Aktivity - záložka Seznam

Seznam zadaných aktivit omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý doklad uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Číslo aktivity Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Vytvořil Uživatel, který daný doklad vytvořil.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové aktivity:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. Platí:

  • Novou aktivitu vystavovanou v agendě vyvolané "přes" jinou agendu dokladů, lze při uložení k danému dokladu rovnou připojit

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Zda bude uživatel moci aktivitu opravovat, závisí na nastavení na typu aktivity, na stavu aktivity a na tom, kdo je jejím oprávněným řešitelem, viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi a také Aktivity versus přístupová práva. Opravy některých položek mohou být zakázány, pokud již s aktivitou byly provedeny takové kroky, které opravy takových položek vylučují.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.


Vyvolat opravu aktivity lze ještě dalším způsobem:

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam).

Pokud vymažete aktivitu, ke které předtím byly přiřazeny nějaké doklady (viz záložka Připojené doklady), vazby těchto dokladů na aktivitu se rovněž automaticky zruší.

Zda bude uživatel moci aktivitu smazat, závisí na nastavení na typu aktivity, na stavu aktivity a na tom, kdo je jejím oprávněným řešitelem, viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi a také Aktivity versus přístupová práva. Aktivitu nelze vymazat, pokud byla předána, tj. existují k ní nějaké předané aktivity.


Vyvolat vymazání aktivity lze ještě dalším způsobem:

Zkopírovat F9

Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat (např. stav aktivity se nekopíruje, nekopírují se vazby na doklady apod.).


Vyvolat zkopírování aktivity lze ještě dalším způsobem:

Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Předat Ctrl +D -

Slouží pro předání aktivity dále, např. na jiného řešitele, na jiný doplňkový úkol apod., dále viz popis stavu Předáno. Funkce vytvoří nový záznam aktivity, do něhož zkopíruje některé důležité položky podle zdrojové aktivity (např. Typ aktivity, Řešitele resp. Roli řešitele, Předmět a časy), nicméně je uživatel může libovolně změnit. Při předávání aktivity se kopírují i vazby na související doklady, viz záložka Připojené doklady.

Po uložení bude původní aktivita automaticky nastavena do stavu Předáno a vzniklá aktivita s ní bude svázána. Tyto vazby lze sledovat v záložce Historie.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.