Zpracování dokumentů, typy ovladačů a jejich stavy

Obsah kapitoly:

Možné způsoby zpracování (interaktivní a neinteraktivní režim) a průběh zpracování

V kap. Dokumenty - obecně byl popsán systém tvorby a použití dokumentů s tím, že tyto nemusí být vůbec zpracovávány, mohou být zpracovány ručně, poloautomaticky, automaticky nebo autoserverem. To se řídí nastavením položky Způsob zpracování na dokumentu, kde mohou být nastaveny tyto způsoby:

Možné způsoby zpracování (interaktivní a neinteraktivní režim):

 • Nezpracovávat - vhodné pro ovladače pro archivní dokumenty, kde zpracovávání v podstatě nemá význam.
 • Ručně - interaktivní režim, při kterém se typicky zobrazuje průvodce zpracováním odpovídající danému ovladači. U dvoustavových ovladačů, viz dále Typy ovladačů a stavy zpracování, se žádný průvodce nezobrazuje. Ruční, vizuální zpracování u vícestavových ovladačů umožňuje v některém ze stavů přerušit zpracování a zahájit schvalování Dokumentu.

  Nejlepší okamžik pro zahájení schvalování dokumentu ISDOC přijatý nastává po dosažení stavu 2 - Kontrola duplicity, viz dále.

 • Poloautomaticky - interaktivní režim, ale průvodce se zobrazí jen v okamžiku, když systém narazí na problém, např. nemá dostatek informací pro neinteraktivní zpracování.
 • Automaticky - neinteraktivní režim, celé zpracování probíhá nevizuálně. Pokud narazí na problém, dokument nezpracuje a zpracování přeruší.
 • Autoserverem (Odložit (Autoserver)) - neinteraktivní režim, celé zpracování probíhá nevizuálně, ale na rozdíl od předchozího bodu, je zpracování spouštěno výhradně automatizačním serverem. Pokud narazí na problém, dokument nezpracuje a zpracování přeruší.

  Jelikož systém zatím automaticky nedoplňuje e-mailové adresy do odesílaných e-mailů, tak je-li součástí zpracování dokumentu i požadavek na jeho odeslání e-mailem (týká se např. zpracování dokumentů ISDOC vydaných), zobrazí se interaktivní okno s rozeditovaným e-mailem pro doplnění adresátů nejen v případě ručního a poloautomatického zpracování, ale i automatického zpracování. Nezobrazuje se pouze v režimu Odložit (Autoserver).

Automatické zpracování je citlivé na případné chybějící údaje. Čili pokud se v rámci zpracování dokumentu dané kategorie zadávají nějaké údaje, např. se volí podpisový certifikát apod., je nutné, aby byly tyto údaje zadány v parametrech ovladače u dané kategorie. Jinak bude zpracování přerušeno, viz dále.

Průběh zpracování dokumentu určuje ovladač, který je dán kategorií dokumentu. Ovladač určuje, jakým způsobem bude obsah dokumentu dané kategorie v záložce Obsah zobrazován (může jít např. o náhled obrázku, o zobrazení *.xml dokumentu pomocí *.xslt transformace apod.). Dále určuje, o jaký druh komunikace se jedná(např. zda se jedná o komunikaci přes VREP či jinou), jak má být daný záznam zpracován (např. odeslán přes VREP či jinak zpracován), jakých stavů zpracování bude nabývat (např. od stavu 0 - nijak nezpracováno přes stavy indikující různé chyby vzniklé v rámci komunikace systému s cílovým místem, až po stav Zpracováno).

Stavy zpracování dokumentů se mohou u jednotlivých ovladačů značně lišit. Ovladač posouvá dokument postupně do následujících stavů, přičemž před každým stavem provede určitou činnost. Pokud je úspěšná, posune se dokument do následujícího stavu. Pokud úspěšná není, zůstane v daném stavu a nahlásí příčinu chyby. V případě vizuálního zpracování (viz výše Možné způsoby zpracování) ji nahlásí v příslušném kroku průvodce. Uživatel buď chybu odstraní přímo v daném průvodci (pokud to lze, např. potvrdí důvěryhodnost podpisu, doplní chybějící údaj, přidá chybějící firmu do adresáře firem apod.) nebo průvodce ukončí, čímž se zpracování přeruší. V případě nevizuálního zpracování se zpracování rovněž přeruší a informace o příčině neúspěchu je dostupná v položkách Kód chyby a Text chyby v hlavičce dokumentu.

Pokud je zpracování přerušeno, na dokumentu se nastaví příznak Přerušeno. Takové dokumenty jsou vyloučeny z automatického zpracování naplánovanou úlohou, viz dále.

Po úspěšném zpracování dokumentu (dosažení stavu "Zpracováno") se na něm automaticky nastaví příznak Vyřízeno. Takové dokumenty se již nebudou dále zpracovávat, tj. jsou vyloučeny z automatického zpracování naplánovanou úlohou, viz dále, a není pro ně ani dostupná funkce Zpracovat (kromě dokumentů s ovladačem ISDOC vydaný, viz popis funkce Zpracovat).

Zpět na obsah

Možnosti, jak vyvolat zpracování dokumentů:

 • automaticky po založení dokumentu, pokud byl tento naimportován do ABRA Gen pomocí DMS klienta.
 • funkcí Zpracovat v agendě Dokumenty - zpracovává jen dokumenty, které:
 • automaticky pomocí naplánované úlohy typu Zpracování dokumentů - zpracovává jen dokumenty, které:
  • mají nastaven Způsob zpracování autoserverem, tj. hodnota "Odložit (autoserver)"
  • nemají nastaven příznak Přerušeno
  • nemají nastaven příznak Vyřízeno
  • pokud je v parametrech automatické úlohy nastavena Třída dokumentů, pak dokumenty musí mít nastavenu danou třídu

V případě naplánované úlohy se o zpracování dokumentu postará automatizační server v rámci spuštění naplánované úlohy příslušného typu, tedy je využíváno automatické spouštění úloh.

Zpět na obsah

Typy ovladačů a stavy zpracování

Výrobce dodává následující ovladače (drivery), které lze rozdělit na skupiny podle účelu dokumentů:

 • Ovladače pro přijaté dokumenty - zpracovávají dokument tak, že jej interpretují a založí jako záznam určité agendy. Typicky prováděné činnosti:
  • Kontrola formátu
  • Kontrola podpisu
  • Kontrola vstupních údajů
  • Import do dokladové agendy
 • Ovladače pro vydané dokumenty - zpracovávají dokument tak, že jej předají na určitý komunikační kanál (např. agendu Odeslané e-maily, adresář na disku, VREP apod.). Typicky prováděné činnosti:
  • Podepsání dokumentu
  • Předání na výstupní komunikační kanál
  • Zjištění odpovědi od externího subjektu
  • Uložení odpovědi
 • Ovladače pro archivní dokumenty - neprovádí s dokumentem import, export, ale poskytují náhled na data

Dále je uvedeno:

Parametry ovladačů

Většina ovladačů má své parametry, které ovlivňují průběh zpracování dokumentu. Parametry ovladače lze zadat:

Pro použití parametrů platí:

Pokud se dokument vytvořil podle pravidla a pravidlo mělo v době jeho vytvoření nastavené vlastní parametry ovladače dokumentu, tak se tato pravidla interně uloží na dokument. Při vlastním zpracování mají pak tyto parametry přednost před parametry ovladače nastavenými na kategorii dokumentu.

Zpět na obsah / začátek kapitoly

Ovladače dodávané výrobcem:

 • Ovladače pro přijaté dokumenty
  • ISDOC přijatý - Určen pro zpracování elektronických dokladů doručených ve formátu ISDOC. Viz též Elektronická fakturace - přijetí dokladu ISDOC. Ruční resp. poloautomatické zpracování (viz výše Možné způsoby zpracování) probíhá pomocí Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC přijatých (v jeho popisu je podrobně uvedeno, co vše se při zpracování takového dokumentu děje). Automatické zpracování probíhá podle téhož postupu, pouze bez interakce uživatele. Podle výsledku zpracování se příslušně změní položka Stav zpracování daného dokumentu.

   Možné stavy a příklady případných chyb, které způsobí, že nelze dokument převést do následujícího stavu (dostupné v položkách Kód chyby a Text chyby v hlavičce dokumentu):

   • 0 - Validace obsahu - Činnosti: Výchozí stav po založení dokumentu, dále probíhá kontrola formátu (XSD validace dokladu) a porovnání identifikace příjemce s identifikací firmy ve firemních parametrech. Porovnává se IČO, DIČ a název firmy příjemce z údajů importovaného dokladu s položkami IČO, DIČ a názvem firmy ve Firemních údajích. Pokud se IČO a DIČ neshodují, je import přerušen. U názvu firmy kontrola shody názvu není case sensitiveJe-li nějaká položka case insensitive, znamená to, že není citlivá na velká a malá písmena, neboli nerozlišuje velká a malá písmena. Tzn., že není rozdíl, je-li napsáno např. "Abc" nebo "abc". Opak je case sensitive., tedy nerozlišuje velká/malá písmena (tj. např. "ABRA Software a.s." = "ABRA Software a.s.") a pokud se název zcela neshoduje, je možné po předchozím upozornění pokračovat. Možné chyby:
    • Kód 100 - Neplatný obsah, chybné XML, systém nenalezl zadaný objekt.
    • Kód 101 - Nesouhlasí dodavatel, tj. např. nesouhlasí IČO firmy.
   • 1 - Ověřování podpisu - Činnosti: Kontrola elektronického podpisu. Pokud podpis chybí, je neplatný nebo jej nelze ověřit z jiného důvodu, systém zpracování přeruší s chybou. Možné chyby:
    • Kód 102 - Podpis je neplatný, což znamená, že se dokument od aplikace elektronického podpisu změnil. To se mohlo stát mimovolně během jeho transportu anebo záměrně v případě jeho podvržení. V tomto případě nemá smysl ověřovat identitu autora podpisu.
    • Kód 103 - Nepodařilo se ověřit identitu autora, protože pravděpodobně nemáte ve svém úložišti "Důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů" načten certifikát autority, která autorovi jeho elektronický podpis vystavila. Dokument samotný se od aplikace elektronického podpisu nezměnil a je možné jej považovat za autentický.
    • Kód 104 - Podpis nelze ověřit, protože nastala kritická chyba při jeho ověřování, podpis byl zřejmě zkonstruován s chybnou strukturou. Doporučujeme si dokument od autora vyžádat znovu.
    • Kód 105 - Podpis nelze ověřit, protože certifikát odesílatele není platný. Důvodem může být, že jeho časová platnost ještě nezačala nebo naopak již uplynula.
   • 2 - Kontrola duplicity - Činnosti: Kontrola, zda duplicitní doklad se stejným UUID již není založen. Kontrola probíhá v dokladových a skladových agendách. Možné chyby:
    • Kód 106 - Dokument již v systému ABRA Gen existuje.
   • 3 - Určování firmy - Činnosti: Určení firmy odesílatele. Možné chyby:
    • Kód 107 - Nepodařilo se dohledat firmu v adresáři. Možné chyby:
   • 4 - Určování provozovny - Činnosti: Určení provozovny odesílatele.
    • Kód 108 - Nepodařilo se dohledat provozovnu.
   • 5 - Určování bankovního účtu - Činnosti: Určení bankovního účtu. Možné chyby:
    • Kód 109 - Nepodařilo se dohledat bankovní účet firmy.
   • 6 - Import dokumentu - Činnosti: Proces založení dokladu do příslušné dokladové agendy. Možné chyby:
    • Kód 110 - Při importu dokladu došlo k nějaké chybě, kvůli níž nebylo možno doklad uložit, např. nebyla splněná nějaká kontrola prováděná při ukládání dokladu. Např. jedná se o import dobropisu, ale dobropisovaný doklad nebyl nalezen.
   • 7 - Zpracováno - Činnosti: Úspěšné uložení dokladu.
     
 • Ovladače pro vydané dokumenty
  • ISDOC vydaný - Určen pro zpracování dokladů exportovaných pomocí B2B exportů do formátu ISDOC. Umožní dokument elektronicky podepsat, uložit do zadané cesty a odeslat e-mailem. Soubory se implicitně ukládají do složky ABRA_EXPORT ve složce Dokumenty daného profilu uživatele přihlášeného do Windows do podsložky ISDOC (tj. ...\ABRA_EXPORT\ISDOC\*.isdoc). Ruční resp. poloautomatické zpracování (viz výše Možné způsoby zpracování) probíhá pomocí Průvodce zpracováním dokumentů ISDOC vydaných. Automatické zpracování probíhá podle téhož postupu, pouze bez interakce uživatele a s tím, že se doklad pouze uloží do souboru (tj. bez elektronického podpisu a bez odesílání e-mailem). Po dokončení průvodce se příslušně změní položka Stav zpracování daného dokumentu.

   Možné stavy a příklady případných chyb, které způsobí, že nelze dokument převést do následujícího stavu (dostupné v položkách Kód chyby a Text chyby v hlavičce dokumentu):

   • 0 - Nezpracováno - výchozí stav po vytvoření dokumentu.
   • 1 - Zpracováno - do tohoto stavu se přepne po úspěšném uložení dokumentu (nemusí být opatřen elektronickým podpisem) a příp. po úspěšném provedení (je-li u dané kategorie nastaveno, že odeslání má mít vliv na úspěšnost zpracování dokumentu). Možné chyby:
    • Kód 1 - V průběhu zpracování dokumentu došlo k výjimce:
     • Uložení dokumentu se nezdařilo. Důvodem může být, že je pro danou kategorii dokumentu nastavena neexistující cesta pro uložení souboru, nelze na ni zapisovat apod.
     • Odeslání dokumentu se nezdařilo. Důvodem může být, že je pro danou kategorii dokumentu nastaveno, že se má kontrolovat odeslání souboru a soubor z nějakého důvodu e-mailem odeslán nebyl.
  • ELDP
   • ELDP (do r. 2008) - Je určen pro zpracování exportů ELDP přes VREP (viz exporty v agendě Doklady ELDP). Umožňuje navázat komunikaci s VREP a data obsažená v dokumentu po elektronickém zašifrování a podepsání přes VREP odeslat, přičemž se rovněž ověřuje odezva VREP. Data zobrazuje jako text i jako XML. Driver ELDP navíc data před zabalením do příslušné obálky VREP zabalí navíc do ELDP obálky. Tudíž poskytuje i Náhled, kde data zobrazuje přímo jako ELDP. Po odeslání synchronně počká na odezvu VREP (dle parametrů asi max. 60s) a poté nastaví stav dokladu podle odezvy VREP. Ruční resp. poloautomatické zpracování (viz výše Možné způsoby zpracování) probíhá pomocí Průvodce zpracováním dokumentů pro komunikaci s Veřejným rozhraním pro e-Podání (VREP). Automatické zpracování tento průvodce nepodporuje. Podle výsledku zpracování se příslušně změní položka Stav zpracování daného dokumentu.

    Možné stavy:

    • 0 - Neodesláno - výchozí stav po vytvoření dokumentu. Dále je tento stav ponechán po zpracování, pokud při něm došlo k chybě v zadání autentifikačních údajů (např. heslo), či uživatel akci stornoval apod. Příklady možných chyb:
     • Kód 1046 - Chybné podání. Chyba autentifikace. Předané uživatelské identifikátory nejsou platné pro požadovanou službu.
    • 1 - Odesláno – pozitivní odezva. Doklad nelze odeslat znovu, je třeba vytvořit jiný, protože každý doklad je unikátně identifikován a stejný doklad by podruhé nebyl přijat.
    • 2 - Odesláno a zpracováno – pozitivní odezva
   • 3 - Nezpracováno kvůli chybě - negativní odezva např. při chybě v datech, kdy server odmítne chybně zadaná data přijmout. Tento stav se na dokladu nastaví pouze v případě, kdy skutečně dojde k předání jeho obsahu vnitřnímu serveru, ale server data po ověření nepřijal. Takový dokument nelze znovu odeslat.
  • ELDP (od r. 2009) - Obdobně jako předchozí, jen platí pro výkazy sestavované podle pravidel od r.2009.
 • Nemocenské pojištění
 • Přehled o výši poj. a vyplacených dávkách
  • Přehled o výši poj. a vyplacených dávkách (PVPPOJ od r.2009) - Je určen pro zpracování exportů o výši pojistného a vyplacených dávkách zaměstnancům (viz exporty v agendě Mzdové listy resp. Mzdové reporty). Pracuje obdobně jako ELDP ovladač, pouze nezobrazuje Náhled. Možné stavy: stejně jako u ELDP ovladače. Ruční resp. poloautomatické zpracování (viz výše Možné způsoby zpracování) probíhá pomocí Průvodce zpracováním dokumentů pro komunikaci s Veřejným rozhraním pro e-Podání (VREP). Automatické zpracování tento průvodce nepodporuje.
  • Přehled o výši poj. a vyplacených dávkách (PVPPOJ od r.2010) - Obdobně jako předchozí, jen platí pro výkazy sestavované podle pravidel od r.2010.
  • Přehled o výši poj. a vyplacených dávkách (PVPPOJ od r.2012) - Obdobně jako předchozí. Do GovTalk obálky vkládá eType="PVPOJ12".
  • atd. pro další roky
 • Žádost o nemocenské/ošetřovné (NEMPRI od r.2010) - Ovladač je určen pro zpracování exportu Žádost o nemocenské/ošetřovné z agendy Nemocenské dávky a pro jeho odeslání přes VREP. Pracuje obdobně jako ELDP ovladač, pouze nezobrazuje Náhled. Možné stavy: stejně jako u ELDP ovladače. Ruční resp. poloautomatické zpracování (viz výše Možné způsoby zpracování) probíhá pomocí Průvodce zpracováním dokumentů pro komunikaci s Veřejným rozhraním pro e-Podání (VREP). Automatické zpracování tento průvodce nepodporuje.
 • INTRASTAT
  • INTRASTAT - Starý způsob podání INTRASTAT. Byl určen pro zasílání exportů hlášení INTRASTAT na PVS ve formátu *.xml (viz exporty z agendy Podání INTRASTAT). Pracoval obdobně jako ELDP ovladač.
  • Intrastat (CSV) IDES_CZ, Instat Online - Určen pro elektronické podání INTRASTAT přes aplikaci IDES resp. InstatOnline ve formátu *.csv (viz exporty z agendy Podání INTRASTAT). V rámci zpracování pouze nabídne uložení obsahu dokumentu (příp. vč. komprimace do *.zip) do souboru do zadaného adresáře, odkud jej lze načíst do aplikace IDES resp. InstatOnline. Viz též postup v kap. Podání Intrastat.
 • Export pro Českou poštu - Je určen pro zpracování exportů pro Českou poštu. Viz Podpora systému hromadného podávání zásilek označených čárovým kódem a exporty z agendy Uzávěrky pošty). V rámci zpracování umožní vytvořený export odeslat e-mailem. Otevře se příslušný e-mailový klient, máte-li nějakého k dispozici, s tímto připojeným souborem (resp. soubory) jakožto přílohou. Zda se použije standardně SimpleMAPI rozhraní nebo OLE rozhraní Outlooku, závisí na nastavení parametru UseOutLookWithOLE v Nexus.cfg, resp. na tom, jaký je váš výchozí klient pro SimpleMAPI. Více viz Využití MAPI.

  U SimpleMAPI rozhraní v kombinacemi s Outlookem však dochází k potížím, kdy Outlook použije formát odeslaného e-mailu RTF, přestože má nastaveno, aby tak nečinil, což vede na potíže s čitelností příloh u adresátů e-mailu. Proto je k dispozici zmíněný parametr, kterým lze zajistit, že se SimpleMAPI rozhraní nepoužije. Více viz Využití MAPI.

  Možné stavy:

  • 0 - Nezpracováno - výchozí stav po vytvoření dokumentu.
  • 1 - Zpracováno - do tohoto stavu se přepne po vyvolání zpracování, viz Možnosti, jak vyvolat zpracování dokumentů a bez ohledu na to, co jste v rámci procesu zpracování tohoto dokumentu provedli (tj. zda jste nakonec odeslali e-mail s exportem či nikoli atd.).
 • Servisní knížka - Je určen pro zpracování exportů ze Servisní knížky. Data zobrazuje jako text, jako XML i jako Náhled.

  Možné stavy:

  • 0 - Načten - výchozí stav po vytvoření dokumentu.
  • 1 - Zpracován - do tohoto stavu se přepne po vyvolání zpracování, viz Možnosti, jak vyvolat zpracování dokumentů. Zde je zpracování v podstatě formální záležitost (u této kategorie dokumentu systém v rámci "zpracování" nedělá nic jiného, než přesun dokumentu do stavu Zpracováno a tudíž nastavení příznaku Vyřízeno, viz výše).
    
 • Ovladače pro archivní dokumenty
  • OLE dokument - Určen pro OLE dokumenty. Tj. zajistí vložení souboru jakožto OLE objektu, jeho zobrazení (jako ikona nebo jako obrázek), aktivaci asociovaného OLE serveru pro prohlížení resp. editaci obsahu dokumentu atd.

   Možné stavy:

   • 0 - Načten - výchozí stav po vytvoření dokumentu.
   • 1 - Zpracován - do tohoto stavu se přepne po vyvolání zpracování, viz Možnosti, jak vyvolat zpracování dokumentů. Zde je zpracování v podstatě formální záležitost (u této kategorie dokumentu systém v rámci "zpracování" nedělá nic jiného, než přesun dokumentu do stavu Zpracováno a tudíž nastavení příznaku Vyřízeno, viz výše).
  • Obecný dokument - Ovladač pro uložení dat bez bližší specifikace, o jaká data se jedná. Načte data a umožní označit stav jako Zpracováno. Obsah zobrazuje pouze jako ikonu. Stejné stavy jako ovladač OLE dokument.
  • Obrázek - Ovladač pro uložení dat typu obrázek. Načte data a umožní označit stav jako Zpracováno. Obsah zobrazuje jako text. Stejné stavy jako ovladač OLE dokument. Stejné stavy jako ovladač OLE dokument.
  • Rich text - Ovladač pro uložení dat typu Rich text. Načte data a umožní označit stav jako Zpracováno. Obsah zobrazuje jako text. Stejné stavy jako ovladač OLE dokument.
  • Text - Obdobně jako Rich text. Stejné stavy jako ovladač OLE dokument.
 • Zpět na obsah / začátek kapitoly