Dokumenty - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

V této agendě jsou speciálním způsobem řešena přístupová práva. Zda uživatel dokument vidí a bude s ním moci pracovat, závisí nejen na právech k chráněným objektům, ale též na Účastnících dokumentu. Dále viz Dokumenty versus přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název Popis

Přerušeno

Vyřízeno

Omezení za příznak Přerušeno a příznak Vyřízeno z hlavičky dokumentu.

Jak bylo řečeno v kap. Zpracování dokumentů, dokumenty mohou nabývat různých stavů zpracování v závislosti na zvoleném ovladači, přičemž tyto stavy se mohou u jednotlivých dokumentů značně lišit. Proto není možné dle těchto různých stavů omezovat. Jediné, co je jednoznačně možné určit, je, zda bylo zpracování přerušeno a dále, zda je dokument již vyřízen.

Soubory

a

Rozšířit o doklady bez řádků

Umožní omezovat dokumenty podle různých příznaků souborů uložených v jejich obsahu.

Jak bylo zmíněno v kap. Dokumenty - obecně, každý dokument může obsahovat více elektronických dokladů. Na tyto "obsahy" pak můžeme pohlížet jako na řádky (jako tomu je u běžných dokladů). Proto je zde i standardní prvek "Rozšířit o doklady bez řádků". Je-li zatrženo, pak při omezování podle prvku Soubory lze zajistit, aby se vypsaly i dokumenty, které nemají žádný obsah, tj. jsou prázdné.

Typ připojeného dokladu

Umožní omezovat dokumenty, pro které v systému existuje vazba mezi daným dokumentem a jiným dokladem systému ABRA Gen. Umožní omezit:

  • za dokumenty připojené k vybraným typům dokladů přes volné x-vazby. Tj. jinými slovy lze říct, že daný dokument je uveden v záložce X-vazby daného dokladu.
  • nebo za dokumenty připojené k jinému dokladu systému ABRA Gen přes akci na dokumentech, která zajišťuje zobrazení takových dokumentů v záložce X-vazby daného dokladu. (Jedná se o případ, že jsou dokumenty připojené interně jiným způsobem, než přes tabulku Relations.) Jedná se např. o případ vazby dokumentů na doručené e-maily, tj. dokumenty, které vznikly zpracováním doručeného e-mailu resp. jeho příloh (a které jsou dostupné jednak v záložce Detail, subzáložce Přílohy e-mailu a jednak v záložce X-vazby doručeného e-mailu).

Pozor! Nejedná se o případ, kdy je dokument pouze připojen na záložku Přílohy, aniž by k tomuto připojení došlo tak, že zároveň vznikla x-vazba. Tj. nelze jej chápat tak, že vypíše všechny dokumenty, které se vyskytují v záložce Přílohy vybraného typu dokladu. Tedy smysluplné je vybírat pouze takové typy dokladů, které umožňují mít x-vazbu na dokumenty.

Mějme fakturu vydanou (FV). K ní nechť vznikl dokument DOK-1 provedením B2B exportu, který je uveden v záložce X-vazby faktury vydané (paralelně i na záložce Přílohy faktury vydané). Nechť na záložce Přílohy faktury vydané jsou dále připojeny k dané faktuře jiné dokumenty DOK-2 a DOK-3, které si uživatel připojil, protože se jí týkají (ale nejsou uvedeny v x-vazbách). Pokud v omezujícím prvku "Typ připojeného dokladu" vybereme faktury vydané, vypíše se dokument DOK-1, ale už ne DOK-2 a DOK-3.

Uživatel zamykající dokument Umožní omezovat jen za dokumenty aktuálně uzamčené vybranými uživateli. Viz též položka Uživatel zamykající dokument v záložce Seznam agendy Dokumenty.
Aktuální stav schvalování dokladu

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.).

Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).

Schvalovací scénář

Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil.

  • Existuje - schvalovací scénář existuje
  • Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje
  • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Je vyžadováno schválení

Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu.

  • Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná)
  • Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení"
  • Nedefinováno - záznamy pořízené v době, kdy byl parametr Používat schvalování nastaven na "Ne", případně ve starší verzi 'ABRA Gen, která stávající funkcionalitu nepodporovala a dosud na ně nebyla aplikována funkce Přepočítat hlavičku

Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Schvalování

K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.

Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.