Role - záložka Práva k tabulkám

Záložka slouží pro nastavení přístupových práv aktuální role ze záložky Seznam k jednotlivým databázovým tabulkám, pokud k nim uživatel obsazený do příslušné role přistupuje prostřednictvím funkcí SQLSelect/SQLSelectAsRowset/NxSQLSelect nebo SQLExecute. Je k dispozici pouze pro personální role. Upřesňuje možnosti nastavení práv pro použití těchto skriptovacích funkcí. Více viz popis funkcí NxSQLSelect (QR funkce používaná v editoru výrazů), SQLSelect (OLE) a SQLExecute (OLE).

Obecný význam práv k SQL funkcím a způsob jejich nastavení viz kap. Práva k funkcím obecně, popis práv Použít funkci SQLSelect/NxSQLSelect a Použít funkci SQLUpdate.

V horní části záložky jsou k dispozici položky:

Název Popis
Role

Jméno aktuální skupiny, pro kterou nastavujeme přístupová práva.

Dále je v horní části záložky panel pro nastavení práv k použití SQL funkcí, kde lze pro danou skupinu nastavit přístupová práva Použít funkci SQLSelect/NxSQLSelect a Použít funkci SQLUpdate:

Příklad nastavení práv k použití SQL funkcí zde v této záložce

Jedná se o jednu z možností, kde lze tato práva k použití SQL funkcí nastavit. Druhou možností je záložka Práva k funkcím, větev Společná nastavení -> Skriptovací funkce.

Způsob ovládání (nastavení) je obdobný jako v záložce Práva k funkcím, viz Nastavení hodnoty práva k funkcím, zde jen s tím rozdílem, že zde probíhá editace v rámci funkce Opravit a je zde méně možností, jelikož se zde nenastavují všechna práva, ale jen práva k použití SQL funkcí. Tj. nastavit hodnotu práva můžete po vyvolání editačního režimu:

 • Pomocí nabídky lokálního menu. Výběrem hodnoty z nabídky lokálního menu můžete nastavit:
  • Hodnotu práva k jedné funkci - pokud fokus stojí na některé z nich a žádné funkce nejsou označeny. Pak se vybraná hodnota práva z lokálního menu nastaví právě pro tuto funkci.
  • Hodnotu práva k označeným funkcím - pokud fokus stojí na některé z nich a funkce jsou označeny. Pak se vybraná hodnota práva z lokálního menu nastaví pro označené funkce.
 • Pomocí myši dvojitým kliknutím. Dvojitým kliknutím myší můžete nastavit:
  • hodnotu práva k jedné funkci - dvojklik na dané funkci změní hodnotu práva k ní. Hodnota práva k dané funkci se mění cyklicky: Povoleno -> Zakázáno -> Bez určení

  Nezapomeňte, že výsledná hodnota práva daného uživatele k některé funkci či objektu (tzv. efektivní právo) je ovlivněna kombinací jemu přidělených rolí, jejich zařazením do skupin rolí případně některým z privilegií přidělených jedné z uživatelových rolí či jedné ze skupin, v nichž jsou uživatelovy role zařazeny.

Dále záložka obsahuje seznam nastavení pro jednotlivé tabulky.

Příklad nastavení práv k tabulkám pro roli

Způsob nastavení viz kap. Práva k funkcím obecně, popis práv Použít funkci SQLSelect/NxSQLSelect a Použít funkci SQLUpdate. Obsažené položky:

Název Popis
Typ

Položka typu skrytý seznam, kde vyberete jednu z nabízených hodnot, tj. Povoleno nebo Zakázáno pro NxSQLSelect (vztahuje se k funkcím SQLSelect, SQLSelectAsRowset a NxSQLSelect) nebo NxSQLExecute (vztahuje se k funkci SQLExecute).

Regulární výraz

Zde specifikujete názvy tabulek, k nimž se vztahovat nastavení příslušného typu.

Název tabulky je možné zadat ve formě prostého textu (např. IssuedInvoices) nebo jako regulární výraz. Uživatel obsazený do dané role se následně v rámci QR funkce NxSQLSelect, příp. funkcí SQLSelect, SQLSelectAsRowset nebo SQLExecute (dle definovaného typu, viz výše) bude moci odkazovat pouze na tabulky z množiny omezené jednotlivými výrazy.

Příklady:

Regulární výraz Význam
Firms Tabulka s názvem "Firms"
Firms|Persons Tabulka s názvem "Firms" nebo tabulka s názvem "Persons"
^Fir.* Tabulky, jejichž název začíná na "Fir"

^Fir.*|^Persons

Tabulky, jejichž název začíná na "Fir" nebo tabulka s názvem "Persons"

Pokud nejsou žádná omezení definována, z důvodu zpětné kompatibility je explicitně povolen přístup ke všem tabulkám.

Pokud název tabulky obsahuje speciální znak, např. $, je zapotřebí ho uvodit zpětným lomítkem. Místo rdb$database zadáme rdb\$database.

Pod editovatelným seznamem v dolní části záložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí obsažených v záložce Seznam. V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Opravit F4 -

Umožní provést opravu nastavení přístupů k tabulkám. Po vyvolání funkce se zpřístupní k editaci seznam nastavení pro jednotlivé tabulky, kde můžete v položkách Typ a Regulární výraz zadat potřebná nastavení.

Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale pouze záznamů v této subzáložce.