Aktivity - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Omezení za příst. práva k řadám aktivit však zobrazení aktivit nijak neovlivňuje, naopak se uplatňuje omezení za neveřejné aktivity. Viz Aktivity versus přístupová práva, neveřejné aktivity a Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis
Podle přihlášené osoby

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Proto je zde k dispozici tento omezující prvek, který zohledňuje oboje.

Umožní rychle omezit záznamy podle toho, komu je jejich řešení určeno. Tj. podle toho, v jakém jsou stavu a dále podle toho, na jakou odpovědnou osobu (roli nebo uživatele) jsou záznamy vystaveny, jaké role má přihlášený uživatel aktuálně přiřazeny (viz role aktuálně uvedené v záložce Role daného uživatele) a jaká je jejich vzájemná podřízenost (viz položka Nadřízená role v údajích rolí). K dispozici je prvek typu skrytý seznam, kde můžete vybrat jednu z dále uvedených hodnot, pomocí nichž se vybírají záznamy podle hodnot položek Řešitel resp. Role řešitele následovně:

  • Všechny moje záznamy - vybere záznamy za všechny role aktuálního přihlášeného uživatele plus za aktuálního uživatele. Tj. záznamy, u nichž je v položce Role řešitele zadána některá z rolí, kterou má aktuální uživatel přidělenu, plus záznamy, u nichž je v položce Řešitel zadán aktuální uživatel. Jinými slovy vybere záznamy, které mají být řešeny přihlášeným uživatelem (ať už s titulu jeho samotného nebo z titulu jím zastávaných rolí).
  • Všechny záznamy mých podřízených - vybere záznamy za všechny role podřízené rolím aktuálního přihlášeného uživatele plus za všechny uživatele, kteří mají některou z těchto podřízených rolí také přidělenu.
  • Všechny záznamy moje a mých podřízených - vybere záznamy za všechny role aktuálního přihlášeného uživatele a současně všechny role podřízené rolím aktuálního přihlášeného uživatele plus za aktuálního uživatele a současně za všechny uživatele, kteří mají některou z podřízených rolí také přidělenu.

Roli "Obchodník" nechť zastávají uživatelky Kusá a Pěnkavová. Nadřízenou roli "Vedoucí obchodu" zastává Novák.
- Pokud si Novák omezí za "Všechny moje záznamy", uvidí aktivity, na nichž byla jako Role řešitele zadána role "Vedoucí obchodu", a dále aktivity, na nichž byl jako Řešitel zadán Novák.
- Pokud si Novák omezí za "Všechny záznamy mých podřízených", uvidí aktivity, na nichž byla jako Role řešitele zadána role "Obchodník" (protože je podřízená roli uživatele Nováka), a dále aktivity, na nichž byla jako Řešitel zadána Kusá nebo Pěnkavová (protože obě zastávají roli "Obchodník", která je podřízená roli uživatele Nováka).

Typ aktivity

Jedná se o možnost vypsat si jen aktivity k vybraným typům aktivit.

Prvek je provázán s dalším omezujícím prvkem Řada aktivit, viz dále.

Řada aktivit

Jedná se o možnost vypsat si jen aktivity vystavené ve vybraných řadách aktivit. Je-li současně zadáno omezení za Typ aktivity, nabízí se zde k výběru omezení jen za řady aktivit přiřazených k typům aktivit vybraným v předchozí položce, v opačném případě se nabízí všechny řady aktivit.

Omezení za prvky Typ aktivity a Řada aktivity se navzájem ovlivňují. Systém kontroluje, aby vybrané řady aktivit odpovídaly vybraným typům aktivit. Pokud je vybráno omezení za řady aktivit i typy aktivit, a poté provedete změnu v omezení za typy aktivit tak, že vybrané řady neodpovídají nově vybraným typům, systém automaticky omezení za vybrané řady aktivit zruší a je třeba jej zadat znovu, aby bylo adekvátní.

Řešitel/ Role řešitele Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Jelikož toto nastavení se může v čase změnit, a tudíž mohou existovat záznamy vystavené jak na roli tak na uživatele, jsou zde k dispozici obě možnosti.