Smlouvy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Řada
DocQueue_ID

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Na již existujících záznamech zadanou řadu nelze měnit.

Pokud jste se při zadání spletli, je jedinou možností opravy doklad smazat a vystavit jiný (nejjednodušeji zkopírováním původního s úpravou potřebných údajů a následným vymazáním původního - pokud jej ovšem ještě smazat lze).

Období
Period_ID

Zkratka označující období, do kterého je resp. bude smlouva zařazena, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Na již existujících záznamech zadané období nelze měnit.

Datum
DocDate$DATE
Datum vystavení smlouvy. Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.
Platná od
(ValidFrom$DATE)
Počáteční datum platnosti smlouvy. Povinná položka.
Platná do
(ValidTo$DATE)

Konečné datum platnosti smlouvy. Nepovinná položka - v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou může zůstat nevyplněno.

Pokud jsou smlouvy využívány ke generování povolení ke zpracování dat, využívá se tento údaj ke stanovování platnosti těchto povolení. Více viz popis položky Platnost (měsíců) v kapitole Pravidla ochrany dat - záložka Detail.

Popis
(ShortDescription)
Stručný popis daného dokladu, zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam. Nepovinná položka.
Externí číslo
(ExternalNumber)
Číslo, které smlouvě přiřadil smluvní partner v rámci své evidence.
Typ smlouvy
(ContractType_ID)
Typ smlouvy z číselníku typů smluv.
Partner
  Typ
PartnerType

Skupina položek identifikující smluvního partnera. V kontextu GDPR se jedná o subjekt údajů, jehož osobní údaje mohou podléhat ochraně. Pokud je smlouva zahrnuta do zpracování pravidly ochrany dat (viz parametr Povolit zpracování pravidlem ochrany dat), jedná se o subjekt, ke kterému se bude na základě této smlouvy generovat povolení ke zpracování dat.

S ohledem na nastavení položky Typ, se jedná o identifikaci osoby nebo firmy. Jedná se o číselníkovou položku. Osobu resp. firmu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář osob resp. Adresář firem.

  Firma
Firm_ID
  Osoba
Person_ID
Ochrana dat
  Povolit zpracování pravidlem ochrany dat
AutoDataProcessingPermit
Je-li zatrženo, bude příslušná smlouva zahrnuta do zpracování při automatickém generování povolení ke zpracování dat.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.