Kampaně - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuální kampani ze záložky Seznam. Položky zadávané ke kampaním jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Údaje adresátů Chyby Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Kampaň číslo

Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Na záznamy kampaní je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Kampaně - obecně.

Kontrola Popis položky viz záložka seznam.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Řada

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka.

Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Datum Datum vystavení dokladu kampaně. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Název kampaně

Textový název kampaně. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat. Název by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.

Typ kampaně

Typ dané kampaně. Název typu kampaně zadáte ručně anebo vyberete z číselníku Typů kampaní. Jak bylo zmíněno v kap. Segmentace - obecně, typ kampaně mj. ovlivňuje, jaký bude komunikační kanál a jak bude daná kampaň prováděna. Na základě vybraného typu kampaně se předvyplňují některé další údaje, podle toho, které a jak jsou pro daný typ kampaně nastaveny v jeho definici.

Typ kampaně lze opravovat pouze, pokud je kampaň dosud ve stavu Příprava.

Středisko Povinná položka. Středisko pro danou kampaň. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu kampaně zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
Zakázka

Zakázka pro danou kampaň. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici typu kampaně zadané výše, ale lze samozřejmě zadat jinou. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. Pak je povinná pro kampaně s komunikačními kanály e-mail a pošta, jelikož pokud by zde nebyla zadána, nebylo by možné ji vyplnit do následných dokladů, kde může jít o povinnou položku (viz např. doklady odeslaných e-mailů, odeslané pošty, aktivity, ...) a tyto doklady by pak nebylo možné vystavit a uložit. Pro ostatní komunikační kanály je nepovinná.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Stav kampaně Každý záznam může nabývat několika stavů, podle úrovně zpracování (vyřízení dané kampaně). Povinná položka. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovaný stav. Stavy jsou stanoveny pevně z programu. Stav kampaně lze ručně v rámci opravy záznamu měnit pouze na stav "V přípravě". Změna stavu může být vyvolána také automaticky. Dále viz Stavy kampaní.
Rozpočet

Předpokládané výdaje. Informativní položka.

Skutečné výdaje

Skutečné výdaje. Informativní položka. U kampaní typu Pošta se po vygenerování dokladu odeslané pošty vyplní cenou zásilky (ale jen v případě, že předtím byla nulová, tj. nebyla zadána ručně uživatelem).

Plán
  Zahájení Plánovaný den a čas zahájení. Předvyplňuje se aktuální datum a hodina. Plánované časové údaje zahájení resp. dokončení kampaně s přesností na minuty. Slouží pro možnost zpětného vyhodnocování zpracování kampaní v porovnání se skutečnými časovými údaji apod. Pokud jste časové údaje změnili, ale chcete je zaktualizovat aktuálními údaji, pak je k dispozici funkční tlačítko pro rychlé předvyplnění aktuálního data a času.
  Dokončení Plánovaný den a hodina dokončení, tj. termín provedení kampaně.
Skutečnost
  Zahájení Skutečný den a čas zahájení.

Skutečné časové údaje zahájení resp. dokončení s přesností na minuty. Slouží pro možnost zpětného vyhodnocování zpracování kampaní v porovnání s plánovanými časovými údaji, pro možnost sledování nedokončených kampaní apod.

Položky zahájení a dokončení se editují stejným způsobem jako u plánovaných časových údajů v sekci Plán. Dále program vyplňuje skutečné časy aktuálními údaji při změně stavu kampaně a to následovně:

 • Pro stav V přípravě - Nic se neděje.
 • Pro stav Spuštěno - Systém zapíše skutečný čas zahájení aktuálním datem.
 • Stav Ukončeno - Systém zapíše skutečný čas dokončení aktuálním datem.
  Dokončení Skutečný den a hodina dokončení, tj. termín provedení kampaně.

Subzáložka Údaje adresátů

Slouží pro zadání subjektů, které si přejete oslovit a případně i proměnných, které jsou pro danou kampaň potřeba. Zadávané položky jsou pro přehlednost dále uspořádány do subzáložek:

Obsažené subzáložky: Adresáti Hodnoty proměnných

Subzáložka Adresáti

Obsahuje editovatelný seznam pro zadání seznamu subjektů, které mají být danou kampaní osloveny. Seznam adresátů se po uložení pro lepší orientaci setřídí abecedně dle firmy.

Název Popis
Typ adresy

Typ adresy určuje, jaký subjekt bude nakonec osloven a ovlivňuje, jaké další položky budou k dispozici a jak se budou předvyplňovat:

Pro urychlení zadávání se u nového řádku typ adresy předvyplňuje zadaným typem z řádku předchozího.

Při přechodech z jednoho řádku na druhý se může stát, že je-li fokus v položce Typ adresy, pak je v ní vidět konec popisu zvoleného typu řádku. To je však bohužel vlastnost všech comboboxů ve Windows, pokud je v nich text delší než jejich šířka. Je to pouze věc kosmetická, při odchodu fokusu z položky Typ je opět zobrazován počátek popisu typu.

Firma

Firma z Adresáře firem. Povinná položka, je-li Typ adresy Firma nebo Provozovna (pak určuje firmu resp. její provozovnu, která bude oslovena). Nepovinná položka, je-li Typ adresy Osoba (pak slouží jen pro specifikaci kontaktních údajů na osobu, která bude oslovena). Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře.

Provozovna Je dostupná pouze, je-li Typ adresy Provozovna. Jedná se o položku typu skrytý seznam, ze kterého vyberete jednu z nadefinovaných provozoven k firmě zadané v předchozí položce. Pro zadávání provozoven platí obdobná pravidla jako v jiných částech systému, viz např. položka Provozovna v záložkách Firma jednotlivých dokladů.
Osoba

Odkaz na osobu z Adresáře osob. Povinná položka, je-li Typ adresy Osoba (pak určuje osobu, která bude oslovena). Zadáte údaj pro výběr osoby buď rovnou z klávesnice anebo ji vyberete z vyvolaného číselníku osob.

Číselník se zde nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby aktuálně připojené k provozovně firmy zadané v předchozí položce (popis omezení viz popis omezovacího panelu v záložce Seznam agendy osob). Pokud však není Typ adresy Provozovna nebo k provozovně není připojena žádná osoba, číselník se defaultně omezí za osoby patřící k celé firmě. Nicméně lze zadat i osobu, která není přiřazena k dané firmě resp. provozovně. Pro zadávání osob platí obdobná pravidla jako v jiných částech systému, viz např. položka Provozovna v záložkách Firma jednotlivých dokladů.

Zde navíc platí to, že je-li Typ adresy Provozovna a ve vyvolaném číselníku osob (zafiltrovaném za danou provozovnu) změníme provozovnu za jinou a vybereme osobu připojenou k této druhé provozovně, po jejím výběru se též automaticky změní položka Provozovna.

Mějme firmu s provozovnami "Prodejna Praha" a "Prodejna Brno" a k oběma provozovnám dané firmy mějme připojeny nějaké osoby. Nechť typ adresy je Provozovna, a zadáme provozovnu "Prodejna Praha". Otevřeme si malý číselník osob. Číselník se nabízí defaultně omezený pomocí omezovacího panelu jen za osoby připojené k provozovně "Prodejna Praha". Ve filtru změníme provozovnu na "Prodejna Brno" a vybereme některou z osob k této provozovně připojených. Tím se i do položky Provozovna použije hodnota "Prodejna Brno".

Ulice

Adresa subjektu.

Povinný údaj, který je předmětem Kontroly pro typ kampaně s komunikačním kanálem pošta.

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Povolená délka je max. 100 znaků. E-mailová adresa zde zadaná se použije při zpracování kampaně pro předvyplnění e-mailu Adresáta v agendě Odeslané e-maily.

Pro předvyplnění položek platí: hledá se v údajích firem, provozoven, ve služebních údajích osob připojených k daným firmám (viz též Vazby firmy - osoby) nebo v privátních údajích osob a to s ohledem na to, jaký je zadán Typ adresy, viz výše, a jak jsou vyplněny předchozí položky Firma, Provozovna a Osoba:

 • Je-li adresa typu Firma, platí:
  • předvyplní se z údajů sídla firmy. Pokud tam nejsou zadány, nepředvyplní se nic. Na údaje případně zadané osoby se nijak nehledí.
 • Je-li adresa typu Provozovna, platí:
  • předvyplní se z údajů provozovny firmy. Pokud tam nejsou zadány, nepředvyplní se nic. Na údaje sídla firmy a případně zadané osoby se nijak nehledí.
 • Je-li adresa typu Osoba, platí:
  • je-li zadána současně firma + osoba a daná osoba je k dané firmě připojena a má ve služebních údajích u této firmy v adresáři firem vyplněny služební telefony a služební e-mail (viz firemní telefony a e-mail v seznamu osob v subzáložce Osoby), předvyplní se tyto služební telefony resp. e-mail. Pokud tam nejsou zadány, nepředvyplní se nic. Adresa se předvyplní buď z údajů sídla firmy (pokud osoba není připojena ke konkrétní provozovně dané firmy) nebo z údajů provozovny firmy (v opačném případě).
  • je-li zadána současně firma + osoba, ale daná osoba není k dané firmě připojena, předvyplní se adresa, telefony i e-mail z údajů sídla firmy.
  • není-li zadána současně firma, předvyplní se adresa, telefony i e-mail z privátních údajů osoby. Pokud tam nejsou zadány, nepředvyplní se nic.
 • Je-li adresa typu E-mail, platí:
  • je-li zadána firma, ale není zadána osoba, předvyplní se e-mail z údajů sídla firmy. Pokud tam není zadán, nepředvyplní se nic.
  • je-li zadána osoba, ale není zadána firma, předvyplní se e-mail z privátních údajů osoby. Pokud tam není zadán, nepředvyplní se nic.
  • je-li zadána současně firma + osoba, předvyplní se e-mail z privátních údajů osoby (bez ohledu na to, jestli daná osoba je či není k firmě připojena). Pokud tam není zadán, nepředvyplní se nic.
  • položku u adresy typu E-mail lze naplnit i načtením ze souboru pomocí funkce Seznam adres.
Město
Tel.1, Tel.2, Fax

Telefony na oslovovaný subjekt.

Povinný údaj, který je předmětem Kontroly pro typ kampaně s komunikačním kanálem telefonní hovor.

E-mail

E-mailová adresa na oslovovaný subjekt.

Povinný údaj, který je předmětem Kontroly pro typ kampaně s komunikačním kanálem e-mail.

Povinná položka, je-li Typ adresy E-mail.
Stav

Stav oslovení adresáta.

 • Neosloven - výchozí stav po přidání adresáta do kampaně. Příp. ručně v rámci funkce Oprava kampaně.
 • Osloven - nastavuje se při úspěšném provedení kampaně. Má význam pro všechny typy kampaní. Nastavuje se:
 • Nezastižen - určen pro případ, kdy se nepodařilo adresáta zastihnout. Má význam jen pro kampaně typu Telefonní hovor a Osobní kontakt. Nastavuje se:
 • Spam - určen pro případ, že je adresát mezi zakázanými adresáty. Má význam pro všechny typy kampaní. Nastavuje se:
Termín kontaktu

Termín, kdy došlo k oslovení adresáta. Nastavuje se:

Zp. vazba

Zpětná vazba pro daného adresáta z číselníku Zpětných vazeb. Informuje o tom, jak proběhl kontakt s daným adresátem. Může sloužit i pro rozhodnutí, jestli má být kontaktován v další kampani či nikoliv (pro výběr adresátů pro tvorbu následné kampaně v rámci funkce Nová podle kampaně). Číselník se zde nabízí defaultně programově omezený jen za ty zpětné vazby, které jsou přiřazeny k danému typu aktivity, viz Kampaně - obecně. Nastavuje se:

 • ručně. A to buď zde (lze jen tehdy, je-li stav oslovení adresáta Osloven (což lze jen tehdy, je-li kampaň spuštěna)) nebo pomocí agendy Zpracování kampaní funkcí Hotovo. Z toho mj. plyne, že má praktický význam pouze u kampaní typu Osobní kontakt a Telefonní hovor a zejména u těch, u kterých probíhá oslovení individuálně.

  Pokud následně dojde ke změně stavu oslovení adresáta zpět na Neosloven, Nezastižen resp. Spam, dojde k vyčištění položky se zadanou zpětnou vazbou.

Důvodem omezení případů, kdy je Zpětná vazba k dispozici k editaci, je mj. to, že zpětné vazby mohou být pro každý typ kampaně jiné. Ale jelikož zpětnou vazbu lze zadávat jen u stavu Osloven, stav Osloven lze zadat jen na spuštěné kampani, na které již není možné měnit Typ kampaně, je zajištěno, že nelze nejprve zadat zpětnou vazbu a poté změnit typ kampaně, ke kterému by tato nepatřila.

Doklad

Doklad, který oslovením daného adresáta v rámci kampaně daného typu vznikl. Má význam jen pro kampaně s komunikačními kanály e-mail a pošta, kdy může vzniknout doklad v agendě Odeslané e-maily resp. doklad agendě Odeslaná pošta.

Stav e-mailu

Informuje o tom, zda byl již vytvořený e-mail z agendy Odeslané e-maily odeslán a s jakým výsledkem. Viz položka Stav u záznamu odeslaného e-mailu. Má význam jen pro kampaně s komunikačními kanály e-mail.

Ve spodní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru. Navigátor v této subzáložce obsahuje tlačítka:

Navigátor v této subzáložce

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu adresátů a hledání hodnoty v seznamu
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.
 • Průvodce - slouží pro hromadné přidání adresátů. Vyvolá Průvodce přidáním adresátů kampaně, kde si může uživatel pohodlně nadefinovat, jaké adresáty chce oslovit.
 • ABRA schránka - možnost přidání adresátů vložením z ABRA schránky.
 • Seznam e-mailů - K dispozici jen tehdy, je-li ve firemním parametru povoleno používat volné e-mailové adresy. Má význam jen pro kampaň typu e-mail. Slouží pro hromadné přidání adresátů s typem adresy e-mail vložením z TXT souboru se seznamem e-mailových adres, které mají být osloveny. Co řádek v txt souboru, to řádek v seznamu adresátů. Pokud je v řádku txt souboru více mailových adres, musí být odděleny adekvátním oddělovačem (daný řetězec by měl být mailová adresa ve správné syntaxi - viz požadovaná syntaxe pro oddělení e-mailových adres v položce E-mail). Pokud by načtená e-mailová adresa byla příliš dlouhá (viz max. povolená délka v položce E-mail), bude automaticky zkrácena. Samozřejmě poté zřejmě nebude platná, což je třeba zkontrolovat a příp. upravit.
   
 • Test e-mailu - K dispozici jen pro kampaň typu e-mail. K dispozici i mimo editační režim. Otevře se příslušný e-mailový klient, máte-li nějakého k dispozici, a v něm zobrazí e-mail tak, jak bude odeslán (tedy včetně vyhodnocení případných použitých proměnných kampaně atd.). Zda se použije standardně SimpleMAPI rozhraní nebo OLE rozhraní Outlooku, závisí na nastavení parametru UseOutLookWithOLE v Nexus.cfg, resp. na tom, jaký je váš výchozí klient pro SimpleMAPI. Více viz Využití MAPI.

  U SimpleMAPI rozhraní v kombinacemi s Outlookem však dochází k potížím, kdy Outlook použije formát odeslaného e-mailu RTF, přestože má nastaveno, aby tak nečinil, což vede na potíže s čitelností příloh u adresátů e-mailu. Proto je k dispozici zmíněný parametr, kterým lze zajistit, že se SimpleMAPI rozhraní nepoužije. Více viz Využití MAPI.

  U některých e-mailových klientů se vytvořený obsah e-mailu zobrazí rovnou v obsahu e-mailu, u některých se zobrazí jako e-mail s prázdným obsahem, ale s přílohou s názvem JclMapi.htm, v níž je vytvořený obsah e-mailu.

 • Otevřít doklad - pro otevření agendy s vytvořeným dokladem, kde si jej můžete prohlížet, opravovat, zobrazovat s ním svázané doklady apod. Po stisku tohoto tlačítka se "přes" agendu Kampaní otevře agenda Odeslané e-maily resp. agenda Odeslaná pošta omezená za vytvořený zvolený čerpaný doklad (tzv. červené omezení). Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení dané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech takových dokladů apod.). K dispozici jsou pak všechny funkce dané agendy. K dispozici i mimo editační režim.

Subzáložka Hodnoty proměnných

Obsahuje needitovatelný seznam proměnných kampaní, které jsou připojeny k typu kampaně zadanému v hlavičce kampaně na jeho subzáložce Proměnné. Zde slouží k zobrazení hodnot těchto proměnných po jejich vyhodnocení pro aktuálního adresáta ze subzáložky Adresáti kampaní. Můžete si tedy zkontrolovat, jestli se pro daného adresáta proměnná vyhodnotila správně dle vašich představ. Použití je objasněno na příkladě v kap. Proměnné kampaní.

Proměnné kampaní se zde pro nově přidaného adresáta zobrazí až po uložení řádku s adresátem.

Jak bylo řečeno v kap. Proměnné kampaní, platí, že při zpracování kampaní se vyhodnocují i případně skryté proměnné (tj. byla-li proměnná použitá na typu kampaně následně skryta).

Subzáložka Chyby

Subzáložka je k dispozici pouze tehdy, pokud:

Slouží k zobrazení seznamu chyb, aby o nich byl uživatel informován, mohl jejich příčiny odstranit a akci případně zopakovat. Objasníme na příkladech:

Jedná se o kontrolu adresátů vyvolanou u kampaně, která je např. s komunikačním kanálem e-mail a kde je zadán adresát, který je uveden mezi zakázanými adresáty se zákazem posílání e-mailů. Systém pro takového adresáta nahlásí a zobrazí chybu, že nelze nastavit stav oslovení adresáta na "Osloven", protože je adresát uveden v číselníku zakázaných adresátů. Pokud by kontrola kampaně nebyla provedena, vypsala by se obdobná chyba až při spuštění kampaně a stav oslovení takového adresáta by se nastavil na hodnotu "spam".

Jedná se o spuštění kampaně s komunikačním kanálem pošta, ale nelze vytvořit požadovaný doklad Odeslaná pošta, jelikož:

1) došlo k chybě v zadání položky Odesílatel pošty. Tzn., že uživatel provádějící kampaň buď vůbec není uveden mezi uživateli modulu evidence pošty anebo zde je uveden, ale nemá vyplněnu položku Uživatel.

2) došlo k chybě v zadání položky Zdrojová řada. Tzn., že pro vystavení dokladu Odeslaná pošta nelze použít řadu dokladů nastavenou v definici daného typu kampaně. Důvodem bude nejspíše to, že daná řada byla mezitím skryta, nebo uživatel provádějící kampaň nemá přístupové právo pro použití této řady dokladů.

3) došlo k chybě, že cena nesmí být nulová. Tzn., že na dokladu Odeslané pošty z nějakého důvodu není zadána cena zásilky (poštovné), která je pro daný typ obsahu odeslané pošty povinná. Tzn., že v definici daného typu kampaně máte buď zvolen chybný Ceník pošty, nebo zvolený Ceník pošty provádí nějaké kontroly, které nejsou splněny (např. kalkuluje cenu zásilky na základě hmotnosti, ale vy jste neudali v definici Typu kampaně hmotnost, nebo jste vyplnili vše, ale z nějakého důvodu došlo k chybě při vyhodnocování ceny daným ceníkem apod. Více viz Vyčíslení poštovného a použití kontrolních výrazů.

Jedná se o spuštění kampaně s libovolným komunikačním kanálem, ale u jejíhož typu je zatrženo "Založit aktivitu po oslovení adresáta", ale nelze vytvořit požadovanou aktivitu, jelikož:

1) došlo k chybě v zadání položky Typ aktivity. Tzn., že pro vystavení dokladu Aktivita nelze použít typ aktivity nastavený v definici daného typu kampaně. Důvodem bude nejspíše to, že daný typ byl mezitím skryt, nebo není přiřazen k oblasti předvyplněné do položky Oblast aktivity. Podrobněji viz popis položky Typ aktivity na aktivitě.

2) došlo k chybě v zadání položky Firma. Tzn., že se má zakládat aktivita takového typu aktivit, u něhož je nastaveno, že firma je povinná, a zřejmě daná firma není zadána. Tj. adresátem je např. jen samotná osoba, u níž není současně uvedena firma.

Jedná se o spuštění kampaně s komunikačním kanálem e-mail. Ale zadaný e-mail u některého adresáta má neplatný formát, tudíž jej nelze odeslat. Správnost formátu e-mailu viz popis funkce Kontrola.

Mezi adresáty jsou duplicitně dva adresáti s typem adresy Firma a se shodnou firmou i osobou. Kontrola nahlásí nalezení duplicitního adresáta.

Záložka Chyby zmizí, pokud pominou důvody k jejímu zobrazování. Tj. např. pokud je u kampaně, jejíž kontrola skončila chybou (viz hodnota položky Kontrola) znovu provedena kontrola a ta je provedena s výsledkem OK.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Ik. Doplňující popis:
Import - -

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

Kampaně

Možnost importování vybraných kampaní do editované kampaně. Zde se jedná v podstatě o vytvoření nové kampaně podle vzoru(ů), řešené na stejném principu jako je procesní tvorba dokladů. v tomto případě jde o rychlé vystavení nové kampaně podle vybraných jiných kampaní. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Kampaně (CG) -> Kampaň (CG).

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle kampaně v záložce Seznam kampaní s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu.