Typy aktivit - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním typu aktivity ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Zadávané položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný typ aktivity. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typu. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Název Název typu aktivity. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek s vybraným typem jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu, proto by jeho název měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Proces

Slouží pro zadání výchozího procesu, který se bude předvyplňovat do stejnojmenné položky aktivity daného typu. Kód procesu zadáte ručně nebo jej vyberete z číselníku Procesů aktivit. Nepovinná položka. Nabízí se jen ty procesy, které jsou přiřazeny k danému typu aktivity v jeho subzáložce Procesy, dále viz Věcný obsah - CRM - Struktura dat, vazby v CRM. Zda bude zadání procesu na aktivitě povinné, závisí na nastavení položky Proces je povinná položka.

Nejdříve zadejte Typ aktivity, pak k němu připojte Procesy, které lze u něj používat a pak teprve v detailu aktivity vyberte konkrétní proces pro předvyplňování.

Lze odpojit proces od typu aktivity, i pokud je použitý v typu aktivity či přímo na aktivitě.

Priorita Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. Informace o tom, s jakou prioritou by měla být daná aktivita vyřešena. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovanou prioritu. Priority jsou stanoveny pevně z programu.
Stav Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. Informace o tom, v jakém stavu bude daná aktivita. Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete požadovaný stav. Stavy jsou stanoveny pevně z programu.
Řešitel/ Role řešitele Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání řešitele resp. role řešitele pro předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.
Časové údaje

Slouží pro možnost předvyplňování plánovaných nebo skutečných časových údajů aktivity daného typu. Časové údaje:

  • Posunutí zahájení - Slouží pro předvyplnění dne a hodiny plánovaného nebo skutečného zahájení.
  • Doba trvání - dní a hodin - Slouží pro předvyplnění dne a hodiny plánované nebo skutečné doby trvání.
Časy jsou plánované Určuje, zda se předchozí položky budou týkat plánovaných nebo skutečných časových údajů aktivity daného typu. Současně ovlivňuje, zda při zadávání aktivity daného typu budou k dispozici i položky pro zadání plánovaných časů nebo zda budou k dispozici pouze položky skutečných časů.
Neveřejná aktivita Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu.
Proces je povinná položka Možnost nastavení, zda je zadání procesu na aktivitě daného typu povinné.
Povolit opravu aktivity v procesu pouze řešiteli a nadřízeným rolím Umožňuje nastavit, zda se má při opravách resp. mazání aktivit daného typu kontrolovat oprávněnost řešitele. Pokud nechcete přihlížet k tomu, zda je přihlášený uživatel oprávněný řešitel a tudíž smí s aktivitou manipulovat, pak tuto položku ponechte nezatrženou. Dále viz Pravidla pro zobrazování aktivit a manipulaci s nimi.
Převzít řešitele/ roli řešitele Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží jako možnost nastavit, aby se při akci předání aktivity položka Řešitel/ Role řešitele na dané aktivitě nečistila, ale přebírala se ze zdrojové aktivity.
Umožnit generovat odeslanou poštu Možnost nastavit, zda se při vystavovaní aktivity tohoto typu má nabízet možnost po uložení rovnou generovat záznam odeslané pošty. Je-li zatrženo, pak se v editaci takové aktivity nabízí volba , obdobně jako v editaci dokladů, dále viz Editace záznamů v knihách.
Slouží pro možnost nastavení, zda se na aktivitě daného typu má stejnojmenná položka zadávat nepovinně, povinně, nebo nepoužívat a příp. pro předvyplnění hodnoty:
  Firma Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání firmy, která se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného Adresáře firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
  Osoba Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání osoby, která se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Kód osoby zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného Adresáře osob.
  Středisko

Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání střediska, které se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Kód střediska zadáte buď rovnou z klávesnice nebo vyberete z číselníku středisek.

Jak bylo řečeno v kap. Střediska, středisko je na většině dokladů povinná položka, nicméně v některých místech systému to nemusí být žádoucí. Takovým místem jsou právě aktivity, a proto zde lze nastavit, jak tomu má být se střediskem na aktivitách. Střediska jsou totiž jedním z chráněných objektů, což znamená, že se při přístupu k záznamu, na němž je středisko použito, kontrolují a uplatňují uživatelova přístupová práva. Tudíž středisko může zabránit vidět a opravovat aktivitu ostatním účastníkům, kteří mohou být z jiných středisek. V takovém případě může být výhodnější středisko na aktivitách vůbec nepoužívat.

Při samotné editaci typu aktivity však povinné není, pokud zadáno nebude, nebude se ani předvyplňovat do dokladu aktivity.

  Zakázka

Slouží pro možnost nastavení, zda se stejnojmenná položka na aktivitě daného typu má používat, zda je zadání povinné a příp. i pro zadání zakázky, která se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání zakázek ve Firemních údajích nastavenou hodnotu Nepoužívat.

Jiné nastavení používání zakázek zadané v globálních parametrech se zde neuplatní.

  Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
  Produkt Slouží pro možnost nastavení, zda je zadání stejnojmenné položky na aktivitě daného typu povinné a příp. i pro zadání produktu, který se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Zadáte kód produktu nebo vyberete z číselníku produktů.
  Projekt Slouží pro možnost nastavení, zda je zadání stejnojmenné položky na aktivitě daného typu povinné a příp. i pro zadání projektu, který se bude na aktivitě daného typu předvyplňovat. Zadáte kód projektu nebo vyberete z číselníku projektů.
Nekontrolovat kolize s jinými aktivitami téže role řešitele

Možnost zatrhnout, že se při uložení aktivity nemá provádět kontrola, zda čas zadaný na aktivitě nekoliduje s jinou aktivitou téže role řešitele. Není-li zatrženo, pak kontrola probíhá a pokud aktivita koliduje s nějakými jinými, zobrazí se modální dialogové okno s jejich seznamem a grafickým zobrazením kolidujících aktivit:

Příklad dialogového okna zobrazujícího kolizi zadávané aktivity s jinými již existujícími aktivitami daného řešitele

Aktivita pro sledování obchodního vztahu Je-li zatrženo, budou na aktivitě daného typu dostupné položky potřebné pro sledování vývoje aktivity.
Používat Kontakty

Je-li zatrženo, bude na aktivitě daného typu dostupná subzáložka Kontakty.

Předmět Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky aktivity daného typu.
Poznámka Libovolná poznámka k typu aktivity.

Opravy:

Opravovat lze všechny položky bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.