Role - záložka Uživatelé

V záložce je zobrazen seznam uživatelů z agendy Uživatelé, kterým je přidělena aktuální role ze záložky Seznam. Je k dispozici pouze pro personální role.

Tuto příslušnost uživatelů a rolí zde lze upravovat, tj. přidělovat roli dalším uživatelům, roli uživatelům odebírat apod. V seznamu jsou uvedeny k uživatelům stejné položky jako v agendě Uživatelé v záložce Seznam, podrobné informace k uživatelům pak získáte přímo v agendě Uživatelé v záložce Detail.

Roli Supervisor má defaultně přidělenu uživatel Supervisor a nelze mu ji odebrat.

Seznam podporuje třídění a to pomocí kliknutí na hlavičku sloupce nebo nastavením volbou v lokálním menu nad hlavičkou sloupců.

Význam přidělování rolí uživatelům spočívá v nastavení přístupových práv uživatelům podle jejich postu neboli konkrétní pracovní pozice ve firmě (tj. podle jejich rolí). Pokud uživatel nemá přidělenu žádnou roli, pak nemá žádná přístupová práva. Naopak, pokud má uživatel přiděleno rolí více, pak se jejich kombinace vyhodnotí podle daných pravidel jako tzv. efektivní práva, která jsou pak pro daného uživatele uplatňována. Dále viz efektivní práva.

Funkce k této záložce:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání resp. mazání uživatelů do skupin resp. ze skupin probíhají způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Přidat F2 -

Umožní připojit uživatele z číselníku Uživatelé k aktuální roli. Jinými slovy přidělí danou roli vybranému uživateli. Tj. do zobrazeného seznamu uživatelů, jimž daná role dosud byla přidělena, přidá dalšího uživatele. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za uživatele, kteří zatím danou roli přidělenu nemají.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Uživateli lze přidělit roli i přímo z agendy Uživatelů z její záložky Role. Odtud lze také uživateli přidělit role hromadně, ale opačně, tj. najednou přidělit jednomu uživateli více označených rolí.

Uživateli lze rovněž přidělit roli rovnou po jeho založení, viz popis funkce F2 - nový uživatel.

Odebrat F8 -

Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit uživatele resp. označené uživatele od aktuální role. Daný uživatel se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi daným uživatelem a aktuální rolí.

Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Týká se seznamu v této subzáložce. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.