Práva k objektům obecně

Kromě vybraných akcí (chráněných privilegii) a kromě funkcí (chráněných právy k funkcím) lze v systému přístupovými právy chránit přístup k některým vybraným objektů, potažmo záznamům, které je obsahují. Zde objasníme, co jsou chráněné objekty, a co znamená význam práv Zobrazit a Použít chráněný objekt, příp. jiných práv k objektům, dále úskalí s přidáváním a mazáním chráněných objektů a vztah práv Zobrazit/Použít objekt k právům k funkcím agendy daného objektu.

Práva k objektům se uživatelům nastavují prostřednictvím rolí nebo skupin rolí. Tj. práva k objektům se nastavují v záložce Práva k objektům v agendě rolí nebo skupin rolí, přičemž danému uživateli jsou přiřazeny jemu odpovídající role, resp. skupiny rolí, z jejichž kombinace jsou poté pro uživatele vyhodnocena tzv. efektivní práva k objektům. Způsoby, jak konkrétně lze nastavovat hodnoty jednotlivých práv k objektům pro uživatele, jsou uvedeny v kap.Role - záložka Práva k objektům. Stejný postup platí i pro nastavování hodnot práv pro Skupiny rolí.

V případě, že má uživatel efektivní privilegium Supervisor, přebíjí toto privilegium všechna ostatní privilegia a veškerá nastavení práv k objektům a funkcím - tedy takový uživatel má neomezená práva, tj. má přístupné všechny existující objekty a funkce a má povoleny všechny akce chráněné ostatními privilegii.

Kromě standardních přístupových práv popsaných v této kapitole a nastavovaných v agendách Role a Skupiny rolí, se může v systému vyskytnout ještě doplňující možnost nastavení dalších oprávnění přímo v rámci nějakého specializovaného modulu. Např. oprávnění Vidět/Upravit ke konkrétním dokumentům, viz Dokumenty versus přístupová práva. nebo nastavení různých oprávnění pro Obsluhující v rámci Maloobchodního prodeje apod.