Definice automatických vzkazů - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Adresáti Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Kontrolní bod Název kontrolního bodu, ke kterému se definice autom. vzkazu váže. Zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Kontrolních bodů.
Popis Popis definice autom. vzkazu.
Třída objektu

Třída Business objektu (BO), pro který je definice autom. vzkazu definována. Třídu vyberete ze skrytého seznamu.

Pro každou třídu lze nadefinovat libovolné množství definic autom. vzkazů.

Nabízí se jen ty třídy BO, které danou funkcionalitu podporují (dáno výrobcem).

Řetězec, pod kterým se jednotlivé třídy v seznamu nabízejí, odpovídá položce "Popis" daného Business objektu a můžete podle ní i daný Business objekt dohledat v popisu Struktur a definic GenDoc.chm.

Agenda Agenda daného Business objektu, ke které se definice váže. Zde needitovatelná položka. Vyplní se automaticky na základě třídy objektu.
Podmínka

Podmínka, kterou automatizační server bude vyhodnocovat. Pokud bude splněna, automatizační server vygeneruje odpovídající vzkaz ve znění dle dalších položek pro adresáty ze subzáložky Adresáti. Definice mohou být dvojího typu - "ID-čkové" a výrazové. Podle typu podmínky se zpřístupní další položky:

Další související položky:
ID objektu ID konkrétního objektu.

Jak bylo zmíněno v úvodní kap., tato agenda není určena pro zadávání definic, tudíž uživatel nemusí zjišťovat ID sledovaného objektu a zde jej ručně zadávat. Pokud je definice zadána z agendy, pro níž je definován kontrolní bod z předchozí položky a nejedná-li se o definici typu výraz, pak se ID vyplní automaticky číslem ID aktuálního dokladu.

Nicméně ID záznamu lze pohodlně zjistit např. tak, že si jej necháte zobrazovat v panelu definovatelných údajů dané agendy.

Vedle zadaného ID dokladu se zobrazí DisplayName zvoleného objektu.

Výraz

Položka pro zadání vlastního výrazu. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka .

Nabízený datový model objektu je zde následující: Každý objekt na hlavní úrovni zde má dvě podúrovně: NEW a OLD. NEW obsahuje nové hodnoty ještě před uložením objektu a OLD obsahuje staré hodnoty. Můžete tedy konstruovat podmínky, kdy se porovnávají aktuální hodnoty s původními (např. když došlo k opravě dokladu). Každý objekt zde nabízí jen "svoje" hodnoty, které zná, tedy obě větve obsahují jen persistentní položky na 1. úrovni (nelze se tedy již vnořovat). Např. pokud objekt obsahuje položku ID střediska, pak lze ve výrazu použít toto ID, ale nelze se již vnořovat a použít např. kód daného střediska apod. Hodnoty NEW a OLD objasníme na příkladu:

(NEW.Quantity > OLD.Quantity) And (NEW.Store_ID = '2100000101') And (NEW.StoreCard_ID = '2100000101'). Tj. podmínka je splněna, pokud se na dokladu změnilo množství u příslušné skladové karty v příslušném skladu.

Předmět Slouží pro vyplnění položky Předmět zprávy, která bude odeslána, tj. Předmět vzkazu resp. Předmět odeslaného e-mailu.

Předmět i text zprávy lze parametrizovat. Do předmětu i textu lze vkládat jak hodnoty z BO dostupné v datovém modelu zde přes OLD+NEW. Význam NEW a OLD viz popis výše u předchozí položky Výraz. Lze parametrizovat i položky BO, které nejsou vizuálně vytažené do datového modelu OLD/NEW (např. <%NEW.ID%>).

Příklad: Je tedy možné nechat vygenerovat automatický vzkaz, který bude mít v předmětu např. toto:
Byla vytvořena faktura na částku <%NEW.Amount%> v měně <%NEW.Currency_ID.DisplayName%>.

Dříve bylo k dispozici jen makro %DISPLAYNAME%, které do textu vloží DisplayName daného objektu (např. u dokladu zkratku a číslo dokladu).

Text zprávy Slouží pro vyplnění textu zprávy, která bude odeslána. Tj. Obsah vzkazu (text vzkazu) resp. Obsah odeslaného e-mailu (text e-mailu).

Subzáložka Adresáti

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání adresátů vzkazu. Seznam adresátů není zobrazován v detailu doručených vzkazů (taková informace je pro adresáta zbytečná a zbytečně by zesložiťovala detail vzkazu).

Název Popis

Typ adresáta

a další položky

Zde zvolíte typ adresáta. Podle zvoleného typu adresáta se zpřístupní další položky pro zadání konkrétního adresáta daného typu. Způsob zadání a význam položek je obdobný, jako při ručním zadání vzkazu, viz Adresáti v detailu vzkazu.

Pro odesílání na externí e-mailové adresy zde platí: E-maily vytvořené na základě definice automatického vzkazu program neodesílá automaticky okamžitě po jejich vytvoření. Budou ve stavu "K odeslání" a je třeba zajistit jejich odeslání z agendy Odeslané e-maily jiným způsobem (ručně nebo automaticky pomocí naplánované úlohy k tomu určené typu Odeslání připravených elektronických zpráv). Pokud ale používáte automatizační server a odesílání zpráv po dokončení naplánovaných úloh, předpokládá se, že budete mít nastavenu i tuto naplánovanou úlohu. Viz též možnosti odeslání e-mailů.

Pod editovatelným seznamem adresátů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.
  • Zadávat - pro nastavení zadávaného údaje pro adresáty typu (0) uživatel.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.