Pravidla zpracování front souborů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Podmínky Akce

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název Popis
Pořadí Pořadí pravidel má význam při výběru pravidla, které se bude aplikovat při zpracování fronty souborů. Vyhodnocují se postupně dle svého pořadí a aplikuje se to, které svými podmínkami zadanými v subzáložce Podmínky, vyhovuje zpracovávané frontě jako první v pořadí, příp. s ohledem na zatržení příznaku Pokračovat ve vyhodnocování pravidel se bude hledat další vyhovující v pořadí. Podrobněji viz Zpracování front souborů.
Pokračovat ve vyhodnocování pravidel U každého pravidla je možné nastavit, zda se bude pokračovat v hledání dalšího vyhovujícího pravidla. Jinými slovy to znamená, že můžeme mít např. 5 vyhovujících pravidel pro danou frontu, ale pokud na některém z nich nebude zatrženo pokračovat ve vyhodnocování, žádné další v pořadí se nepoužije. Podrobněji viz Zpracování front souborů.
Popis Bližší, vysvětlující popis daného pravidla.

Subzáložka Podmínky

Zde zadáte podmínky, které musí být splněny, aby se dané pravidlo aplikovalo na soubory ve frontě souborů. Všechny podmínky jsou nepovinné, přičemž nezadané podmínky (podmínky, kde není zadána hodnota) se nebudou brát v potaz. Tj. jakoby byly splněny. Podrobněji viz Zpracování front souborů.

Obsahuje následující položky:

Název Popis
Fronta souborů

Fronta souborů, ke které se dané pravidlo vztahuje, tj. cesta k adresáři, kde soubory, které je třeba zpracovat, leží.

Maska

Regulární výraz

Jedná se o filtrační masku pro soubory. Masku může tvořit tedy např. seznam přípon souborů, které indikují, že na soubor uložený do dané fronty souborů zadané výše se má aplikovat toto pravidlo.

Masku lze zadat i jako regulární výraz. K dispozici je zatržítko Regulární výraz. Je-li zatrženo, bude řetězec zadaný jako maska vyhodnocován podle pravidel pro regulární výrazy.

Subzáložka Akce

Obsahuje seznam akcí, které se mají provést, pokud zpracovávaná příloha e-mailu vyhoví podmínkám pravidla. V levé části subzáložky je seznam akcí. Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) definice, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Pořadí řádků definice (tj. pořadí akcí) má význam při provádění akcí.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku pro novou akci před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku pro novou akci na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu akcí, pokud najedete na nový řádek).
  • Vymazat - Pro vymazání aktuální akce.

Kliknutím na příslušnou akci se zobrazí položky pro nastavení parametrů potřebných pro ni:

Typ akce Popis parametrů
Vytvořit dokument

Ze souboru ve frontě souborů vytvoří dokument do agendy Dokumenty. Jedná se o jednu z možností, jak vystavit nový dokument. V pravé části okna mohou být až tři záložky:

Příklad zobrazení záložek pro zadání údajů pro akci typu Vytvořit dokument

Záložka Hodnoty

Umožňuje si zadat údaje pro vytvoření dokumentu ze souboru ze zpracovávané fronty. K dispozici jsou následující položky:

Další související položky:
Kategorie Kategorie dokumentu. Jak bylo objasněno v kap. Dokumenty - obecně, kategorie je velmi důležitá, jelikož určuje typ ovladače dokumentu, a tudíž určuje, jak bude dokument zobrazován a zpracován. Zadanou kategorii již nelze na dokumentu měnit. Proto jejímu zadání zde věnujte patřičnou pozornost. Nepovinná položka, ale:

Kategorie je položka na dokumentu povinná a pokud chcete doručené e-maily zpracovávat podle těchto pravidel (viz Zpracování doručených e-mailů), je třeba, aby se vhodně předvyplňovala, jinak nebude možné dokument vytvořit.

Přednastavit parametry ovladače Je-li zatrženo, zpřístupní se záložka Parametry ovladače. Pro některé typy ovladačů není položka k dispozici (parametry pro ně nejsou potřeba).
Řada dokladů

Slouží pro předvyplňování stejnojmenných položek na dokumentu dané kategorie. Údaje pro předvyplnění stejných položek lze paralelně nastavit v definici dané kategorie dokumentů v její záložce Hlavička anebo se mohou čerpat i odjinud podle toho, jak je dokument vystavován.

Pokud se jedná o položky na dokumentu povinné a pokud chcete fronty souborů zpracovávat automaticky (viz Zpracování front souborů), je třeba, aby se vhodně předvyplňovaly, jinak nebude možné dokument vytvořit.

Firma
Středisko
Zakázka
Obch. případ
Projekt

Záložka Výchozí účastníci

Subzáložka slouží pro zadání uživatelů resp. rolí, které budou moci přistupovat k danému dokumentu, a hodnoty jejich oprávnění. Dále viz Dokumenty versus přístupová práva. Použije se pro předvyplnění do záložky Účastníci dokumentu příslušné kategorie. Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení příslušnosti uživatelů/ rolí k dané kategorii dokumentů. Zadává se obdobně jako účastníci přímo v záložce Účastníci dokumentu.

Záložka Parametry ovladače

Subzáložka slouží pro zadání parametrů ovladače dané kategorie, viz Typy ovladačů. Pro některé typy ovladačů není k dispozici (parametry pro ně nejsou potřeba). Slouží pro předvyplnění hodnot parametrů v příslušných krocích zpracování dokumentů dané kategorie. Stejné parametry lze paralelně nastavit v definici dané kategorie dokumentů v její subzáložce Parametry ovladače, kde jsou dostupné parametry také popsány, anebo se mohou čerpat i odjinud (z průvodce zpracováním z ručního zadání uživatele) podle toho, jak je dokument zpracováván. Které nastavení parametrů se pak použije při zpracování dokumentu, viz Zpracování dokumentů - Parametry ovladačů.

Pro automatické zpracování jsou nezbytné, zejména, jedná-li se o údaje povinné, bez nichž nelze přejít do dalšího stavu zpracování. Proto je třeba, aby se vhodně předvyplňovaly. Nebudou-li hodnoty některého povinného parametru při zpracování známy, nebude možno při automatickém zpracování daný krok provést a přejít do následného stavu.

Zálohovat

Využijete, pokud chcete doručené soubory archivovat do jiného adresáře. Uloží soubory do zadaného místa na disku. Údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Adresář pro zálohu Zde zadáte platnou cestu, kam se uloží soubory. Zadaný adresář musí existovat. Jestliže v dané cestě už bude existovat soubor stejného jména (např. jste vyvolali jeho zpracování opakovaně), název souboru se před uložením upraví přidáním podtržítka a pořadového čísla.

 

Spustit skript

Zavolá skriptovací funkci z agendy Balíčky skriptů. Jak bylo zmíněno v kap. Zpracování doručených e-mailů, požadovaná funkcionalita (to, co se má v rámci zpracování e-mailu vlastně vykonávat, je-li zadána akce typu Spustit skript) je realizována pomocí skriptování, tj. ke každé akci typu Spustit skript musí být definována odpovídající metoda v nějakém balíčku v agendě Balíčky skriptů. Tudíž zde je třeba zadat odkazy pro volání obsluhy do skriptování. Údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Balíček skriptů Identifikace balíčku skriptů, který obsahuje požadovanou funkci. Balíček musí obsahovat skript druhu Knihovna.

K dispozici je funkční tlačítko , pro nastavení odkazu na balíček skriptů. Jde o tlačítko s volbou: Přidat odkaz na nějaký balíček skriptů nebo tento odpojit, tj. zrušit odkaz na dosud svázaný balíček skriptů. K dohledání balíčku skriptů se otevře agenda Balíčky skriptů. Povinná položka.

Hlavičku funkce ve správném formátu si lze nechat vygenerovat v agendě Balíčky skriptů pomocí funkce Vygenerovat hlavičku.

Knihovna skriptů Jméno skriptovací knihovny z daného balíčku obsahující potřebnou funkci. Nabízí se jméno knihovny z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.
Funkce Název skriptovací funkce obsažené v dané knihovně, která implementuje požadovanou funkcionalitu. Nabízí se jména funkcí z knihovny zadané v předchozí položce z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.

Pozor! Názvy balíčku, knihovny a metody nesmí obsahovat diakritiku, mezery a některé další speciální ASCII znaky. Povoleny jsou písmena A-Z a číslice. Jména ve skriptování totiž nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky.

Položky jsou k dispozici i tehdy, pokud není k dispozici agenda Balíčky skriptů, tj. pokud není nainstalováno skriptování. V takovém případě je ale nelze použít (systém ABRA Gen nahlásí chybu), ovšem v takovém případě nemá ani význam definovat takovou akci.

Smazat Využijete, pokud chcete doručené soubory smazat (typicky po zpracování).

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.