Adresář osob - záložka Souvislosti

Na záložce Souvislosti je možné vidět záznamy související s aktuální osobou ze záložky Seznam, tj. záznamy vystavené na danou osobu v zadaném časovém intervalu. Obvykle se jedná o doklady vystavené na danou osobu, ale obecně může jít o libovolný záznam.

Záložka Souvislosti je k dispozici pouze tehdy, máte-li k zobrazení souvislostí v této agendě nastaveno odpovídající přístupové právo.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny související záznamy nebo si tyto filtrovat jen za některé:

 • Omezení za datum

Zobrazené záznamy si lze omezit podle data vystavení souvisejících záznamů (dokladů). K tomu slouží první část omezovacího panelu v číselnících v horní části záložky Seznam. Datumy se po prvním vstupu na záložku defaultně předvyplní podle počátku a konce aktuálního období:

V záložce budou vypsány záznamy s datem vystavení v uvedeném intervalu a jen za typy dokladů či jiných záznamů vybrané ve funkci Nastavení

 • Omezení za aktivity/typ dokladu

  Dále si je lze omezit jen za některé typy záznamů:

  • Jen aktivity - pak se v této záložce zobrazí jen případné záznamy aktivit svázané s aktuální osobou ze záložky Seznam.
  • Jen dle nastavení - pak se v této záložce zobrazí všechny záznamy vystavené na aktuální osobu a vyhovující typům dokladů vybraným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále).
  • Jen dle nastavení včetně aktivit - kombinace dvou předchozích voleb.

  K tomu slouží další část omezovacího panelu (lišty) v horní části záložky.

Pokud není modul CRM instalován resp. licencován, pak je k dispozici pouze možnost omezovat zde zobrazené záznamy dle nastavení ve funkci Nastavení. Pokud nejsou zatrženy všechny typy, ale jen některé, pak se vedle datumového zobrazení zobrazuje jen textová informace "dle nastavení".

POZOR, v seznamu souvislostí v této záložce jsou uvedeny všechny související záznamy vyhovující zvolenému datumu a typům nastaveným pro zobrazování ve funkci Nastavení (viz dále) bez uplatnění případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům.

Nicméně po otevření odpovídající agendy zdrojových dokladů ať už funkcemi Doklad resp. Doklady z této záložky nebo samostatně, jsou již k dispozici jen ty záznamy, které vyhovují přístupovým právům uživatele, jelikož v omezení záznamů dané agendy se vezmou v potaz i omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Dále je v horní části záložky k dispozici položka:

Název Popis
K osobě Zobrazuje identifikaci osoby, k níž jsou záznamy v této záložce zobrazeny, tj. aktuální osoby ze záložky Seznam.

Následuje seznam souvisejících záznamů vyhovujících omezení zadanému výše. Zobrazené položky:

Název Popis
Typ Obecně typ souvisejícího záznamu, obvykle se jedná o typ dokladu.
Zobr.název Zobrazované jméno dané souvislosti. U souvisejících dokladů se zobrazuje číslo dokladu, obecně ale, není-li související záznam doklad, může jít o libovolný jiný údaj.
Datum Datum vystavení dokladu (resp. záznamu).
Popis Obsah položky Popis z hlaviček příslušných dokladů (resp. záznamů).

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Doklad

F6

nebo

Shift +F6

-

Obdobně jako funkce Doklady jen s tím, že otevře agendu aktuálního záznamu (dokladu) s defaultním červeným omezením jen za ten jeden aktuální záznam (doklad).

Příklad 2: Mějme zadání dle Příkladu 1. Aktuální doklad nechť je faktura vydaná FV-002. Po vyvolání funkce Doklad se tedy otevře agenda Faktur vydaných s defaultně nastaveným omezením za fakturu FV-002. Tedy v záložce Seznam vidíme jen tuto jednu fakturu.

Doklady

Ctrl +F6

nebo

Shift +Ctrl +F6

-

Zobrazí všechny záznamy (doklady) stejného typu, jako je typ aktuálního záznamu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu Adresáře
 • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu aktuálního záznamu (dokladu) a otevře ji buď "přes" agendu Adresáře osob anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy (doklady) daného typu vystavené na aktuální osobu.
Navíc platí, že byly-li záznamy v záložce Souvislosti setříděny podle Datumu nebo podle Zobr. názvu, pak jsou stejně setříděny také v nově otevřené agendě, pokud agenda takové řazení podporuje.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.).

Objasníme na příkladu:

Příklad 1: V záložce souvislosti pro osobu Novák nechť jsou 3 faktury vydané a 5 dodacích listů. Kurzor stojí na jedné z faktur, tj. aktuální doklad je faktura vydaná. Po vyvolání funkce Doklady se tedy otevře agenda Faktur vydaných s defaultně nastaveným omezením za všechny faktury na osobu Novák. Tedy v záložce Seznam vidíme všechny 3 faktury.

Nastavení F4 - Pomocí této funkce lze omezit vypisování některých typů dokladů. Zobrazí seznam všech typů dokladů ve formě zatrhávacích políček, kde můžete zaškrtnout, které typy dokladů chcete v záložce zobrazovat. Defaultně jsou zaškrtnuty všechny.
Občerstvit F11 - Jedná se o klasické občerstvení, ale záznamů v této subzáložce.