Adresář osob - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuální osobě ze záložky Seznam. Položky zadávané k osobě jsou uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Další údaje Adresa Foto Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Opravovat zde nelze osoby, které jsou současně zaměstnanci evidovaní v modulu Mzdy a personalistika. Takové osoby se editují pouze přes agendu zaměstnanců. Více viz popis v kap. Zaměstnanci.

Pokud se jedná o osobu označenou jako Zaměstnanec/Pracovník, může být s ohledem na právo Vidět osobní údaje zaměstnanců viditelnost některých záložek a údajů na nich omezena , Více viz právo Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Příjmení, jméno, titul a titul za jménem
LastName, FirstName, Title, Suffix

Význam položek plyne z jejich názvu. V případě záznamu osoby pořízeného do číselníku osob automaticky přes zadání nového zaměstnance v personalistice se údaje přebírají ze stejnojmenných položek v agendě Zaměstnanci. Příjmení se používá v číselníkových položkách pro zadání osoby např. v hlavičkách dokladů nebo při výběru do jiných číselníku (např. odpovědných osob). (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kombinace příjmení, jména a titulu se zobrazuje v popisném poli vedle číselníkových položek se zadanou osobou jako bližší, vysvětlující popis. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)

Příjmení, jméno a tituly osoby mohou být editovány také přímo v rámci editace firmy z adresáře firem, k níž byla daná osoba připojena a to ze záložky Osoby dané firmy. Viz též Vazby firmy - osoby.

Zaměstnanec/ Pracovník
IsEmployee

Příznak, zda se jedná o zaměstnance resp. pracovníka firmy. Lze podle něj pak omezovat záznamy zobrazené v číselníku osob (viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam). Takové omezení lze využít např. při výběru osob do jiných číselníků, např. viz Odpovědné osoby majetku, Uživatelé pošty, Pracovníci výroby, Pracovníci apod. (více viz úvodní kap.), kam uživatel typicky zadává pouze "osoby - zaměstnance/pracovníky".

Příznak Zaměstnanec/pracovník je zatržen automaticky:

  • pokud byl záznam osoby pořízen do Adresáře osob automaticky v rámci zadání nového zaměstnance v personalistice,
  • pokud byl záznam osoby dodatečně svázán se záznamem zaměstnance v personalistice, tj. dodatečně byl zadán nový záznam zaměstnance v personalistice podle již existující osoby

Pak jde o osobu evidovanou současně v agendě Zaměstnanci a tento příznak nelze uživatelsky měnit.

Příznak Zaměstnanec/pracovník lze však nastavit ručně i u osob, které nejsou současně evidované v personalistice v agendě Zaměstnanci - a to pro případ že např. modul mezd a personalistiky nevlastníte, či nepoužíváte. Nebo pro případ, že jako "pracovníka" chcete zadat i osobu, která není zaměstnancem vaší firmy a nijak ji v modulu Mezd a personalistiky neevidujete (typicky např. u Pracovníků ve výrobě, kdy se chce evidovat i výkony prováděné pracovníky externích firem). V takovém případě je možné příznak měnit funkcí Hromadná oprava "Zaměstnanec/Pracovník". K jejímu použití je zapotřebí právo Umožnit hromadné změny "Zaměstnanec/Pracovník". Nemá-li uživatel toto právo, není možné příznak Zaměstnanec/pracovník měnit.

Smazání zaměstnance v personalistice nezpůsobí automatické odtržení příznaku Zaměstnanec. To by nemuselo být žádoucí. Pokud chcete příznak zrušit, učiňte tak v opravě osoby.

Vnitřně se pamatuje, který záznam osoby je svázán s nějakým záznamem zaměstnance v personalistice (tj. byl pořízen v rámci zadání zaměstnance v personalistice, příp. podle kterého byl zaměstnanec v personalistice zadán dodatečně). Takové osoby pak nelze v agendě Osob opravovat či mazat.

Příznak souvisí také s funkcionalitou ochrany dat. V definicích ochrany dat je v rámci chráněných položek možné rozlišovat, zda jsou chráněny údaje osoby nebo zaměstnance (osoby) - na chráněných položkách rozlišováno v rámci Třídy objektu). Díky tomuto příznaku na záznamu v číselníku osob je následně možné v rámci jediné definice ochrany dat nastavit různé množiny chráněných položek pro osoby, které jsou současně zaměstnanci, a pro osoby, které zaměstnanci nejsou. Podrobněji viz Věcný obsah - Ochrana - osoby versus zaměstnanci.

Osobní číslo
PersonalNumber

Desetiznakový alfanumerický kód, který můžete využít, pokud používáte u vašich zaměstnanců též identifikaci podle osobních čísel. Nepovinná položka. Položka je zde k dispozici k editaci pouze, je-li předchozí položka Zaměstnanec zatržena a současně pouze tehdy, pokud taková osoba-zaměstnanec nemá vazbu na nějakého zaměstnance evidovaného v personalistice.

V případě záznamu osoby-zaměstnance, který je svázán s nějakým záznamem zaměstnance v personalistice, se údaj přebírá ze stejnojmenné položky zadané v agendě Zaměstnanci.

Smazání zaměstnance v personalistice způsobí automatické smazání osobního čísla příslušné osoby, dále viz popis funkce Vymazat v agendě Zaměstnanci.

Pokud je osoba-zaměstnanec pořizována přes agendy personalistiky, je možné si nechat osobní číslo automaticky generovat na základě definované struktury osobního čísla. Je-li pořizována pouze ručně přímo zde, pak nelze automatické generování os. čísla využít (proto jej zadávejte s rozmyslem, abyste se vyhnuli případným nežádoucím duplicitám).

Omezení zpracování (GDPR)

(GDPRValiditySuspended)

Pokud subjekt údajů uplatní právo vznést námitku proti zpracování, je správce osobních údajů povinen zpracování omezit, dokud se námitka nevyřeší. Viz řešení práva omezení zpracování.

Kromě evidenčního významu (které subjekty omezení zpracování požadují) tento příznak aktivně ovlivňuje vytváření povolení podle pravidel. Je-li zatrženo, povolení typu Generování a typu Hromadně ručně se pro daný subjekt nevytvoří.

Na již existující povolení nemá změna nastavení vliv - pokud tedy existují platná povolení, nastavením tohoto příznaku se jejich stav nijak nezmění. Tj. ani se nezaktualizují (např. se nezkrátí platnost, pokud byla na pravidle mezitím zkrácena), pouze by se deaktivovala (např. pokud došlo ke smazání dokladu, na jehož základě vznikly apod.) Stejně tak je stále možné nová povolení vytvářet ručně (funkcí Nový v agendě Povolení ke zpracování dat). Nastavení tohoto příznaku má vliv pouze na generování povolení.

Položky subzáložky Další údaje

Jedná se o další privátní údaje týkající se přímo dané osoby. Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Rodné číslo
BirthNumber

Tvar rodného čísla obvykle používaný v ČR je RRMMDD/xxxY, kde xxx je jakési pořadové číslo a Y je modulo 11 sloužící pro kontrolu správnosti zadání rodného čísla. U starších rodných čísel znak Y není, tedy modulo 11 má smysl hlídat jen pro taková rodná čísla, která mají lomítko a znak Y (10. cifru). Dále pro cizince se místo rodného čísla používá jiná forma identifikace, obvykle číslo pasu, kde žádné lomítko není. Proto zadání lomítka na 7. místě rodného čísla není povinné a pro zadání a kontrolu platnosti rodného čísla platí následující pravidla:

  • Není-li zadáno lomítko na 7. místě v rodném čísle, pak se nepovažuje za rodné číslo ve tvaru obvyklém v ČR. Nelze z něj odvodit ani pohlaví ani datum narození (i když má jinak všech deset cifer). V takovém případě program uživatele upozorní varovným hlášením, že zadal neplatné rodné číslo, nicméně dovolí záznam uložit. Důvodem jsou především cizinci, kteří místo rodného čísla používají jinou identifikaci, bez možnosti její automatické kontroly.
  • Je-li zadáno lomítko na 7. místě v rodném čísle, tak z něj lze obecně odvodit jak pohlaví tak i datum narození (což systém dělá při zadání osoby přes modul Zaměstnanci, jelikož tam se pohlaví a datum narození evidují a příslušné položky předvyplní, dále viz popis položky Rodné číslo v agendě Zaměstnanci) a to bez ohledu na počet cifer za lomítkem. Navíc v případě, že za lomítkem jsou 4 cifry, se kontroluje modulo 11.

    Příklady:
    Příklady "platných" rodných čísel: "810505/123", "810505/", "810505/1240" - při zadání takových RČ systém nehlásí žádné hlášení.
    Příklady "neplatných" rodných čísel: "8105051240", "810505/1234" - při zadání takových RČ systém upozorní uživatele na neplatnost RČ, ale dovolí záznam uložit.

Upozornění na neplatné r.č. se provádí pouze u osob se zaškrtnutým příznakem "zaměstnanec/pracovník".

Tato položka není dostupná, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců a současně je zaškrtnut příznak Zaměstnanec/Pracovník.

Datum narození
DateOfBirth$Date

Datum narození osoby. Využívá se např. pro sestavení KH DPH, viz Datum narození osob pro účely KH DPH.

Oslovení
SalutationTitle

Oslovení, kterým má být daná osoba oslovována např. při obchodní korespondenci. Např. "Vážená paní,". Jedná se o položku typu skrytý seznam, kde buď vyberete z již existujících oslovení nebo zadáte nové.

Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. nadefinovat proměnné kampaní odkazující se na tuto položku a využívat je poté ke konstrukci variabilního textu sdělení.

Dosud použitá oslovení se interně pamatují a při další editaci této položky se pro urychlení zadávání nabízejí k výběru. Pokud je smazána osoba nebo opraveno její oslovení, zkontroluje se, zda oslovení k ní původně evidované je použito u jiné osoby a pokud ne, tak se rovněž vymaže.

Jméno v 5.pádu
SalutationName

Příjmení, příp. jméno a příjemní osoby, kterým má být daná osoba oslovována např. při obchodní korespondenci. Např. "Jitko Nováková", příp. jen "Nováková".

Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. nadefinovat proměnné kampaní odkazující se na tuto položku a využívat je poté ke konstrukci variabilního textu sdělení.

Popis pozice (Funkce)
Grade

Informativní položka, lze podle ní filtrovat, ale nemá žádný další význam. Nezaměňujte s položkou Pozice ve firmě ve služebních údajích osob připojených k nějaké firmě.

Položka měla význam především do v. 9.02 včetně, kdy umožňovala si k osobě poznamenat, jakou funkci osoba zastává (typicky se užívala u osob, připojených k nějaké firmě, zejména, bylo-li jich přiřazeno více k jedné firmě). Od v. 9.03 se k těmto účelům užívá číselníková položka "Pozice ve firmě" zadávaná v údajích osob připojených k nějaké firmě (nikoliv v privátních údajích osob). Z důvodu zpětné kompatibility však zůstala tato položka zachována (pouze byla přejmenována z "Funkce" na "Popis pozice"). Můžete ji využít k libovolné textové poznámce k dané osobě.

Číslo OP/ pasu
IDCardNumber

Číslo občanského průkazu nebo pasu. Dvacetiznakový alfanumerický kód. Položka je evidenční. Položka připouští i číslo občanského průkazu může být zadáváno s mezerou, tedy tak, jak je uvedeno v konkrétním dokladu.

Příklad: Číslo OP lze zadat dle libosti jak ve tvaru na průkazu např. XZ 123456, tak ve tvaru např. XZ123456.

Tato položka není dostupná, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců a současně je zaškrtnut příznak Zaměstnanec/Pracovník.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
CommercialsAgreement

Možnost nastavit, zda dané osobě zasílat či nezasílat různá obchodní sdělení.

Možno využít např. v rámci marketingových kampaní. Např. si coby adresáty vybrat jen ty subjekty, které mají v této položce nastaveno, že se zasíláním souhlasí a jen pro ty provést obeslání, obvolání či jiné oslovení vybrané cílové skupiny. Nezaměňujte se zakázanými adresáty.

Datum a čas posledního ověření insolvence
InsolvencyLastCheckDateTime
Datum a čas posledního ověření provedeného funkcí Ověřit insolvenci nebo naplánovanou úlohou.

Položky jsou dostupné pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro ověřování insolvence.

Konkrétně je zapotřebí licence na licencovaný celek Insolvence firem a osob a firemní parametr Ověřování insolvence osob musí být nastaven na jinou hodnotu než Nepoužívat.

Stav insolvence
InsolvencyCheckResultAsText
Stav insolvence zjištěný při posledním ověření, převzatý z agendy Záznamy o insolvenci osob.

A dále

Název Popis
Poznámka

Libovolná poznámka k osobě.

Jedná se o poznámku k dané osobě, čili o privátní údaj týkající se přímo dané osoby. Nezaměňujte se služebními údaji, které se týkají osoby připojené k nějaké firmě (tj. poznámkou k osobě v dané firmě).

U osob evidovaných v personalistice v agendě Zaměstnanci se uvedené položky přebírají automaticky ze stejnojmenných položek ze subzáložky Hlavní údaje daného zaměstnance.Takové osoby nelze opravovat v Adresáři osob a je třeba je opravovat přímo v agendě zaměstnanců. Viz též funkce Opravit.

Položky v subzáložce Adresa

Tato subzáložka není dostupná, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců a současně je zaškrtnut příznak Zaměstnanec/Pracovník.

Název Popis
Panel adresy
  Položky v továrním nastavení:

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

    Adresa, Stát, ZIP, Telefon, Fax, E-mail, GPS atd.

Zde lze zadat adresu a kontaktní položky vážící se k dané osobě. Význam a popis položek var. formuláře v továrním nastavení viz Formulář pro zadání adresy.

Jedná se o další privátní údaje týkající se přímo dané osoby. Nezaměňujte se služebními údaji, které se týkají osoby připojené k nějaké firmě (tj. poznámkou k osobě v dané firmě).

U osob evidovaných v personalistice v agendě Zaměstnanci se uvedené položky přebírají automaticky ze stejnojmenných položek ze subzáložky Trvalé bydliště daného zaměstnance.

Subzáložka Foto

Tato subzáložka není dostupná, pokud uživatel nemá právo Vidět osobní údaje zaměstnanců a současně je zaškrtnut příznak Zaměstnanec/Pracovník.

Jeden ze způsobů zadávání obrázků do systému. Subzáložka umožňuje doplnit k informacím o osobě i fotografii - připojený obrázek lze pak např. i tisknout v tiskových sestavách apod. (Do tiskových sestav je pak vložen funkcí Vložit obrázek, viz funkce editoru tiskových sestav.)

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Foto - obecně.

V případě osob pořízených z agendy Zaměstnanci (tj. osob, které jsou současně zaměstnanci firmy) záložka nemá význam. Obrázky k dané osobě - zaměstnanci se zde nezobrazují a jsou k dispozici POUZE v agendě Zaměstnanci.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.