Pravidla zpracování doručené e-mail.pošty - záložka Detail

Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu záznamu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Podmínky Akce

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Dále je v horní části záložky Detail ke každé měně možné zadávat následující položky:

Název Popis
Pořadí Pořadí pravidel má význam při výběru pravidla, které se bude aplikovat při zpracování doručených e-mailů. Vyhodnocují se postupně dle svého pořadí a aplikuje se to, které svými podmínkami zadanými v subzáložce Podmínky, vyhovuje zpracovávanému e-mailu a jeho přílohám jako první v pořadí, příp. s ohledem na zatržení příznaku Pokračovat ve vyhodnocování pravidel se bude hledat další vyhovující v pořadí. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.
Pokračovat ve vyhodnocování pravidel

U každého pravidla je možné nastavit, zda se bude pokračovat v hledání dalšího vyhovujícího pravidla. Jinými slovy to znamená, že můžeme mít např. 5 vyhovujících pravidel pro daný e-mail a jeho přílohy, ale pokud na některém z nich nebude zatrženo pokračovat ve vyhodnocování, žádné další v pořadí se nepoužije.

Pozor, pokračování ve vyhodnocování se posuzuje zvlášť pro hlavičku e-mailu a jeho jednotlivé přílohy. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.

Popis Bližší, vysvětlující popis daného pravidla.
Aplikovat na e-mail

Podle těchto položek se pravidlo bude aplikovat buď jen na hlavičce samotného e-mailu nebo jen na přílohách anebo na obou. Více viz Zpracování doručených e-mailů.

Odtržení obou položek má efekt "vypnutí" daného pravidla.

Aplikovat na přílohy

Subzáložka Podmínky

Zde zadáte podmínky, které musí být splněny, aby se dané pravidlo aplikovalo na hlavičku doručeného e-mailu resp. jeho přílohy. Všechny podmínky jsou nepovinné, přičemž nezadané podmínky (podmínky, kde není zadána hodnota) se nebudou brát v potaz. Tj. jakoby byly splněny. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.

Obsahuje následující položky:

Název Popis
Vlastní e-mailový účet

E-mailový účet, na který byla e-mailová pošta doručena a pro který se má dané pravidlo aplikovat.

Maska odesílatele Jedná se o filtrační masku pro řetězec. Maskou lze nastavit, na jaké odesílatele e-mailu se má toto pravidlo aplikovat. Porovnává se s obsahem položky Odesílatel doručeného e-mailu. V případě zadání více hodnot se oddělují středníkem. Masku lze zadat i jako regulární výraz. K dispozici je zatržítko Regulární výraz. Je-li zatrženo, bude řetězec zadaný jako maska vyhodnocován podle pravidel pro regulární výrazy.
Maska adresáta

Obdobně jako u předchozí položky se jedná se o filtrační masku pro řetězec, jen se porovnává s adresáty doručeného e-mailu. Pokud bylo v e-mailu adresátů více a hledáte jednoho z nich, je třeba podmínku zadat jako regulární výraz. Objasníme na příkladu:

Nechť e-mail byl adresován adresátům "novak@abra.eu, baros@abra.eu". Chcete pravidlo stanovit pro e-maily adresované Barošovi. Pak musíte podmínku zadat jako regulární výraz, tj. např. takto (bez uvozovek): ".*baros@abra.eu.*"

Maska předmětu Obdobně jako u předchozí položky se jedná se o filtrační masku pro řetězec, jen se porovnává s obsahem položky Předmět doručeného e-mailu.
Podmínka e-mailu

Výraz, podle kterého se vyhodnotí podmínka pro výběr pravidla. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Maska přílohy

Jedná se o filtrační masku pro soubory a týká se souborů příloh doručeného e-mailu.

Příklad: Masku zadáme jako *.gif; *.jpg. Pak bude toto pravidlo platit pro všechny e-maily, které mají v příloze alespoň jeden soubor typu *.gif nebo *.jpg. Je-li zatrženo Aplikovat na e-mail, pak se provedou akce obsažené v subzáložce Akce pravidla a určené pro hlavičku e-mailu. Je-li zatrženo Aplikovat na přílohy, pak se pro všechny *.gif a *.jpg přílohy takového e-mailu provedou akce obsažené v subzáložce Akce pravidla a určené pro přílohy e-mailu.

Další příklady viz Zpracování doručených e-mailů.

Subzáložka Akce

Obsahuje seznam akcí, které se mají provést, pokud zpracovávaný e-mail resp. jeho přílohy vyhoví podmínkám pravidla. V levé části subzáložky je seznam akcí. Pod editovatelným seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) definice, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Pořadí řádků definice (tj. pořadí akcí) má význam při provádění akcí.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku pro novou akci před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku pro novou akci na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu akcí, pokud najedete na nový řádek).
  • Vymazat - Pro vymazání aktuální akce.

K dispozici jsou následující akce:

Kliknutím na příslušnou akci se zobrazí položky pro nastavení parametrů potřebných pro ni:

Typ akce Popis parametrů
Vytvořit dokument

Z přílohy zpracovávaného e-mailu vytvoří dokument do agendy Dokumenty. Jedná se o jednu z možností, jak vystavit nový dokument. Má význam jen pro přílohy čili jen, je-li zatrženo Aplikovat na přílohy. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.

V pravé části okna mohou být až tři záložky:

Příklad zobrazení záložek pro zadání údajů pro akci typu Vytvořit dokument

Záložka Hodnoty

Umožňuje si zadat údaje pro vytvoření dokumentu z přílohy doručeného e-mailu. K dispozici jsou následující položky:

Další související položky:
Kategorie Kategorie dokumentu. Jak bylo objasněno v kap. Dokumenty - obecně, kategorie je velmi důležitá, jelikož určuje typ ovladače dokumentu a tudíž určuje, jak bude dokument zobrazován a zpracován. Zadanou kategorii již nelze na dokumentu měnit. Proto jejímu zadání zde věnujte patřičnou pozornost. Nepovinná položka, ale:

Kategorie je položka na dokumentu povinná a pokud chcete doručené e-maily zpracovávat podle těchto pravidel (viz Zpracování doručených e-mailů), je třeba, aby se vhodně předvyplňovala, jinak nebude možné dokument vytvořit.

Přednastavit parametry ovladače Je-li zatrženo, zpřístupní se záložka Parametry ovladače. Pro některé typy ovladačů není položka k dispozici (parametry pro ně nejsou potřeba).
Řada dokladů

Slouží pro předvyplňování stejnojmenných položek na dokumentu dané kategorie. Údaje pro předvyplnění stejných položek lze paralelně nastavit v definici dané kategorie dokumentů v její subzáložce Hlavička anebo se mohou čerpat i odjinud podle toho, jak je dokument vystavován. Způsob předvyplňování, viz popis jednotlivých položek dokumentu.

Pokud se jedná o položky na dokumentu povinné a pokud chcete doručené e-maily zpracovávat podle těchto pravidel (viz Zpracování doručených e-mailů), je třeba, aby se vhodně předvyplňovaly, jinak nebude možné dokument vytvořit.

Firma
Středisko
Zakázka
Obch. případ
Projekt

Záložka Výchozí účastníci

Subzáložka slouží pro zadání uživatelů resp. rolí, které budou moci přistupovat k danému dokumentu a hodnoty jejich oprávnění. Dále viz Dokumenty versus přístupová práva. Použije se pro předvyplnění do záložky Účastníci dokumentu příslušné kategorie. Jedná se o prvek editovatelný seznam pro nastavení příslušnosti uživatelů/ rolí k dané kategorii dokumentů. Zadává se obdobně jako účastníci přímo v záložce Účastníci dokumentu.

Záložka Parametry ovladače

Subzáložka slouží pro zadání parametrů ovladače dané kategorie, viz Typy ovladačů. Pro některé typy ovladačů není k dispozici (parametry pro ně nejsou potřeba). Slouží pro předvyplnění hodnot parametrů v příslušných krocích zpracování dokumentů dané kategorie. Stejné parametry lze paralelně nastavit v definici dané kategorie dokumentů v její subzáložce Parametry ovladače, kde jsou dostupné parametry také popsány, anebo se mohou čerpat i odjinud (z průvodce zpracováním z ručního zadání uživatele) podle toho, jak je dokument zpracováván. Které nastavení parametrů se pak použije při zpracování dokumentu, viz Zpracování dokumentů - Parametry ovladačů.

Pro automatické zpracování jsou nezbytné, zejména, jedná-li se o údaje povinné, bez nichž nelze přejít do dalšího stavu zpracování. Proto je třeba, aby se vhodně předvyplňovaly. Nebudou-li hodnoty některého povinného parametru při zpracování známy, nebude možno při automatickém zpracování daný krok provést a přejít do následného stavu.

 

Zálohovat

Využijete, pokud chcete doručené soubory archivovat do jiného adresáře. Uloží soubory do zadaného místa na disku. Má význam jen pro přílohy čili jen, je-li zatrženo Aplikovat na přílohy. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.

Údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Adresář pro zálohu Zde zadáte platnou cestu, kam se uloží soubory. Zadaný adresář musí existovat. Jestliže v dané cestě už bude existovat soubor stejného jména (např. jste vyvolali jeho zpracování opakovaně), název souboru se před uložením upraví přidáním podtržítka a pořadového čísla.
Spustit skript

Zavolá skriptovací funkci z agendy Balíčky skriptů. Má význam jak pro e-mail samotný tak pro jeho přílohy, čili je-li zatrženo Aplikovat na e-mail nebo Aplikovat na přílohy či obojí. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.

Jak bylo zmíněno v kap. Zpracování doručených e-mailů, požadovaná funkcionalita (to, co se má v rámci zpracování e-mailu vlastně vykonávat, je-li zadána akce typu Spustit skript) je realizována pomocí skriptování, tj. ke každé akci typu Spustit skript musí být definována odpovídající metoda v nějakém balíčku v agendě Balíčky skriptů. Tudíž zde je třeba zadat odkazy pro volání obsluhy do skriptování. Údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Balíček skriptů Identifikace balíčku skriptů, který obsahuje požadovanou funkci. Balíček musí obsahovat skript druhu Knihovna.

K dispozici je funkční tlačítko , pro nastavení odkazu na balíček skriptů. Jde o tlačítko s volbou: Přidat odkaz na nějaký balíček skriptů nebo tento odpojit, tj. zrušit odkaz na dosud svázaný balíček skriptů. K dohledání balíčku skriptů se otevře agenda Balíčky skriptů. Povinná položka.

Hlavičku funkce ve správném formátu si lze nechat vygenerovat v agendě Balíčky skriptů pomocí funkce Vygenerovat hlavičku.

Knihovna skriptů Jméno skriptovací knihovny z daného balíčku obsahující potřebnou funkci. Nabízí se jméno knihovny z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.
Funkce Název skriptovací funkce obsažené v dané knihovně, která implementuje požadovanou funkcionalitu. Nabízí se jména funkcí z knihovny zadané v předchozí položce z odkazovaného balíčku. Bez vyplnění této položky nemá definice funkce zajištění význam.

Pozor! Názvy balíčku, knihovny a metody nesmí obsahovat diakritiku, mezery a některé další speciální ASCII znaky. Povoleny jsou písmena A-Z a číslice. Jména ve skriptování totiž nesmí obsahovat mezery ani jiné speciální znaky.

Položky jsou k dispozici i tehdy, pokud není k dispozici agenda Balíčky skriptů, tj. pokud není nainstalováno skriptování. V takovém případě je ale nelze použít (systém ABRA Gen nahlásí chybu), ovšem v takovém případě nemá ani význam definovat takovou akci.

Změnit položky

Na doručeném e-mailu změní hodnoty zadaných položek. Má význam jen pro e-mail samotný (ne pro jeho přílohy) čili jen, je-li zatrženo Aplikovat na e-mail. Podrobněji viz Zpracování doručených e-mailů.

V tomto případě je dále k dispozici prvek obdobný standardnímu editovatelnému seznamu pro zadání položek, které se mají změnit a požadovaných hodnot:

Další související položky:
Název položky Název položky, jejíž hodnotu chcete po aplikaci pravidla změnit. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Název položky" v definici dané položky.

Název položky buď zadáte z klávesnice nebo si lze vyvolat jejich nabídku. Jedná se o případ editační položky pro výběr z datového modelu BO. Po stisku Alt+ nebo tlačítka se v modálním okně zobrazí seznam položek definovaných k danému Business objektu ve formě Datového modelu.

V případě oprav změn hodnot uživatelských položek platí, že se nabízí jen ty uživatelsky definovatelné položky k danému Business objektu, které je možno editovat, tj. nemají ve své definici nastaveno Jen ke čtení.

Popis Popis položky. U uživatelsky definovaných položek se jedná o obsah položky "Popis položky" v definici dané položky. Předvyplňuje se popisem (český popis) položky dle definice daného Business objektu.
Jako

Novou hodnotu můžete zadat buď rovnou jako:

  • konkrétní hodnotu
  • nebo jako výraz, kdy se konečná hodnota získá vyhodnocením daného výrazu.
Nová hodnota

Podle nastavení předchozí položky zde zadáte buď požadovanou hodnotu dané položky nebo zadáte výraz pro získání této hodnoty.

Výraz můžete zapsat ručně nebo jej můžete sestavit komfortněji pomocí Editoru výrazů, který si můžete vyvolat po stisku funkčního tlačítka /// (v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu). Ve výrazech jsou k dispozici funkce a data z objektů dostupných v daném místě programu, viz funkce a datové položky objektu v editoru výrazů.

Běžný uživatel se nemusí konstruováním těchto výrazů vůbec zabývat, může si objednat jejich přípravu u servisních konzultantů výrobce.

Pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v této záložce

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a dále hledání hodnoty v seznamu.
  • Vložit - Pro vložení nového řádku pro další položku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor).
  • Přidat - Pro přidání nového řádku pro další položku na konec (přidání nového řádku můžete též standardně provést kurzorovými šipkami přímo v seznamu akcí, pokud najedete na nový řádek).
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku.
Změnit položky podle odesílatele

Tento typ akce způsobí, že se po stažení doručené pošty budou vyhodnocovat pravidla pro zpárování daného e-mailu se založenou firmou, provozovnou a osobou. Podrobný popis těchto pravidel viz položka Firma v kap. Doručené e-maily - záložka Detail.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace, přičemž po uložení záznamu v závislosti na jeho údajích může dojít k vyvolání nějaké další automatické akce, viz akce volané po uložení záznamu.