Doručené e-maily - záložka Omezení

Obsahuje seznam prvků, podle kterých lze provádět omezení záznamů této agendy poté zobrazených v záložce Seznam. Obecně platná pravidla pro záložky Omezení byla uvedena dříve (tj. účel záložky, způsob nastavení omezení, používání definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) v omezení za znakové údaje atd.).

Obecně platí, že čím více seznam dokladů omezíme, tím rychleji se dotaz provede.

Dále obsahuje možnost nastavení třídění pro záložku Seznam. Opět zde platí obecně platná pravidla pro použití a ovládání prvku pro nastavení Třídění.

Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy. Blíže objasníme pouze následující položky:

Název Popis
Podle přihlášené osoby

Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Na doručených e-mailech se sice role řešitele nezadávají (srovnejte s týmž omezením např. v agendě Nabídek vydaných), nicméně i zde k dispozici tento omezující prvek, který umožňuje vypsat si záznamy přidělené k řešení přihlášenému uživateli a jeho podřízeným a to i zde s ohledem na to, jaké kdo zastává role.

Umožní rychle omezit záznamy podle toho, komu je jejich řešení určeno. Tj. podle toho, v jakém jsou stavu a dále podle toho, na jakou odpovědnou osobu jsou záznamy vystaveny, jaké role má přihlášený uživatel aktuálně přiřazeny (viz role aktuálně uvedené v záložce Role daného uživatele) a jaká je jejich vzájemná podřízenost (viz položka Nadřízená role v údajích rolí). K dispozici je prvek typu skrytý seznam, kde můžete vybrat jednu z dále uvedených hodnot, pomocí nichž se vybírají záznamy podle hodnot položky Řešitel následovně:

  • Všechny moje záznamy - vybere záznamy za aktuálního přihlášeného uživatele. Tj. záznamy, u nichž je v položce Řešitel zadán aktuální uživatel. Jinými slovy vybere záznamy, které mají být řešeny přihlášeným uživatelem.
  • Všechny záznamy mých podřízených - vybere záznamy za všechny uživatele, kteří mají přidělenou roli podřízenou rolím aktuálního přihlášeného uživatele. Jinými slovy vybere záznamy, které mají být řešeny podřízenými přihlášeného uživatele (z titulu jimi zastávaných rolí).
  • Všechny záznamy moje a mých podřízených - vybere záznamy za aktuálního přihlášeného uživatele plus za všechny uživatele, kteří mají přidělenu roli podřízenou rolím aktuálního přihlášeného uživatele.

Příklad: Roli "Obchodník" nechť zastávají uživatelky Kusá a Pěnkavová. Nadřízenou roli "Vedoucí obchodu" zastává Novák.
- Pokud si Novák omezí za "Všechny moje záznamy", uvidí e-maily, na nichž byl jako Řešitel zadán Novák.
- Pokud si Novák omezí za "Všechny záznamy mých podřízených", uvidí e-maily, na nichž byla jako Řešitel zadána Kusá nebo Pěnkavová (protože obě zastávají roli "Obchodník", která je podřízená roli uživatele Nováka).

Slova v popisech

Jedná se o možnost hledání záznamů obsahujících zadaná slova nebo jejich části a jejich kombinace (vzájemné podmínky, z nichž má platit alespoň jedna, nebo které mají platit současně atd. Textový řetězce se dohledávají:

  • v položce Předmět doručeného e-mailu na záložce Hlavička
  • v položce Odesílatel doručeného e-mailu na záložce Hlavička
  • v položce Komu doručeného e-mailu na záložce Hlavička
  • v položce Kopie doručeného e-mailu na záložce Hlavička
  • v obsahu doručeného e-mailu na záložce Hlavička
  • v položce Název souboru doručeného e-mailu na záložce Přílohy

K dispozici je dále zatržítko Rozšířená syntaxe. Je-li zatrženo, pak lze zadávat hledání podle více slov najednou a tato lze spojovat logickými podmínkami. Obecný popis významu zatržítka včetně možných logických operátorů a možné syntaxe viz záložka Omezení - Rozšířená syntaxe. Lze používat i kombinace s divokými znaky. Pro tuto položku však platí určitá specifika, jež jsou popsána u téže položky v agendě požadavků.

Datová zpráva Zatržením můžete omezit jen za záznamy typu Datová zpráva. Zároveň se zpřístupní další položky datových zpráv, za něž můžete omezovat.