Kontrolní body - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním záznamu ze záložky Seznam.

Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V horní části subzáložky jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Název

Název označující daný kontrolní bod.

Používá se v číselníkových položkách pro zadání kontrolního bodu v definici automatických vzkazů. U uživatelských kontrolních bodů se rovněž používá při vygenerování knihovny skriptů funkcí Generovat knihovnu pro předvyplnění textu funkce function GetHelperCaption. Podrobněji viz metody skriptu druhu Knihovna a Příklad 3 - uživatelský kontrolní bod, výrazová definice autom. vzkazu. Měl by být co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech kontrolních bodů.

Název kontrolního bodu nemusí být unikátní. Unikátní je interní název, viz dále.

Popis Bližší, vysvětlující popis zvoleného kontrolního bodu, proto by měl být co nejvýstižnější. U uživatelských kontrolních bodů se rovněž používá pro předvyplnění textu funkce function GetHelperMessage při vygenerování knihovny skriptů funkcí Generovat knihovnu. Podrobněji viz metody skriptu druhu Knihovna a Příklad 3 - uživatelský kontrolní bod, výrazová definice autom. vzkazu
Interní název

GUID daného kontrolního bodu. Generuje se a předvyplňuje se automaticky. Předvyplněnou hodnotu lze před prvním uložením změnit. Při uložení probíhá kontrola, zda již neexistuje kontrolní bod se stejným GUID. Duplicita není povolena.

U uživatelských kontrolních bodů se používá při vygenerování knihovny skriptů funkcí Generovat knihovnu pro předvyplnění výsledku function GetWDPInternalName. Podrobněji viz metody skriptu druhu Knihovna a Příklad 3 - uživatelský kontrolní bod, výrazová definice autom. vzkazu

Pozor! Tento GUID zajišťuje jednoznačnou vazbu mezi balíčkem skriptů a daným kontrolním bodem. Případná následná změna GUID ve skriptu (editace přímo ve skriptu) se zpětně do této položky nijak nepromítne. Naopak způsobí, že nebude existovat vazba mezi adekvátním balíčkem skriptů a definicí kontrolního bodu zde a definice automatických vzkazů odkazující se na tento kontrolní bod NEBUDOU FUNGOVAT!

Zde uloženou hodnotu již nelze opravovat. Čili pokud se vám GUID uvedený zde rozchází s hodnotou ve skriptu, proveďte opravu v daném skriptu.

Konfigurace skriptování

Jak bylo řečeno v kap. Věcný obsah - Generování automatických zpráv, požadovaná funkcionalita (to, co se má v rámci uživatelského kontrolního bodu vlastně vykonávat) je realizována pomocí skriptování, tj. ke každému uživatelskému kontrolnímu bodu musí být definována odpovídající metoda v nějakém balíčku v agendě Balíčky skriptů. Tudíž zde je třeba zadat odkazy pro volání obsluhy do skriptování. Pokud daný balíček resp. knihovna dosud neexistuje, je možné si je založit spolu s hlavičkami pro požadované funkce a jejich parametry (viz Věcný obsah - Generování automatických zpráv a Praktické příklady) rovnou z této agendy pomocí funkce Generovat knihovnu. Údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Balíček skriptů Identifikace balíčku skriptů, který obsahuje požadované procedury/funkce. Balíček musí obsahovat skript druhu Knihovna. Povinná položka.
Knihovna Jméno skriptovací knihovny z daného balíčku obsahující potřebné procedury/funkce. Bez vyplnění této položky nemá definice kontrolního bodu význam.

Pozor! Názvy balíčku, knihovny a metody nesmí obsahovat diakritiku, mezery a některé další speciální ASCII znaky. Povoleny jsou písmena A-Z a číslice. Jména ve skriptování totiž nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky.

Zde se jména balíčků a jméno knihovny z odkazovaného balíčku nenabízí (jako je tomu např. v agendě Funkce pro zajištění), jelikož zde se spíše předpokládá opačný postup: nejdříve zadat záznam kontrolního bodu a teprve poté k němu dodefinovat nový odpovídající skript.

Položky jsou k dispozici i tehdy, pokud není k dispozici agenda Balíčky skriptů, tj. pokud není nainstalováno skriptování. V takovém případě je ale nelze použít (systém ABRA Gen nahlásí chybu), ovšem v takovém případě nemá ani význam definovat kontrolní body.

Ve spodní části subzáložky je prvek editovatelný seznam pro zadání agend. Položky:

Název Popis
Agenda

Položka typu skrytý seznam, ze kterého vyberete agendu, pro niž se má daný kontrolní bod realizovat.

U systémových kontrolních bodů nemusí být seznam agend uveden. Např. systémový kontrolní bod Zaplacení dokladu má význam pro agendy dokladů, které lze platit.

Pod editovatelným seznamem agend je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu, změně jejich pořadí a hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku na konec.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.