Uživatelé - záložka Seznam

Seznam již nadefinovaných uživatelů v systému. Na počátku je zde pouze defaultní uživatel Supervisor, kterého nelze smazat (význam tohoto uživatele viz kapitola Věcný obsah). Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat či pomocí omezovacího panelu, viz dále. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny uživatele nebo si omezit jejich zobrazení jen za některé:

  • Omezení za pouze uzamčené/pouze neuzamčené

Uživatele lze filtrovat podle uzamčení. K tomu slouží druhá část omezovacího panelu v horní části záložky Seznam:

Příklad filtrování za pouze neuzamčené uživatele, tj. zobrazí se jen neuzamčení uživatelé.

Při otevření číselníku je vždy nastaveno omezení "Pouze neuzamčení".

Následuje seznam záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Význam jednotlivých položek zobrazených v této záložce vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle jména
  • dle přihlašovacího jména
  • dle uzamčení
  • dle zkratky

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Další popis:
Help F1
Nový F2

Popis zadávaných položek viz záložka Detail.

Pozor, nový uživatel po svém založení nemá žádná přístupová práva! Ta je mu potřeba přiřadit přidělením jemu odpovídající role. Uživateli lze přidělit některou již existující roli, příp. mu založit novou, jeho vlastní (např. pokud role s odpovídajícím nastavením přístupových práv neexistuje anebo pokud ji již má přidělenou jiný uživatel a není žádoucí, aby ji společně sdíleli).

Pro zjednodušení systém po uložení nového uživatele nabídne možnost rovnou mu založit novou jeho vlastní roli, kterou pak automaticky založí a uživateli přiřadí a které pak stačí v agendě rolí jen vhodně nastavit přístupová práva.

Uživateli lze rovněž přidělit roli dodatečně v agendě Uživatelů v záložce Role anebo v agendě Role v záložce Uživatelé.

Detail / Seznam F3
Opravit F4

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Funkce provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Vymazat nelze Supervisora a to za žádných okolností. Dále nelze vymazat uživatele, na něhož již existují odkazy z jiných modulů, např. vystavil nějaký doklad apod.

Za použití uživatele se nepovažuje to, že mu byla přidělena nějaká role.

Pokud vymažete uživatele, kterému předtím již byla přidělena nějaká role (viz záložka Role), vazby dané role na tohoto uživatele se rovněž automaticky zruší.

Zkopírovat F9

Zkopíruje daného uživatele a to včetně jemu přidělených rolí (a tím i přístupových práv), jelikož se předpokládá, že ve většině případů půjde o požadavek získat kopií nového uživatele se shodnými právy.

Zkopírování uživatele je tedy nejrychlejší způsob, jak zavést nového uživatele, který má např. nahradit původního a má mít stejná práva.

Dále se zkopírují i všechna interně pamatovaná nastavení na daného uživatele (tj. např. nastavená výchozí omezení v agendách, všechna vizuální nastavení typu Zobrazovat seznam v detailu apod.).

Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté - Nepodporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Náhled práv F5 -

Umožní zobrazit si efektivní práva a privilegia aktuálního uživatele:

  • Privilegia - zobrazí efektivní privilegia pro daného uživatele zjištěné dle pravidel pro Efektivní privilegia
  • Práva k objektům - zohlední role přidělené uživateli a jejich příslušnost ve skupinách rolí, přístupová práva daných rolí a daných skupin a zobrazí seznam chráněných objektů a jejich práv a ke každému z nich výslednou hodnotu práva pro daného uživatele (tzv. efektivní právo) zjištěné dle pravidel pro Efektivní práva.
  • Práva ke všem funkcím - obdobně jako předchozí volba, jen platí pro efektivní práva uživatele k funkcím.

Pro zobrazení práv resp. privilegií se využívá agenda editoru, která se po vyvolání funkce otevře "přes" zdrojovou agendu. K dispozici jsou všechny funkce, které agenda editoru nabízí.

Aktuálně přihlášený uživatel si může svá efektivní práva a privilegia zobrazit v rámci funkce Zobrazit přístupová práva v menu Nastavení, tedy pro zobrazení svých práv nemusí mít vůbec přístup do agend administrace práv.

Převzít nastavení Ctrl +F9 -

Umožňuje od zadaného vzorového uživatele převzít uživatelské nastavení. Jsou-li v seznamu (needitovatelném seznamu) uživatelů nějaké záznamy označeny, pak funkce zpracuje označené záznamy (převezme nastavení pro označené), v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Jedná se o různá nastavení, která se pamatují na uživatele a případně i agendu, jako např. aktuální nastavení různých voleb v menu Nastavení (použití panelů definovatelných údajů, použití definovatelných formulářů, nastavení plochy apod.), nastavení sloupců v seznamu dané agendy (velikost, pořadí, resp. vybraná definice sloupců atd.), příp. nějaké naposledy použité hodnoty (např. v liště omezení agendy apod.), definice omezení (včetně sdílení, oblíbené, výchozí atd.) a řada jiných.

Tato nastavení jsou pamatována v repositoři. Pozor, nastavení provedená daným uživatelem pro danou agendu se ukládají teprve po zavření dané agendy.

Pozor, pokud se přebírá např. definice omezení, jejíž název se shoduje s názvem již existující definice, definice se přebíranou definicí přepíše! Toto chování je obecného rázu. Tj. uživatelská nastavení, které uživateli A chybí, se od vybraného uživatele B přeberou všechna a ta, která spolu kolidují se přepíší. Převzít tedy znamená přidat a případně i přepsat.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde zadáte údaje potřebné pro převzetí nastavení:

Pro uživatele Vybraný aktuální uživatel nebo jejich seznam, kterým bude nastavení předáno.
Převzít nastavení od uživatele Zde zadáte vzorového uživatele, od kterého chcete nastavení přebírat.
Výběr agend Zde můžete z položky typu skrytý seznam zvolit, zda si přejete převzít uživatelské nastavení vzorového uživatele pro všechny agendy nebo pouze pro jejich výběr. Pokud zvolíte výběr, zpřístupní se výčet agend seřazených abecedně, kde můžete zatržením agendy vybrat.
 
Přenést nastavení plochy Při zatržení tohoto parametru se přenesou i parametry nastavení plochy.

Funkce projde uživatelská nastavení vzorového uživatele (uložená v repositoři) a rozkopíruje je vybraným uživatelům. Pokud je specifikován výběr agend, uživatelská nastavení se zkopírují pouze pro vybrané agendy.

Uživatel, kterému se vnucují cizí nastavení, nesmí mít puštěné dotčené agendy, jinak se převzetí nastavení dané agendy neuplatní.

Pro předání nastavení jedné konkrétní agendy jiným uživatelům lze využít též funkci Předat nastavení jiným uživatelům v menu Nastavení jednotlivých agend.

Omezení - -

Otevře agendu Omezení s červeným omezením za položku Uživatel.

Využijete např, pokud vám daný pracovník odešel a chcete "vyčistit" všechny "jeho" omezení.

Funkce vyvolá agendu Omezení a otevře ji "přes" agendu uživatelů. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Omezení. Takto odtud vyvolaná agenda Omezení se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za omezení k aktuálnímu uživateli.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení agendy Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících definic omezení apod.).

Synchronizovat uživatele Vizualizace dat - -

Umožní provést synchronizaci uživatelů ABRA Gen s Vizualizací dat v případě, že z nějakého důvodu neproběhla synchronizace automaticky.

Funkce je jednou ze součástí Vizualizace dat. Funkce není k dispozici, pokud není zprovozněna Vizualizace dat a nejsou splněny příslušné podmínky provozu Vizualizace dat a to ty z nich, které ovlivňují dostupnost této funkce, viz popis daných podmínek. Více viz součásti Vizualizace dat - nastavení přístupu uživatele.

Funkce není k dispozici přes tlačítko, nalézá se v menu Funkce.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.