E-mailové účty - záložka Detail

Zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu poštovního účtu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis

Typ účtu

(a další položky na něm závislé)

Jak bylo zmíněno v kap. Datové schránky, lze volit z následujících možností typů účtů, přičemž pro příslušný typ se zpřístupní další doplňující položky:

E-mail

Jedná se o běžný e-mailový účet určený pro zasílání e-mailů. Pro tento typ se zpřístupní následující položky:

Další údaje:
Název účtu Název poštovního účtu. Příjemci se toto jméno zobrazí v hlavičce vašich odeslaných zpráv. Můžete uvést celý tvar vaší e-mailové adresy, ale můžete uvést libovolný název. Např. "Divize obchod", "Jan Novák" apod.

Jedná se o totéž, co se v běžných e-mailových (poštovních) klientech zadává typicky pod položkou "Vaše jméno".

E-mailová adresa Zde vložte celou e-mailovou adresu. Např. obchod@firma.cz, support@firma.eu, jannovak-obchod.@firma.cz apod.
Přihlašovací jméno Uživatelské přihlašovací jméno k danému poštovnímu účtu (e-mailové schránce)). (Tj. které jste zadali při vytvoření daného poštovního účtu (typicky to je část bez @....., ale nemusí tomu tak být).
Heslo Přihlašovací heslo k danému poštovnímu účtu (e-mailové schránce)).
E-maillová adresa pro odpověď

Je-li položka vyplněna, pak se při tvorbě nového odeslaného e-mailu přenese do stejnojmenné položky E-maillová adresa pro odpověď odeslaného e-mailu a při jeho odeslání je pak předána do e-mailové zprávy do položky "Reply-To". Tudíž pokud příjemce následně na takovou zprávu odpoví, předvyplní se mu jako adresát tato e-mailová adresa na místo účtu, z něhož e-mail přišel.

Firma odesílá klientům automatické e-maily ze společného e-mailového účtu fakturace@firmaABC.eu s informací o vystavených zálohových listech na platbu sjednané služby na příští období, ale chce, aby v případě, že klient má nějaký problém a na mail odpovídá, aby odpovídal na adresu info@firmaABC.eu. Tudíž do definice účtu fakturace@firmaABC.eu zadá do položky "E-maillová adresa pro odpověď" adresu info@firmaABC.eu.

Příchozí server (POP3)

Adresa příchozího serveru, tj. serveru pro příchozí poštu. Podporován je zde jen typ POP3, typ IMAP podporován není.

Jakou adresu POP3 příchozího serveru použít, závisí na tom, kde máte zřízenu vaši e-mailovou schránku. V rámci podniku (např. pokud máte za zavináčem jméno své firmy) budete mít typicky vlastní POP3 server (např. mail.vasefirma.cz). Pokud se jedná o účet zřízený jinde (centrum.cz, seznam.cz či kdekoli jinde), závisí na tom, zda a jaký POP3 server poskytuje daný poskytovatel poštovní schránky (např. pop3.centrum.cz apod.). Adresu vašeho POP3 serveru vám sdělí váš správce sítě.

Adresa vašeho POP3 serveru musí být zadána správně, jinak nebude možné e-maily stahovat.

Port Komunikační port. Pro POP3 server typicky 110.
Zabezpečení Možnost používání šifrovaného připojení pro zabezpečenou komunikaci prostřednictvím protokolu SSL/TLS. Vztahuje se k POP3 i SMTP.
Nemazat zprávy na serveru Je-li zatrženo, pak všechny stáhnuté zprávy zůstanou na serveru - čili budou nadále přístupné v poštovní schránce.
Odchozí server (SMTP) Odkaz na některý z účtů nadefinovaných v agendě Účty odchozího serveru SMTP.
Vlastník

Uživatel, kterému se má poslat vzkaz, pokud dojde k chybě při automatickém odesílání či stahování pošty v rámci naplánovaných úloh. Podrobněji viz popis úloh typu Odeslání připravených elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv.

Řada pro doručené e-maily Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na doručeném e-mailu na tento e-mailový účet. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
Řada pro odeslané e-maily Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na odeslaném e-mailu na tento e-mailový účet. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
Požadovat potvrzení o doručení

Ovlivňuje předvyplnění stejnojmenného zatrhávacího pole v hlavičce odesílaných e-mailů. Nastavení pro konkrétní zprávu je před odesláním ještě možné změnit.

Požadovat potvrzení o přečtení

Ovlivňuje předvyplnění stejnojmenného zatrhávacího pole v hlavičce odesílaných e-mailů. Nastavení pro konkrétní zprávu je před odesláním ještě možné změnit.

Výchozí formát

Prvek typu skrytý seznam umožňující zvolit formát, ve kterém je zadáván a předvyplněn Výchozí text.K dispozici jsou následující možnosti:

  • Text
  • Html
  • Text i Html
Výchozí text

Text zde zadaný slouží pro předvyplnění do Obsahu nově vystavovaného odeslaného e-mailu.

V závislosti na zvoleném Výchozím formátu je Výchozí text zadáván a předvyplněn jako prostý text, nebo je doplněn o HTML formátovací tagy, příp. kombinace obojího. Je-li zvolen formát Html, resp. Text i Html, je k dispozici jednoduchý panel nástrojů (toolbar) se základními prvky pro editaci HTML formátu. Jeho popis viz položka Obsah e-mailu na Odeslaných e-mailech.

Datová schránka

Jedná se o účet určený pro napojení na datovou schránku a pro práci s datovými zprávami. Pro tento typ se zpřístupní následující položky:

Další údaje:
Název účtu Název účtu. Pro vlastní zprávy nemá žádný zvláštní význam. Můžete uvést libovolný název. Např. "Datová schránka Novák a syn s.r.o." apod.
Typ datové schránky Viz též Typy datových schránek. Vybraná hodnota (právnická osoba, orgán veřejné moci...) ovlivňuje možnost zadání některých polí při vytváření odeslané zprávy.
Přihlašovací jméno Uživatelské přihlašovací jméno k dané datové schránce.
Heslo Přihlašovací heslo k dané datové schránce.
Automaticky použít pro přihlašovací údaje pro příjem datových zpráv Slouží pro možnost automatického přihlášení dle údajů zadaných v předchozích položkách. Není-li zatrženo (povoleno) a nejsou-li ani přihlašovací údaje dočasně zapamatovány, pak bude uživatel při stahování doručených datových zpráv dotázán na jméno a heslo pro přístup do datové schránky. Více viz přihlášení do dat. schránky.
Automaticky použít pro přihlašovací údaje pro odeslání datových zpráv
Testovací datová schránka

Není-li zatrženo, pak se systém bude připojovat do datových schránek produkčního systému. Je-li zatrženo, systém se bude připojovat do testovacích prostředí datových schránek.

K 1.1.2013: Produkční systém: https://www.mojedatovaschranka.cz, testovací prostředí: https://www.czebox.cz/

Z této schránky je možno odeslat zprávy jako OVM Tento příznak lze nastavovat pouze u datové schránky, která není typu OVM. Více viz institut povýšení ne-OVM na OVM a jeho realizace v systému ABRA Gen.
Vlastník

Uživatel, kterému se má poslat vzkaz, pokud dojde k chybě při automatickém odesílání či stahování pošty v rámci naplánovaných úloh. Podrobněji viz popis úloh typu Odeslání připravených elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv.

Řada pro doručené zprávy Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na doručeném e-mailu na tento účet datové schránky. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
Řada pro zprávy do vlastních rukou

Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na doručeném e-mailu na tento účet datové schránky. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.

Tato řada se použije, pokud datová zpráva ponese příznak "do vlastních rukou". Tento příznak na datové zprávě vyjadřuje skutečnost, že zpráva je doručitelná jen uživatelům datové schránky s vyššími právy. V organizaci však bude pro stahování datových zpráv typicky používán jen jeden účet pro všechny uživatele ABRA Gen. Organizace bude pravděpodobně potřebovat, aby zprávy určené do vlastních rukou viděli jen oprávnění uživatelé. Proto jsou takové zprávy vytvářeny do zvláštní řady, přičemž právo Zobrazit k tomuto chráněnému objektu budou mít přiděleno jen tito uživatelé.

Řada pro odeslané zprávy Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na odeslaném e-mailu na tento účet datové schránky. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.

 

Středisko Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na odeslaném e-mailu i doručeném e-mailu vystaveným na tento e-mailový účet. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka, jelikož pokud by zde nebyla zadána, nebylo by možné ji vyplnit do dokladů doručeného e-mailu a automaticky vytvářených e-mailů odeslaných a tyto doklady by pak nebylo možné vystavit a uložit.
Zakázka

Slouží pro předvyplňování stejnojmenné položky na odeslaném e-mailu i doručeném e-mailu vystaveným na tento e-mailový účet. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Zda je položka povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Zde je položka k dispozici vždy. Tudíž nastavení způsobu používání zakázek zadané v parametru Používání zakázek ve Firemních údajích na hodnotu "Nepoužívat" se zde neuplatní.

Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
Max. vel. přílohy

Maximální povolená velikost přílohy k e-mailu. Hlídá velikost příloh, které se mohou přijmout. Nula znamená neomezeno. Pokud je příloha větší, pak se daný e-mail nepřijme, přičemž:

  • pokud se jedná o ruční stahování e-mailů funkcí Stáhnout, je o tom pouze zobrazena informativní zpráva, ale zbytek si musí uživatel řešit sám
  • pokud se jedná o automatické stahování pošty v rámci naplánované úlohy typu Příjem elektronických zpráv, přidá se informace do logu o stahování pošty a je o tom automaticky vygenerována odpověď odesílateli, tj. je vygenerován odeslaný e-mail s informací o tom, že nebylo možné daný e-mail přijmout kvůli velikosti, a je připraven k odeslání odesílateli daného neúspěšně doručeného e-mailu. Jedná se o jednu z možností vystavení nového odeslaného e-mailu. Tento informační e-mail se sám od sebe neodesílá, odešle se spolu s dalšími odeslanými maily (buď ručním odesláním nebo prostřednictvím naplánované úlohy (viz možností, jak odeslat e-maily).

Limit je testován pro celou zprávu a to z toho důvodu, že přes POP3 nelze zjistit velikost jednotlivých příloh, aniž by byl daný e-mail nejdříve stažen a dekódován, nicméně info o celkové velikosti jednoho e-mailu zjistit lze.

Pokud příloha přesáhne max. velikost nadefinovanou u e-mail účtu, tak se toto při vykonávání naplánované úlohy typu Příjem elektronických zpráv nepovažuje za chybu, tj. úloha bude ve stavu OK. Tj. neposílají se vzkazy o vzniku chyby. Podrobněji viz popis úloh typu Odeslání připravených elektronických zpráv a Příjem elektronických zpráv.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.