Odeslané e-maily - záložka Seznam

Seznam záznamů odeslané elektronické pošty omezený a tříděný dle zvoleného (nastaveného) omezení v záložce Omezení. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém omezení. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.

V seznamu jsou pro každý záznam uvedeny základní údaje o něm. Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail. Zde popíšeme pouze následující:

Název Popis
Stav Jedná se o obsah položky Stav z hlavičky záznamu odeslaného e-mailu resp. datové zprávy.
Číslo dokladu Číslo dokladu. Nově vytvářený doklad má uvedeno "bez čísla". Číslo mu je přiděleno po uložení.
Datum odeslání Datum a čas, kdy byl daný e-mail resp. datová zpráva odeslán. Tento údaj je doplněn automaticky v okamžiku odeslání e-mailu a uživatelsky jej zadat nelze.
Ikona indikující, že daný e-mail resp. datová zpráva má nějaké přílohy. Nemyslí se případné přílohy přímo v obsahu mailu, ale nenulový počet příloh v subzáložce Přílohy.
Vytvořil Uživatel, který daný záznam vytvořil.
Opravil

Uživatel, který daný záznam opravil, pokud byl doklad opravován.

Uživatel, který daný záznam vytvořil resp. opravil může být současně odesílatelem e-mailu resp. datové zprávy (při odeslání se na záznam zapisuje změna stavu). U ručně zadaných záznamů v agendě odeslaných e-mailů je odesílatel dán přihlášeným uživatelem, u zpráv generovaných automaticky je dán uživatelem, pod kterým je spuštěna příslušná naplánovaná úloha. Viz položka Spustit jako v definici naplánované úlohy resp. položka Uživatel v nastavení automatizačního serveru.

Aktivity

Položka s ikonou indikující existenci vazby záznamu v této agendě na aktivitu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Aktivity lze k e-mailu vytvořit příp. připojit existující např. pomocí funkce Aktivity přímo v této agendě, v záložce Připojené doklady aktivity ale i jiným způsobem, např. provedením kampaně, která má v definici typu kampaně nastaveno vytváření aktivit apod.

Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.

Pod seznamem může být Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu.

Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele. Popis položek základní definice panelu je uveden v popisu horní části záložky Detail, základní definice.

Funkce k této záložce:

Ze standardizovaných:

Název Kl. Ik. Je Doplňující popis:
Help F1
Nový F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového OE:

Nový záznam lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.


Nové záznamy této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

Detail / Seznam F3
Opravit

F4

nebo

Shift +F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Oprava některých položek je omezená s ohledem na stav odeslání e-mailu.

Opravit lze i doklad, který vznikl provedením kampaně a nějaká kampaň se na něj odkazuje (viz položka Doklad v adresátech kampaní). Smysluplnost takové opravy je na uživateli.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Tisk

F5

nebo

Shift +F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

 • Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
 • Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
 • B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.
   
 • Tisk obsahu - umožňuje tisk obsahu e-mailu. Funkce je zde k dispozici proto, že běžný tisk neumožňuje do definice tisk. sestav vložit komponentu prohlížeče, umožňující tisk html blobu. Funguje pro tisk obsahu e-mailů ve formátu html i plain text (plain text se nejdříve interně převede na html).
Vymazat F8

Provede vymazání všech označených záznamů (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Vymazat nelze doklad, který vznikl provedením kampaně a nějaká kampaň se na něj odkazuje (viz položka Doklad v adresátech kampaní).

Zkopírovat F9 Při kopírování se samozřejmě přebírají pouze ty položky, které má smysl kopírovat (např. stav e-mailu se nekopíruje apod.). Jak je to s obsahem a formátem takto vzniklého odeslaného e-mailu, viz popis položky Obsah odeslaného e-mailu.
Občerstvit F11
Najít Ctrl +F7 Zde se jedná o hledání podle omezujících prvků.
Najít další Shift +F7
Aktivity

Ctrl +K

nebo

Shift +Ctrl +K

-

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
 • Otevřít samostatně
 • Připojit k existující aktivitě
 • Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

Zda je k e-mailu připojena nějaká aktivita je indikováno ikonou přímo v seznamu e-mailů ve sloupci Aktivity.

Autom. vzkazy Ctrl +F12 - Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy.
Nastavení tisku po uložení - - Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu.
Vytvořit vzkaz Ctrl +M -  
Sledování změn

Ctrl +S

nebo

Shift +Ctrl +S

-

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Další obsažené funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Odeslat

resp.

K odeslání

Ctrl +E

Tato funkce má dvě podoby: "Odeslat" nebo "K odeslání" v závislosti na přístupových právech:

Funkce Odeslat - slouží pro ruční vyvolání odeslání e-mailu. Tj. umožní jej ihned odeslat bez čekání na automatizační (naplánovanou) úlohu. Jedná se o jednu z možností, jak odeslat e-maily. V praxi doporučujeme využívat spíše automatické odesílání pomocí naplánované úlohy typu Odeslání připravených elektronických zpráv, nicméně touto funkcí můžete zajistit okamžité odeslání bez čekání na provedení naplánované úlohy. Pokud je e-mail ve stavu "Koncept" a funkce je vyvolána mimo editační režim (ze záložky Seznam či Detail), pak jej automaticky přepne do stavu "K odeslání" a odešle. Pokud je funkce vyvolána v editačním režimu (ze záložky Detail), automaticky jej přepne do stavu "K odeslání", ukončí editaci (tj. rovnou jej uloží) a odešle. (Pokud se odeslání podařilo provést, bude mít takový e-mail po uložení rovnou stav "Odeslaný".) Funkce Odeslat je k dispozici pouze pro záznamy, pro které má smysl (tj. není k dispozici pro e-mail, který již je ve stavu "Odeslán").

Funkce K odeslání - je k dispozici místo funkce Odeslat v případě, že uživatel nemá přístupová práva k použití žádných účtů odchozího serveru SMTP (tudíž takový uživatel odesílat žádné e-maily nemůže). Funkce K odeslání e-mail neodesílá, ale pouze jej přepne do stavu "K odeslání". Je k dispozici pouze pro záznamy, pro které má smysl (tj. není k dispozici pro e-mail, který již je ve stavu "K odeslání").

Pokud má uživatel přístupové právo k alespoň jednomu účtu odchozího serveru SMTP, bude mu funkce Odeslat k dispozici. Pokud se ale pokusí odeslat e-mail, který se má posílat přes SMTP server, k němuž právo nemá, systém jej pochopitelně neodešle a chybu nahlásí. (Který SMTP server se má použít pro odeslání, je dáno v definici použitého e-mailového účtu.)

Pokud počet všech adresátů v e-mailech dohromady (tj. při hromadném označení a odesílání takto označených e-mailů) překročí hodnotu v položce Max. počet adresátů v relaci, systém je rozdělí na dávky a bude je odesílat v odstupu časového intervalu, který se nastavuje v položce Časová prodleva mezi relacemi.

Přeposlat

Ctrl +R

nebo

Shift +Ctrl +R

Umožňuje e-mail přeposlat jinému adresátovi. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

 • Přeposlat
 • Přeposlat řešiteli - přepošle adresátovi zadanému v položce Řešitel

Jedná se o jednu z možností vystavení nového odeslaného e-mailu. Význam je obdobný jako u běžných e-mailových klientů. Hlavičkové údaje jsou předvyplněny podle aktuálního záznamu, adresáti podle zvolené podvolby funkce Přeposlat.

Při vyvolání této funkce je v obsahu nově vzniklého e-mailu uveden text e-mailu, který je přeposílán s hlavičkovými údaji Od, Datum, Předmět a Komu.

Podrobnosti ohledně formátu takto vzniklého odeslaného e-mailu, viz popis položky Obsah odeslaného e-mailu.

Aktualizovat -

Funkce umožní zaktualizovat si informace o odeslaných datových zprávách ze serveru ISDS (tj. jejich aktuální stavy a také dodejky/doručenky/nedoručenky). Jaké činnosti přesně provede, viz Aktualizace údajů odeslaných datových zpráv.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde lze volitelně vybrat, pro jaké účty provést aktualizaci:

 • Aktualizovat ze všech účtů - pro všechny nadefinované účty typu Datová schránka.
 • Aktualizovat ze zafiltrovaných účtů - pro účty, za které je aktuálně omezeno v záložce Omezení. Není k dispozici, je-li omezeno (zafiltrováno) jen za účty typu E-mail.
 • {Jména jednotlivých účtů} - pro jednotlivé nadefinované účty typu Datová schránka, které se zde nabízejí pod svým názvem jako další z podvoleb. Nabídka je apriori omezena jen za ty definice, které může daný uživatel použít.

  Přitom se provádí přihlášení do dat. schránky, které může proběhnout i na pozadí (bez zásahu uživatele), je-li tak nastaveno.

Aktualizovat lze jenom z takových účtů, na které je přístupové právo. Dále viz Poštovní účty versus přístupová práva.

Funkce slouží pro ruční vyvolání aktualizace. Tj. umožní ji provést ihned bez čekání na automatizační (naplánovanou) úlohu. Jedná se o jednu z možností, jak provést aktualizaci. V praxi doporučujeme využívat spíše automatické provádění aktualizace pomocí naplánované úlohy typu Odeslání připravených elektronických zpráv, nicméně touto funkcí můžete zajistit okamžité provedení aktualizace bez čekání na provedení naplánované úlohy.

Další speciální funkce:

Název Kl. Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verze 18.03.01 bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.

Hledat hodnotu v seznamu Ctrl +F Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.