Doručené e-maily - záložka Odeslané

Na této záložce je možné vidět odeslané e-maily, které mají s aktuálním záznamem ze záložky Seznam shodnou firmu nebo osobu. Bere se ohled i na případné zásadní opravy a slučování firem, viz předchůdce a následovníci firem. (Tj. pokud byla firma zadaná na e-mailu později opravena zásadní opravou v adresáři příp. došlo ke slučováním firem.)

Nijak se neposuzuje, jestli odeslaný e-mail vznikl odpovědí na aktuální doručený či nikoli. Posuzuje se pouze shoda hodnot položek Firma nebo Osoba. Pokud je položka Firma nebo Osoba nevyplněná, nepovažuje se to za shodnou hodnotu. Provozovna být shodná nemusí.

V zobrazeném seznamu je možno zobrazit všechny odpovídající záznamy nebo si tyto filtrovat jen za některé: V horní části záložky je k dispozici lišta pro zadání datumového omezení:

  • Od data dokladu - Omezí zobrazené e-maily podle jejich položky Datum

V seznamu souvislostí v této záložce jsou uvedeny všechny související záznamy vyhovující zvolenému datumu bez uplatnění případných přístupových práv uživatele k chráněným objektům. Nicméně po otevření odpovídající agendy zdrojových dokladů ať už funkcemi Doklad resp. Doklady z této záložky nebo samostatně, jsou již k dispozici jen ty záznamy, které vyhovují přístupovým právům uživatele, jelikož v omezení záznamů dané agendy se vezmou v potaz i omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva.

Záložka dále obsahuje needitovatelný seznam dokladů, které odpovídají výše uvedeným kritériím. V needitovatelném seznamu se zobrazují základní identifikační údaje o každém z nich. Význam položek zde zobrazených je zřejmý z jejich názvu, příp. plyne z popisu stejnojmenných položek v agendě Odeslané e-maily.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam, tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kap. editace záznamů v knihách v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v knihách se zde nenabízejí. Přidávání a odebírání připojených dokladů probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Název Kl. Ik. Doplňující popis
Občerstvit F11 - Umožňuje provést standardně občerstvení seznamu dokladů v této záložce.
Otevřít

F6

nebo

Shift +F6

-

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

  • otevřít zde - otevře agendu příslušných záznamů (dokladů) "přes" agendu Doručené e-maily
  • otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu aktuálního záznamu (dokladu) a otevře ji buď "přes" agendu Doručené e-maily anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny záznamy (doklady) doručených e-mailů zobrazených v aktuální záložce.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení vyvolané agendy standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících záznamů (dokladů) daného typu apod.).