Typy kampaní - záložka Detail

Zobrazí detailní informace o aktuálním typu kampaně ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Obsah e-mailu Přílohy Proměnné Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavička

Zadávané položky:

Název Popis
Název Název typu kampaně. Nepovinná položka, ale doporučujeme ji využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typu kampaně. Název by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu.
Komunikační kanál

Jak bylo zmíněno v kap. Segmentace - obecně, lze volit z následujících možností komunikačních kanálů, přičemž pro příslušný kanál se zpřístupní další doplňující položky:

E-mail

Pro kampaň s tímto typem komunikačního kanálu se v rámci provedení kampaně budou mj. vytvářet záznamy v agendě Odeslané e-maily. Proto je třeba zadat položky pro jejich vystavení:

Další údaje:
Formát e-mailu

Zde zvolíte, v jakém formátu si přejete editovat a odeslat Obsah vytvářeného a-mailu. Viz též položka Obsah e-mailu (text e-mailu). Zde lze zvolit z následujících možností:

 • Text - v záložce Obsah e-mailu se zobrazí obyčejný textový editor, proporcionální písmo
 • HTML editor - v záložce Obsah e-mailu se zobrazí editor s možností formátování HTML. Tj. obdobně jako v jiných WYSIWYG html editorech.
 • HTML zdrojový kód - v záložce Obsah e-mailu se zobrazí tzv. SynEdit editor s podbarvenou syntaxí pro HTML). V tomto případě se očekává, že budete psát rovnou html zdrojový kód, příp. si obsah e-mailu pro danou kampaň připravíte v jiném editoru a výsledný html kód sem pouze přenesete.

  Pokud chcete vytvářet e-maily ve formátu html, doporučujeme použít třetí možnost HTML zdrojový kód.  Důvodem je to, že interní ABRA Gen HTML editor má z technických důvodů jistá omezení a není tak spolehlivý (bohužel byly zaznamenány případy, kdy se obsah e-mailu zobrazoval správně, nicméně adresát jej obdržel zobrazený chybně).

Pokud uživatel vybere jednu z možností a začne psát do příslušného editoru, pak již není možné formát změnit. V případě takové potřeby daný typ kampaně smažte a zadejte znovu.

Podrobnější význam jednotlivých položek viz Odeslané e-maily - záložka Detail.

Některé položky jsou povinné (obdobně jako při vystavování dokladu přímo v cílové agendě), aby bylo možné daný doklad následně vystavit a co nejvíce se předešlo zbytečným chybám při provedení kampaně (viz též popis v záložce Chyby kampaně).

Předmět e-mailu

Výraz, po jehož vyhodnocení se získá obsah pro položku Předmět e-mailu. Tj. stručný popis, čeho se daný e-mail týká. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka . Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů. (Zde nad objektem Adresát kampaně.)

Lze zde využívat proměnné, přiřazené k danému typu kampaně. Použití proměnných vč. syntaxe je objasněno v kap. Proměnné kampaní.

Běžný uživatel se nemusí konstruováním těchto výrazů vůbec zabývat a pokud mu nebudou vyhovovat defaultně dodávané, může si objednat jejich přípravu u servisních konzultantů výrobce.

Účet elektronické pošty

Účet z číselníku E-mailové účty, který má být použit pro odeslání daného e-mailu.

Skrytý účet el. pošty

Pokud bude tato položka vyplněna, použije se tato adresa k odeslání skryté kopie e-mailu pro daný typ kampaně. Účet z číselníku E-mailové účty.

Pošta

Pro kampaň s tímto typem komunikačního kanálu se v rámci provedení kampaně budou mj. vytvářet záznamy v agendě Odeslaná pošta. Proto je třeba zadat položky pro jejich vystavení:

Další údaje:
Řada odeslané pošty

Položky potřebné pro vystavení dokladu odeslané pošty v rámci provedení kampaně daného typu. Význam jednotlivých položek viz Odeslaná pošta - záložka Detail.

Některé položky jsou povinné (obdobně jako při vystavování dokladu přímo v cílové agendě), aby bylo možné daný doklad následně vystavit a co nejvíce se předešlo zbytečným chybám při provedení kampaně (viz též popis v záložce Chyby kampaně).

Poštovní poskytovatel
Typ obsahu odeslané pošty
Ceník pošty
Cena dobírky
Cena zásilky
Hmotnost
Poštovné/ks
Počet
Placeno v hotovosti
Popis odeslané pošty

Výraz, po jehož vyhodnocení se získá obsah pro položku Popis odeslané pošty. Tj. stručný popis, čeho se daná odeslaná pošta týká. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka tlačítka . Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Lze zde využívat proměnné, přiřazené k danému typu kampaně. Použití proměnných vč. syntaxe je objasněno v kap. Proměnné kampaní.

Běžný uživatel se nemusí konstruováním těchto výrazů vůbec zabývat a pokud mu nebudou vyhovovat defaultně dodávané, může si objednat jejich přípravu u servisních konzultantů výrobce.

Jelikož na dokladu Odeslané pošty je mj. povinná položka Firma, ale adresát může být např. typu Osoba s nezadanou firmou, pak pro doplnění firmy na doklad pošty platí:

 • Pokud je zadána firma pro předvyplnění ve firemních údajích - doplní se na Odeslané poště tato firma (samozřejmě pouze u záznamů, které mají na kampani typ adresy Osoba a nemají vyplněnou firmu)
 • Pokud není zadána firma pro předvyplnění ve firemních údajích - pokusí se dohledat firmu, ke které je Osoba připojena, a tu použije. (V případě, že je osoba ve více firmách, vybere se jedna z nich).

Osobní kontakt

Pro kampaň s tímto typem komunikačního kanálu se v rámci provedení kampaně bude jen nastavovat Stav oslovení adresátů. Ten se nastavuje automaticky či ručně podle toho, zda se jedná o kampaň, u které probíhá oslovení hromadně či nikoli. K tomu slouží následující položka:

Další údaje:
Hromadné oslovení

Znamená, že kampaň nebude probíhat postupně oslovováním jednotlivých členů cílové skupiny. Všichni členové se prohlásí za oslovené po spuštění kampaně. Viz provedení kampaně.

Telefonní hovor

Pro kampaň s tímto typem komunikačního kanálu se v rámci provedení kampaně bude jen nastavovat Stav oslovení adresátů. Ten se nastavuje automaticky či ručně podle toho, zda se jedná o kampaň, u které probíhá oslovení hromadně či nikoli. K tomu slouží následující položka:

Další údaje:
Hromadné oslovení

Znamená, že kampaň nebude probíhat postupně oslovováním jednotlivých členů cílové skupiny. Všichni členové se prohlásí za oslovené po spuštění kampaně. Viz provedení kampaně.

Řešitel/ Role řešitele Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Položka slouží pro zadání řešitele resp. role řešitele pro předvyplnění stejnojmenné položky aktivity, pokud je ke kampani daného typu vystavována následná aktivita. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí. Která položka je k dispozici a kdy, viz popis v kap. Role versus Uživatelé.
Středisko Slouží pro možnost předvyplnění stejnojmenné položky kampaně daného typu a tudíž i následných dokladů, které budou z kampaně vznikat. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.). Pokud hodnotu nevyberete, je nutné ji povinně vyplnit na kampani.
Zakázka

Slouží pro možnost zadání zakázky, která se bude na kampani daného typu předvyplňovat. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka k dispozici závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Založit aktivitu po oslovení adresáta

Je-li zatrženo, pak se pro kampaň s tímto typem komunikačního kanálu v rámci provedení kampaně budou mj. vytvářet aktivity. Proto je třeba zadat položky pro jejich vystavení:

Další údaje:
Typ aktivity Položky potřebné pro vystavení dokladu aktivity v rámci provedení kampaně daného typu. Význam jednotlivých položek viz Aktivity - záložka Detail.

Některé položky jsou povinné či naopak nejsou zobrazovány, pokud jsou pro daný typ aktivity nastaveny na Nepoužívat (tedy obdobně jako při vystavování dokladu aktivity přímo v cílové agendě), aby bylo možné daný doklad následně vystavit a co nejvíce se předešlo zbytečným chybám při provedení kampaně (viz též popis v záložce Chyby kampaně).

Řada aktivity
Proces aktivity
Produkt aktivity
Stav
Priorita
Předmět aktivity

Výraz, po jehož vyhodnocení se získá obsah pro položku Předmět aktivity. Tj. stručný popis, čeho se daná odeslaná pošta týká. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka tlačítka . Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Lze zde využívat proměnné, přiřazené k danému typu kampaně. Použití proměnných vč. syntaxe je objasněno v kap. Proměnné kampaní.

Běžný uživatel se nemusí konstruováním těchto výrazů vůbec zabývat a pokud mu nebudou vyhovovat defaultně dodávané, může si objednat jejich přípravu u servisních konzultantů výrobce.

Obsah aktivity

Obdobně jako předchozí položka, jen se týká obsahu pro položku Popis v subzáložce Obsah aktivity.

Lze zde využívat proměnné, přiřazené k danému typu kampaně. Použití proměnných vč. syntaxe je objasněno v kap. Proměnné kampaní.

 
Spustit skript

Zavolá skriptovací funkci z agendy Balíčky skriptů. Požadovaná funkcionalita (to, co se má v rámci zpracování kampaně vlastně vykonávat, je-li zatrženo Spustit skript) je realizována pomocí skriptování, tj. k zatržení Spustit skript musí být definována odpovídající metoda v nějakém balíčku v agendě Balíčky skriptů. Tudíž zde je třeba zadat odkazy pro volání obsluhy do skriptování. Údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Balíček skriptů Identifikace balíčku skriptů, který obsahuje požadovanou funkci. Balíček musí obsahovat skript druhu Knihovna.

K dispozici je funkční tlačítko , pro nastavení odkazu na balíček skriptů. Jde o tlačítko s volbou: Přidat odkaz na nějaký balíček skriptů nebo tento odpojit, tj. zrušit odkaz na dosud svázaný balíček skriptů. K dohledání balíčku skriptů se otevře agenda Balíčky skriptů. Povinná položka.

Knihovna skriptů Jméno skriptovací knihovny z daného balíčku obsahující potřebnou funkci. Nabízí se jméno knihovny z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.
Funkce Název skriptovací funkce obsažené v dané knihovně, která implementuje požadovanou funkcionalitu. Nabízí se jména funkcí z knihovny zadané v předchozí položce z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.

Pozor! Názvy balíčku, knihovny a metody nesmí obsahovat diakritiku, mezery a některé další speciální ASCII znaky. Povoleny jsou písmena A-Z a číslice. Jména ve skriptování totiž nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky.

Položky jsou k dispozici i tehdy, pokud není k dispozici agenda Balíčky skriptů, tj. pokud není nainstalováno skriptování. V takovém případě je ale nelze použít (systém ABRA Gen nahlásí chybu), ovšem v takovém případě nemá ani význam definovat takovou akci.

Subzáložka Obsah e-mailu

Subzáložka je k dispozici pouze, má-li položka Komunikační kanál hodnotu "E-mail". Můžete si zde nadefinovat obsah e-mailového sdělení. Lze zde využívat proměnné, přiřazené k danému typu kampaně. Použití proměnných vč. syntaxe je objasněno v kap. Proměnné kampaní.

Jak konkrétně bude záložka vypadat, závisí na zvoleném formátu. Je-li zvolen formát HTML editor, je k dispozici jednoduchý panel nástrojů (toolbar) se základními prvky pro editaci html formátu. Význam ovládacích prvků s pravidly, která pro ně platí, je shodný jako při editaci nového odeslaného e-mailu v html formátu. Proto více viz popis položky Obsah e-mailu (text e-mailu).

Subzáložka Přílohy

Zde můžete zadat přílohy k dané kampani a to buď odkazem na konkrétní soubor nebo odkazem do agendy Dokumenty. Má význam především pro kampaně s komunikačním kanálem "E-mail", u jiných se s nimi v rámci provedení kampaně nijak nepracuje.

Zadávané položky:

Název Popis
Typ

Jak bylo řečeno v kap. Interní messaging, e-mailová komunikace a naplánované úlohy, přílohy odeslaných e-mailů mohou být dvou typů (odkaz na dokument nebo soubor na disku, viz Přílohy u odesílaných zpráv - Typy příloh) a podle toho se zadávají resp. se s nimi pracuje. Proto i zde je třeba nejdříve vybrat, jakého typu má být daná příloha:

 • Dokument - příloha je definovaná pouze jako odkaz na dokument.
 • Soubor - příloha je nějaký soubor na disku.

Rozdíl se projeví při generování záznamů do agendy Odeslané e-maily v rámci provedení kampaně a je podstatný z hlediska objemu vznikajících dat. Proto je třeba si rozmyslet vhodnost volby. Více viz Přílohy u odesílaných zpráv - Typy příloh.

Podmínka

Výraz, podle kterého se vyhodnotí podmínka, která určuje, zda se k e-mailu vytvářenému v rámci provedení kampaně typu E-mail připojí daná příloha. Jak bylo řečeno v kap. Kampaně - obecně, umožňuje podmíněné připojování různých variant příloh jednotlivým adresátům. Nepovinná položka (nezadaná podmínka je vyhodnocena jako platný výraz), tj. příloha se převezme.

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Dokument K dispozici jen pro typ přílohy Dokument. Po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu) se vyvolá Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete příslušný dokument.
Cesta k souboru

K dispozici jen pro typ přílohy Soubor.

Výraz, podle kterého se vyhodnotí cesta pro připojení souboru přílohy k danému e-mailu. Viz subzáložka Přílohy odeslaného e-mailu. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů. Výsledkem výrazu musí být platná cesta k souboru resp. seznam souborů na disku oddělených středníkem.

Subzáložka Proměnné

Obsahuje editovatelný seznam, kde můžete definovat, jaké proměnné kampaní budou používány pro daný typ kampaně. Tyto proměnné pak budou automaticky vyhodnocovány pro kampaň daného typu pro jednotlivé její adresáty. Použití proměnných je objasněno na příkladě v kap. Proměnné kampaní.

Hodnoty proměnných po jejich vyhodnocení pro daného adresáta je možno prohlížet na subzáložce Hodnoty proměnných dané kampaně.

Zadávané položky:

Název Popis
Proměnná

Číselníková položka pro zadání proměnné, která se bude pro danou kampaň používat. Proměnnou zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku proměnných kampaní.

Jak bylo řečeno v popisu funkce Vymazat u proměnných kampaní, platí, že při zpracování kampaní se vyhodnocují i případně skryté proměnné (tj. byla-li proměnná použitá na typu kampaně následně skryta).

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a hledání hodnoty v seznamu
 • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.