povinna zabezpečit, aby české předpisy upravující oblast DPH byly ode dne vstupu ČR do EU v souladu s právem EU. Oblast DPH je v EU harmonizovaná zejména tzv. Šestou direktivou (direktiva 77/388/EEC). Od 1. ledna 2004 platí direktiva 2001/115/EC, která upravuje a doplňuje znění Šesté direktivy. Nová úprava ponechává pouze velmi malý prostor pro "kreativitu" členských zemí EU, relativně přesně vymezuje požadavky na faktury vystavované plátci DPH a zakazuje ukládání dalších požadavků. Současné požadavky českého zákona o DPH na vystavované faktury převážně odpovídají nové úpravě Šesté direktivy.

Jak plyne z kap. Co je třeba po vstupu do EU sledovat, je třeba na dokladech vystavovaných po vstupu do EU evidovat řadu nových skutečností.

Při obchodování a vystavování dokladů je z hlediska daní a dalších evidencí potřeba rozlišovat, o jaký typ obchodu se jedná. Zda jde striktně o tuzemský obchod v lokální zemi (resp. vnitrostátní v zemi daňové rezidentury) nebo vnitrounijní mezi zeměmi EU (tzv. intrakomunitární) anebo mimounijní (se zeměmi mimo EU). Dále je třeba rozlišovat, zda se obchod uskutečňuje s neplátcem či plátcem DPH. Přitom plátce DPH může být
zaregistrován k DPH nejen v lokální zemi, ale i v jiných členských státech EU (dále JČS) a může vystavovat i doklady zahrnované do DPH přiznání v JČS. V některých případech obchodu mezi plátci může jít o tzv. režim "reverse charge", kdy plátce vystavující doklad, je osvobozen od DPH a daňová povinnost přechází na příjemce plnění.

V závislosti na těchto skutečnostech se doklad různým způsobem promítá do DPH přiznání pro lokální zemi resp. DPH přiznání pro země, v nichž je firma registrovaná jako plátce DPH, nabízejí se na něm různé sazby DPH a různé DPH indexy.

V případě přijetí dokladu v režimu "reverse charge", musí být dále zajištěno, že dojde k vypočtení DPH a jejímu promítnutí do DPH přiznání.

V případě vystavení dokladu v režimu "reverse charge", musí být na dokladu vedle dalších zákonných požadavků uvedeno mj.:

 • odkaz na příslušné ustanovení Šesté direktivy,
 • nebo odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH,
 • nebo upozornění, že plnění je osvobozené, případně že daň je povinen odvést příjemce plnění.

Kromě toho mohou mít firmy povinnost vykazovat tzv. hlášení Intrastat a hlášení ESL. Proto je na dokladech potřeba evidovat další řadu položek, ze kterých se příslušná hlášení sestavují. Všechny údaje týkající se Intrastatu jsou na dokladech nepovinné. Vzhledem k tomu, že v závislosti na celkovém objemu obchodu se zeměmi EU uživatel může podávat hlášení buď úplné nebo může být osvobozen od povinnosti vykazovat v něm některé položky nebo ho nemusí podávat vůbec, si může povinnost vykazovat hlášení Intrastat nastavit ve Firemních nastaveních v parametru Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – přijetí zboží resp. Povinnost vykazovat hlášení INTRASTAT – odeslání zboží a tím ovlivnit, na které položky ho program bude upozorňovat při jejich nevyplnění, resp. jak se budou zmíněné výkazy sestavovat.

Z výše uvedených důvodů, nestačí na hlavičkách dokladů, které se mohou do zmíněných evidencí nějak promítat (FV, DV, PP, PV, FP, DP, VP, VV, OP, OV, PR), uvést, zda se jedná o tuzemský obchod či dovoz/vývoz, jak tomu bylo před vstupem do EU, ale je k dispozici položka Typ obchodu zadávaná ve stejnojmenném dialogu Typ obchodu s několika hodnotami.

Tyto hodnoty:

 • ovlivňují, zda a jak se budou na dokladech zadávat další položky (potřebné pro přiznání DPH do všech zemí EU, ve kterých je vlastní firma registrovaná jako plátce DPH, hlášení INTRASTAT, či hlášení ESL) a zda a jak se doklad promítne do výkazů DPH, Intrastat či ESL;
 • jsou různé s ohledem na to, o jaký doklad se jedná (jinak je tomu např. na fakturách a jinak na skladových příjemkách) a zda má (resp. měla) lokální země k datu vystavení dokladu nastaveno, že je členem EU a zda je vlastní firma plátce DPH v lokální zemi.

O jaké položky na zmíněných dokladech se z hlediska evidencí DPH, Intrastat či ESL jedná, viz dále

Jaké možnosti typů obchodů se mohou nabízet na jednotlivých dokladech a jaké další položky ovlivňují a jak, je uvedeno v kap. Typy obchodu.

Údaje pro EU na dokladech na výstupu

Týká se dokladů:

Pro účely EU se na uvedených dokladech evidují mj. položky:

 • Údaje na hlavičce:
  • Typ obchodu
  • Země určení (resp. Země odeslání u inverzních dokladů)
  • Země přiznání DPH
  • Dodací podmínky (pro INTRASTAT)
  • Povaha transakce (pro INTRASTAT)
  • Druh dopravy INTRASTAT
 • Údaje na řádcích:
  • Příznak, zda má být řádek vykázán v hlášení INTRASTAT
  • Částka do Intrastat
  • Kraj původu (pro INTRASTAT) (resp. Kraj určení u inverzních dokladů)
  • Příznak, zda má být řádek vykázán v hlášení ESL
  • Kód ESL z číselníku Rozlišení typu plnění (pro ESL)
  • Datum ESL

Položka Typ obchodu na hlavičce zmíněných dokladů vyvolává dialogové okno pro určení typu obchodu. Podle vybraného typu jsou pak k dispozici další výše uvedené položky (tj. v závislosti na vybraném typu obchodu se liší další zadávání dokladu). Dále viz popis Typů obchodu pro doklady na výstupu.

Údaje pro EU na dokladech na vstupu

Týká se dokladů:

Na rozdíl od dokladů na výstupu se na dokladech na vstupu neevidují údaje pro ESL. Dále údaje pro DPH se evidují jen na nákupních dokladech, údaje pro INTRASTAT se evidují pouze na PR, OV. Z tohoto hlediska můžeme doklady na vstupu pro přehled rozdělit na dvě skupiny:

 • Údaje na hlavičce:
  • Skupina FP, DP, PV, VV, DZP, DPP eviduje následující položky
   • Typ obchodu
   • Země odeslání
   • Země uplatnění odpočtu DPH
  • Skupina PR, OV eviduje následující položky
   • Typ obchodu
   • Země odeslání (Země dodavatele u OV)
   • Dodací podmínky (pro INTRASTAT)
   • Povaha transakce (pro INTRASTAT)
   • Druh dopravy INTRASTAT
 • Údaje na řádcích:
  • Skupina FP, DP, PV, VV, DZP, DPP:
   • neeviduje žádné speciální položky
  • Skupina PR, OV eviduje následující položky
   • Příznak, zda má být řádek vykázán v hlášení INTRASTAT
   • Částka pro Intrastat (jen u PR)
   • Kraj určení (pro INTRASTAT)
   • Země původu (pro INTRASTAT)

Položka Typ obchodu na hlavičce zmíněných dokladů vyvolává dialogové okno pro určení typu obchodu. Podle vybraného typu jsou pak k dispozici další výše uvedené položky (tj. v závislosti na vybraném typu obchodu se liší další zadávání dokladu). Dále viz popis Typů obchodu pro doklady na vstupu.

Změny na tiskových formulářích dokladů

Ze změn plynoucích ze vstupu do EU a změn v DPH samozřejmě plyne i řada změn v tiskových formulářích. Zde upozorníme na některé:

 • Pro typ obchodu 1 - Tuzemský nebo 4 - Do jiné země EU (DPH bude přiznána v tuzemsku) pro plnění tuzemské osvobozené a dále pro typ obchodu 2 - Do jiné země EU (plnění osvobozené nebo mimo DPH) se v řádku dokladu, kterého se toto týká (tj. do něhož byl zadán příslušný DPH index), tiskne text s odkazem na příslušný § zákona, podle kterého je plnění osvobozené příp. jiný vysvětlující text.

  Tyto texty jsou uvedeny v definicích dodávaných DPH indexů v položce Upozornění a tisknou se, je-li takový DPH index zadán do příslušného řádku příslušných dokladů FV, DV, PP a VP, DZP, DPP.

 • Na formulářích FP, DP, PV, VV, DZP, DPP, ke kterým se má vystavovat doklad reverse charge, se tiskne, zda-li je svázán s DRC nebo ne a s jakým. Tato skutečnost upozorňuje na to, že případné další náležitosti týkající se DPH z daného dokladu jsou řešeny na uvedeném DRC.
 • Na hlavičky výstupních dokladů (FV, DV, PP, VP, DZP, DPP) se tiskne mj.
  • Vlastní DIČ dle daňové rezidentury zadané v hlavičce dokladu, včetně názvu vlastní firmy (viz položka Země přiznání DPH resp. Země odpočtu DPH v hlavičce dokladů), přičemž potřebné údaje se čerpají z číselníku DPH registrací v zemích EU.
  • Místo plnění - tedy země, kam se zboží posílá (čerpá se ze Země určení zadávané v hlavičce dokladů)