Kontrolní body - záložka Seznam

Seznam kontrolních bodů nadefinovaných v systému. Jak bylo řečeno v úvodní kapitole, kontrolní body jsou podstatné pro definice automatických vzkazů. Proto, pokud chcete zadávat definice automatických vzkazů, je třeba si je nejdříve nadefinovat příslušné kontrolní body v rámci implementace systému resp. si alespoň zkontrolovat záznamy defaultně dodávané výrobcem. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail, blíže objasníme pouze následující:

Název Popis
Systémový

Nastavení, zda se jedná o definici systémovou či nikoliv. Běžný uživatel však nemá možnost toto nastavovat, položka mu není k dispozici k editaci.

Na rozdíl od většiny jiných agend obsahujících položku Systémový se zde položka ani nezobrazuje v záložce Detail.
Systémové a nesystémové záznamy v této agendě jsou odlišeny pouze touto položkou. Odlišení prefixem doplňovaným automaticky v kódu či názvu záznamu (jako je tomu u některých jiných typů systémových záznamů) se zde nepoužívá.

Systémové definice jsou automaticky aktualizovány a platí pro ně omezení, co se týče mazání a uživatelských oprav.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:

  • dle názvu
  • dle interního názvu (GUID)

Pro urychlení výběru třídění lze rovněž použít klávesové zkratky nebo kliknutí na hlavičku sloupce jen u vybraných. Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2 Popis přidávaných položek viz záložka Detail.
Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Opravovat nelze systémové definice.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk, export

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Mazání kontrolních bodů je v podstatě jejich znepřístupnění pro další použití (skryté se nenabízí pro výběr do číselníkových položek). Takto "smazané" záznamy lze zobrazit i obnovit ve funkci Skryté. Skryté kontrolní body nemají na generování automatických vzkazů vliv.

Systémové definice není možné vymazat bez možnosti obnovení. Vymazat bez možnosti obnovení nelze také záznam, který již byl použit (odkazuje se na něj nějaká definice automatického vzkazu).

Zkopírovat F9
Občerstvit F11
Přepnout číselník F12
Skryté F6 Podporuje skrývání.
Rozvětvit - - Nepodporuje stromové zobrazení.
Filtrovat

Alt +F11

nebo

Shift +Alt +F11

- Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících.
Třídění Ctrl +číslo - Jedna z možností volby aktuálního třídění.
Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  

Další funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Generovat knihovnu -

Jedná se o jednu z možností vytvoření nového balíčku skriptů.

Umožňuje vytvořit balíček skriptů s knihovnou podle údajů v sekci Konfigurace skriptování v definici aktuálního kontrolního bodu (tj. založí nový balíček správného jména (pokud neexistuje), v něm vytvoří knihovnu zadaného jména (pokud neexistuje) a v ní vytvoří základní hlavičku pro podporované funkce se všemi parametry a případně i návratové hodnoty. Dále v něm založí skripty druhu Agenda pro agendy, které má kontrolní bod uvedené v seznamu agend ve své definici.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.