Zpracování front souborů

V kap. Dokumenty - obecně byl popsán systém tvorby a použití dokumentů. Zde objasníme zpracování front souborů, což je mj. jedna z možností vystavení nového dokumentu.

Zpracování fronty souborů může proběhnout na různě úrovni: může se jednat jen např. o archivaci souboru na disk, vytvoření dokumentů ze souboru, vyvolání nějaké akce pomocí skriptování apod. Takové zpracování souboru doručeného do fronty může proběhnout:

  • ručním provedením (např. uložením kopie souboru pomocí souborového managera (tj. bez použití funkcí ABRA Gen), ručním vytvořením dokumentu z daného souboru pomocí funkce Nový, u souborů v ISDOC formátu otevřením v ISDOC readru a naimportováním do ABRA Gen pomocí DMS klienta apod.)
  • automaticky podle pravidel pro zpracování front souborů

Zpracování front souborů podle pravidel

Možnosti, jak vyvolat zpracování front souborů podle pravidel pro zpracování front souborů:

V případě naplánované úlohy se o zpracování front postará automatizační server v rámci spuštění naplánované úlohy příslušného typu, tedy je využíváno automatické spouštění úloh. K ručnímu zpracování fronty není naplánovaná úloha ani automatizační server potřeba.

Dohledání pravidla a pokračování ve vyhodnocování pravidel

Při vyvolání zpracování fronty souborů se snaží dohledat vyhovující pravidlo resp. pravidla v číselníku pravidel pro zpracování front souborů. Při hledání prochází pravidla dle jejich pořadí. Údaje zpracovávané fronty a názvy souborů v ní porovnává s podmínkami v subzáložce Podmínky v definici pravidel. První nalezené pravidlo, které vyhovuje všemi svými zadanými podmínkami (tj. podmínkami, u nichž je zadána nějaká hodnota (podmínky s nezadanou hodnotou nebere v potaz, což je totéž, jakoby byly splněny pro všechny zpracovávané záznamy)), aplikuje, tj. pokusí se provést akce v něm definované v subzáložce Akce (tj. např. se dle něj vytvoří dokument a poté se soubor smaže). Pokud je na pravidle nastaveno, že se má Pokračovat ve vyhodnocování pravidel, bude poté pokračovat v hledání dalšího vyhovujícího pravidla v pořadí.

Soubory fronty se ke zpracování vybírají v pořadí od nejstaršího po nejnovější.

Zpracovaný soubor se z fronty neodmazává automaticky jen z toho titulu, že byl "zpracován", ale pouze tehdy, pokud je v rámci pravidla nadefinována akce Smazat.

Zpracování souboru ve frontě souborů lze vyvolat libovolněkrát opakovaně.

Typy akcí

Na každém pravidle lze nastavit několik typů akcí:

  • Vytvořit dokument - z přílohy vytváří dokument
  • Zálohovat - zazálohuje soubor na disk
  • Smazat - smaže soubor z fronty
  • Spustit skript - spustí zadaný skript

Jejich podrobnější popis viz subzáložka Akce.

Každé pravidlo se aplikuje v samostatné transakci. Pokud aplikování nějaké akce z daného pravidla skončí chybou, stornují se i předchozí akce provedené v rámci daného pravidla. To platí samozřejmě jen pro databázové akce (tj. akce, kdy se něco provádí v databázi systému ABRA). Pokud akce v rámci pravidla např. provedla zazálohování souboru na disk či spustila skript, tak takové akce stornovat již nelze. Objasníme na příkladu:

Mějme pravidlo pro zpracování *.isdoc souborů z fronty souborů, s tím, že v akcích je definována akce Zazálohovat soubor a dále akce Vytvořit dokument kategorie1 a poté znovu Vytvořit dokument jiné kategorie 2 (v praxi byste toto nenastavovali, ale příklad má pouze demonstrovat postup zpracování). Na kategorii 2 nechť je nastavena maximální povolená velikost pro soubory, z nichž lze tvořit dokument. Nechť se při zpracování souboru dohledá toto pravidlo a začne se aplikovat. Tj. nejdříve se vytvoří na dané místo na disku záložní kopie souboru, poté se připraví vytvoření dokumentu kategorie 1. Dále se začne vytvářet druhý dokument kategorie 2. Nechť velikost souboru překračuje povolenou max. velikost, tudíž vytvoření dokumentu 2 nelze provést, akce skončí chybou. V daný moment se stornuje vytvoření i prvního dokumentu (tj. žádný dokument nevznikne). Uložení na disk se ale již nestornovává, záložní kopie souborů na disku zůstanou.