DPH indexy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním DPH indexu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód Kód označující daný DPH index. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec 1-8 znaků dlouhý. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr DPH indexu, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamu DPH indexů a v definicích reportů pro přiznání DPH.
Popis Název DPH indexu. Zobrazuje se ve výběrových číselnících s nabízenými DPH indexy do řádků dokladů jako bližší, vysvětlující popis daného DPH indexu, proto by měl být co nejvýstižnější. U dodávaných DPH indexů popisuje, pro jaký druh platby je index určen.
DPH sazba Sazba DPH, na kterou je daný DPH index vázán. Sazbu zadáte přímo z klávesnice anebo vyberete z číselníku sazeb DPH.
Bez ohledu na typ platby Je-li položka zatržena, pak daný záznam bude znamenat DPH index pro danou sazbu, ale pro libovolný typ platby. Tzn., že tento DPH index se bude pro danou sazbu nabízet bez ohledu na to, zda vystavujete příjmový nebo výdajový, tuzemský nebo zahraniční doklad.
Pro doklady na vstupu/ výstupu

Přepínač určující typ platby s hodnotami:

  • Výstupu - jedná se o index příjmového dokladu, tedy DPH na výstupu, tj. příjem DPH
  • Vstupu - jedná se o index výdajového dokladu, tedy DPH na vstupu, tj. výdej DPH
Typ indexu

Přepínač určující platby indexu s hodnotami:

  • Vnitrostátní
  • Jiný stát EU
  • Mimo EU

Význam jednotlivých hodnot, viz popis typů DPH indexů v kap. Věcný obsah, základní pojmy. Typ indexu určuje, zda se daný DPH index bude či nebude nabízet pro zadanou DPH sazbu ve vystavovaném dokladu a to v závislosti na typu dokladu a příp. na zvoleném Typu obchodu v hlavičce daného dokladu. Jaké typy DPH indexů se nabízejí pro jednotlivé typy obchodu viz popis Typů obchodů.

Analytika

Číslo analytického účtu, který lze využít v předkontacích (např. v kombinaci s využitím tzv. neúplných účtů) a na nějž lze pak kontovat zápisy s daným DPH indexem. Jedná se o alfanumerický řetězec 1-10 znaků dlouhý, může tedy obsahovat i celý kód účtu. Pokud jej však použijete v předkontacích např. v kombinaci s nějakým neúplným účtem, mějte na paměti, že celková povolená délka účtu v účetní osnově je maximálně 10 znaků. Použití objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme v účtovém rozvrhu účet 34322, na který budeme chtít účtovat DPH 22%, a 34305 pro účtování DPH 5%. Dále mějme zaveden DPH index VýstZS pro základní sazbu DPH na výstupu a VýstSS pro sníženou sazbu na výstupu. Dále si pro účely automatických předkontací zavedeme neúplný účet 343 a k indexu VýstZS zadáme analytiku 22 a k indexu VýstSS analytiku 05. Poté v řádcích předkontace pro účet DPH můžeme použít např. syntaxi NxAccountID('343'+VATIndex_ID.AnalyticalAccount). Pokud bude v řádku dokladu DPH index VýstZS, tato kontace doplní účet 34322, pokud bude v řádku dokladu DPH index VýstSS, kontace doplní účet 34305.

Pokud by analytika nebyla k indexu zadána, kontace by předvyplnila neúplný účet 343 a účetní by před vlastním zaúčtováním do deníku musel(a) účet doplnit.

Pokud by indexy neměly analytiky zadány a ani neúplný účet 343 by nebyl v osnově zaveden, předkontace by doplnila první účet začínající řetězcem 343, který by v osnově našla, tedy v našem případě např. 34305 bez ohledu na konkrétní DPH index, tedy DPH sazbu.

Definice předkontace může samozřejmě vypadat i jinak, nemusí používat neúplné účty, může být kombinována s podmínkami řádků pro jednotlivé skladové typy apod. Variant je velké množství. Uvedený příklad měl pouze objasnit položku Analytika.

Upozornění

Jak bylo řečeno v kap. Údaje na dokladech týkající se EU, existuje povinnost u některých typů obchodů na dokladech uvádět např. upozornění, že plnění je osvobozené (např. Osvobozeno dle § 64 zákona č.235/2004 Sb.), příp. že daň je povinen odvést příjemce plnění apod.

Text takového upozornění je možno zadat v této položce a je-li pak příslušný DPH index v řádku dokladu použit, příslušné upozornění se bude tisknout v hlavičkách dokladů, příp. v údajích jejich řádků.

Přestože text dané položky si uživatel může upravit dle svého, je na přání uživatelů od v.12.03 během update aktualizován na hodnoty aktuálně dodávané výrobcem v rámci inicializačních dat.

Použití

Z důvodů legislativních změn může dojít k situaci, kdy některý DPH index přestane být od nějakého data používán a má smysl jen pro doklady vystavované do daného data. Pro lepší přehlednost je proto k dispozici tato textová poznámka informující o použití daného DPH indexu. Informativní význam.

Mimo evidenci DPH

Položka slouží pro omezení nabízených DPH indexů v případě řádků výstupních dokladů, které mají v položce Režim DPH nastaven režim 1 - Přenesení (PDP).

Indexy, které mají tuto položku zatrženu, se nezadávají do Definice pro DPH přiznání. V agendě Definice pro DPH přiznání je toto kontrolováno a pokud je zde zadán DPH index s nastavením Mimo evidenci DPH, je uživatel upozorněn, že takový index by neměl být do definice DPH přiznání zadán.

Určen pro inverzní doklady Jedná se o možnost stanovit, že jde o pomocný DPH index, používaný pro předvyplnění na inverzní doklady. Je-li zatrženo, pak se takto označený DPH index nabízí v definicích základních DPH indexů v následující položce Index pro inverzní doklady.
Index pro inverzní doklady

Položka je k dispozici pouze, pokud není zatržena předchozí položka Určen pro inverzní doklady.

Jedná se o možnost k zadávanému základnímu DPH indexu přiřadit pomocný index pro odvod nebo odpočet DPH u inverzních dokladů, pokud je potřeba v DPH přiznání uvádět opravu základu odvedené nebo odpočtené daně na samostatný řádek.

DPH indexy pro inverzní doklady se nabízejí nejen při tvorbě inverzních dokladů, ale také u zdrojových dokladů, aby bylo možné např. dobropis vystavit jako fakturu se zápornými částkami. Přitom se i v některých případech mohou předvyplňovat. Viz Nabízení a předvyplňování DPH sazeb a indexů. (Existence inverzního DPH indexu se ale nekontroluje - to je na uživateli.)

Zda mají takové indexy v dané verzi využití, závisí na aktuálně platné legislativě v dané zemi. Pokud aktuální legislativa nevyžaduje uvádět opravu základu na samostatný řádek, tak samozřejmě nebudete takové indexy potřebovat.

Příklad 1: Mějme situaci jako například v SR před říjnem 2007, kdy bylo potřeba v DPH přiznání uvádět na samostatný řádek opravu základu odvedené daně. Vytvořme FV-1, vystaví se s DPH indexem Výst19, který máme nastaven jako výchozí. Nechť má DPH index Výst19 definován Index pro inverzní doklady Výst019. Pokud vytvoříme dobropis (tj. inverzní doklad) DV-1 k naší FV-1, předvyplní se DPH index Výst019. Tak můžeme sledovat samostatně základ odvedené daně a opravu základu odvedené daně.

Pokud by DPH index Výst19 neměl definován Index pro inverzní doklady, dobropisu DV-1 by se předvyplnil shodný DPH index jako u FV-1, tj. Výst19. Pak by byly údaje o základu odvedené daně a opravě základu odvedené daně v DPH přiznání zahrnuty společně do jednoho řádku.

Příklad 2: Obdobný případ jako v příkladu 1 nastává, pokud je "vrácení" řešeno vystavením FV se záporným řádkem. (Viz Vracení prodaného zboží.) V SR je povinné takový pohyb vykázat zvlášť, tj. je nutno u takového řádku použít inverzní DPH index. V ČR tato povinnost není, ale uživatel i tak může inverzní DPH index využít. Jak se použitý DPH index promítne do přiznání, závisí na definicích pro DPH přiznání.

Index zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku DPH indexů. Nabízí se jen DPH indexy, které jsou definované jako pomocné pro inverzní doklady, tj. ve své definici mají zatrženu položku Určen pro inverzní doklady.

Určen pro odpočet reverse charge

Položka je k dispozici jen pro typ indexu v kombinaci Vstup/Jiný stát EU.

Jedná se o možnost stanovit, že jde o pomocný DPH index, používaný pro doklady reverse charge. Takový index se pak přímo v dokladech nikde nezadává. Nabízí se pouze v definicích základních DPH indexů zadávaných pro kombinaci Vstup/Jiný stát EU a to v následující položce Index odpočtu Reverse charge.

Index odpočtu Reverse charge

Položka je dispozici jen pro typ indexu v kombinaci Vstup/Jiný stát EU a pokud předchozí položka Určen pro odpočet Reverse charge není zatržena.

Jedná se o možnost k zadávanému základnímu DPH indexu přiřadit pomocný index pro odpočet DPH v režimu "reverse charge" při obchodu s EU. Slouží pro promítnutí nároku na odpočet DPH do DPH přiznání z dokladů reverse charge(DRC) vystavených v režimu reverse charge nebo třístranném obchodu a pro správné účtování DRC. Podrobný výklad včetně příkladů viz Problematika DPH v režimu "reverse charge" a třístranném obchodu, DPH při dovozu a účtování DRC.

Správné chování DRC závisí na správném nastavení těchto DPH indexů a předkontací.

Index zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku DPH indexů. Nabízí se jen DPH indexy, které jsou definované jako pomocné pro odpočet Reverse charge, tj. ve své definici mají zatrženu položku Určen pro odpočet Reverse charge.

Určen pro odpočet DPH při dovozu

Položka je k dispozici jen pro typ indexu v kombinaci Vstup/Mimo EU.

Jedná se o možnost stanovit, že jde o pomocný DPH index, používaný pro doklady reverse charge vystavované k JSD. Takový index se pak přímo v dokladech nikde nezadává. Nabízí se pouze v definicích základních DPH indexů zadávaných pro kombinaci Vstup/Mimo EU a to v následující položce Index odpočtu při dovozu.

Index odpočtu DPH při dovozu

Položka je k dispozici jen pro typ indexu v kombinaci Vstup/Mimo EU a pokud předchozí položka Určen pro odpočet při dovozu není zatržena.

Jedná se o možnost k základnímu DPH indexu přiřadit pomocný index pro odpočet DPH při dovozu ze zemí mimo EU. Slouží pro promítnutí nároku na odpočet DPH do DPH přiznání z dokladů reverse charge(DRC) vystavených k JSD a pro správné účtování DRC. Podrobný výklad včetně příkladů viz Problematika DPH v režimu "reverse charge" a třístranném obchodu, DPH při dovozu a účtování DRC.

Správné chování DRC závisí na správném nastavení těchto DPH indexů a předkontací.

Index zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku DPH indexů. Nabízí se jen DPH indexy, které jsou definované jako pomocné pro odpočet při dovozu, tj. ve své definici mají zatrženu položku Určen pro odpočet při dovozu.

Určen pro DRC vystavený na základě celního prohlášení

Položka je k dispozici jen pro typ indexu v kombinaci Vstup/Mimo EU a pokud předchozí položka Určen pro odpočet DPH při dovozu není zatržena.

Slouží k možnosti si stanovit, které indexy z kombinace Vstup/Mimo EU, se mají nabízet při zadávání DRC k JSD (tj. aby se nenabízely všechny z kombinace Vstup/Mimo EU , ale jen ty, které jsou určeny pro řešení problematiky DPH při dovozu.

Opravy

Opravovat lze bez omezení.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.