Odeslané e-maily - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavička Další údaje Datová zpráva Přílohy Formuláře

Pokud není aktuálně zapnuto zobrazování subzáložky Formuláře a subzáložka Hlavní údaje by tudíž zbyla v záložce Detail jako jediná subzáložka, pak se nezobrazuje ve formě subzáložky a její obsah se nachází rovnou pod záložkou Detail.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:

Název Popis
Doklad

Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.

Na záznamy odeslaných e-mailů je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Doklady ze skupiny Komunikace.

Formát

Informace o formátu e-mailu. Viz popis položky Obsah e-mailu. Jedná-li se o datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, pak je formát text.

Výchozí formát se přebírá z nastavení e-mailového účtu, viz popis položky Vlastní účet. Ke změně v průběhu editace slouží funkce Formát.

Počet příloh

Počet příloh aktuálního e-mailu resp. datové zprávy.

Velikost

Celková velikost odeslaných příloh aktuálního e-mailu. Viz položky Velikost(kB) v subzáložce Přílohy.

Stav

Informace týkající se stavu odeslání. Viz položka Stav. U odeslaného e-mailu resp. datové zprávyzobrazuje i Datum a čas, kdy byl daný e-mail odeslán. Tento údaj je doplněn automaticky v okamžiku odeslání e-mailu resp. datové zprávy a uživatelsky jej zadat nelze. U dat. zpráv se jedná o obsah položky Datum a čas odeslání.

Pokud je stav Chyba odeslání, zobrazuje se zde i kód a text chyby, ke které při odeslání došlo.

Příklad, kdy došlo k chybě při odeslání.

Datum odeslání

Subzáložka Hlavička

Název Popis
Vlastní účet

Účet z číselníku E-mailové účty, který má být použit pro odeslání daného e-mailu resp. datové zprávy. Vybraný e-mailový účet se pamatuje na uživatele a předvyplní se podle předchozího použití.

V číselníku E-mailové účty je u každého účtu nastavený Výchozí formát a volitelně také Výchozí text. Pokud v této agendě vytváříte nový odeslaný e-mail, převezme se formát a obsah e-mailu z nastavení příslušného účtu, ale pouze v případě, že je obsah e-mailu prázdný, aby nedošlo k nechtěné ztrátě formátování nebo textu rozepsaného e-mailu.

Typ účtu Informace o typu účtu z předchozí položky. Tj. zda se jedná o účet typu e-mail nebo typu datová schránka.
Firma

Firma z Adresáře firem, pro kterou je určen daný e-mail resp. určena datová zpráva. Nepovinná položka. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku firem-Adresáře. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového e-mailu vyvolána. Např.:

 • Podle údajů doručeného e-mailu, na který se odpovídá.
 • Pokud se jedná o tvorbu e-mailu v rámci odeslání vybrané tisk. sestavy e-mailem pomocí funkce Agendou Odeslané e-maily, pak se předvyplní firma, provozovna a osoba z daného tištěného dokladu.
 • Pokud se jedná o tvorbu e-mailu v rámci zpracování dokumentů funkcí Zpracovat dokument ISDOC vydaný, pak se předvyplní firma, provozovna a osoby z daného dokumentu.
 • Apod.
Provozovna Jedná se o položku typu skrytý seznam, ze kterého vyberete jednu z nadefinovaných provozoven. Způsob nabízení a výběru provozoven je zde obdobný jako jinde na dokladech systému ABRA Gen. Viz např. Záložka Firma - obecně - položka Provozovna. Zde jen s tím rozdílem, že zadání provozovny není povinné, tj. může zůstat nevyplněna. Předvyplňuje se stejně jako Firma.
Osoba Odkaz na osobu z Adresáře osob, na níž se doručený e-mail váže. Způsob nabízení a výběru osob je zde obdobný jako jinde na dokladech systému ABRA Gen. Viz např. Záložka Firma - obecně - položka Osoba. Předvyplňuje se stejně jako Firma.
Stav

Stav odeslání daného e-mailu resp. datové zprávy:

 • Koncept - je-li e-mail ve stavu Koncept, znamená to, že je rozepsaný a zatím není určen k odeslání, autor jej zřejmě ještě zamýšlí upravovat. E-maily ve stavu Koncept nebudou při nejbližším odesílání automatizačním serverem odesílány, nicméně lze je odeslat ručně funkcí Odeslat (je-li k dispozici).

  E-mail ve stavu Koncept bude v rámci vyvolané funkce Odeslat nejdříve automaticky přepnut do stavu K odeslání.

 • K odeslání - e-mail v tomto stavu lze odeslat ručně nebo bude odeslán při nejbližším odesílání pošty automatizačním serverem.
 • Odeslaný - příznak, že už byl daný e-mail odeslán. Položka je doplněna automaticky v okamžiku odeslání e-mailu a uživatelsky ji zadat nelze. Odeslané e-maily již lze opravovat pouze v omezené míře.
 • Chyba odeslání - příznak, pokud dojde k chybě při automatickém odesílání pošty v rámci naplánovaných úloh. Podrobněji viz popis úlohy typu Odeslání připravených elektronických zpráv. Položka je doplněna automaticky a uživatelsky ji zadat nelze.

  Kód a text chyby se zobrazuje např. v panelu definovatelných údajů v rámci položky Stav.

Jedná-li se o datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, pak je k dispozici ještě položka Stav (MessageStatusText) pro evidenci stavů přidělených systémem ISDS.

Datum

Datum, kdy byl vytvořen daný záznam e-mailu resp. datové zprávy, tj. vznikl záznam v řadě dokladů e-maily odeslané. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů.

Na záznamy odeslaných e-mailů resp. datových zpráv je pohlíženo z hlediska evidence jako na doklady, viz Doklady ze skupiny Komunikace. Toto datum tedy vlastně odpovídá datu vystavení "dokladu" o odeslaném e-mailu resp. datové zprávě.

Jak bylo řečeno v kap. Datové schránky, záznam může být vytvořen i dodatečně, pokud jste se napojili na dat. schránku později, schránka již nějaké záznamy obsahuje a provedli jste funkci Aktualizovat. Pak může datum vzniku záznamu datové zprávy být vyšší než datum odeslání.

Přidat identifikaci

Není k dispozici pro datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka.

Slouží pro doplňování informací o komunikujících subjektech do obsahu odesílaného e-mailu prostřednictvím pomocného tagu <gx>. Předvyplňuje se podle parametru z firemních nastavení Do odeslaného e-mailu doplnit identifikaci komunikujících firem (IČ).

Je-li položka Přidat identifikaci zatržena a současně je v předchozí položce Firma zadaná firma a tato firma má vyplněno IČO, pak při uložení e-mailu ve stavu "K odeslání" se do obsahu daného e-mailu doplní patička s tagem <gx> obsahujícím IČ komunikujících subjektů. Tyto informace pomohou s přesným dohledáním firmy při stahování e-mailů. Podrobněji viz popis položky Firma v doručeném e-mailu. V případě změny stavu zpět na Koncept se systém vložený text s tagem <gx> pokusí opět odstranit. Zda je daný tag <gx> v obsahu e-mailu viditelný, závisí na formátu e-mailu. Více viz popis položky Obsah e-mailu.

Požadovat potvrzení o doručení

Potvrzení o doručení jsou doručována ve formě samostatných e-mailových zpráv (doručených e-mailů). Ve vlastnostech e-mailového účtu je možné nastavit výchozí hodnotu (zda bude položka při vytváření nové zprávy zatržená nebo ne).

Podmínkou fungování je podpora rozšíření ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) a DSN (Delivery Status Notification) na SMTP serveru odesílatele (který do příkazu RCPT TO: přidá příznak NOTIFY..., informující stranu příjemce , že je potvrzení o doručení vyžadováno.) Není nutná aktivní součinnost příjemce zprávy, na rozdíl od potvrzení o přečtení.

Požadovat potvrzení o přečtení

Potvrzení o přečtení jsou doručována ve formě samostatných e-mailových zpráv (doručených e-mailů). Ve vlastnostech e-mailového účtu je možné nastavit výchozí hodnotu (zda bude položka při vytváření nové zprávy zatržená nebo ne).

Podmínkou fungování je dobrá vůle příjemce e-mailu, který se rozhodne doručenky o přečtení příchozích mailů odesílat. Značná část uživatelů internetu má ve svých poštovních klientech nastavené úplné potlačení této funkcionality ("nikdy neodesílat potvrzení o přečtení"), takže se ani nedozvědí, že je po nich potvrzení o přečtení konkrétní zprávy požadováno a žádné potvrzení se neodešle ani nedoručí.

Adresáti a lišta navigátoru adresátů

Jedná se o prvek editovatelný seznam pro zadání adresátů.
 

Název Popis
Typ

Položka se liší podle zvoleného e-mailového účtu. Je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu E-mail, pak je význam obdobný jako v běžných e-mailových klientech:

 • Komu
 • Kopie
 • Skrytá kopie

Vztah položek Komu a Kopie: Pokud už je v adresátech zadán aspoň jeden řádek, předpokládá se, že se jedná o řádek typu "Komu" a každý další adresát se automaticky přidává jako typ "Kopie". To platí jak pro přidání funkcí Přidat resp. přidáním řádku kurzorovými šipkami, tak pro přidání funkcí Kontakty.

Jedná-li se o datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, pak nelze použít položky Kopie a Skrytá kopie. Je možné zadat pouze jednoho adresáta do pole Komu, jinak by byl formát zprávy neplatný.

Položky se mohou předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového e-mailu vyvolána. Např.:

Adresát

Je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu E-mail:

Zde zadáte příslušnou e-mailovou adresu. Položka může obsahovat i více e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Povolená délka je max. 100 znaků. K dispozici je podpora pro dohledání e-mailové adresy, viz funkce Kontakty v liště navigátoru. Při psaní e-mailové adresy se prohledává historie adresátů a pokud existuje v historii e-mailová adresa začínající zapsanými znaky, systém řetězec e-mailu dle historie adresátů automaticky přednabízí.

Limit počtu adresátů je dán položkou Max. počet adresátů v relaci. Pakliže je tento limit překročen, systém nedovolí mail odeslat a nahlásí chybu.

Jedná-li se o datovou zprávu, pak se zadá ID datové schránky, např. "ktmacw8". Je-li v údajích výše zadána firma, pak se položka předvyplňuje obsahem položky Datová schránka ElectronicAddress_ID.Databox v údajích sídla dané firmy kromě funkce Odpovědět na doručenou dat. zprávu, kdy se předvyplní dle ID schránky odesílatele ze zdrojové zprávy.

Pod editovatelným seznamem adresátů je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této subzáložce

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

 • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) editovatelného seznamu a dále hledání hodnoty v seznamu.
 • Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
 • Přidat - pro přidání nového řádku na konec.
 • Pro datovou zprávu nemají funkce Vložit, Přidat význam. Jak bylo řečeno výše, je možný jen jeden adresát.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.
 • Kontakty - funkce pro dohledání e-mailové adresy v údajích firem, provozoven a služebních údajích osob připojených k daným firmám. K dispozici je více možností hledání (nabídnou se po stisku tlačítka Kontakty (levým tlačítkem myši (zde nejde o lokální menu)) nebo je lze vyvolat rovnou pomocí jejich kl. zkratky):
  • Najít dle omezení (Alt+M) - Vyvolá Dialogové okno Kontakty dle omezení pro dohledání kontaktu dle zadaných omezení, přičemž do něj předvyplní firmu, provozovnu a osobu z hlavičky e-mailu (pokud jsou zadány).
  • Najít ve všech adresách (Alt+A) - Vyvolá se podobné dialogové okno jako v případě "Najít dle omezení", ale k dispozici je jen rychlý filtr a seznam dohledaných e-mailových adres. Obsahuje všechny e-mailové adresy dohledané v sídlech všech firem, všech jejich provozoven a všech služebních i privátních údajích osob.
  • Najít v historii (Alt+H) - Vyvolá se podobné dialogové okno jako v případě "Najít dle omezení", ale k dispozici je jen rychlý filtr a seznam dohledaných e-mailových adres. Obsahuje naposledy použité e-mailové adresy daným uživatelem. Pamatuje se cca 100 posledních adres, řazeny jsou podle okamžiku posledního použití (poslední použitá jako první). Pakliže byl vepsán do pole Adresát nějaký řetězec, přenese se tento řetězec po vyvolání funkce Najít v historii do pole rychlý filtr.
  • Najít mezi zaměstnanci (Alt+I) - Vyvolá se podobné dialogové okno jako v případě "najít dle omezení", ale k dispozici je jen rychlý filtr a seznam dohledaných e-mailových adres. Obsahuje všechny e-mailové adresy dohledané v privátních údajích osob, na kterých je příznak Zaměstnanec/Pracovník.
  • Konkrétní e-mailová adresa - E-mailová adresa vyhodnocená z údajů firmy, provozovny nebo osoby zadaných výše a dohledaná dle hodnoty parametru Pořadí pro určení e-mailu při odeslání dokladů (kromě hodnoty "interaktivně").

   Příklad zobrazených podvoleb funkce Kontakty. Poslední volba je e-mailová adresa vyhodnocená ze zadaných údajů firmy, provozovny resp. osoby

   Pro datovou zprávu není funkce k dispozici.

  • Nový kontakt - Umožní si založit kontakt pro zadanou e-mailovou adresu. K dispozici zde může být více možností (pokud je jich více, nabídnou se po stisku tlačítka Nový kontakt nebo je lze vyvolat rovnou pomocí jejich kl. zkratky). Pokud je za daných okolností k dispozici jenom jedna možnost, pak se rovnou vyvolá:
   • Přidat osobu - Funkce pro rychlé zadání nové osoby rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět. Tato volba je k dispozici tehdy, pokud v hlavičce e-mailu v položce Osoba není zadána osoba. Funkce vyvolá agendu adresáře osob a otevře ji "přes" agendu Odeslané e-maily a rovnou přejde do zadání nové osoby. V adrese zadávané osoby je předvyplněna položka E-mail zde zadaným e-mailem. Pokud je při vyvolání funkce zadána v hlavičce e-mailu také firma příp. i provozovna, lze novou osobu vytvořit rovnou s vazbou na danou firmu resp. provozovnu.

    Pozor, v tomto případě je agenda adresáře osob vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nové osoby. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového záznamu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla funkce vyvolána.

    Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".

   • Zkopírovat osobu - Umožní zkopírovat osobu zadanou výše v položce Osoby s tím, že do jejích údajů předvyplní zde zadaný e-mail. Tato volba je k dispozici tehdy, pokud v hlavičce e-mailu v položce Osoba je zadána konkrétní osoba a tato osoba má v privátních údajích v adresáři osob zadaný e-mail již uvedený. V tom případě se předpokládá, že pokud chcete založit nový kontakt, pak půjde zřejmě o kopii toho existujícího. Funkce se chová obdobně jako předchozí s tím, že do údajů nově vytvářené osoby předvyplní zkopírované údaje.
   • Přepsat e-mailovou adresu (původní) na adresu novou (zde zadanou) - Umožní opravit e-mail osoby zadané v hlavičce e-mailu v položce Osoba na e-mail zde zadaný. Tato volba je k dispozici, pokud je v položce Osoba zadána konkrétní osoba a současně:
    • v položce Firma je zadána konkrétní firma a tato osoba je k dané firmě připojena a má ve služebních údajích u této firmy v adresáři firem již nějaký služební e-mail uvedený, ale odlišný. Čili se předpokládá, že by mohlo jít o tu samou osobu, ale se starým e-mailem a že byste mohli chtít daný e-mail aktualizovat. Po kontrolním dotazu e-mail rovnou opraví, adresář firem nevyvolává.
    • nebo v položce Firma je zadána konkrétní firma, ale tato osoba není k dané firmě připojena a má ve svých privátních údajích v adresáři osob již nějaký privátní e-mail uvedený, ale odlišný. Po kontrolním dotazu privátní e-mail rovnou opraví, adresář osob nevyvolává.
    • nebo v položce Firma není zadána žádná firma a tato osoba má ve svých privátních údajích v adresáři osob již nějaký privátní e-mail uvedený, ale odlišný. Po kontrolním dotazu privátní e-mail rovnou opraví, adresář osob nevyvolává.

    Jedná se o jednu z možností, jak opravit osobu.

  Pro datovou zprávu není funkce k dispozici.

  Předmět Předmět e-mailu resp. datové zprávy. Tj. stručný popis, čeho se daný e-mail resp. datová zpráva týká.

  U e-mailu, který vznikl jako odpověď nebo přeposlání doručeného e-mailu (viz funkce Odpovědět resp. Přeposlat) se automaticky doplňuje Re: resp. Fwd:, jako je tomu standardně v běžných e-mailových klientech.

  Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového e-mailu vyvolána. Např.:

  Obsah e-mailu (text e-mailu)

  Není k dispozici pro datovou zprávu, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka, protože dat. zpráva nemá žádný obsah, pouze přílohy. Místo toho je k dispozici možnost rychlého přepnutí na záložku Přílohy, viz následující položka.

  Vlastní tělo e-mailu, tj. jeho obsah. Při vytváření e-mailu přímo v této agendě (Odeslané e-maily) funkcí Nový se předvyplňuje textem zadaným v položce Výchozí text v definici e-mailového účtu v agendě E-mailové účty.

  Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nového e-mailu vyvolána. Např.:

  Formát e-mailu: Obsah e-mailu může být editován a odeslán jako:

  • Text
  • Html
  • Text i Html

  Podle toho je obsah e-mailu zadáván a odeslán jako "plain text" nebo je obalen odpovídajícími tagy do html formátu, příp. kombinace obojího. Je-li zvolen formát Html resp. Text i Html, je k dispozici jednoduchý panel nástrojů (toolbar) se základními prvky pro editaci html formátu:

  Toolbar dostupný v editaci obsahu e-mailu ve formátu Html nebo Text i html

  Význam ovládacích prvků je jasný z jiných html editorů. Fungují i základní všeobecně známé klávesové zkratky pro editaci html textů (jako např. Ctrl+B pro Bold písmo atd.). Zde popíšeme pouze následující:

  Název Popis

  Vložení a úprava obrázku - vyvolá modální okno Obrázek, ve kterém je možné:

  • Navolit cestu k obrázku na disku. Obrázek může být ve formátech GIF, JPG, PNG, BMP, ICO a EMF.
  • Vložit alternativní text, který se zobrazí v případě, že by se obrázek z nějakého důvodu doručiteli nenačetl
  • Nastavit tloušťku okraje obrázku
  • Zvolit umístění obrázku. Výchozím umístěním je "dole".

   Při uložení e-mailu se obrázek vkládá jako příloha daného e-mailu typu InlineContent.
   Při zobrazování Inline obrázků se obrázky uloží dočasně do temp adresáře.

   Dále platí: Pokud při vložení obrázku je zadán odkaz na obrázek na internetu, tak se obrázek do e-mailu načte (zobrazí), ale nebude se odesílat jako jeho součást. Tedy v e-mailu bude pouze odkaz na obrázek.

  Vložení a úprava odkazu - vyvolá modální okno Odkaz, ve kterém je možné:
  • Zvolit text, který se bude v obsahu zobrazovat namísto odkazu
  • Zvolit typ odkazu
   • webová stránka - při poklikání se otevře přiřazený internetový prohlížeč
   • e-mailová adresa - při poklikání se otevře přiřazený mailový klient
   • Jiná - při poklikání se otevře aplikace, která je přiřazena patřičnému protokolu (např. FTP klient)
  • Vložit samotný odkaz

   Při vkládání odkazu je kvůli vnitřnímu dekódování zabráněno užití znaku % v jeho řetězci.

  Nahraje html obsah ze souboru - obsah e-mailu lze takto načíst ze souboru ve formátu html

  Pro vložení html obsahu s obrázkem platí:
  - pokud bude v načítaném html obrázek s absolutní cestou k obrázku na PC, tak se při uložení obrázek přidá jako součást e-mailu
  - pokud bude v načítaném html obrázek s relativní cestou k obrázku na PC, tak se při uložení obrázek přidá jako součást e-mailu s tím, že jako "výchozí bod cesty" bude místo, odkud se načítá html
  - pokud bude v načítaném html obrázek zadán jako odkaz na internet, tak se obrázek do e-mailu načte (zobrazí), ale nebude se odesílat jako jeho součást. Tedy v e-mailu bude pouze odkaz na obrázek.

  Poznámka ke kódování: V odesílaných e-mailech se používá kódování win1250. Při nahrání html, které je v jiném kódování, je text příslušně překonvertován do win1250.

  Výchozí kódování je možné změnit s využitím skriptování, viz FAQ Je možné nastavit kódovou stránku odesílaných mailů?

  Uloží html obsah do souboru - obsah e-mailu lze takto uložit do souboru ve formátu html

  Zadává se normálně formátovaný text, Html kód se generuje automaticky na pozadí.

  Je-li zvolen formát Html resp. Text i Html, je k dispozici i rychlá možnost vytvořit obsah e-mailu přetažením myší. Viz využití metody drag-and-drop v této agendě.

  Pro volbu formátu platí:

  • Pro nově zadávaný e-mail se formát řídí podle hodnoty položky Výchozí formát v definici použitého Vlastního účtu.
  • Pro změnu formátu rozeditovaného e-mailu slouží funkce Formát.
  • U e-mailu, který vznikl jako kopie jiného odeslaného e-mailu (viz funkce Kopírovat v agendě Odeslané e-maily) se formát odvodí automaticky od formátu zdrojového e-mailu (bez ohledu na Výchozí formát v definici použitého Vlastního účtu).

   Zachovávat formát při kopii e-mailu z jiného je třeba pro zachování obsahu. Pokud by např. v obsahu kopírovaného e-mailu byl obrázek, ale nový e-mail vzniklý kopií by použil formát text (protože by byl nastavený ve vlastnostech použitého e-mailového účtu jako výchozí), pak by se daný obrázek z obsahu e-mailu ztratil, což není žádoucí.

  • U e-mailu, který vznikl jako odpověď nebo přeposlání doručeného e-mailu (viz funkce Odpovědět resp. Přeposlat v agendě Doručené e-maily) nebo který vznikl přeposláním odeslaného e-mailu (viz funkce Přeposlat v agendě Odeslané e-maily), se formát odvodí automaticky od formátu zdrojového e-mailu (opět bez ohledu na Výchozí formát v definici použitého Vlastního účtu). Takto vzniklý odeslaný e-mail bude obsahovat citaci zdrojového e-mailu. V případě textového formátu odsazenou znakem >.

   U formátu Html se odsazení originálního textu znakem ">" z technických důvodů neprovádí. Hlavička je graficky oddělená a vlastní text je odsazen pomocí tagu <BLOCKQUOTE>, kteý způsobí odsazení, v poštovních klientech též nakreslí svislou čáru

   Poznámka ke kódování: V odesílaných e-mailech se používá kódování win1250. Pokud se jedná o e-mail přeposlaný a zdrojový e-mail byl v jiném kódování, pak je text příslušně překonvertován do win1250.

  Pokud je odeslaný e-mail vytvořen funkcemi Odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat, tak se do obsahu e-mailu před původní text doplní hlavička s údaji Od, Datum, Předmět a Komu.

  Odeslaný e-mail může dále obsahovat pomocný tag systému ABRA Gen <gx> vkládaný do obsahu odeslaného e-mailu automaticky, je-li v hlavičce tvořeného e-mailu zatržena položka Přidat identifikaci a splněny další podmínky, viz popis dané položky. Slouží pro případnou identifikaci firmy v jiném systému ABRA Gen. Podrobněji viz popis položky Firma v doručeném e-mailu.

  Zda je daný text s tagem <gx> v obsahu uloženého e-mailu viditelný, závisí na formátu e-mailu:

  • Je-li ve formátu text - Vložený text "Identifikace adresáta a odesílatele <gx>3456789012:36579052</gx>" je vždy viditelný.
  • Je-li ve formátu html - Vložený text "Identifikace adresáta a odesílatele <gx>3456789012:36579052</gx>" není mimo editační režim viditelný (je pouze obsažen ve zdrojovém kódu e-mailu a pro zobrazení je skryt pomocí tagu <span STYLE="display:none">).

  Do verze 17.13 / 18.01 se volba formátu v některých případech řídila nastavením hodnoty položky Předvolba pro nové e-maily v hlavním menu aplikace. Tato možnost byla pro zjednodušení ze systému ABRA Gen odstraněna a chování upraveno tak, aby volba v menu nebyla zapotřebí.

  Přílohy

  Je-li firemní parametr Zobrazit přílohy e-mailů a vzkazů v hlavičce záložky Detail nastaven na Ano a pokud je k odeslanému e-mailu připojena příloha, je pod obsahem e-mailu k dispozici seznam všech připojených příloh. Podrobnější popis viz Subzáložka Přílohy.

  Dále zde objasníme následující položku evidovanou na tomto dokladu:

  Název Popis
  E-mailová adresa pro odpověď (ReplyTo) Slouží pro evidenci mailu, který se má předvyplnit adresátovi e-mailu v případě, že chce na daný e-mail odpovědět. Předvyplňuje se obsahem položky E-mailová adresa pro odpověď z použitého e-mailového účtu. Položka není v detailu odeslaného e-mailu k dispozici k editaci, ale můžete si ji zobrazit úpravou formuláře apod.

  Položku lze plnit i dynamicky pomocí skriptování.

  Obchodníci firmy odesílají nabídky klientům přes společný e-mail obchod@firmaABC.eu, ale přejí si, aby klient odpovídal na e-mail konkrétního obchodníka. Pak se může položka na odeslaném maily dynamicky plnit mailem odesílajícího obchodníka.

  Subzáložka Další údaje

  Název Popis
  Řada Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Řada dokladů se přebírá automaticky z definice e-mailového účtu zvoleného v položce Vlastní e-mailový účet. Zde needitovatelná položka.
  Období Zkratka označující období, do kterého je resp. bude doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Předvyplňuje se a kontroluje se dle pravidel uvedených v kap. Předvyplňování datumů. Zde needitovatelná položka.
  Datum Viz stejnojmenná položka v subzáložce Hlavička. Jedná se o tutéž položku. Obě položky v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce je uživatel zadá.
  Řešitel/
  Role řešitele

  Jak bylo objasněno v kap. Role versus Uživatelé, lze v některých místech programu zadávat buď konkrétní uživatele nebo role a to podle aktuálního nastavení parametrů systému. Tato položka slouží pro zadání aktuálního řešitele resp. role řešitele, který má řešit daný e-mail. Uživatele resp. roli zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku uživatelů resp. z číselníku rolí.

  Zde především informativní položka. Vyřešit e-mail může libovolný jiný uživatel, pokud má přístupové práva k opravám záznamů odeslaných e-mailů. Dále se využije např. pro předvyplnění řešitele při vystavování případné svázané aktivity funkcí Aktivity.

  Tuto položku s výhodou využijete v kombinaci s omezením Podle přihlášené osoby, kdy si přihlášený uživatel může vypsat jen "své" úkoly k řešení.

  Středisko Středisko pro daný e-mail resp. datovou zprávu. Zde povinná položka. Předvyplňuje se podle toho, odkud a jak je tvorba nového e-mailu vyvolána. Např.:
  • Podle údajů doručeného e-mailu, na který se odpovídá.
  • Podle hodnoty nastavené u stejnojmenné položky v definici e-mailového účtu zadaného výše, pokud se jedná o automaticky generovanou odpověď odesílateli v případě, že doručený e-mail nebylo možno přijmout kvůli omezení velikosti příloh (viz Max. vel. přílohy)
  • Pokud se jedná o tvorbu e-mailu v rámci odeslání vybrané tisk. sestavy e-mailem pomocí funkce Agendou Odeslané e-maily a jedná se o tisk aktuálního záznamu (dokladu), pak se předvyplní střediskem z daného dokladu (pokud se jedná o doklad, kde je středisko na řádcích, bere se údaj pro předvyplnění z prvního řádku). Pokud by středisko nebylo na daném záznamu vyplněno nebo se nejedná o tisk aktuálního dokladu, předvyplní se hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici e-mailového účtu zadaného výše.
  • Pokud se jedná o tvorbu e-mailu v rámci zpracování dokumentů funkcí Zpracovat dokument ISDOC vydaný, pak se předvyplní střediskem z daného dokumentu. Pokud není na dokumentu vyplněno, pak se nepředvyplní.
  • Při vystavování aktivity v rámci provedení kampaně se předvyplňuje střediskem z hlavičky kampaně.
  • V ostatních případech se předvyplňuje hodnotou nastavenou u stejnojmenné položky v definici e-mailového účtu zadaného výše.

  Předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. Zadáte kód střediska nebo vyberete z číselníku středisek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

  Po změně e-mailového účtu se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici daného účtu. Povinná položka.

  Zakázka Zakázka pro daný e-mail resp. datovou zprávu. Předvyplňuje se obdobně jako středisko, viz předchozí položka. Předvyplněnou hodnotu lze v případě potřeby změnit. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

  Po změně e-mailového účtu se položka upraví podle hodnoty k předvyplňování v definici daného účtu, pokud je na něm nastavena.

  Zde je položka k dispozici vždy. Tudíž nastavení způsobu používání zakázek zadané v parametru Používání zakázek ve Firemních údajích se zde neuplatní.

  Obchodní případ Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
  Projekt Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt.
  Předmět Viz stejnojmenná položka v subzáložce Hlavička. Jedná se o tutéž položku. Obě položky v obou záložkách se synchronizují a je tudíž jedno, na které subzáložce je uživatel zadá.
  Poznámka Libovolná poznámka k danému e-mailu resp. datové zprávě.

  Subzáložka Datová zpráva

  Je k dispozici pouze pro datové zprávy, tj. je-li v položce Vlastní e-mailový účet zvolen e-mail typu Datová schránka. Obsahuje specifické údaje týkající se dat. zpráv.

  Tlačítko v pravé horní části indikuje, že se jedná o variantní vstupní formulář.

  Popis položek var. formuláře v továrním nastavení:

  Název Popis
  Náležitosti zprávy
    ID zprávy
  MsgID
  Doplní se do záznamu po jeho odeslání. ID vrací systém datových schránek při úspěšném odeslání.
    Typ zprávy
  DmType
  Zda se jedná o veřejnou zprávu, nebo nějaký druh komerční zprávy.
    Odeslat jako OVM
  OVM
  Pomocí tohoto příznaku lze nastavit, zda zpráva má být odeslána v tomto režimu, kdy odesílatel není OVM, ale je povýšen na OVM.

  K dispozici pouze tehdy, jedná-li se o veřejnou zprávu (viz předchozí položka) a jedná-li se o schránku, z níž je možno odesílat zprávy jako OVM. Více viz institut povýšení ne-OVM na OVM a jeho realizace v systému ABRA Gen.

    Předmět
  Subject

  Viz stejnojmenná položka v subzáložce Hlavička. Jedná se o tutéž položku.

    Naše č.j.
  SenderRefNumber
  Číslo jednací vztažené k odesílateli.
    Vaše č.j.
  RecipientRefNumber
  Číslo jednací vztažené k příjemci.
    Naše sp.zn.
  SenderIdent
  Spisová značka vztažená k odesílateli.
    Vaše sp.zn.
  RecipientIdent
  Spisová značka vztažená k příjemci.
    Zmocnění
  (LegalTitleLaw, LegalTitleYear,
  LegalTitleSec, LegalTitlePar)
  Odkaz na zákon, rok vydání zákona, paragraf, odstavec, písmeno zákona.
    K rukám
  ToHands
  Informativní údaj určující, pro koho je zpráva určena.
    Do vlastních rukou
  PersonalDelivery
  Označení zásilky určené do vlastních rukou. Číst takovou zprávu může jen osoba s vyšším oprávněním.
    Přidat identifikaci odesílatele
  PublisjOwnID
    Zákaz doručení fikcí
  RestrictionDeliveryFiction
  Příznak, zda má či nemá být dovoleno doručení fikcí po 10 dnech od dodání. Doručení fikcí může zadat pouze OVM, u ostatních typů organizací není položka k dispozici k editaci. Takováto zásilka zůstává ve stavu Dodáno navždy do doby, dokud se adresát nepřihlásí – pak je ve stavu Doručeno.
    Stav
  MessageStatusText
  Stav odeslané datové zprávy přidělený systémem ISDS. Viz stavy dat. zpráv.
    Datum a čas odeslání
  SentDate
  Datum odeslání do dat. schránky. Odpovídá datu dodání do dat. schránky. Není k dispozici k editaci.
    Datum a čas doručení
  ReceivedDate
  Viz datum doručení dat. zprávy. Není k dispozici k editaci.
  Příjemce
    Název
  Recipient
  Údaje o příjemci. Doplní se automaticky po spojení s dat. schránkou, do níž je zpráva odesílána (viz Adresáti).
    Adresa
  RecipientAddress
    ID schránky
  IDRecipient

   

  Subzáložka Přílohy

  Subzáložka zobrazuje seznam definovaných příloh pro daný e-mail resp. datovou zprávu.

  Po dvojkliku myší se příloha otevře v přidružené aplikaci.

  Jako přílohy jsou zde uvedeny jen ty, které mají Content-Disposition: attachment (viz zdrojový kód e-mailů).

  Pozor na velké přílohy!!! Velké přílohy mohou způsobit nejen dlouhé ukládání, ale i čtení. Je vhodná uživatelská ukázněnost při posílání e-mailů s přílohami.

  Přílohy mohou být dvou typů (odkaz na dokument nebo soubor na disku, viz Přílohy u odesílaných zpráv - Typy příloh) a podle toho se zadávají resp. se s nimi pracuje.

  Pokud vzniká automaticky e-mail s přílohou, např. při odesílání tisk. sestavy mailem, upravuje se název sestavy o případné nepovolené znaky. Znaky *?><|/\:" se nahrazují podtržítkem.

  Pod needitovatelným seznamem příloh je k dispozici lišta navigátoru:

  Navigátor v této subzáložce

  Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) needitovatelného seznamu.
  • Pro změnu pořadí vložených příloh (pořadí se použije při sestavování odesílané zprávy). Kromě tlačítek je možné využít také klávesové zkratky ctrl+↑ a ctrl+↓.

   Pořadí příloh je důležité například při vytváření datových zpráv - podle pokynů Ministerstva vnitra je zapotřebí do datové zprávy vkládat soubor s pokynem jako první (tento soubor má nastavený atribut dmFileMetaType = main). Pro splnění této podmínky je zapotřebí v systému ABRA Gen vložit příslušný soubor před všemi ostatními, nebo ho šipkami na první místo přesunout.

  • Přidat soubor - Pro přidání nového řádku na konec s odkazem na soubor na disku. Lze přidat i více vybraných souborů najednou.
  • Přidat dokument - Pro přidání nového řádku na konec s odkazem na dokument z agendy Dokumenty. Po stisku tlačítka se vyvolá Průvodce výběrem dokladu pomocí něhož vyberete příslušný dokument. Lze přidat i více vybraných dokumentů najednou. Jako přílohu nelze použít dokumenty kategorie OLE dokument. (OLE dokumenty jsou uloženy ve svých "kontejnerech", který je umí zobrazit příp. aktivovat, ale není k dispozici možnost typu "kontejnere, dej mi svůj obsah".)
  • Smazat - Pro vymazání (odpojení) přílohy na aktuálním řádku, resp. na označených řádcích, pokud je nějaký označen.
  • Zobrazit - Pro zobrazení vybrané přílohy.
  • Uložit - Pro uložení aktuální přílohy na disk, resp. označených, pokud je nějaká označena. Nabídne se dialog "Uložit jako" se zapnutou kontrolou existence souboru.
  • Uložit vše - Pro uložení všech příloh (bez nutnosti je předtím všechny označovat). Zeptá se na adresář a dál vše ukládá do něj. Pokud narazí na existující soubor, oznámí to spolu s dotazem, zda si soubor přejete přepsat případně uložit pod jiným názvem. V případě kladné odpovědi se nabídne se dialog "Uložit jako" se zapnutou kontrolou existence souboru a je na uživateli, zda si soubor přepíše, či uloží pod jiným názvem. V případě záporné odpovědi se nic neukládá a pokračuje se dalším souborem.

  Pro funkce Uložit/Uložit vše dále platí: U příloh typu Dokument (viz Typy příloh), nabídne postupně uložení všech souborů z obsahů vybraných dokumentů (viz seznam souborů obsažených v daném dokumentu) na disk. Funkce se týká pouze aktuální revize, tj. má-li dokument více revizí (viz záložka Revize), pak funkce vyexportuje obsah pouze aktuální revize daného dokumentu. Funkce nemá význam pro kategorii OLE dokumenty (s OLE dokumentem uloženým do souboru se nedá nijak dále pracovat, jsou to jen binární data, která nelze otevřít ani v té aplikaci, ve které byl OLE obsah vytvořen, např. MS Word). Nicméně zde uložení nabídne, i když uloží pouze jako binární data.

  Jedná se tedy o obdobnou funkci jako je funkce Uložit obsahy v agendě Dokumenty.

  Subzáložka Formuláře

  Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

  Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

  Zobrazení seznamu v Detailu

  V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

  Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

  Funkce k záložce Detail:

  Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

  V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.

  Další obsažené funkce:

  Název Kl. Doplňující popis:
  Formát - Je k dispozici pouze v editačním režimu. Není k dispozici pro datové zprávy, jelikož pro ně nemá význam. Slouží pro změnu formátu rozeditovaného e-mailu (pro převod html na prostý text a opačně). Více viz popis položky Obsah e-mailu.
  Export zprávy - Je k dispozici pouze pro datové zprávy, které již byly odeslány. Slouží pro prohlížení vlastní dat. zprávy v asociované aplikaci pro soubory typu *.zfo souborů resp. uložení do souboru *.zfo. Více viz Aktualizace údajů odeslaných datových zpráv.
  Export doručenky - Je k dispozici pouze pro datové zprávy, které již byly odeslány. Slouží pro prohlížení kompletní dodejky, doručenky resp. nedoručenky dat. zprávy v asociované aplikaci pro soubory typu *.zfo souborů resp. uložení do souboru *.zfo na disk. Více viz Aktualizace údajů odeslaných datových zpráv.
  Vlož datum/uživatele Ctrl+Q Je k dispozici pouze v editačním režimu. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuální datum, čas a identifikaci aktuálně přihlášeného uživatele. Funkce je k dispozici pouze tehdy, stojí-li fokus aktuálně v nějaké položce typu poznámka (Memo), pokud nějaká taková je v údajích záznamů dané agendy k dispozici (může jít i o uživatelsky definovatelnou položku).

  Metoda drag-and-drop v této agendě:

  Jedná se o jednu z možností ovládání metodou drag-and-drop:

  • Aktualizace obsahu e-mailu - Možnost rychle aktualizovat obsah editovaného e-mailu, pokud je tento ve formátu Html, obsahem vybraného souboru jeho uchopením a tažením myší na záložku Detail.
   • "Upuštění" na záložku Detail do míst, kde se edituje obsah e-mailu, znamená náhradu obsahu editovaného e-mailu. Využijete např. pro vkládání obrázků. Viz též popis obsahu e-mailu.

    Platí:

    1. Pokud je v přetahovaném zdroji nalezen text ve formátu HTML, převezme se html. (Tato struktura umožňuje označit i nesouvislé bloky html, pak se vkládá jeden za druhým.)
    2. Pokud je nalezen TEXT, převezme se jako text. Pokud ale text obsahuje protokol http anebo mailto, vloží se jako odkaz (html tag ahref).
    3. Pokud je nalezen seznam souborů, pak se projde, a pokud je dle přípony rozpoznán obrázek, vloží se do html jako obrázek, v opačném případě se přeskočí.

    Nejsou zde podporovány všechny typy souborů, např. *.doc. V takovém případě program po přetažení daného souboru do obsahu e-mailu nahlásí "Interface not supported".