Doručené e-maily - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Další údaje Datová zpráva Přílohy Zdrojový kód Formuláře

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad

Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Na záznamy doručených e-mailů je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Doklady ze skupiny Komunikace.

Počet příloh Počet doručených příloh, viz subzáložka Přílohy.
Velikost Celková velikost doručených příloh aktuálního e-mailu resp. datové zprávy. Viz položky Velikost v subzáložce Přílohy.
Datum odeslání Viz položka Datum odeslání.

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Vlastní e-mailový účet Účet z číselníku E-mailové účty, na který byl adresován daný e-mail resp. datová zpráva.
Typ účtu Informace o typu účtu z předchozí položky. Tj. zda se jedná o účet typu E-mail nebo typu Datová schránka.
Odesílatel

Položka se liší podle zvoleného e-mailového účtu. Je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu E-mail, pak je význam obdobný jako v běžných e-mailových klientech.

Pokud by přijímaný e-mail obsahoval v této položce příliš dlouhý řetězec, provede se při založení záznamu v systému ABRA Gen automaticky oříznutí na max. povolenou velikost této položky (viz popis Struktur a definic GenDoc.chm.

Jedná-li se o datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, pak je zde uvedena identifikace odesílající datové schránky, tj. jméno a ID datové schránky.

Firma

Firma z Adresáře firem, pro kterou je určen daný e-mail resp. určena datová zpráva. Nepovinná položka. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Pravidla automatického dohledání adresáta u e-mailů:

V případě, že je nastavena akce Změnit položky podle odesílatele v agendě Pravidla zpracování doručené e-mail. pošty, se systém pokusí pro stažený záznam dohledat firmu, provozovnu a osobu následovně:

 • Pokud se jedná se o e-mail odeslaný ze systému ABRA Gen a tento e-mail obsahuje interní tag <gx>, tak se přednostně pokusí dohledat firmu dle něj. Jedná se o tag <gx>IČO cílové firmy:IČO zdrojové firmy</gx> (např. <gx>3456789012:36579052</gx>), který obsahuje identifikaci cílové firmy (adresáta) i odesílatele (vlastní firmy) podle jejich IČO a který je do odeslaných e-mailů automaticky vkládán, je-li v hlavičce tvořeného e-mailu odeslaného zatržena položka Přidat identifikaci a splněny další podmínky, viz popis dané položky. Pokud se takový tag v doručeném e-mailu najde, je firma přiřazena dle IČO. Pokud by tělo e-mailu obsahovalo více takových tagů (jedná se např. o e-mail, který již vznikl jako odpověď na doručený e-mail se zkopírováním obsahu doručené zprávy), tak se vezme v potaz první z nich.
   
 • Pokusí se vyhledat v adresáři firem a osob záznam, který má zadán e-mail shodný s tím, z něhož byl doručený e-mail odeslán. Hledá v pořadí osoba na firmě, osoba, provozovna, firma. Pokud je dohledán takový záznam jednoznačně, doplní příslušné položky Firma, Provozovna resp. Osoba. Pokud dohledání jednoznačné není, pokračuje hledáním v dalším zdroji. Např. pokud existuje více osob na firmách s týmž e-mailem, pokračuje hledáním v privátních údajích osob. Pokud i u privátních údajů osob existuje více osob s týmž e-mailem a nelze rozhodnout jednoznačně, pokračuje hledáním na provozovnách a poté na sídlech. Pokud se nepovede dohledat v aspoň jednom zdroji hledání (osoby na firmách, osoby, provozovny, sídla) jednoznačně jen jeden záznam s daným e-mailem, pak dohledané záznamy se shodným e-mailem (duplicity) alespoň zapíše do položky Poznámka.

  Příklad zápisu najitých duplicit v Poznámce v takovém případě:

  E-mailová adresa odesílatele byla nalezena u více záznamů adresáře:

  Johana Buřtová - 00020 Šesták a syn
  Johana Buřtová - 00021 Aktis a.s.
  Anna Čudlíková
  00003 Galenit a.s.
  00004 Kofr Karel

Dohledání adresáta u e-mailů typu Datová schránka:

 • Pokusí se vyhledat v adresáři firem záznam, který má v položce Datová schránka ElectronicAddress_ID.Databox v údajích sídla dané firmy zadán ID dat. schránky shodné s ID schránky, z něhož byla dat. zpráva odeslána.
Provozovna Jedná se o položku typu skrytý seznam, ze kterého vyberete jednu z nadefinovaných provozoven. Způsob nabízení a výběru provozoven je zde obdobný jako jinde na dokladech systému ABRA Gen. Viz např. Záložka Firma - obecně - položka Provozovna. Zde jen s tím rozdílem, že zadání provozovny není povinné, tj. může zůstat nevyplněna.
Osoba Odkaz na osobu z Adresáře osob, na níž se doručený e-mail váže. Způsob nabízení a výběru osob je zde obdobný jako jinde na dokladech systému ABRA Gen. Viz např. Záložka Firma - obecně - položka Osoba.

Adresáti:

Komu/Kopie

Položka se liší podle zvoleného e-mailového účtu. Je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu E-mail, pak je význam obdobný jako v běžných e-mailových klientech:

 • Komu - Příjemci e-mailu.
 • Kopie - Příjemci kopie e-mailu.

Plní se ze zdrojového kódu e-mailu.

Jedná-li se o datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, pak je zde uvedena identifikace cílové (tj. vlastní) datové schránky, tj. jméno a ID datové schránky a není k dispozici položka Kopie.

Datum odeslání

U e-mailů datum a čas, kdy byl daný e-mail odeslán odesílatelem (čerpáno z metadat daného e-mailu, pokud tam takový údaj je uveden). U datových zpráv odpovídá datu dodání do dat. schránky (dle systému ISDS). Viz též obsah položky Datum a čas odeslání.

Datum doručení

U e-mailů datum a čas, kdy byl daný e-mail doručen. U datových zpráv datum doručení dat. zprávy příjemci (dle systému ISDS).

U doručených e-mailů se jedná současně o datum vystavení "dokladu" (záznamu) o doručené poště (jelikož doručením pošty dojde automaticky k založení nového záznamu (dokladu) o této poště.

U dat. zpráv se datum vystavení dokladu (záznamu) do systému ABRA Gen může lišit od data doručení dat. zprávy příjemci. Např. pokud se uživatel do schránky přihlásil přes webové rozhraní, ale v agendě Doručené e-maily si stáhl nové e-maily a zprávy až někdy později. Viz též upozornění v popisu Přijímání datových zpráv v systému ABRA Gen.

U datové zprávy je to datum, kdy byla zpráva doručena

Řešitel/
Role řešitele

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání aktuálního řešitele resp. role řešitele, který má řešit daný e-mail. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí.

Zde především informativní položka. Vyřešit e-mail může libovolný jiný uživatel, pokud má přístupové práva k opravám záznamů doručených e-mailů. Dále se využije např. pro předvyplnění řešitele při vystavování případné svázané aktivity funkcí Aktivity.

Položku můžete využít typicky, pokud se jedná o e-maily doručené na obecný e-mailový účet např. pro celé obchodní oddělení, přičemž si doručené e-maily rozdělují jednotliví obchodníci a každý zpracovává jen ty "své". K tomuto rozdělení můžete využít právě položku Řešitel. Tuto položku s výhodou využijete v kombinaci s omezením Podle přihlášené osoby, kdy si přihlášený uživatel může vypsat jen "své" úkoly k řešení.

Automatické doplnění řešitele po vystavení aktivity: Pokud se k doručenému e-mailu vystaví následná aktivita (úkol nějakému řešiteli a zpracování tohoto e-mailu), pak se po uložení aktivity řešitel přenese z aktivity zpět do e-mailu, pokud v e-mailu není zatím žádný řešitel vyplněn. Důvodem je to, a by uživatel nemusel nejdříve rozeditovávat e-mail a zadávat řešitele ručně a poté teprve vystavovat aktivitu (kam se se rovněž řešitel z e-mailu přebere).

Stav

Zde má uživatel možnost si na doručeném e-mailu zaevidovat stav jeho zpracování:

 • Nepřečteno (výchozí hodnota)
 • Přečteno
 • Vyřízeno

Nepřečtené jsou v záložce Seznam graficky zvýrazněny. Podle tohoto příznaku lze omezovat i třídit, tudíž si uživatel např. může omezit jen za "přečtené" záznamy, které ještě má vyřídit apod.

Možnosti změny stavu:

 • Změna stavu z hodnoty  "Nepřečteno" na "Přečteno":
  • automaticky, jakmile si uživatel-adresát na daném záznamu zobrazí záložku Detail
  • automaticky, pokud v seznamu na daném záznamu stojí kurzor po dobu cca 3s (dáno z programu, nelze uživatelsky nastavovat)
 • Změna stavu z libovolné hodnoty na libovolnou jinou hodnotu:

Jedná-li se o datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, pak je k dispozici ještě položka Stav (MessageStatusText) pro evidenci stavů přidělených systémem ISDS.

Zpracováno

Příznak o tom, zda byl zpracován daný doručený e-mail resp. datová zpráva pravidly zpracování doručené e-mail. pošty. Takové e-maily resp. datové zprávy se již nebudou dále automaticky zpracovávat. Dále viz Zpracování doručených e-mailů.

Položka se nastavuje automaticky po úspěšném zpracování e-mailu. Pozor! Příznak "Zpracováno" nedetekuje nutně nějakou změnu dat, ale je nastaven tehdy, když je e-mail zpracován alespoň jedním pravidlem. Tj. bylo nalezeno alespoň jedno pravidlo a bylo úspěšně aplikováno.

Mějme nadefinované pravidlo s akcí Změnit položky podle odesílatele. Přijde doručený e-mail, ale žádná firma či osoba se dle doručeného e-mailu nedohledá, tudíž se v datech daného e-mailu nic nezmění. Nicméně pravidlem byl zpracován (i když výsledkem zpracování nebylo nic) a je tudíž označen jako Zpracováno.

Nicméně lze jej libovolně editovat. Uživatel si tedy jako zpracovaný může označit libovolný e-mail, pokud jej již zpracovávat nechce a naopak. Čili ruční zatržení příznaku Zpracováno je vratná akce.

Zrušení příznaku ale nezpůsobí storno akcí, které byly provedeny při zpracování e-mailu. Tj. pokud byl např. při zpracování e-mailu vytvořen z jeho příloh dokument, tento dokument se zrušením příznaku nijak nemaže.

Předmět

Předmět e-mailu resp. datové zprávy. Tj. stručný popis, čeho se daný e-mail resp. datová zpráva týká. Zde needitovatelná položka.

Pokud by přijímaný e-mail obsahoval v této položce příliš dlouhý řetězec, provede se při založení záznamu v systému ABRA Gen automaticky oříznutí na max. povolenou velikost této položky (viz popis Struktur a definic GenDoc.chm.

Obsah e-mailu(text e-mailu)

Není k dispozici pro datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka.

Vlastní tělo e-mailu, tj. jeho obsah. Zde needitovatelná položka.

Poznámka ke kódování: Všechny části e-mailu jsou nechány v takovém kódování v jakém byly odesílány (pokud je však nepřekódoval server poskytovatele mailu).

Pokud je formát doručeného e-mailu Html, ale konstrukce html není validní (např. chybí hlavička), obsah se nemusí zobrazit správně příp. vůbec.

Přílohy

Je-li firemní parametr Zobrazit přílohy e-mailů a vzkazů v hlavičce záložky Detail nastaven na Ano a pokud je k doručenému e-mailu připojena příloha, je pod obsahem e-mailu k dispozici seznam všech připojených příloh. Podrobnější popis viz Subzáložka Přílohy.

Subzáložka Další údaje

Název Popis
Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Řada dokladů se přebírá automaticky z definice e-mailového účtu zvoleného v položce Vlastní e-mailový účet. Zde needitovatelná položka.
Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Zde needitovatelná položka.
Datum

Datum vystavení dokladu. Zde needitovatelná položka.

U doručených e-mailů se shoduje s položkou Datum doručení v subzáložce Hlavička. Zde needitovatelná položka.

Řešitel Viz stejnojmenná položka v subzáložce Hlavička. Jedná se o tutéž položku. Obě položky v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce je uživatel zadá.
Středisko Středisko pro daný e-mail resp. datovou zprávu. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici e-mailového účtu zadaného výše. Předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)
Zakázka

Zakázka pro daný e-mail resp. datovou zprávu. Předvyplňuje se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici e-mailového účtu zadaného výše. Předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Předmět Viz stejnojmenná položka v subzáložce Hlavička. Jedná se o tutéž položku. Zde needitovatelná položka.
Poznámka

Libovolná poznámka k danému e-mailu resp. datové zprávě.

Může být předvyplněna automaticky v případě, že se nepodařilo jednoznačně dohledat firmu, provozovnu resp. osobu. Více viz popis u položky Firma.

Subzáložka Datová zpráva

Je k dispozici pouze pro datové zprávy, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka. Obsahuje specifické údaje týkající se dat. zpráv.

Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

Název Popis
Náležitosti zprávy
  ID zprávy
MsgID
Doplní se do záznamu po jeho odeslání. ID vrací systém datových schránek při úspěšném odeslání.
  Typ zprávy
DmType
Komerční zpráva, veřejná zpráva ...
  Předmět
Subject

Viz stejnojmenná položka v subzáložce Hlavička. Jedná se o tutéž položku. Obě položky v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce je uživatel zadá.

  Naše č.j.
SenderRefNumber
Číslo jednací vztažené k odesílateli.
  Vaše č.j.
RecipientRefNumber
Číslo jednací vztažené k příjemci.
  Naše sp.zn.
SenderIdent
Spisová značka vztažená k odesílateli.
  Vaše sp.zn.
RecipientIdent
Spisová značka vztažená k příjemci.
  Zmocnění
(LegalTitleLaw, LegalTitleYear,
LegalTitleSec, LegalTitlePar)
Odkaz na zákon, rok vydání zákona, paragraf, odstavec, písmeno zákona.
  K rukám
ToHands
Informativní údaj určující, pro koho je zpráva určena.
  Do vlastních rukou
PersonalDelivery
Označení zásilky určené do vlastních rukou. Číst takovou zprávu může jen osoba s vyšším oprávněním.
  Zákaz doručení fikcí
RestrictionDeliveryFiction
Příznak, zda má či nemá být dovoleno doručení fikcí po 10 dnech od dodání. Doručení fikcí může zadat pouze OVM, u ostatních typů organizací se nebere v úvahu. Takováto zásilka zůstává ve stavu Dodáno navždy do doby, dokud se adresát nepřihlásí – pak je ve stavu Doručeno.
  Stav
MessageStatusText
Stav datové zprávy přidělený systémem ISDS. Viz stavy dat. zpráv.
  Datum a čas odeslání
SentDate
Viz datum dodání do dat. schránky.
  Datum a čas doručení
ReceivedDate
Viz datum doručení dat. zprávy.
Odesílatel
  Název
Sender
Údaje o odesílateli.
  Adresa
SenderAddress
  ID schránky
IDSender
  Typ schránky
SenderTypeText
  Odesílající osoba
AuthorText

 

Subzáložka Přílohy

Subzáložka zobrazuje seznam příloh daného e-mailu resp. datovou zprávy.

Po dvojkliku myší se příloha otevře v přidružené aplikaci.

Jako přílohy jsou zde uvedeny jen ty, které mají Content-Disposition: attachment (viz zdrojový kód e-mailů).

Pokud je v příloze nastaveno Content-ID, např. Content-ID<82C859E39F5E214E82388ED3C5359AD2@abra.eu> (Content-ID se interně používá pro odkazování z html přílohy) a pokud je navíc uveden jako Content-Disposition: attachment, tak je taková příloha považována za normální přílohu.

Název Popis
Název souboru

Název doručené přílohy.

Pokud je doručen e-mail s prázdným názvem přílohy, tak se předvyplní jménem "emailatt", pod kterým se zobrazí. Při případném ukládání takové přílohy se předvyplní tentýž název, s možností změnit jméno ukládaného souboru standardní cestou (v dialogu uložení souboru). Pokud je v emailu příloha, která není typu soubor, pak se systém pokusí vygenerovat jí název z nějakého vnitřního atributu doručeného e-mailu. (Přednostně z atributu Name z hlavičky, příp. pokud není FileName ani Name uvedeno, tak podle Content-Description.)

Velikost

Velikost aktuální přílohy.

Pozor na velké přílohy!!! Velké přílohy mohou způsobit nejen dlouhé ukládání, ale i čtení. Je vhodná uživatelská ukázněnost při posílání e-mailů s přílohami.

Příjem e-mailů s velkými přílohami lze omezit pomocí nastavení Max. vel. přílohy v údajích e-mailového účtu. Toto omezení velikosti příloh není k dispozici pro datové zprávy - nedoručení zprávy by nebylo žádoucí.

Dokumenty

Následný Dokument (DOK), který vznikl zpracováním aktuální přílohy, viz zpracování doručených e-mailů.

Dokumenty (DOK), které vznikly zpracováním doručeného e-mailu resp. jeho příloh, jsou paralelně dostupné i na subzáložce X-vazby doručeného e-mailu.

Ke každé příloze se zde zobrazuje pouze poslední takto vzniklý dokument. Čili pokud jednu a tutéž přílohu zpracujete podruhé a znovu vytvoříte dokument, původní dokument se odpojí, tj. x-vazba bude zrušena.

Pod needitovatelným seznamem příloh je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) needitovatelného seznamu.
 • Zobrazit - pro zobrazení vybrané přílohy. Způsob zobrazení závisí na tom, jaký program máte asociován s příponou souboru doručeného jako příloha e-mailu (obdobně, jako u prohlížení příloh u externích e-mailových klientů).
 • Uložit - pro uložení aktuální přílohy na disk, resp. označených, pokud je nějaká označena. Nabídne se dialog "Uložit jako" se zapnutou kontrolou existence souboru.
 • Uložit vše - pro uložení všech příloh (bez nutnosti je předtím všechny označovat). Zeptá se na adresář a dál vše ukládá do něj. Pokud narazí na existující soubor, oznámí to spolu s dotazem, zda si soubor přejete přepsat případně uložit pod jiným názvem. V případě kladné odpovědi se nabídne se dialog "Uložit jako" se zapnutou kontrolou existence souboru a je na uživateli, zda si soubor přepíše, či uloží pod jiným názvem. V případě záporné odpovědi se nic neukládá a pokračuje se dalším souborem.
 • Vytvořit dokument - Jedná se o jednu z možností vystavení nového dokumentu. Funkce vyvolá agendu Dokumenty, otevře ji "přes" agendu aktuální agendy a rovnou přejde do zadání nového dokumentu.

  Pozor, v tomto případě je agenda dokladu vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového dokladu. Popis dokumentu je předvyplněn podle aktuálního záznamu. Rovněž firma, provozovna a osoba jsou předvyplněny podle aktuálně zobrazované firmy, provozovny a osoby, pokud na aktuálním záznamu existují. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového dokladu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla funkce vyvolána.

  Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".

 • Otevřít dokument - pro otevření agendy s daným dokumentem, kde si jej můžete prohlížet, opravovat, zobrazovat s ním svázané doklady apod. Otevře se agenda Dokumentů omezená za dokument vystavený podle aktuální přílohy (tzv. červené omezení). Toto omezení je možno standardně zrušit, příp. zvolit jiné. K dispozici jsou všechny funkce dané agendy.

Funkce samozřejmě nejsou k dispozici, pokud aktuální e-mail žádnou zde viditelnou přílohu nemá.

Subzáložka Zdrojový kód

Subzáložka zobrazuje daný e-mail ve zdrojovém kódu. Informativní význam.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Export zprávy - Je k dispozici pouze pro datové zprávy, které již byly odeslány. Slouží pro prohlížení vlastní dat. zprávy v asociované aplikaci pro soubory typu *.zfo souborů resp. uložení do souboru *.zfo. Více viz Aktualizace údajů odeslaných datových zpráv.
Export doručenky - Je k dispozici pouze pro datové zprávy, které již byly odeslány. Slouží pro prohlížení kompletní dodejky, doručenky resp. nedoručenky dat. zprávy v asociované aplikaci pro soubory typu *.zfo souborů resp. uložení do souboru *.zfo na disk. Více viz Aktualizace údajů odeslaných datových zpráv.
Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).