Aktivity - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální aktivitě ze záložky Seznam. Položky zadávané k aktivitám jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Firma Obsah Foto Kontakty Účastníci Evidence času Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad

Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Na záznamy aktivit je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Věcný obsah - CRM a aktivity obecně.

Předmět Obsah položky Předmět z hlavičky aktivity.
Čas vytvoření Informace o datu a čase vzniku záznamu aktivity, plní se datem a časem serveru v okamžiku uložení aktivity. Needitovatelná položka, ale lze podle ní seznam aktivit omezovat, např. v záložce Omezení.
Čas posl. opravy Informace o datu a čase provedené opravy záznamu aktivity, plní se datem a časem serveru v okamžiku uložení opravované aktivity. Needitovatelná položka, ale lze podle ní seznam aktivit omezovat, např. v záložce Omezení.

Subzáložka Hlavička

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Oblast aktivity
ActivityArea_ID

Oblast dané aktivity. Oblast aktivity zadáte ručně anebo vyberete z číselníků Oblastí aktivit. Podle zadané oblasti se dále nabízí typy aktivit, které jsou k ní připojeny, čímž si lze zpřehlednit a urychlit výběr typů. Nicméně nepovinná položka.

Oblast aktivity se předvyplňuje naposledy použitou hodnotou. V rámci urychlení zadávání se při editaci nového záznamu položka Oblast aktivity, pokud je předvyplněna, přeskakuje.

Při tvorbě aktivity z časového plánu se může předvyplnit podle definice aktuálního pohledu a může být needitovatelná (v závislosti na definici pohledu).

Typ aktivity
ActivityType_ID

Typ dané aktivity. Typ aktivity zadáte ručně anebo vyberete z číselníku Typů aktivit. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty typy aktivit, které jsou přiřazeny k oblasti zadané výše, viz Věcný obsah - CRM. Na základě vybraného typu aktivity se předvyplňuje řada aktivity a příp. některé další údaje, podle toho, které a jak jsou pro daný typ aktivity nastaveny v jeho definici.

Při tvorbě aktivity z časového plánu se může předvyplnit podle definice aktuálního pohledu a může být needitovatelná (v závislosti na definici pohledu).

Řada
ActQueue_ID

Zkratka označující řadu aktivit. Povinná položka. Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za řady, které jsou k vybranému typu aktivit přiřazeny a ke kterým má uživatel přístupová práva. Jiné řady aktivit nelze pro daný typ aktivity použít.

Řada aktivit se předvyplňuje podle zadaného typu aktivity, a to podle pravidel:

 • je-li k zadanému typu aktivity k dispozici pouze jediná řada daného typu, tato se rovnou automaticky předvyplní, v opačném případě ji musí uživatel zadat resp. vybrat z nabídnutého číselníku
 • dojde-li ke změně již předtím zadaného typu aktivity, pak
  • pokud je již zadaná řada platná také pro nový typ aktivity, ponechá se
  • pokud je již zadaná řada pro nový typ aktivity neplatná, položka se vyčistí, přičemž pokud současně je k dispozici pro nový typ aktivity pouze jediná jiná řada, tato se rovnou automaticky předvyplní, v opačném případě ji musí uživatel zadat resp. vybrat z nabídnutého číselníku

Při zadávání aktivity z časového plánu se může předvyplnit podle definice aktuálního pohledu.

Období
Period_ID
Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Proces
ActivityProcess_ID

Bližší specifikace aktivity. Kód procesu zadáte ručně nebo jej vyberete z číselníku Procesů aktivit. Zda je zadání procesu na aktivitě povinné, závisí na nastavení položky Proces je povinná položka v definici typu aktivity zadané výše. Nabízí se jen ty procesy, které jsou přiřazeny k typu aktivity zadanému výše, viz Věcný obsah - CRM.

Pokud uživatel použije typ aktivity, který má nastaveno, že proces je povinná položka, systém ho při ukládání vyžaduje. Pokud doklad uloží i s procesem a pak si nastaví na typu, že proces povinná položka není a rozedituje původní aktivitu a chtěl by ji uložit už bez procesu, nepůjde to, neboť aktivita si pamatuje, že proces byla povinná položka (tuto hodnotu mění pouze, pokud je vybrán jiný typ aktivity, což ale lze měnit jen před prvním uložením aktivity). Tudíž bude i při opravě za takových podmínek třeba zadaný proces ponechat.

Položka není k dispozici, pokud typ aktivity zadaný výše nemá přiřazen žádný proces a současně je proces nastaven jako nepovinný.

Proces se na aktivitě může změnit i automaticky a to v případě, že je aktivita svázaná s nabídkou vydanou, došlo ke změně stavu dané nabídky a stavy nabídek mají nadefinovanou vazbu na procesy. Dále viz Automatická změna stavu aktivity svázané s nabídkou.

Stav
Status

Každý záznam může nabývat několika stavů, podle úrovně zpracování (vyřízení daného úkolu apod.). Povinná položka. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovaný stav. Stavy jsou stanoveny pevně z programu. Pokud se jedná o aktivitu pro sledování obchodního vztahu a v záložce Obsah jsou dostupné položky potřebné pro sledování vývoje aktivity, může být Stav změněn též automaticky v závislosti na hodnotě zadaného Kroku procesu. Dále viz Věcný obsah - Stav aktivity.

Přepnutí stavu může vyvolat dotaz na automatickou změnu nějakých položek, např. času. Viz popis dalších položek.

U aktivit s vazbou na projektové řízení zakázek/obchodních případů/projektů, viz subzáložka Aktivity, nastavení stavu Dokončeno příp. zrušení tohoto stavu evokuje promítnutí realizovaných hodin z aktivity do položky Hodin-reál odpovídajícího zdroje, k němuž je aktivita vystavena. V závislosti na nastavení příznaku Povolit přesčas systém kontroluje překročení plánovaných hodin a buď zobrazí upozornění, nebo nepovolí aktivitu uložit.

Priorita
Priority
Informace o tom, s jakou prioritou by měla být daná aktivita vyřešena. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovanou prioritu. Priority jsou stanoveny pevně z programu.
Řešitel/
Role řešitele
SolverUser_ID

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání aktuálního řešitele resp. role řešitele, který má řešit aktivitu. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Položka určuje, kteří z uživatelů jsou oprávněnými řešiteli dané aktivity. Je-li pro daný typ aktivity nastaveno Povolit opravu aktivity v procesu pouze řešiteli a nadřízeným rolím, pak se oprávněnost řešitele kontroluje při opravách a mazání aktivit. Dále viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi - rekapitulace.

Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové aktivity vyvolána. Např.:

 • U nového záznamu bez vazby na jiný se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.
 • Při zadávání aktivity z časového plánu se položka Role řešitele předvyplní podle role odpovídající aktuální buňce časového plánu. A to i v případě, že v aktivitách jinak zadáváte pouze uživatele (nikoli role), jelikož časový plán pracuje pouze s rolemi.
 • Při vzniku aktivity k záznamu, na němž je rovněž řešitel (např. k doručenému e-mailu) se položka předvyplní podle daného záznamu.
 • Při zadávání aktivity s vazbou na projektového řízení zakázek/obchodních případů/projektů, tj. ze subzáložky Aktivity, se položka Role řešitele předvyplní podle role odpovídajícího zdroje, k němuž je aktivita vystavována. A to i v případě, že v aktivitách jinak zadáváte pouze uživatele (nikoli role), jelikož časový plán pracuje pouze s rolemi.

  Zde zadaná role měla být uvedena v seznamu zdrojů daného projektu/zakázky/obchodního případu. Jinak nebude možné do zdrojů započíst odpracovaný čas. V závislosti na nastavení příznaku Kontrola aktivit proti zdrojům systém tuto skutečnost kontroluje a buď zobrazí upozornění, nebo nepovolí aktivitu uložit.

 • Apod.

Předvyplněnou hodnotu lze samozřejmě změnit.

Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena. Při změnách stavů platí:

Tuto položku s výhodou využijete v kombinaci s omezením Podle přihlášené osoby, kdy si přihlášený uživatel může vypsat jen "své" úkoly k řešení.

Vyřešil
ResolvedBy_ID

Konkrétní uživatel, který danou aktivitu vyřešil. Při předání aktivity jinému řešiteli se položka vyčistí. Vyplnění položky se kontroluje s ohledem na stav aktivity a to následovně:

 • Pro stavy Neřešeno nebo V procesu - nic se neděje.
 • Pro stav Dokončeno, Předáno - je vyžadováno vyplnění položky, přičemž se položka předvyplní aktuálním uživatelem (samozřejmě jen, je-li zatím nevyplněná).
Předmět
Subject

Bližší specifikace, čeho se aktivita týká. Při vystavování aktivity z většiny agend dokladů (agend účtovatelných dokladů) funkcí Založit novou aktivitu a připojit se předvyplňuje popisem z dokladu. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou.

Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena. Je-li však hodnota k předvyplňování v definici typu aktivity prázdná, v Předmětu aktivity zůstane text, který byl v položce Předmět před změnou typu aktivity, tj. původní text se nevymaže, pokud ho není čím nahradit.

Neveřejná aktivita
IsPrivate

Možnost nastavení, že se jedná o neveřejnou aktivitu. Umožňuje tak zadat aktivitu, která bude přístupná jen některým uživatelům s ohledem na jejich privilegiem "Vidět neveřejné aktivity", viz Aktivity versus přístupová práva, neveřejné aktivity.

Firma
Firm_ID

Firma z Adresáře firem, ke které se daná aktivita váže. Při vystavování aktivity z většiny agend dokladů (agend účtovatelných dokladů) funkcí Založit novou aktivitu a připojit se předvyplňuje firmou z dokladu. Jinak se předvyplňuje firmou nastavenou u zvoleného typu aktivity, ale lze samozřejmě zadat jinou. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena.

Pro tuto položku se neuplatňuje předvyplňování firmou nastavenou ve Firemních údajích, jako je tomu u jiných dokladů v systému.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Osoba
Person_ID

Odkaz na osobu, na níž se má doklad vázat. Při vystavování aktivity z většiny agend dokladů (agend účtovatelných dokladů) funkcí Založit novou aktivitu a připojit se předvyplňuje osobou z dokladu. Jinak se předvyplňuje firmou nastavenou u zvoleného typu aktivity, ale lze samozřejmě zadat jinou. Osobu zadáte výběrem z Adresáře osob. Zadáte příjmení osoby buď přímo z klávesnice anebo můžete osobu vybrat z vyvolaného číselníku osob. Po změně typu aktivity se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici typu aktivity, pokud je na něm nastavena.

Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby aktuálně připojené k firmě zadané v předchozí položce. Nicméně lze zadat i osobu, která není přiřazena k dané firmě.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Odkaz na osobu lze zadat také v subzáložce Firma. Nicméně obě položky Osoba v obou subzáložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce uživatel osobu do dokladu vybere.

Středisko
Division_ID

Středisko pro daný doklad. Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje střediskem z hlavičky kampaně. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Zakázka
BusOrder_ID

Zakázka pro daný doklad. Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje zakázkou z hlavičky kampaně. Jinak se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše.

Tudíž nastavení způsobu používání zakázek zadané v parametru Používání zakázek ve Firemních údajích se zde neuplatní.

Obchodní případ
BusTransaction_ID
Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt
BusProject_ID

Kód projektu. Jedná se o vazbu na vybraný projekt, tj. k jakému projektu aktivita náleží.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadaného výše.

Produkt
Product_ID

Kód produktu. Jedná se o vazbu na produkt, tj. k jakému produktu aktivita náleží. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku produktů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení u stejnojmenné položky v definici typu aktivity zadaného výše.

PLÁN
  Zahájení Plánovaný den a čas zahájení. Předvyplňuje se podle položky Posunutí zahájení v definici typu aktivity zadaného výše, tj. aktuální datum a hodina + zadané posunutí.

Plánované časové údaje s přesností na minuty. Slouží pro možnost zpětného vyhodnocování plnění zadaných úkolů v porovnání se skutečnými časovými údaji apod. Plánované časové údaje může měnit pouze zadavatel. Zda jsou položky k dispozici, závisí na nastavení položky Časy jsou plánované v definici typu aktivity zadaného výše.
Pokud jste časové údaje změnili, ale chcete je zaktualizovat aktuálními údaji, pak je k dispozici funkční tlačítko pro rychlé předvyplnění aktuálního data a času.

Položky zahájení, dokončení a doba trvání jsou spolu vzájemně provázané podle následujících pravidel:

 • Při změně zahájení se podle doby trvání dopočítá ukončení
 • Při změně doby trvání se podle zahájení dopočítá ukončení
 • Při změně ukončení se podle zahájení dopočítá doba trvání

Doba trvání se edituje textově pomocí "inteligentního" editoru, viz následující příklady:

- doba dvacet minut ve tvaru "20m"
- doba dvě hodiny ve tvaru "2h"
- doba pět dní ve tvaru "5d"
- doba jeden den a dvě a půl hodiny ve tvaru "1d 2h 30m"

Přípustný formát pro zadání je i "2:30", převede se však po opuštění editoru na "2h 30m".

Při zadávání aktivity z časového plánu se předvyplní podle času odpovídajícího aktuální buňce časového plánu.

Doba trvání Plánovaná doba trvání (dní a hodin) vyřešení aktivity - úkolu. Předvyplňuje se podle položky Doba trvání v definici typu aktivity zadaného výše, tj. Den a hodina zahájení + zadaná doba trvání.
Dokončení Plánovaný den a hodina dokončení, tj. termín splnění úkolu.
  Pracovní doba řešitele

Plánovaná pracovní doba řešitele, která se vyplní na základě údajů zadaných v předchozích položkách Zahájení, Doba trvání a Dokončení a na základě toho, jak jsou na dané dny rozvrženy směny v pracovním kalendáři role zadané výše v položce Role řešitele. Tzn. kolik kolik hodin z výše zadaných spadá na pracovní směny role řešitele. Needitovatelná položka.

Položka má význam pouze, pokud řešitele vybíráte z číselníku rolí nikoli z číselníku uživatelů (jelikož na uživatelích se prac. kalendář nezadává). Z toho plyne, že pokud chcete tuto položku využívat, je třeba pracovat s rolemi. Více viz kap. Role versus Uživatelé.

Položka se využívá:

 • v Projektovém řízení: hodiny, které spadají na pracovní dobu řešitele, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení, a jednak jsou oceňovány základní sazbou (na rozdíl od hodin, které jsou zadány jako přesčas).

  Pokud se vám do dané položky vyplnila 0, ale nemá to tak být, pak to může být způsobeno jednou z následujících příčin: daná role nemá přiřazen prac. kalendář nebo do daných dnů Zahájení a Dokončení aktivity podle daného pracovního kalendáře žádná směna nespadá (např. v dané dny má pracovník směnové volno) nebo jenom tím, že na dané dny nejsou směny vygenerovány (v tom případě je nejdříve vygenerujte, abyste prac. kalendář měli aktuální). Viz též popis u položky Pracovní kalendář v údajích role.

  Plánovaný přesčas

Položka pro zadání plánovaného přesčasu. Slouží pro zadání zvýšení kapacity dané role (práce nad stanovený pracovní čas pracovníka). Viz popis u položky Pracovní kalendář v údajích role. Položka se využívá:

 • v Projektovém řízení: hodiny, které jsou zadány zde jako přesčas, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení jako celkový čas z dané aktivity, a jednak jsou oceňovány sazbou pro přesčas zadanou v projektovém řízení pro daný zdroj (roli).
  Celkem

Součet hodnot z předcházejících položek Pracovní doba řešitele a Plánovaný přesčas.

Položka se využívá:

 • v Projektovém řízení: hodiny z této položky se přebírají do projektového řízení jako celkový plánovaný čas z dané aktivity (viz např. položka Plánovaný pracovní čas v seznamu Aktivit vystavených k projektu), bez ohledu na to, jestli korespondují s Dobou trvání zadanou výše - tedy smysluplnost zadání je na uživateli.
Funkční tlačítko pro přesun časových údajů z plánovaných do skutečných.
SKUTEČNOST
  Zahájení

Skutečný den a čas zahájení.

Při zadávání aktivity z časového plánu se předvyplní podle času odpovídajícího aktuální buňce časového plánu, ale jen v případě, že na dané aktivitě nejsou k dispozici plánované časy.

Skutečné časové údaje s přesností na minuty. Slouží pro možnost zpětného vyhodnocování plnění zadaných úkolů v porovnání s plánovanými časovými údaji, pro možnost sledování nedokončených aktivit apod. Skutečné časové údaje smí měnit pouze oprávněný řešitel.

Položky Zahájení, Doba trvání a Dokončení jsou spolu vzájemně provázané podle stejných pravidel jako u plánovaných časových údajů v sekci PLÁN a editují se shodným způsobem. Dále program nabízí vyplnění skutečného času aktuálními údaji při změně stavu aktivity a to následovně:

 • Pro stav Neřešeno - Nic se neděje.
 • Pro stav V procesu - Systém uživateli nabídne nastavení skutečného času zahájení aktuálním datem.
 • Stav Dokončeno - Systém uživateli nabídne nastavení skutečného času dokončení aktuálním datem.
 • Stav Předáno - Systém uživateli nabídne nastavení skutečného času dokončení na předávané aktivitě aktuálním datem, pokud uživatel odmítne, pak časové údaje převezme podle aktivity, z níž je předáváno.
Doba trvání Skutečná doba trvání (dní a hodin) vyřešení aktivity - úkolu.
Dokončení Skutečný den a hodina dokončení, tj. termín splnění úkolu.
  Pracovní doba řešitele

Skutečná pracovní doba řešitele, která se vyplní na základě údajů zadaných v předchozích položkách Zahájení, Dobra trvání a Dokončení a na základě toho, jak jsou na dané dny rozvrženy směny v pracovním kalendáři role zadané výše v položce Role řešitele. Tzn. kolik kolik hodin z výše zadaných spadá na pracovní směny role řešitele. Needitovatelná položka.

Položka má význam pouze, pokud řešitele vybíráte z číselníku rolí nikoli z číselníku uživatelů (jelikož na uživatelích se prac. kalendář nezadává). Z toho plyne, že pokud chcete tuto položku využívat, je třeba pracovat s rolemi. Více viz kap. Role versus Uživatelé.

Položka se využívá:

 • v Projektovém řízení: hodiny, které spadají na pracovní dobu řešitele, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení, a jednak jsou oceňovány základní sazbou (na rozdíl od hodin, které jsou zadány jako přesčas).

  Pokud se vám do dané položky vyplnila 0, ale nemá to tak být, pak to může být způsobeno jednou z následujících příčin: daná role nemá přiřazen prac. kalendář nebo do daných dnů Zahájení a Dokončení aktivity podle daného pracovního kalendáře žádná směna nespadá (např. v dané dny má pracovník směnové volno) nebo jenom tím, že na dané dny nejsou směny vygenerovány (v tom případě je nejdříve vygenerujte, abyste prac. kalendář měli aktuální). Viz též popis u položky Pracovní kalendář v údajích role.

  Skutečný přesčas

Položka pro zadání skutečného přesčasu. Slouží pro zadání zvýšení kapacity dané role (práce nad stanovený pracovní čas pracovníka). Viz popis u položky Pracovní kalendář v údajích role. Položka se využívá:

 • v Projektovém řízení: hodiny, které jsou zadány zde jako přesčas, jednak vstupují do následující položky Celkem, která se přebírá do projektového řízení jako celkový čas z dané aktivity, a jednak jsou oceňovány sazbou pro přesčas zadanou v projektovém řízení pro daný zdroj (roli).
  Celkem

Součet hodnot z předcházejících položek Pracovní doba řešitele a Skutečný přesčas.

Položka se využívá:

 • v Projektovém řízení: hodiny z této položky se přebírají do projektového řízení jako celkový skutečný čas z dané aktivity (viz např. položka Skutečný pracovní čas v seznamu Aktivit vystavených k projektu), bez ohledu na to, jestli korespondují s Dobou trvání zadanou výše - tedy smysluplnost zadání je na uživateli.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slouží k zobrazení adresy sídla firmy zadané do dokladu (viz položka Firma v hlavičce dokladu), příp. i dalších údajů o dané firmě, jako jsou např. nezaplacené doklady, z nichž se vyhodnocuje přečerpání kreditu firmy. Dále k zadání osoby, na níž se má doklad odkazovat, a dále k výběru jedné z provozoven nadefinovaných k dané firmě v Adresáři v subzáložce Provozovny. Provozovna je na všech dokladech, na kterých se zadává firma, povinná, ale globálním parametrem "Předvyplňovat firemní provozovny" si lze nastavit její automatické předvyplňování.

Podrobně o použití provozoven viz kap. Věcný obsah - Provozovny firem.

Pravidla pro použití této subzáložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána, včetně popisu navigátoru v této záložce, v kap. Záložka Firma - obecně.

Subzáložka Obsah

Na subzáložce je uveden vlastní obsah aktivity. V horní části je v položce Popis uveden popis, čeho se daná aktivita týkala, co je třeba udělat atd. K dispozici jsou posuvníky pro listování v delších popisech.

V dřívějších verzích byly položky nutné, pokud jste chtěli využívat zobrazení rozpracovaných aktivit v agendě "Přehled aktivit". Tato agenda byla od v 14.51. zrušena. Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Přehled aktivit" - kde je? Položky jsou k dispozici i nadále a lze jej využít libovolným způsobem.

Název Popis
Položky potřebné pro sledování vývoje aktivity Jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je v definici typu aktivity zadané v hlavičce zatrženo, že se jedná o aktivitu pro sledování obchodního vztahu.
  Datum příštího kontaktu Plánované datum příštího kontaktu. Nemusí se jednat vyloženě o kontakt s cílovým subjektem. Záleží na tom, co v reálu přestavuje daný typ aktivity. V reálu nemusí jít o datum dalšího obchodního kontaktu, ale může jít o datum jakékoli další činnosti, kterou je třeba vyvinout, aby se aktivita posunula směrem k cíli (tj. k úspěšnému dokončení).
  Krok procesu Krok procesu, který odpovídá aktuálnímu stavu dané aktivity. Zadáte kód kroku procesu nebo vyberete z číselníku kroků procesu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.
  Pravděpodobnost úspěchu Pravděpodobnost úspěchu, která odpovídá aktuálnímu stavu dané aktivity. Zadáte kód záznamu pravděpodobnosti úspěchu nebo vyberete z číselníku pravděpodobností úspěchu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.
  Finanční objem

Možnost zadat si, jaký finanční objem představuje daná aktivita. Typicky využijete v případě, že se jedná o nějaký obchodní vztah. Pak tato položka může představovat jakýsi váhový koeficient, podle něhož se řešitel může rozhodovat, kterým aktivitám se jak věnovat. Informativní položka, lze podle ní aktivity omezovat, ale nemá žádný další význam.

  Plán. dat. uzavření obchodu Plánované datum uzavření (dokončení) dané aktivity. Informativní položka, lze podle ní aktivity omezovat, ale nemá žádný další význam.
Popis Popis, čeho se daná aktivita týká, tj. její podrobný popis. Nepovinná položka.
Odpověď Reakce na danou aktivitu. Např. záznam výsledku jednání apod. Nepovinná položka.

Foto

Jeden ze způsobů zadávání obrázků do systému. Subzáložka umožňuje doplnit k informacím o aktivitě i obrázky coby obrazovou dokumentaci - lze je pak např. tisknout. (Do tiskových sestav je pak vložen funkcí Vložit obrázek, viz funkce editoru tiskových sestav.)

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Foto - obecně.

Subzáložka Kontakty

Tato subzáložka slouží pro možnost zadat si k dané aktivitě více firem, provozoven resp. osob, kterých se daná aktivita týká, resp. které se jí účastní. Jak bylo objasněno v kap. CRM a aktivity obecně, myslí se tím "účastníci aktivity" na straně klienta (nikoli na straně vlastních pracovníků). Subzáložka je k dispozici pouze tehdy, je-li na daném typu aktivity nastaveno Používat kontakty.

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení příslušnosti dalších firem/provozoven/osob k dané aktivitě. Zadávané položky:

Název Popis
Firma Možnost přidat na danou aktivitu kromě firmy, provozovny a osoby zadané v subzáložce Hlavička aktivity resp. v subzáložce Firma další firmy, provozovny či osoby, kterých se daná aktivita týká.
Provozovna
Osoba
Poznámka Libovolná poznámka k danému kontaktu.

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změnu pořadí a hledání hodnoty v seznamu. Změna pořadí zde slouží pouze pro orientaci, žádný další význam nemá.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Subzáložka Účastníci

Tato subzáložka slouží pro zadání uživatelů resp. rolí, které se dané aktivity rovněž nějak zúčastňují. Zadaní účastníci jednak mohou ovlivňovat, zda daný uživatel aktivitu uvidí, příp. ji bude moci opravovat. Zadání účastníků není povinné. Dále viz Aktivity versus přístupová práva. Dále mohou ovlivňovat, komu všemu se daná aktivita bude zobrazovat v časovém plánu.

V jiných částech systému, kam se promítají aktivity pro daného řešitele, se většinou zadaní účastníci nijak nezohledňují.

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení příslušnosti uživatelů/ rolí k dané aktivitě. Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Zadávané položky:

Název Popis
Účastník

Identifikace účastníka dané aktivity.

Jedná se o číselníkovou položku, pomocí které se vybírá možný uživatel nebo možná role. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.

Zobrazovat v čas. plánu

Možnost zatrhnout, zda se daná aktivita má v časovém plánu zobrazovat i tomuto účastníkovi. Není-li zatrženo, zobrazuje se pouze řešiteli zadanému v hlavičce aktivity.

Jelikož účastníci nemají na sobě zadán zvlášť datum a čas odkdy dokdy se aktivity účastní, použije se datum a čas naplánovaný přímo v hlavičce aktivity.
 
Může nastat situace, že se v účastnících objeví i role, která je zároveň i řešitelem aktivity. V tomto případě se v časovém plánu zobrazí aktivita podle datumu a času z kolekce účastníků, přičemž pro ní platí stejná pravidla (ohledně zadání datumů a času) jako pro ostatní účastníky (viz výše).

Oprávnění

Ze skrytého seznamu vyberete hodnotu oprávnění:

 • Vidět - umožní, aby uživatel/ role danou aktivitu mohl vidět.
 • Upravit - umožní, aby uživatel/ role danou aktivitu mohl opravovat.

  Tato oprávnění se významově podobají právům Zobrazit a Použít, která se nastavují pro chráněné objekty.

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Subzáložka Evidence času

Název Popis
Pracovník

Uživatel, který provádí danou práci na aktivitě. Předvyplňuje se aktuálně přihlášený uživatel.

Datum Datum, k němuž je evidován strávený čas. Předvyplňuje se aktuální datum. Povinná položka.
Odpracovaný čas  
Popis  
Od  
Do  

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q - Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v položce Popis nebo Odpověď, viz výše. Je k dispozici pouze v editačním režimu.